Brookhuis OotmarsumDovnload 9.27 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte9.27 Kb.

Brookhuis Ootmarsum


Als bewoner van Brookhuis woont u op een unieke locatie; op een steenworp
afstand van zowel het historische centrum van Ootmarsum als van het prachtige, groene buitengebied. Brookhuis biedt u het beste van twee werelden. De wijk ligt aan de rand van Ootmarsum, het toeristische hart van de gemeente Dinkelland met een gevarieerd aanbod van winkels en voorzieningen. De historische stadskern met de smalle straatjes, gezellige terrassen en kunstgalerieën is een belevenis op zich. Zodra u het stadje verlaat, bevindt u zich midden in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Hier overheerst rust en ruimte en na iedere bocht wacht u steeds een nieuwe belevenis. Grotere steden als Hengelo, Enschede en Oldenzaal liggen op korte afstand.

Situering


Het plan ‘Brookhuis’ beslaat een oppervlak van circa 13 hectare,
waarvan circa 9 hectare wordt ontwikkeld. Het resterende gebied
behoudt zijn huidige functie. De woningbouwlocatie omvat 124 woningen. Er zijn 70 kavels voor particuliere woningbouw, waarvan er nu 65 worden uitgegeven en 5 op een later tijdstip. Deze kavels zijn als volgt verdeeld: 6 kavels voor twee-onder-een-kapwoningen en 59 kavels voor vrijstaande woningen. Daarnaast omvat het plan 25 kavels voor sociale koop- en huurwoningen die worden gerealiseerd door Dinkelborgh Wonen en 14 geschakelde woningen (slapen en baden op de begane grond) die
worden gerealiseerd door Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV. Vastbouw geeft tevens 5 bouwkavels uit gelegen aan de oostrand van het plangebied.
 

Bereikbaarheid en verkeersafwikkeling


Ontsluiting voor het verkeer
De hoofdontsluiting van het plangebied loopt via de Timmusweg en
Dusinksweg naar de Oldenzaalsestraat. De Timmusweg en de Dusinksweg
worden om die reden opgewaardeerd. Om een goede bereikbaarheid van
de (centrum)voorzieningen te waarborgen en om een goede samenhang
te krijgen met de andere woongebieden, zijn twee secundaire aansluitingen
voorzien op de Alleeweg en de Berend Vinckenstraat.

Verkeers- en verblijfsdoeleinden
De gronden die op de plankaart voor ‘Verkeers- en verblijfsdoeleinden’ staan
aangegeven betreffen de bestaande wegen in het plangebied, de woonstraten, trottoirs in het nieuwe woongebied, etc. Deze laatste gronden hebben in hoofdzaak een functie voor bestemmingsverkeer. Ook klein buurtgroen (bermen, groenstroken) en parkeervoorzieningen vallen onder deze bestemming, evenals de bijhorende bouwwerken. Openbare paden, die deel uitmaken van de woonomgeving en in feite alleen bedoeld zijn voor het gebruik van direct aanwonenden, zijn binnen de woonbestemming opgenomen. Het spreekt voor zich dat deze paden niet bebouwd mogen worden en toegankelijk moeten blijven.

Waterhuishouding


Er is een aantal bijzondere voorwaarden waar u als toekomstige
bewoner van Brookhuis rekening mee moet houden. Het plangebied bestaat grotendeels uit beekdalgronden, waardoor we te maken hebben met een slechte waterdoorlatende bodem en een hoge grondwaterstand.

Bouwen zonder kruipruimte
Traditioneel worden woningen in Nederland met een kruipruimte gebouwd.
Maar de aanleg van een kruipruimte is niet noodzakelijk; de kabels en leidingen voor een woning kunnen zonder problemen in de vloeren worden verwerkt. Kruipruimteloos bouwen is dé oplossing voor grondwaterproblemen die kan worden toegepast in nieuwbouwlocaties.
Om vochtproblemen in de woningen door de hoge grondwaterstand en de
slechte waterdoorlatende bodem te voorkomen, is de voorwaarde gesteld dat
er binnen Brookhuis zonder kruipruimte wordt gebouwd.

Afwatering
Voor Brookhuis is ervoor gekozen om het regenwater niet te lozen op het riool, maar binnen het gebied vast te houden en vertraagd af te voeren. Zo wordt een milieuvriendelijke bijdrage geleverd aan een veerkrachtig watersysteem en wordt de rioolwaterzuivering minder belast door schoon regenwater. Dit betekent dat slechts riolering wordt aangelegd voor het afvalwater afkomstig van de woningen, de zogeheten ‘vuilwaterriolering’. Regenwater afkomstig van daken moet via de regenpijp naar een open goot door de tuin worden afgevoerd naar een verzamelgoot langs de woonstraat voor de woning of een wadi. Via deze verzamelgoot of wadi wordt het van daken en de woonstraat afkomstige regenwater afgevoerd naar de grote
wadi aan de zuidzijde van het plangebied.

Op sommige plaatsen bestaat ook de mogelijkheid een deel van het regenwater via open goten in de (achter)tuin af te voeren naar de straat.


Wadi's worden gevormd door een ondiepe greppel waar regenwater deels
kan infiltreren en/of worden geborgen. Als er in één keer zoveel neerslag
is gevallen dat de wadi dit niet meer bergen kan, dan stroomt het naar de
grote wadi. Deze wadi staat in verbinding met de sloot achter de wadi die
in extreme regenbuien overstort op oppervlakte water.

Praktijkvoorbeelden van wadi's, open goten en grindbakken zijn o.a. te


vinden in de wijken Ruwenbosch en Oikos in Enschede. In de wijk Het Remerink in Denekamp is ook op deze manier met hemelwater omgegaan.

Autowassen
Omdat binnen Brookhuis op een milieuvriendelijke manier met de
afwatering wordt omgegaan, mag het water dat via de woonstraten naar
de wadi's (openbaar groen) wordt afge voerd om daar in de bodem te
kun nen infiltreren, niet worden verontrei nigd. Om deze reden is het
auto wassen op de openbare weg in Brookhuis onge wenst. Het wassen
van de auto op eigen oprit, waarbij zonder voor zie ningen het waswa ter
alsnog op straat terecht komt, is evenmin gewenst.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina