Buitenschoolse opvang Locatie EgchelDovnload 43.75 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte43.75 Kb.


Informatieboekje


Buitenschoolse opvang Locatie EgchelTel.nr: 06-23123801  rechtstreeks contact met de leidster

LRK.nr: 488283292

E-mailadres: bsoheterf@kindcentrapeelenmaas.nl

Voor vragen, meer informatie en inschrijven kunt u tijdens schoolweken contact opnemen met:

IKC De Kemp:

Kempstraat 36

5987 AH Egchel


Tel: 077 3073636

Site: www.ikcdekemp.nl

E-mail: info@ikcdekemp.nl
Tijdens vakantieperiodes met:

Kantoor Kindcentra Peel en Maas:

J.F. Kennedylaan 8


5981 XC Panningen


Tel: 077-3076049

Postbus 7135

5980 AC Panningen

Site: www.kindcentrapeelenmaas.nl

E-mail: info@kindcentrapeelenmaas.nl

Wie zijn wij

Oki Doki is de Buiten –Schoolse- Opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, een onderdeel van Kindcentra Peel en Maas. Oki-Doki biedt voor - en na school opvang, maar ook opvang tijdens vakanties en roostervrije dagen. Wij bieden het schoolgaande kind daarvoor ruime ontspanningsmogelijkheden aan, d.m.v. spel – creativiteit, binnen en buiten activiteiten. De opvang wordt geleid door gediplomeerde leidsters.

We verzorgen op 9 locaties BSO: Locatie Regenboog, Locatie Liaan, Locatie Fontein, Locatie De Pas, Locatie de Brem Grashoek, Locatie Egchel, Locatie Koningslust, Locatie Panningen –Noord en BSO Beringe.
Onze Pedagogische Visie

Onze werkwijze is gebaseerd op de 4 opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen- Walraven, welke ten grondslag liggen aan de Wet Kinderopvang.


Onze Pedagogische Visie

Onze werkwijze is gebaseerd op de 4 opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen- Walraven, welke ten grondslag liggen aan de Wet Kinderopvang.


1. Emotionele veiligheid bieden.

Een kind moet zich bij Kindcentra Peel en Maas veilig en geborgen voelen, dan pas is het in staat nieuwe ervaringen en indrukken op te doen.2. Ontwikkelen van persoonlijke competenties bieden.

Wij bieden ze de ruimte, materialen en ondernemen gerichte activiteiten waarbij we ze stimuleren ze om nieuwe ervaringen en indrukken op te doen. Ieder kind op zijn eigen manier en zijn eigen tempo.3. Ontwikkelen van sociale competenties bieden.

Wij bieden ze de gelegenheid omgang te hebben met andere volwassenen en groepsgenootjes. Daarbij heeft ieder kind heeft recht op waardering en respect.4. Normen en waarden van onze samenleving eigen maken.

Kinderen worden binnen Kindcentra Peel en Maas in de gelegenheid gesteld normen en waarden te ontwikkelen. Buiten het feit dat kinderen als individu uniek zijn, maken ze deel uit van een maatschappij waarbinnen zij straks een rol gaan vervullen.


Belangstelling in het volledige pedagogisch plan van Kindcentra Peel en Maas?

Vraag er gerust naar of kijk op onze website.

Openingstijden schoolweken tussen 7.00 en 19.00:

Reguliere openingstijden:

VSO: 07.30 - 08.30 uur

NSO:15.30 - 18.00 uur


Neem voor overige mogelijkheden even contact op met het hoofdkantoor.
Contract mogelijkheden:

 • 40 schoolweken. (Incl. roostervrije dagen) en/of

 • 6 / 12 vakantieweken(bij voldoende deelname, anders kan het zijn dat ze op een andere bso-locatie worden opgevangen)

 • Voorschoolse opvang

 • Naschoolse opvang

 • Flexibele opvang

Incidentele opvang:

Is mogelijk indien de groepsgrootte dit toelaat. Vraag deze tijdig aan!


Wij worden graag tijdig ingelicht bij:

 • Afwezigheid wegens ziekte

 • Afwezigheid tijdens vakantie

 • Als u uw kind zelf van school ophaalt


Dit i.v.m. Personeelsplanning en ophalen van school.

We bieden opvang gedurende 52 weken per jaar. Met uitzondering van de volgende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag

 • Carnavalsmaandag en dinsdag

 • 2e paasdag

 • Koninginnedag

 • Hemelvaartsdag

 • 2e Pinksterdag

 • 1e en 2e kerstdag

Op kerstavond 24 december en op oudejaarsdag 31 december sluiten wij om 16.00 uur.Aanmelding / Kennismaking:

Maak telefonisch een afspraak met Leenette Hendriks, 077-3073636. Kom daarna samen met uw kind nader kennismaken. De pedagogisch medewerker geeft u alle verdere informatie en u kunt met uw kind alvast een kijkje nemen op de locatie.


Plaatsingsprocedure:

 • Plaatsing op wachtlijst geschiedt als het inschrijfformulier retour is!

 • Definitieve plaatsing (evt. op wachtlijst) kan pas ingaan als het contract ondertekend is

 • Plaatsing geschied op volgorde van aanmelding

 • Bij wachtlijsten genieten kinderen van wie al broertjes en/of zusjes bij Kindcentra Peel en Maas geplaatst zijn voorrangOpvang/vervoer na school:

De kinderen worden bij de school opgevangen door leidsters en gaan vervolgens naar het lokaal.

Hoe zien de naschoolse uurtjes bij Oki –Doki eruit:
15.30 uur:

Gezamenlijk aan tafel.

Onder het genot van fruit – limonade en een koekje wordt er gelegenheid geboden om te vertellen wat ze op school hebben meegemaakt.
16.00 uur:

We bieden de kinderen sport –spel en knutselactiviteiten aan, middels een activiteitenrooster. Ook is er ruimte om vrij te spelen.

Ieder kind gaat onder het toeziende oog van de Bso leidster zelf kiezen wat hij wil doen. Binnen of buiten spelen of even lekker niks doen. Er is voldoende materiaal aanwezig voor individueel/ alsmede groepspel. De pedagogisch medewerker zal met het aanbod van spelmaterialen en activiteiten in blijven spelen op de behoeften van de kinderen.
16.30-18.00 uur:

Kinderen kunnen door de ouders worden opgehaald.


PadXpress:

Kinderen die gebruik maken van de BSO kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten van PadXpress, op de dagen dat zij de BSO bezoeken!

Voor meer info over PadXpress: www.padxpress.nl

Huiswerkbegeleiding:

Op verzoek van de ouders bieden we de mogelijkheid om onder het toeziende oog van de BSO leidster het kind huiswerk te laten maken.

We willen er wel op toe zien dat uw kind zich na school ook een moment kan ontspannen. Maak hiervoor afspraken met de leidsters.

Vakantie en roostervrije dagen:

Tijdens de vakanties en op roostervrije dagen worden er diverse extra activiteiten georganiseerd. Zoals: • Pannenkoeken – tosti’s bakken

 • Knutselactiviteiten

 • Tentje bouwen

 • Kinderdrôme (Slecht weer)

 • Heldense bossen

 • Ritje met de trein

 • Waterspellen/zwembadje

 • Clownmiddag

 • Bezoek brandweer

 • Enz.enz


Waar zorgen wij voor:

Na school:

 • Fruit

 • Limonade

 • Diverse soorten koek

 • 1x per maand verjaardagen vieren incl. traktatie.

 • Versnaperingen


Bij hele dagdelen (vakantie en roostervrije dagen):

 • Broodmaaltijd

 • Melk – chocomelk – of yoghurtdrink.


Heeft uw kind een allergie:

Geef dit door aan de Bso leidster.

Voorziet de kinderopvang niet aan de gewenste

producten, dan dient u zelf voor vervangende middelen zorg te dragen.Belangrijk voor u om te weten:

 • Doe uw kind niet de beste kleding aan.

 • Geef op school door welke dagen uw kind naar Oki-Doki gaat en opgehaald wordt.

 • Kindcentra Peel en Maas werkt met diverse instanties samen onder andere Jeugd Gezondheids Zorg, Centrum Jeugd en Gezin, GGD en de basisscholen van Prisma.


Belangrijk voor ons om te weten:

Wij worden graag ingelicht wanneer: • Uw kind zich ziek of niet lekker voelt.

 • Uw kind overgevoelig is voor iets.

 • Uw kind iets heeft meegemaakt, wat veel indruk op hem heeft gemaakt.

 • Er hoofdluis bij uw kind is geconstateerd.

 • Uw kind onder behandeling is van een dokter of specialist.

 • Uw kind medicatie nodig heeft tijdens de opvang.

(Akkoordverklaring medicijnverstrekking ondertekenen.)

 • Er veranderingen plaatsvinden in het gezin.

 • Uw kind door iemand anders wordt opgehaald.

 • Er andere belangrijke dingen zijn, waardoor het kind anders kan gaan functioneren.


Wij kunnen dan op de juiste wijze op zijn gedrag inspelen.

Ziekte van het kind:

Indien uw kind wat hangerig is of lichte verhoging heeft, kan het ook terecht op de BSO. Licht wel even een van de leidsters in, zodat de juiste zorg kan worden gegeven.

Heeft uw kind 38.5 graden koorts, of voelt het zich echt ziek, dan worden de ouders ingelicht en indien nodig verzocht om het kind op te komen halen. Bedenk dat wanneer een kind echt ziek is, hij het liefst in zijn eigen vertrouwde omgeving is.
Heerst er in uw omgeving een besmettelijke ziekte, dan worden wij hier graag over ingelicht, zodat wij zo nodig extra maatregelen kunnen treffen. Betreft het uw kind, dat de BSO bezoekt, dan is er altijd overleg noodzakelijk.

U wordt dan meestal verzocht om het kind tijdens de besmettingperiode thuis te houden.

Bij besmettelijke ziekte volgen wij de richtlijnen van de GGD op.

Overleg is daarom altijd gewenst.
Verjaardag vieren:

1x per maand wordt er een feestje gevierd, voor alle kids die de betreffende maand jarig zijn.
Tussentijdse informatie d.m.v.:

 • Schriftelijke berichtgevingen

 • Informatiebord

 • Website: www.ikcdekemp.nl / www.kindcentrapeelenmaas.nl


Hebt u tussendoor vragen of opmerkingen, bespreek die gerust met de Bso leidster.
Veiligheid, hygiëne en privacy:

 • Om de veiligheid van uw kind te waarborgen wordt er jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd.

 • Kindcentra Peel en Maas heeft een hygiëneplan opgesteld waarin instructies en richtlijnen zijn opgenomen voor de omgang met eet en drinkwaren.

 • IKC de Kemp verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn.

 • Bij diverse (feestelijke) gelegenheden worden er foto’s gemaakt in onze BSO. Indien u niet wenst dat uw kind gefotografeerd wordt, geef dit dan even door.

Betalingsregeling:

De minimum afname is 1 dagdeel per week.


U koopt een kindplaats voor een bepaalt aantal dagdelen welke het hele jaar voor uw kind beschikbaar zijn, met uitzondering van de vermelde feestdagen. U betaalt de uren door, m.u.v. langdurige ziekte (ziekenhuisverblijf). De opvangkosten zijn gebaseerd op een totale jaarprijs. Op het contract staat de maandprijs vermeld. Dit bedrag wordt maandelijks van uw rekening geïncasseerd. Betaling geschiedt vooraf per automatische incasso, op de 1e van elke maand.
U dient zelf zorg te dragen voor teruggave van de toeslag kinderopvang bij de belastingdienst. Informatie: www.toeslagen.nl
Wilt u weten wat de opvang van uw kind(eren) gaat kosten, neem dan gerust contact met ons op.
Ruilen van dagdelen kunnen wij door de complexe wisselingen die dit met zich meebrengt, helaas niet toestaan.

Voor het beëindigen van (een gedeelte van) de opvang hanteren wij geen langdurige opzegtermijn. Opzeggen dient vóór de 15de van de maand te gebeuren, dan eindigt de plaatsing per de 1e van de volgende maand. 


De Algemene Voorwaarden van Kindcentra Peel en Maas zijn opvraagbaar bij de administratie op de Kloosterstraat 14, Helden.
Hebt u vragen over de betalingsregeling neem dan gerust contact op met het hoofdkantoor.
Verzekering:

Kindcentra Peel en Maas heeft een uitgebreide wettelijke

Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dient ter dekking van

schade aangebracht door de kinderopvang aan derden.


Klachten:

Mocht u ondanks alles, toch klachten hebben over de BSO, van welke aard dan ook, vertel het ons. Wij proberen dan een oplossing te zoeken.

Mocht de afhandeling niet naar tevredenheid verlopen dan kan uw klacht gedeponeerd worden bij onze klachtencommissie.

De klacht wordt dan middels onze interne klachtenprocedure behandeld. Tevens zijn we extern aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang in Baarn. Hier kunt u ook rechtstreeks uw klacht melden.

Telefoon: 0900-0400034, e-mail: info@klachtkinderopvang.nl
Inspraak Ouders:

Wij vinden het belangrijk goede kontakten te hebben met u als ouders en uw gedachten over kinderopvang te delen.

Aan Kindcentra Peel en Maas is dan ook een oudercommissie verbonden, met vertegenwoordigers uit onze diverse opvanglocaties

Hebt u ideeën of wilt u met andere ouders graag een mening delen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de oudercommissie:

Dittmar Boumans

Tel. : 077-3077264Email: dittmarboumans@hotmail.com

Wij wensen uw kind veel speelplezier

en een gezellige tijd bij

Oki-Doki toe!
Team IKC de Kemp


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina