Bron: bhic, Toegang 7697, Oud Gemeentearchief Veghel, inv nr. 70, resoluties van het dorpsbestuur dd. 1751-1773Dovnload 0.78 Mb.
Pagina1/11
Datum25.08.2016
Grootte0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bron: BHIC, Toegang 7697, Oud Gemeentearchief Veghel, inv. nr. 70, resoluties van het dorpsbestuur dd. 1751-1773
De eerste aanzet voor deze regesten werd gemaakt door René Huiskamp. Deze werden aangevuld en uitgebreid door Martien van Asseldonk

Fol. 2, 1751 Samenstelling dorpsbestuur

De regeeringe bestaet altans anno 1751 uit:


 • Kwartierschout: Willem van Haeren

 • Stadhouder Gijsbert Gualtheri

 • Medestadhouder Willem Jan Gualtheri

 • President schepen: Mighiel Bouwmans

 • Schepenen: Pieter Schippers, Adriaan van de Ven, Hendricus van der Linden, Jan Tonis Rijbroek, Marten van Hooff, Johannis van der Heijden

 • Erfsecretaris: G. de Jong

Fol. 3-8 Reglement van 1662

Copie van het reglement van Veghel uit 1662, met de goedkeuring van de Raad van State op 11-7-1662, de registratie door de Leen en Tolkamer op 15-7-1662 en publicatie door deurwaarder Johan van Noorden te Veghel op 23-7-1662

Fol 9-12, Bevestiging van oude rechten

Confirmatie van voorige octroy soo vant planten op de gemeente, visserijen en het vercopen van nieuwe erven etcetera dato 23-4-1648;


 • Fol. 9-9v: Kort samenvatting van de uitgifte van de gemeint in 1310 door Hertog Johan van Lotharingen, hertog van Brabant en Limburg, tegen een erfelijke cijns van 7 ponden Lovens en 200 ponden ineens. Mede het recht om vreemde beesten die op gemeentegronden komen toe te eigenen voor 5 schellingen, 50% voor hertog, 50% parochie.

 • Fol. 9v-10: Vervolgens privilege en octrooi van hertogin Johanna 20-11-1379, dat die van Veghel jaarlijks 3 geswoorens mochten kiezen. Deze geswoorens zouden met het meestendeel van schepenen en gebueren macht hebben om de gemeijnte te doen vreije, en kueren en brucken daarop te stellen. De boeten te verdelen in 3 delen: naar hertog, kerk en geswoorens tot behoeff van de gebueren

 • Fol 10: Pootrecht van 40 voeten van oude tijden dat ook genoemd wordt in het keurboek van 1559

 • Fol. 10v: Pootrecht in 1629 van 80 voeten

 • Fol. 10v-12: Deze oude privileges zijn in 1648 bevestigd tegen betaling van 300 gulden.

Fol 12v-14 Watermolen te KilsdonkAengaande de watermolen tussen Veghel en Dinther genaamd tot Kilsdonck
Alsoo meester Goijaert van Dommelen tot behoeff van Robbregts van Erpe, persoon tot Vechel, Walraven van Erp Goijaerts, Johannes Surmont Willemss, Willem Geraerdt Graetss ende Wouter van Palse Wouterszoen die watermoelens tot Kilsdonck met hoir toebehoorten in de prochie van Dinther gelegen tegen die Stadt van Den Bossch vercregen hadde nae begrijpe den brieven, bezegelt metten grooten gemeynen zegel der voorschreven stadt daer op gemaekt, soo sijn gestaen voer schepens hier onder beschreven die voirschreven Robbrecht van Erp, Walraven van Erp, Jan Zuermonts, Willem Gerrit Graetss en Wauter van den Palse die voerschreven watermoelen tot Kilsdonck met haeren toebehoirten hebben sij wettelijk en erffelijk voirt opgedragen ende overgegeven Claes soen wilneer Gerrit Graets te samen metten voirschreven brieven ende metten geheelen rechte hen eenigsints daer inne toebehorende en daer helmelinge op verteegen in manieren in die gewoonlyc. Dies hebben alsoe geloeft doe voirschreven heer Robbrecht, Walraven, Jan Zuermont, Willem, ende Woutere als schuldenaer principael op hun ende op allen hen gueden als dat sij die voorschreven opdrachte ende overgevinge eeuwelyc vast ende steede sullen houde en allen commer ende aenspraek van hoers wege daer inne sullen affdoen geheelijc, metten voorschreven waeren en dondicien die hier nae beschreven staet,
Item in den iersten soe iest voirwaerde als dat de Moelesluijse van nu voortane altijt ende eewelijc duerende sal wijt wesen ende wijt gehouden worden, dat is te weten veertijen hannervoet lopens waters tussen henne stijlen van boven tot beneden tot opten dorpel toe, ende dat wijngatt en dye sluijse sal wijt wesen ende altijd wijt gehouden worden sesse hanner voeten lopens water tussen syn stylen van boven tot beneden tot opten dorpel toe sonder eenig foute. Ende dat die sluijse metten wijntsgat voirtaine dijeper sal wesen eenen hanner voet dan ze nu opten dach van heden is.
Item is noch voirwaerde als dat opten voorschreven moelen sal mogen maelen alleen tot zekere genoemen tyde van de jaer, dat is te weten van sinte Remigius dach (= 1 oktober) tot (lees: van) XII uren smiddgas tot Sinte Geertruyde dach (= 17 maart) toe tot XII uren des middachs ende anders niet.
Item is noch voirwaerde dat jaerlycx op Sinte Geertuyde dach tot XII uren des middachs sal die moelen opgaen mette sluijsen ende metten wijngaten ende den stroom en sal niet belemmert eenigsints van dien daege voert tot op Sinte Remigius dach te wetene tot XII uren smiddachs alsoo dat men daere bynnen daer niet maelen en sal sonder argelist.
Item is noch voirwawerde dat de brujcker van den moelens voorschreven ten tijde wesende sal schuldich sijn te onderhouden alle manieren van gebooden die daer nae maelen gedaen sullen worden den visschen aengaende, gelyck die naburen van Vechel.
Item is noch voirwaerde als dat die voorschreven Claes Gerritss hy noch syne nacomelingen den bodem van den voorschreven moelen tot egeenen tyde verleggen, nog die wydde vermaken en sal, het en sij bij schepenen ende geswooren van Vechel ofte huere gedeputeerden ende by advyse van hen ende die selver daer toe geroepen alst behooren sal.
Item is het noch voirwarde dat die voorschreven Claes Geritss hij en sijne nacomelingen bruijckers van den voorschreven molene, schuldich sullen wesen ten eeuwigen daegen hen te reguleren nae de puncten ende voerwaerden voorschreven sonder eenich tegenseggen, by alsoo off zy in enigen van dien gebrecklyc bevonden worden, dat Godt verhueden wille, dat als dan tot elken mael daer aen verboren sullen negen ponden payment, te deylen in dryen, te weten dat een dordel den heer, dat ander dordel den gesworen van Vechel tot behoeff van den gebueren aldaer en dat dorde dordedeel den geenen die se becore sullen, ende daer inne versien dat dat becore voorschreven sal geschieden by tween wittigen mannen van Vechel est van Dynther, niet jegenstaende dat die zelver aenwynres off heffers waere van den broecken en pene voorschreven.
Item het is noch voirwaerde ende bespreck dat die innegestenen des dorps van Vechel die des begeven sullen moegen hebben tot hon informatien en tot hoen costen schepen brieven van desen contracte en voorwaerden voorschreven omme hen in toecomende tyden daer nae te reguleren.
Item het is noch voirwaerde als dat die voorschreven Claeus Geritss alsulken vyfftigh ryns gulden in den vonnisboek begrepen die die voorschreven moelen mits den coop van rechte meer gehouden heeft etc. alsoo gelden ende betaelen sal dat den voorschreven supportanten daer aff egeene schade en coemen in eenigh toecomenen tyden.
Item desen aldus gesciet wesende, soe is gestaen voor scepenen hier onder bescreven die voorschreven Claes Gerit Graetys zoene ende heeft geloeft voer hem ende voer naecomelingen op hem ende op allen zijne gueden aen handen sijnre vercopers tot hoe(r) behoeff hoer ende alle anderen dient aengaet off naemaels aengaen mach, als dat hij ende sijne nacomelingen nae hem alle die punten, voirwaerden en condicien voorschreven ende elck van dien bysunder ten eewigen daegen vast houden getr(o)uwellyc doen ende metten werck volbrengen sullen alle droch ende argelist daer inne vutgescheyden. Testes Buch, Groeten, Ruijsten ende Hagen, dato XIIIa february anno domini etc XIImo (13-2-1512 = 1513)
Onder stont: accordceert met het prothocol deser stadt secretarye van den jaere 1491 out. 27 october 1682. Attestor getekent J.K. van Cattenburg

Fol. 14v-15, Leigraaf

Raekt de Jeuck nu Leijgraaff

Gesien by myn heeren leenmannen van hunne doorluchtichste hoogheden in Brabant int quartier van s’ Hertogenbosche de klagten op den dertiende octobris XVIc twelf aen hen gedaen by of van wegen der inngesetenen van Uden, Vechel en Nistelroy tot ruyminge van seekere twee hooffden bij eenige nabueren tot Dinter in voorgaende jaeren geleecht in de waeterleye aldaer genoempt de Jeuk.


Ende alsoo aenleggeren ter eenre, gesien ook de verclaernissen by die van Heeswyck ende Dinther gedaegde ter andere syden den 22e derselver maandt van october daer op gedaan, ende dienvolgende hen getransporteert hebbende op de plaetse daer de voorschreven waterleije is lopende, ende aldaer genomen hebbende ocilaire inspectie, soo van de voorschreven waterleije als de voorhooffden daer inne gebrocht, ende daer by bevonden dat de voorschreven waeterleye tussen de voorschreven hooffden maer alleenlijk en heeft de weyde van veertien voeten ende tot dien verhoort en gexamineert hebbende versceyde getuygen over de oude en tegenwoordige gesteltenisse van de voorschreven waeterleye.
Ende op alles geleth appointeren ter manisse des heeren stadthouders dat de voorschreven gedaagde gehouden ende verbonden sullen syn den voorschreven waeterleye tussen de voorschreven twee hooffden te wyden tot negentien voeten int geheel, te weten aen de Udense seijde het hooft aldaer gestelt te ruijmen off in te trecken drye voeten ende het hooft aen de andere syde twee voeten.
Ende dat sy daer mede by provisie sullen gestaen om ingevalle van beswaernisse van d’een of d’ander van partyen voor den toecomenden tyt daer inne naeder te worden versien ende geordineert naer behoren de voorschreven gedaegde int geene voorschreven, mitsgaders in de twee derden deele van de vacatien der voorschreven heeren stadthouder en leenmannen mits desen condemnerende blyvende ’t resterende dorden gedeelt ten laste der voorschreven aenleggeren, de vordere costen by partijen gedaan om redenen tussen deselve compenserende.
Aldus gedaen en gepronuntieert bij mynen heeren leenmannen voorschreven binnen de heerlickheit van Vechel op den drieentwinigste dach der maent octobris int naer ons heeren duysent ses hondert en twelff.
Onder stont: ende ick Aert Peters van Hees als geswore griffie der voorschreven heeren leenmannen aldaer jegenwoordich get(ekent), A. van Hees.

Fol. 15-17 Charter van 1379

Copie charter van het dorp Vechel van 20 november 1379

Fol. 18-20 Pootkaart van 1629

Copie pootkaart van Vechel van 5 april 1629

Fol. 21-23v, 1759 Boete vanwege het niet openbaar aanbesteden van openbare werken

Copie request uit 1759 aan de Raad van State in verband met de restitutie van een boete wegens overtreding van art. 18 van het plaatselijk reglement (inzake publieke aanbesteding openbare werken boven de 10 gulden)

Fol. 24-27, 12-4-1764 Accoord met EerdeVerbaal accoord van 12-4-1764 tussen Veghel en Oedenrode over De Hoek d' Eerde voor de de Raad van Brabant , geregistreerd Veghel 23-4-1764, w.g de schepenen en G. de Jong.
Agtervolgens zeeker Appointement commissoriaal ter rolle van de Raad van Braband van 11-4-1764 tussen schepenen, borgemeesters, achtmannen, arm- en kerkmeesters representerende corpus Veghel, eisers in conventie en verweerders in reconventie ten eenre, en de regenten der hoofdbank en en vrijheid van St. Oedenrode verweerders en eisers in het voorschreven respectieve cas, ten andere zijde.
Voor de commissarissen van de Raad Mr. Nicolaas Hendrik van Hoorn en Gerard van Minneghen gecompareerd de procureurs Matthijs Hendrik van Son Hendrikzoon, geassisteerd door Mr. Hendr Stephanus van Son en Pieter Roscam, zijne advocaten ten eenre, en Herbert Ferdinant van Sanden als procureur van van de voornoemde verweerders in conventie en eisers in reconventie, geassisteerd door Mr. Herman Nederburgh zijn advocaat, via lastgeving door schepenen en tienmannen van St. Oedenrode van 2-4-1764
De Partijen zijn uit aanmerking van de zeer zware kosten welke onvermijdelijk nog verdre zouden rijzen voordat de differenten finalijk gedicideerd zouden zijn, ‘alsmede om te beeter de goede nabuurschap en harmonie tusschen wederzijdsche ingezetenen en regenten over en weeder te cultiveeren voornamentlijk meede door aendrang van hunne wederzijtsche advocaten overeengekomen’:

 • bij alle de huizen en landerijen gelegen in de hoek de Eerde gespecificeerd op zeker leijste daterend van 12-3-1754 (een lijst die beide partijen bekend is) zal tot supplement worden gevoegd de navolgende percelen: huis Paulus Aalbers Vervoort, twee partijen land, die tot de territoriale jurisdictie van Oederode zullen behoren in omnibus; Veghel heeft wel recht om de schouw over de gehele hoek van de Eerde te voeren en mitsdien ook de boetens en breuken daarop vallende te executeren.

 • De verdere huizen en landerijen van de Eerde buiten degene die kennelijk onder Schijndel behoren, die niet op de voorchreven lijst gespecificeerd worden, behoren tot de territoriale jurisdictie van Veghel in omnibus

 • Tot narichting van de wederzijdse regenten en ingezetenen zal een dubbel van de voorschreven lijst, met de daarop getselde exhibitum van de heer griffier van de de Raad van Brabant ter griffie van de de Raad van Brabant moeten berusten alsmede op de secretarieën van Veghel en Oedenrode

 • De reële en personele lasten van alle huizen en landerijen van de Eerde of ze nu op de lijst staan of niet, blijven als vanouds en worden betaald waar dat tot nu gebeurde, ‘alzoo men verstaet dat hier omtrent bezwaarlijk eenige verandering zoude konnen gemaeckt worden, en dat sulx mede alzoo zal geobserveert blijven ten aanzien van deeze off geene andere Huijzen off Landerijen buijten de voorschreven hoek d’ Eerde, al is ‘t dat dezelve in andere opzigte onder Sint Oedenrode off onder Vechel zoude mogen gereekent worden.’

 • Als er nieuwe differenten over de Eerde of een ander twijfelachtig terrein, ontstaan welke door het verbaal niet klaar genoeg gereguleerd zijn, dan moeten deze geschillen ter kennis worden gebracht van de commissarissen om de partijen gehoort de plano en zonder figuur van proces af te doen, zoals de commissarissen zullen arbitreren, zonder dat enig ander soort van proces gedaan mag worden; de uitspraak van de commissarissen zal gehouden worden voor de uitterlijke decisie van de Raad

 • Al het bovenstaande geconvenieerd zullen ophouden en cesseren de procedures tussen de partijen of hun gemachtigden voor deze raad litis pendant met compensatie van de costen.

De procureurs verzoeken overeenkomstig hun lastgeving om condemnatie, en de Raad condemneert de partijen zoals boven gesteld. Copie overgegeven aan huisvrouw procureur Van landen ten einde zijn meesters te adverteren door deurwaarder J.N. Mulie.

Fol. 27v-32 Overeenkomst tussen de erfsecretarissen

Specifique leyste van soodanige huysen en landeryen gelegen in den hoek d’ Eerde geformeert door ons ondergetkendt Gysbert Gualtherie, erffsecretaris van St. Oedenrode ter eenen ende Gerard de Jong, erffsecretaris van Veghel ter andere seyde, alles ter voldoeninge en ingevolge seeker verbaal accoordt tussen voornoemde twee erffsecretarissen voor heeren comissarissen van haer Edele Mogende de Heeren Raeden van Brabant in ’s Hage op den 19 april 1742. (De lijst werd pas op 12 maart 1754 gemaakt, en zou de basis vormen van het accoord dat in 1764 gesloten werd.)
Naam van eigenaar:


Beschrijving:

De weduwe van Jan Aalbert Spierings


huys, hoff en binnevelt, daer nu woont Jan Tonij Aalbers

 • e.z.: de steegde

 • a.z.: landt genaemt het Bussele

Het land tegenover ’t huijs gelegen aan de andere zijde van de Steegt, genaamd de Streep


De Geer, Mulders Streep en d’ander lant
De groes genaamd het Dystelveld
De Agsterste Coeweij, alle te samen aan malcanderen

 • e.z.: de kinderen van Claes Vercuijlen

 • a.z.: de steegd

 • e.e.: Ariaen Adams

 • a.e.: Adriaen van Eert cum suis

Het Cuijlenvelt • e.z. en a.z.: Jan Jacobs Vermeulen

Het Horstje • e.z.: Jan Jacobs Vermeulen

 • a.z.: Francis Jan Deckers

 • e.e.: de straat
Adriaan Mighielse van Eert


Huijsinge, hoff, land en groes, alle aan den andere gelegen
Nog 2 percelen t’eynden syn erff, gecomen van Adriaen van Geffen

 • e.z.: Jan Jacobs Vermeulen

 • a.z.: de weduwe van Gerit Verwetering

 • e.e.: Peter Jan Teunis cum suis

 • a.e.: de straat

Een perceel land tegen het voornoemde erff, over de straat • e.z.: Jan Jacobs

 • a.z.: de weduwe van Hendrik van der Heijden

 • a.e.: Jan Aalbert Spierings
Johannes van Riel, te vorens Leendert Jan Claes Smulders


Huysplaats en aangelagh, land en groes

 • e.z.: de weduwe van Jan Rovers

 • a.z.: de straat
Francis Jan Deckers

Zijn landt en teullanderen genaemt Keysers velt neffens de kinderen van Jan Claes Smulders

 • e.z.: Jan Aelbert Spierings

 • a.z.: de straat

Nog een perceel landt bij de huijsplaets van Jan Jacobs


Nog een perceel aldaar

 • e.z.: de weduwe van Hendrik van der Heyden

 • e.e.: Peeter Jan Tunis

 • a.e.: opt goedt Jan Rovers
Jan Rovers van den Groenendaal


Land genaamd ’t Leeg

 • e.z. en e.e.: Jan Jacobs Vermeulen

Dirk Tomassen akker


Nog aen den ander eyndt twee percelen soo teulland als groes • e.e.: de kinderen van Jan Claes Smulders
Jan Jacobs van der Meulen


Huijs, hoff en erff neffens de Roomsche Kerkehuysinge
Land genaamd ’t Loo, aan malcanderen

Een perceel ’t Aal, of aent Dael
Anneke, weduwe van Claas Teunisse van Haastenberg


Huijs en hoff
Huijsinge en hoff en Roomsche Kerkenhuijs daar den roomschen priester woont

 • e.z.: Jan Jacobs

 • a.e.: de straatHet schoolhuijs in d’ Eerde en werd bewoond door den schoolmeester

Capel in d’ Eerde


Willem Wouters van Zutphen


Huisinge en hoff

 • e.z. en e.e.: de kinderen van Willem Melters

 • a.e.: de straat

Een perceel land en groes genaemt aent Dael • e.z.: Jan Aalbers

 • a.z.: de weduwe van Hendrik van der Heijden
Willem Jan Hendrik Rutten als voogs van de kinderen van Jan Hermens van Schijndel


Huys en hoff met aangelegen land en groes, alle aan elkaar gelegen

 • e.z.: het Cruijsele

 • a.z.: Hendrik Boeren cum suis
Joseph Becxs

De hoeve genaamd in de Busch, landerijen, groes en weijde aan de anderen gelegen

 • e.z.: de heijde

 • a.z.: Gerrit van Aarle cum suis
De weduwe van Aalbert Lambers


Huys, hoff, aan elkaar gelegen


Adriaan Kerkhoff


Zijn land aen den Berghoff
Nog land van zijn vrouw, gelegen in den Berg, aan het Berg gat


Den Armen van Sint-Oedenrode


Land in den Bergen


Het Kerkenlandt van Sint-Oedenrode


Land in den Berge

Bartel van den Heuvel


Land in den Molenhoff

 • e.z.: Aart Martens

Twee delen land in de Boven Roij • e.z.: Jan van Doremaelen, nu Adriaan Kerkhof

 • a.z.: Hendrik van Son
Geerit van Aerle

Land in de Berge

 • e.z.: Hendrik Peters van Son

 • a.z.: de Berge
Jan Janz van Roy


Land in Beelencamp

 • e.z. en a.z.: Tonis van Boxtel
De weduwe van Jan Teunisse van Eerd


Huijs, hoff en land, den Geerdries

 • e.z.: Jan Lambers

Land en groes, de Coewey en Donk • e.z.: Jan Jacobs Vermeulen

Land genaamd Goossens Velt • e.z. en a.z: Jacob Janse

Lant int Kesseling • e.z.: Peter Daniels van Bergeijk

Land op de Boven Roij • e.z.: de kinderen van Paulus Aalbers

 • e.e.: Jacob Janse

Land in de Kub


Land genaemt de Vree

 • e.z. en e.e.: Antony van den Dungen

Land in de Mouthaan • e.z.: Dirk Jansse
Anthonij Janse van den Dungen


Huys, hoff, dries en aangelag

 • e.z.: de weduwe van Jan Teunis van Eert

 • a.z. en e.e.: de gemeente

Land op de Vree • e.z. en e.e.: Jan Lambers

Land het Keersele


Land Hooge en Leege Bommel Roij

 • e.e. en a.e.: Jacob Janse

Land en groes op de Cuylen, aan de gemeente


Hopvelt op de Cuijlen
Coewey bij den Uil


De weduwe van Jan Rovers

Huysinge en aanhoorige landerijen


Den Grave van Maldegum


De hoeve en landerijen op ’t Hartvelt


Fol. 33-34v Overeenkomst tussen de erfsecretarissen

De overeenkomst van 19-4-1742 met betrekking tot de vorige lijste  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina