Buitengebied Leudal-westDovnload 215.65 Kb.
Pagina1/5
Datum22.07.2016
Grootte215.65 Kb.
  1   2   3   4   5Buitengebied Leudal-west

bijdrage aan een duurzame ontwikkeling

eindadvies van de werkgroep

buitengebied Leudal-west


maart 2008

INHOUD


blz.

1. Inleiding en werkwijze 1


2. Het buitengebied nader verkend

a. gebiedskenmerken 2

b. beleidskaders 3
3. Uitwerking per thema


 1. dorpsranden 7

 2. landschap en natuur 8

 3. bedrijvigheid in het buitengebied 9

 4. recreatie en toerisme 11

 5. verkeer 12

 6. beleidsvorming buitengebied 13

4. Samenvattende visie 14

5. Programma en projecten 15

a. beleidsaanbevelingen 15

b. concrete projecten 17

BIJLAGEN 1. samenstelling werkgroep 19

 2. plannen, nota’s en notities 20

 3. bestemmingsplan buitengebied gemeente Hunsel 1998 21

 4. “Tuin van Limburg”: thema’s en sleutelprojecten 26

 5. Natuur Historisch park Uffelse 32

1. Inleiding en werkwijze


De dorpsraden van Ell, Haler-Uffelse, Hunsel, Ittervoort en Neeritter hebben voor elke kern een dorpsomgevingsprogramma (kortweg DOP) opgesteld.

Een gezamenlijk opgestelde visie op het buitengebied van de voormalige gemeente Hunsel heeft volgens deze vijf dorpsraden een duidelijke meerwaarde. Dit gebied - Leudal-west - vormt immers een vanouds bekend en samenhangend geheel, en is ook binnen de nieuwe gemeente Leudal een duidelijk afgebakend deelgebied door de bestaande landgrens, de gemeentegrenzen met Weert en Maasgouw, en de snelweg annex het kanaal.

Belangrijker echter is de landschappelijke en functionele gebiedseigenheid en het gegeven dat veel organisaties opereren op het niveau van dit gebied.

In een gezamenlijke ontwikkelingsvisie op het buitengebied worden de uiteenlopende en soms tegengestelde doelstellingen, belangen en verwachtingen van bewoners en gebruikers zichtbaar gemaakt en evenwichtig op elkaar afgestemd, in aansluiting op de vijf afzonderlijke DOP’s. Inhoudelijk moet deze visie passen binnen de beoogde ontwikkeling van het gehele gebied en het behoud resp. versterking van de leefbaarheid voor de komende 10 á 15 jaar. Bijzonder is dat deze ontwikkelingsvisie is bedacht en opgesteld door en voor mensen die hier wonen en werken, ook voor mensen die het gebied als bezoeker willen beleven.


Zo’n visie vult ook de ruimte in die beleidsplannen van rijk, provincie, waterschap en gemeente bieden voor detaillering en concrete uitwerking.

De nieuwe gemeente Leudal heeft besloten om de bestaande buitengebiedplannen van de voormalige gemeenten te harmoniseren en te actualiseren via één nieuw bestemmingsplan buitengebied voor de gehele gemeente. Een door bewoners en gebruikers ontwikkelde en samen gedragen visie voor het buitengebied Leudal-west is een waardevolle inbreng in het proces dat moet leiden tot een nieuw bestemmingsplan Buitengebied Leudal. Het gaat immers om de belevings- en gebruikswaarde voor de meest betrokken bewoners en gebruikers, met de mogelijkheid om aansprekende projecten te benoemen en ter uitvoering voor te dragen.


Om te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op het buitengebied Leudal-west hebben de dorpsraden gekozen voor een werkgroep1 met vertegenwoordigers van bewoners, gebruikers en organisaties alsmede enkele instanties. Hiermee wordt recht gedaan aan de wens om het gebied vanuit de verschillende gebruiksvormen en de aanwezige gebieds­waarden evenwichtig te benaderen.

Gekozen is voor een onafhankelijke voorzitter en secretaris, tevens inhoudelijk ondersteuner.

In de voorbesprekingen en de bijeenkomsten hebben verschillende geledingen beleidsnota’s en notities aangedragen. Deze zijn besproken en waar nodig en gewenst in dit eindadvies verwerkt. Deze nota’s zijn ook opgenomen zie bijlage 2.
De vergaderingen van de werkgroep waren openbaar. De leden vanuit de betrokken dorpsraden en andere toehoorders zijn in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de gedachtenwisselingen.

Over de voortgang binnen de werkgroep is periodiek gerapporteerd aan de door de vijf dorpsraden ingestelde regiegroep.
 1. Het buitengebied nader verkenda. Gebiedskenmerken2
Het gebied Leudal-west bestaat uit een glooiend landschap met hogere en lagere dekzand­ruggen die doorsneden worden door enkele beekdalen. De vijf dorpen zijn voortgekomen uit oude agrarische nederzettingen. Het oorspronkelijk landbouwkundig gebruik heeft geleid tot kleinschalige akkers en weidegronden, met essen en houtwallen. Dit kleinschalig landschap is in de laatste decennia onder invloed van landbouwkundige ontwikkelingen aanzienlijk veranderd, echter zonder het kleinschalig karakter geheel te verliezen. Het landschap is wel minder divers geworden. Ondanks de afname van de soortenrijkdom zijn nog veel oude relicten in het landschap aanwezig. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn houtwallen en geknotte eikenbomen (de zgn. sjoetse of sjuutse).
Bepalend voor de natuurwaarden zijn de beekdalen van de Tungelroyse beek, het Langven, de Uffelse beek en de Itterbeek alsmede de bosgebieden Heijkersbroek en Heioord. Vanwege de smalle beekdalen en de agrarische gebruiksmogelijkheden in de beekdalen zijn de beekdalen op zich minder beeldbepalend geworden voor het landschap. Alleen plaatselijk zijn zij duidelijk herkenbaar vanwege beekbegeleidende graslanden en bosjes. Binnen de landinrichting Land van Thorn wordt weer ingezet op de versterking van de natuurwaarden, vooral langs de Itterbeek, de Uffelse beek en het Langven. Het herinrichtings­programma (2004) voor de Tungelroyse beek - bodemsanering, meanders en beplanting - is in Leudal-west vrijwel geheel voltooid.

In 2004 is voor het natuurgebied Heijkersbroek een beheervisie voor integraal bosbeheer opgesteld, op basis van een inventarisatie van de aanwezige flora en de fauna en voor het behoud en de ontwikkeling van de voor het gebied kenmerkende natuurwaarden.

Ook de instandhouding en verbetering van de natuurwaarden van het bosgebied Heioord met zijn reservaatgebieden zijn in het beleid vastgelegd.
85% van het buitengebied is in gebruik voor de verschillende vormen van land- en tuinbouw (het landelijk gemiddelde is 70%). Afgezien van het bedrijventerrein Santfort in de zuid­oost­hoek van het gebied en mede vanwege de vijf kleine dorpen heeft Leudal-west derhalve een uitgesproken agrarisch karakter. Ondanks de vermindering van het aantal vooral kleine met bos begroeide percelen is het agrarisch grondgebruik in de loop der jaren niet wezenlijk veranderd.

Naar hoofdtypen is het landbouwgebied verdeeld over: • akkerbouwbedrijven: 14,2 %

 • tuinbouw en teeltbedrijven: 16,8 %

 • graasdierbedrijven: 32,1 %

 • hokdierbedrijven: 4,8 %

 • combinatie: 32,1 %


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina