Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon De ondergetekendenDovnload 23.77 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte23.77 Kb.Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon
De ondergetekenden:
1. , gevestigd te
, aan , ten deze vertegenwoordigd door , in de functie van directeur, hierna te noemen: “bruikleengever”,
2. , geboren op te
, wonende te ,
, hierna te noemen: "bruiklener",
In aanmerking nemende:


 • dat bruiklener zich het tijdelijk gebruik van de hierna omschreven zaken wenst te verschaffen;

 • dat bruikleengever als eigenaresse van de betreffende zaken bereid is deze om niet in bruikleen te geven aan bruiklener;

 • dat partijen deze bruikleenovereenkomst onder na te noemen voorwaarden hebben gesloten.


Artikel 1 Algemeen

  1. Bruikleengever geeft per aan bruiklener om niet in bruikleen de hierna omschreven mobiele telefoon en / of accessoires:

 • ,

 • Nummer - Simkaart serienummer ;

 • Headset.  1. Bruiklener verklaart voornoemde mobiele telefoon en / of accessoires in ongebruikte staat van bruikleengever in ontvangst te hebben genomen. De bruiklener verklaart akkoord te gaan met de bepalingen betreffende de mobiele telefoon en / of accessoires zoals vermeld in de regeling mobiele telefonie, waarvan de bruiklener een exemplaar heeft ontvangen.
  1. Op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen beide partijen eindigt, wordt deze overeenkomst gelijktijdig beëindigd en zal voornoemde mobiele telefoon en / of accessoires uiterlijk op de laatste werkdag aan bruikleengever worden geretourneerd.


Artikel 2 Eigendom

2.1 Het eigendom van de omschreven mobiele telefoon en / of accessoires blijft te allen tijde bij bruikleengever.


2.2 Bruiklener zal de eigendom van bruikleengever te allen tijde eerbiedigen.
Artikel 3 Bestemming en onderhoud

3.1 Bruiklener is gehouden voornoemde mobiele telefoon en / of accessoires uitsluitend en alleen ten behoeve van relevante werkzaamheden voor te gebruiken.


3.2 Bruiklener zal als een goed huisvader voor voornoemde mobiele telefoon en / of accessoires zorgen en onder meer in het bijzonder er op toezien dat voornoemde zaken niet verwaarloosd of onzorgvuldig en ondeskundig worden behandeld c.q. gebruikt.


   1. Indien als gevolg van normale slijtage voornoemde zaken niet meer in goede staat behouden kunnen worden, worden deze door bruikleengever zonder enige kosten voor bruiklener vervangen.Artikel 4 Verbod Bezwaring / Verhuur

Bruiklener mag voornoemde mobiele telefoon en / of accessoires niet verpanden of anderszins bezwaren noch verhuren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bruikleengever.


Artikel 5 Schade, verzekering, reparatie e.d.

  1. Schade aan voornoemde mobiele telefoon en / of accessoires in bruikleen, die niet een gevolg is van normaal gebruik en normale slijtage, wordt bij bruiklener in rekening gebracht.
  1. Reparaties aan de mobiele telefoon en / of accessoires mogen alleen door bruikleengever of een door bruikleengever aangewezen persoon geschieden. Kosten van reparaties, voorzover niet voortvloeiend uit het normale onderhoud, worden in rekening gebracht bij bruiklener, zonder dat zulks aan bruiklener bij het einde van de bruikleenovereenkomst recht geeft tot enige verrekening met bruikleengever.Artikel 6 Beëindiging

  1. Bruiklener zal op de datum waarop de overeenkomst van rechtswege verstrijkt voornoemde mobiele telefoon en / of accessoires ter beschikking van bruikleengever stellen en deze de gelegenheid bieden voornoemde zaken te verwijderen.
  1. Bruikleengever heeft het recht deze bruikleenovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en van bruiklener onmiddellijke teruggave van voornoemde mobiele telefoon en / of accessoires te vorderen, indien:

 • bruiklener voornoemde mobiele telefoon en / of accessoires verwaarloost, misbruikt of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is;

 • bruiklener op enigerlei andere wijze dan hiervoor onder a en b aangegeven, in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst of van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek, voor zover hiervan niet in de onderhavige overeenkomst is afgeweken;

 • één van beide partijen overlijdt, één van hen in staat van faillissement wordt verklaard, door één van hen voorlopige surséance van betaling wordt aangevraagd of verkregen, een verzoek van bruiklener aan de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw;

 • één van hen onder curatele wordt geplaatst of op andere wijze het vrije beheer van zijn vermogen verliest.
  1. Indien bruiklener bij het einde van deze bruikleenovereenkomst niet onmiddellijk voornoemde mobiele telefoon en / of accessoires ter beschikking van bruikleengever stelt en / of bruikleengever niet de gelegenheid biedt voornoemde mobiele telefoon en/of accessoires te verwijderen, verbeurt bruiklener een onmiddellijk opeisbare boete van € 100,= per dag, voor iedere dag dat bruiklener, na bij aangetekende brief te zijn aangemaand, in gebreke blijft met de ter beschikkingstelling en / of het aan bruikleengever gelegenheid bieden tot verwijdering van voornoemde mobiele telefoon en/of accessoires.Artikel 7 Toepasselijk recht, bevoegde rechter en (buiten)gerechtelijke kosten

  1. Op deze bruikleenovereenkomst zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
  1. Alle eventuele rechtsgeschillen, die uit deze bruikleenovereenkomst voortvloeien, worden onderworpen aan de uitspraak van de kantonrechter, indien zulks tot zijn competentie zal behoren.
  1. Alle kosten door bruikleengever gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van bruiklener en zullen door deze aan bruikleengever op haar eerste verzoek worden betaald.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,Handtekening bruikleengever Handtekening bruiklener


«Voorletters» «achternaam» «Voorletters» «achternaam»

«functie» «functie»
«Plaats» 27 september 2016 «Plaats» 27 september 2016Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon 01-01-2014
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina