Brussel maandag 17 april 2000 De vergadering wordt om 15. 10 uur geopend onder voorzitterschap van Lone Dybkjær, ondervoorzitter. Aanneming ontwerpagenda



Dovnload 63.41 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte63.41 Kb.


EUROPEES PARLEMENT
PE/XIV/PV/00-05
COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NOTULEN
Vergadering van
17 en 18 april 2000
BRUSSEL

Maandag 17 april 2000
De vergadering wordt om 15.10 uur geopend onder voorzitterschap van Lone Dybkjær, ondervoorzitter.
1. Aanneming ontwerpagenda (PE 286.781)
De voorzitter deelt mee dat de vergadering, die oorspronkelijk op woensdag zou worden voortgezet, op dinsdagmiddag wordt beëindigd.
De voorzitter wijst op punt 13 - Ontmoeting met Dr. Dieter FRISCH, Transparency International, over corruptie in de ontwikkelingslanden en uitvoering van een door de Commissie geformuleerd anti-corruptiebeleid - dat voor dinsdagmiddag op de rol staat, en verzoekt de leden met klem aan de discussie deel te nemen.
De aandacht van de leden wordt tevens gevestigd op punt 11 - Bijeenkomst met de Europese Federatie van Verenigingen van managementconsultants (en niet de Europese Federatie van Registeraccountants, zoals abusievelijk in de ontwerpagenda vermeld) - dat gepland staat voor dinsdagmorgen 10.00 uur.
De agendapunten 8 en 9 worden op dinsdagmorgen behandeld.
Het programma voor dinsdagmorgen ziet er als volgt uit: om 10.00 uur bekendmaking van de resultaten van de coördinatorenvergadering, gevolgd door punt 6 - stemming over het verslag Martínez over Zuid-Afrika. Om ongeveer 10.15 uur worden de punten 11, 8, 9 en 12 behandeld. Agendapunt 13 komt op dinsdagmiddag aan de orde.
Met bovenstaande wijzigingen wordt de ontwerpagenda aangenomen.
2. Mededelingen van de voorzitter
a) Afwezigheid van Joaquim Miranda
Joaquim Miranda is verhinderd, omdat hij met een delegatie van het Europees Parlement een bezoek brengt aan Oost-Timor. Hij kan op de volgende commissievergadering verslag uitbrengen over zijn reis.
b) Kwijting EOF voor 1998
Margrietus J. van den Berg stelt de Commissie op de hoogte van de resultaten van de vorige week in Straatsburg gehouden vergadering van de Commissie begrotingscontrole. Er is een compromis tot stand gebracht dat in de vorm van een amendement is ingediend op de resolutie die plenair is behandeld. Op de plenaire vergadering in juni zal een gemeenschappelijke tekst worden ingediend. Niranjan Deva, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Nelly Maes en Glenys E. Kinnock voeren het woord. Margrietus J. van den Berg vraagt om een desbetreffend punt te plaatsen op de ontwerpagenda voor de commissievergadering van mei.
3. Vragenuur
Togo
Mevrouw Hano beantwoordt de vraag van John Alexander Corrie. Zij deelt mee dat de Commissie van plan is met de resterende middelen de bemiddelaars te ondersteunen en twee extra dienstreizen te organiseren.
Ethiopië
De heer Illing beantwoordt de vraag van Karin Junker en zegt dat de beschuldigingen dat geld uit de verkoop van voedselhulp wordt gebruikt voor de aankoop van wapens, ongegrond zijn. Karin Junker, Nelly Maes, Niranjan Deva, Glenys E. Kinnock, Bob van den Bos en Margrietus J. van den Berg voeren het woord.
Bangladesh
De heer Rokas beantwoordt de vraag van Bob van den Bos. Hij deelt mee dat de overeenkomst EU Bangladesh op 22 mei 2000 wordt ondertekend. Miguel Angel Martínez Martínez stelt een aanvullende vraag over de aanwezigheid van parlementariërs bij zo'n belangrijke gebeurtenis.
Somalië
De heer Illing beantwoordt de vraag van Giorgio Lisi over de huidige situatie in Somalië.
Zimbabwe
De heer Moore bericht over de huidige situatie. Niranjan Deva, Nelly Maes, Niall Andrews, Glenys E. Kinnock en Ulla Margrethe Sandbæk voeren het woord.
Mondiaal onderwijsforum
Mevrouw Tison beantwoordt de vraag van Glenys E. Kinnock over de betrokkenheid van de EU bij de in Dakar te houden conferentie.
4. Resultaten van de eerste top Afrika-EU in Caïro
Mevrouw Tison brengt verslag uit over de resultaten van de top en becommentarieert de diverse aspecten van de resolutie die het Europees Parlement op 12 april in Straatsburg heeft aangenomen. Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys E. Kinnock, Margrietus J. van den Berg, Francisca Sauquillo Pérez del Arco en Nelly Maes voeren het woord.
5. Voorstel voor verlenging/wijziging van de verordening inzake Zuid-Afrika

(COD99/0070 - A4-0249/99) (PE 286.780)

(COD99/0070 - C5-0100/00)

Rapporteur: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

- behandeling van een ontwerpaanbeveling
Miguel Angel Martínez Martínez geeft een inleiding op zijn compromisamendementen. Glenys E. Kinnock, Bob van den Bos, Nelly Maes, Francisca Sauquillo Pérez del Arco en Margrietus J. van den Berg voeren het woord. De heer Ruyssen (Commissie) geeft antwoord.
De vergadering wordt om 18.00 uur geschorst.
Dinsdag 18 april 2000
De vergadering wordt om 10.05 uur hervat onder voorzitterschap van Lone Dybkjær, ondervoorzitter.
6. Besluiten van de coördinatoren
Hoorzittingen
"Water": september; uiterste termijn voor voordracht van sprekers: 24 mei

"Goed bestuur": november; uiterste termijn voor voordracht van sprekers: 12 juli


Multinationals: geen hoorzitting in juli

ITRE & EMPL raadplegen over mogelijkheid van gezamenlijke hoorzitting

zo mogelijk 2000, anders 2001

als gezamenlijke hoorzitting niet mogelijk is, hoorzitting van DEVE in

overweging nemen bij besluiten over hoorzittingen voor 2001

(coördinatorenvergadering in september of oktober)


Initiatiefverslagen
Verslag-Deva uitgesteld.

Coördinatoren verdeeld tussen "IT en ontwikkeling" (ELDR) en "immigratie" (PSE).

PPE steunt eerste thema, de Groenen het tweede en zien af van hun eerdere steun voor water.

Voorstellen met schets over deze en andere onderwerpen vóór 17 mei indienen.

Besluit op coördinatorenvergadering van 24 mei.

Behandeling plan voor initiatiefverslagen op langere termijn op coördinatorenvergadering in september/oktober.


Rapporteurs/rapporteurs voor advies
Werk van de Paritaire Vergadering in 2000: PSE voor 2 punten

Landmijnen: GUE; rapporteur voor advies: Luisa Morgantini


Werkgroep begroting
Namen van PPE (Deva), PSE (Van den Berg), ELDR (Van den Bos), Groenen (Rod of Maes), EDD (Sandbæk).
Mensenrechten
Is belangrijk thema voor DEVE.

Benoeming terzake bevoegde ondervoorzitter (voorstel van Rod, geen bezwaren).

Verdere behandeling "urgente kwesties" op DEVE-vergaderingen (wellicht tijdens vragenuur, wellicht als apart punt).

Onderzoeken of leden van DEVE vergaderingen van de Werkgroep mensenrechten van AFET kunnen bijwonen.


Follow-up delegatiereizen
Verdere behandeling wanneer de schriftelijke verslagen klaar zijn.
7. Voorstel voor verlenging/wijziging van de verordening inzake Zuid-Afrika

- Stemming over ontwerpaanbeveling


De amendementen 1 en 2 (met corrigendum) worden goedgekeurd. De ontwerpaanbeveling wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
8. Bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Europese Federatie van Verenigingen van managementconsultants (EFCA)
De voorzitter geeft het woord aan de heer Andrew Brown, voorzitter van de EFCA, die de door hem vertegenwoordigde federatie voorstelt. Hij gaat in op het werk dat voor de Europese Commissie wordt gedaan. Er vindt een gedachtewisseling plaats over verbetering van het financiële beheer op het gebied van het ontwikkelingsbeleid. John Alexander Corrie, Renzo Imbeni Wolfgang Kreissl Dörfler, Richard Howitt, Vitalino Gemelli, Glenys E. Kinnock, Nelly Maes en Francisca Sauquillo Pérez del Arco voeren het woord. De heer Pennington (Commissie) voert eveneens het woord. De heren Brown en Van der Putten (secretaris-generaal van de EFCA) beantwoorden de vragen.
9. Delegatiebezoek aan Niger en Burkina Faso

- Mondeling verslag door de leden van de delegatie


John Alexander Corrie, leider van de delegatie, brengt verslag uit van het bezoek en dankt het secretariaat en de tolken voor de geleverde prestaties. Karin Junker rondt het verslag van de reis af en gaat met name in op de situatie van de Toearegs.
10. Delegatiebezoek aan Tsjaad en Kameroen

- Mondeling verslag door de leden van de delegatie


Marie-Arlette Carlotti brengt verslag uit van de reis. Zij dankt de heer Wester (secretariaat) en de delegaties van de Commissie voor hun uitstekende werk bij de voorbereiding van de reis. John Bowis maakt een opmerking over de pijpleiding en zegt dat de winsten uit olievoorraden gelijkelijk moeten worden verdeeld.
11. Presentatie van de Aziatische Ontwikkelingsbank
De heer John Lintjer, vice-president van de Aziatische Ontwikkelingsbank (belast met financiën en administratie), stelt de werkzaamheden van de bank voor. Glenys E. Kinnock, Niranjan Deva, John Bowis, Margrietus J. van den Berg en Lone Dybkjær voeren het woord. De heer Lintjer, mevrouw Molitor (hoofd externe betrekkingen) en de heer Kumar (hoofdeconoom) beantwoorden de vragen. De heer Keon-Woo Lee wordt voorgesteld als de nieuwe directeur van het Europese kantoor van de Aziatische Ontwikkelingsbank in Frankfurt. Hij wordt verantwoordelijk voor de betrekkingen met het Parlement.
De vergadering wordt om 12.30 uur geschorst en om 15.15 uur hervat onder voorzitterschap van Lone Dybkjær, ondervoorzitter.
12. Ontmoeting met de heer Dieter FRISCH, Transparency International, over corruptie in de ontwikkelingslanden en uitvoering van een anti-corruptiebeleid door de Commissie
Lone Dybkjær stelt de twee vertegenwoordigers van Transparency International voor (de enige NGO die zich uitsluitend bezighoudt met corruptie over de gehele wereld), namelijk baron Jean Godeaux, voorzitter van TI in Brussel, en Dieter Frisch, vice-voorzitter.
Na de verklaringen van beide vertegenwoordigers stellen Niranjan Deva, Didier Rod, Margrietus J. van den Berg, Glenys E. Kinnock en Nelly Maes vragen. Er worden aanvullende opmerkingen gemaakt door de vertegenwoordigers van de Commissie, en wel door mevrouw Moreau over goed bestuur, de heer Darmuzey over begrotingssteun en de heer Scott-Larsen over zwarte lijsten.
13. Datum en plaats volgende vergadering
Er is reeds besloten de volgende vergadering te houden op woensdag 24 mei 2000 om 15.00 uur en op donderdag 25 mei 2000 om 9.00 uur en 15.00 uur.
De vergadering wordt om 17.00 uur gesloten.

BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/

ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA
DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD

OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede


Anwesend

Παρόvτες

Present


Presentes

Présents


Presenti

Aanwezig


Lasna

Närvarande






Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*)
Dybkjaer (VP) acting chair; van den Berg (VP),

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/Ledamöter:
Corrie(2), van den Bos(1), Carlotti(2), Deva, Gemelli(2), Howitt(2), Imbeni(2), Junker, Khanbhai(2), Kinnock, Kreissl-Dörfler(2), Lisi, Martínez Martínez, Musumeci(2) Novelli(2), Rod, Sandbaek, Sauquillo Pérez Del Arco, Zacharakis,

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αυαπληρωτες/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ Membri supplenti/Plaatsvervangers/

Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

Andrews, Bowis (2), Glase, Maes, Schierhuber (1)



Art. 153.2





Art. 166.3


Endv. Deltog/Weitere Teiln./

Συμμετείχαv επίσης/Also present

Participaron igualmente/

Participaient également/

Hanno partecipato altresi/

Andere deelnemers/

Outros participantes/

Muut osallistujat/ Dessutom deltog




(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia-punto/punto orden del dia/

Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt):



* (P) = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande

(VP) = Næstform./Stellv. Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/Varapuhemies

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.


Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) 17.4.2000

(2) 18.4.2000

Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/

På ordförandens inbjudan:
Radet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)

Lindorfer


Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*)

Lowe (Directeur général)

Tison, Chapman, Maghioros, Hano, Illing, Moreau, Moore, Pennington, Rokas, Ruyssen, Scott-Larsen,

Cour des comptes:


C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer

Επίσης Παρόvτες/Also present

Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti

Andere aanwezigen/Outros participantes

Muut osallistujat/Övriga deltagare


Brown, Koumeri, Van der Putten (E.F.C.A.)


Kumar, Lee, Lintjer, Molitor (Asian Development Bank)
Baron Jean Godeaux, Frisch (Transparency International)

Gruppernes sekretariat

Sekretariat der Fraktionen

Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv

Secretariat political groups

Secr. De los grupos politicos

Secr. Groupes politiques

Segr. Dei gruppi politici

Secr. Van de fracties

Secr. Dos grupos politicos

Puolueryhmien sihteeristö

Gruppernas sekretariat


PPE/DE


PSE

ELDR


VERTS

GUE


UEN

EDD


TDI

NI

Palassof, Lukyamuzi

Lepouras


Rinaldi

Meyer, Tsigereda

Dupret

Bordez
Mosca



Cab. Du Président




Cab. Du Secrétaire Général




Generaldirektorat

Generaldirektion

Γεvική Διεύθυvση

Directorate-General

Dirección general

Direction générale

Direzione generale

Directoraat-generaal

Direcção general

Contrôle financier

Service juridique

Pääosasto

Generaldirektorat


I

II



III

IV

V



VI

VII


Liberato, Director

Brazier

Rose, Talsma




Udvalgssekretariatet

Ausschußsekretariat

Γραμματεία επιτρoπής

Committee secretariat

Secretaria de la comisión

Secrétariat de la commission

Segretariato della commissione

Commissiesecretariaat

Secretaria de comissão

Valiokunnan sihteeristö

Utskottssekretariatet


Wood


Caus Calvez

Kalb


Wester

Assist./Βoηθός



Lefèvre


* (P) = Formand/Präs./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande

(VP) = Næstform./Vize-Präs./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande.

(M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot

(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionário/Virkamies/Tjänsteman





PV\405464NL.doc
PE 286.783




De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina