But,maar bad to,naar toe,Waar gaan we naar toe too,ook toe,wil jij dit toetje ook toeDovnload 68.58 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte68.58 Kb.
but,maar bad to,naar toe,Waar gaan we naar toe too,ook toe,wil jij dit toetje ook toe?,eik>ook>toe aint,niet eend,wie is dat? oh nee toch niet eend,nodig>niet>eend me,ik mie,Op dinsdag eet ik mie,ik>mie>? this,dit dis,zie hoe hard ik dit dis,gedaan>dit>dis>? be,is bi,ze is bi,is>bi>baai was,was was,het is nu van hout maar het was was with,met wit,de vlag is rood met wit all,allemaal al,die ken ik allemaal al now,nu nauw,de laatste vijf minuten het is nu nauw can,blik ken,je weet dat ik bietjes uit blik ken city,stad zittie,in welke stad zittie did,deed dit,dus jij dit deed take,neem teek had,had het,hij had het back,terug bek,zoenen is fijn tot ik terug bek look,kijk loek,die autos botsen op elkaar kijk loek! then,toen den,eerst verkochten we eik daarna spar toen den some,enige som hour,uur ouwer,ik wordt met het uur ouwer way,weg wee,zijn we bij het ziekenhuis weg wee over,voorbij over,het is voorbij. over|De M350 vliegt nu voorbij. over need,nodig niet off,uit of,doe die lampt uit of two,twee toe,We hadden een dessert. nee twee. toe wait,wacht weet,En als ik hetgeen waarop je wacht weet night,nacht naait,wat heerlijk als jij mij in de nacht naait still,steeds stil,hij is nog steeds stil other,andere adder,nee niet die. de andere adder those,die doos always,altijd al wees,hij was altijd al wees thought,gedachte tot leave,blad lief,ik heb ieder blad lief name,naam neem,als ik nou een andere naam neem last,laatste last,dit is mijn laatste last feel,voel viel thanks,dankjewel/bedankt tanks,die jongen bedankt tanks made,gemaakt meet,ik zorg dat ik alles wat is gemaakt meet mother,moeder modder may,mei mee,anders ga je in mei mee hear,hoor hier,wat gek dat ik je hoor hier done,klaar don,ben je klaar don bad,slecht bed,wat een slecht bed wanted,gewild want het kill,doden kil,Ik vind zomaar iemand doden kil might,kracht/macht maait,zie hoe hij in alle macht maait else,anders els,ga je liever met jaqueline uit of anders els without,zonder wit oud,dat zwart zou ik niet aantrekken je lijkt zonder wit oud went,ging wend wouldn't,zou-niet woedend room,kamer roem,dat heeft deze kamer. roem best,beste best,ik vind alleen het beste best wasn't,was-niet wassend, matter,materie/zaak/stof/reden met'r,laat die zaak met'r haven,haven heven,de container uit de haven heven ain't,is-geen eend,een zwaan is geen eend door,deur door,ik kom de deur door myself,mezelf maai zelf,moet je het gras niet maaien? ik ben gewoon mezelf maai zelf knew,wist nieuw turn,draai turn,kijk hoe ik deze nieuwe draai turn hard,moeilijk hard/hart,wij gingen moeilijk hard|hij heeft een moeilijk hart bit,beet bid,Je hebt een zonde begaan maar weet dat ik voor je beet bid bit,beet bit both,beide bood,ik was vrijgevig toen ik beide bood both,beide boot lost,verloren lost killed,vermoord kilt heart,hart hard,Een hart hart wants,wil wants later,later leder,we begonnen met plastic maar gebruikten later leder dear,beste/lieve dier,hij moet hard werken het lieve dier also,ook al zo,dat is ook al zo late,laat leed,ik weet dat ik in mijn leven pas laat leed kid,kind kit sleep,slaap sliep,ik droomde dat ik in mijn slaap sliep afraid,bang af reed,ondanks dat ik 30 lessen had gehad moet ik zeggen dat ik bang af reed four,vier voor,het is vier voor|Er zijn er je vier voor hands,handen hens aren't,zijn-niet arend kids,kinderen kits,is alles met de kinderen kits? hit,geraakt hit case,geval kees,is dat het geval kees? read,lezen red,als je het oerwoud met blaadjes lezen red read,gelezen riet speak,spreek spiek,je moet me vergeven dat ik tijdens dat ik spreek spiek having,hebben heffing cut,snij kut,niet zeuren snij kut marry,trouwen merrie rest,rust rest,Dat er nu enkel nog rust rest mr,meneer mist er,mevrouw is weg en meneer mist'er town,dorp touwen,weten wat we nog moeten halen in het dorp. touwen week,week wiek high,hoog haai,wow jij spring hoog haai side,kant site buy,koop baai truth,waarheid troef,ik win omdat ik met de waarheid troef met,ontmoet met hours,uren ouders light,licht laait,ik ga naar het paasvuur waar het licht laait ahead,vooruit ah-het full,vol voel,ik moet zeggen dat ik me nu wel vol voel hate,haat heet,wat is het warm ik haat heet white,wit waait,het waait zo hard dat mijn mime shirt wit waait seems,lijkt Siem's,van wie is deze jas. dat lijkt Siem's either,beide/of ieder couple,stel koppel,als ik dat stel koppel month,maand mond hour,uur ouwer,ik wordt met het uur ouwer pick,kies/pluk/keus pik,schiet op. kies pik sick,ziek sik save,red zeef,de spinazie is veel te laat klaar. als je het nog red. zeef! clear,helder/duidelijk/vrij klier,en dat terwijl ik je duidelijk klier woe,wee wow,had jij een wee. wow! office,kantoor of vis,is die geur gewoon het kantoor of vis become,wordt bi kom red,rood red,ik zorg dat ik alleen kinderen in het rood red lose,verlies Loes,ik wil niet dat ik verlies Loes boss,baas bos master,meester master,wat is het opleidingsnivea van jou meester. master? uncle,oom 'nkul,hij lult altijd onzin we noemen hem ome'nkul small,klein smal,is dat niet een beetje klein. smal. write,schrijft raait,bepaal wat hij schrijft raai't taken,gepakt/bezet/genomen teken,dit is een makkelijk genomen teken air,lucht er till,totdat til wonderful,prachtig wonder voel,wat fijn dat ik dit prachtig wonder voel needs,behoeftes niets,ik heb aan jou behoeftes niets hair,haar her sort,sorteren soort,waarop moet ik sorteren. soort? others,andere otters,ik anders dan de andere otters bet,gok/inzet/wed/weddenschap bed safe,veilig zeef,ik zorg altijd dat ik veilig zeef beat,slaan/verslaan/baslijn biet rather,eerder rader,gaat hij hier kapot? nee al bij een eerder rader alright,in-orde al raait right,rechts/goed raait,doe het goed raai't seem,lijkt Siem,Is dat hem? dat lijkt Siem known,ken none,er is maar 1 interval die ik niet ken. none possible,mogelijk possy beul past,voorbij/verleden past,ik zou niet zeggen dat dit bij mijn verleden past pull,trek poel lie,lieg laai feats,hoogstandjes fiets,ik heb hele dure fietsen ik word bijna nerveus als ik op zulke hoogstandjes fiets drop,val/daling/afdaling drop,ik eet tijdens de afdaling drop mad,boos met quick,snel/rap kwik,toen de zon begon te schijnen bleek het toch wel snel kwik wake,wakker/opstaan/ontwaken/waak/kielzog week train,trein train,de conducteur was boos over dat ik in de trein train loved,bemind/geliefd loft road,weg rood,op het fietspad kleurt de weg rood felt,voelde veld picture,plaatje pikt Jur,Als je maar niet mijn plaatje pikt Jur step,stap step,mijn band was lek toen had ik een stap step eye,oog aai,pas maar op dat ik niet je oog aai piece,stukje/onderdeel pies,en wat als ik over dit onderdeel pies forgive,vergeven voor gif,ik kan veel dingen vergeven maar ik je niet vergeven voor gif pass,passeren/voorbijgaan/inhalen/oversteken/bergpas pas,eerst hebben we de rivier dan komt de berpas pas wonder,afvragen wonder song,liedje/lied/nummer zong,ik wou dat hij een mooi lied zong number,gevoellozer nummer,dit is een wat gevoellozer nummer fault,fout volt,is dat watt. nee fout. volt. less,minder les,ik wil minder les ride,rit raait born,geboren born class,klasse/rang klas none,geen non,er is geen non fool,dwaas/zot/gek voel,ik moet zeggen dat ik me dwaas voel ones,je wans,dat is iemands wans mouth,mond Maut,dat is je mond Maut mouth,mond mauwd,als een kat uit zijn mond mauwt christmas,kerst chris mis,ik moet zeggen dat ik tijdens de kerst chris mis turned,gedraait/gekeerd turnt,zie hoe zei met haar rug gedraait turnt peace,vrede pies,ik ben een rebel omdat ik over de vrede pies love,liefde lof,ik heb voor liefde lof boat,boot bood,ze waren pas blij toen ik hun een boot bood blues,blues bloes eight,acht eet,ik wed dat ik er minstens acht eet eight,acht eed rock,steen rok murder,moord meur d'r letter,brief letter court,hof kort,het duurde in het hof kort bill,rekening bil officer,politie of-is-er near,dichtbij nier, busy,druk bezie,de druk bezie pain,pijn peen ball,dansfeest bal fear,angst fier,ik ben op mijn angst fier sea,zee zie,als ik de zee zie fly,vlieg vlaai,dat mis ik altijd als ik naar het buitenland vlieg. vlaai gold,goud gold,zilver was niks goud gold mistake,foutje mis teek caught,gevangen kat,ik heb hier een gevangen kat soul,ziel zool bag,tas bek date,afspraak/datum deed,vertel me wat je op je afspraakje deed blow,klap/blaas blow ring,klank ring,deze ring is ook een stemvork oftewel een klank ring growed,groeit groot,die pant groeit groot wed,trouw/getrouwd wet/wed, table,tafel thee beul,bij onze high-tea had onze tafel wel een beetje een thee beul paper,krant/papier peper,het nieuws is een beetje laf. dat mist deze krant peper star,ster star,de meeste sterren zijn prima mensen maar was is deze ster star dude,gozer/kerel/gast/snuiter/maat/vent duwt,als je die gozer duwt building,gebouw bil ding stick,plak/hangen stik,het was niet te eten het is een wonder dat ik niet in deze plak stik stick,stok stik,mijn lijm is bijna op maar ik moet zeggen dat ik in stok stik fair,eerlijk ver,het is echt niet om de hoek het is echt eerlijk ver middle,midden middel unless,tenzij/behalve een les bought,gekocht bot/bod, cry,huilen kraai,niet huilen kraai trip,struikel/reis trip,op mijn reis trip lead,lood let,zorg dat je op dat lood let lead,leiden/leidt liet,normaal ben ik aardig de baas maar ik kenden niemand vandaar dat ik het leiden liet fell,viel vel cover,bedek/schuil koffer sitting,zitten zitting ran,gerend/rende/liep ren carry,draag/heb kerry,ik heb munt en draag kerry smart,slim smart force,kracht fors,denk je dat die kabel houdt ik vind de kracht fors box,doos boks,wat als ik tegen die doos boks tough,moeilijk tof,hij is moeilijk tof heaven,hemel heffen,en hij liet atlas de hemel heffen laugh,lach laf,wat vind ik die lach laf sad,ongelukkig/triest/droevig/treurig zet,het was al schaakmat toen hij zijn laatste beurt treurig zet sigh,zucht saai,weer een aarderijkskundeles zucht saai lived,geleefd lift mark,markeer mark,ik zorg dat ik dat markeer mark dare,durf/waag der wind,wind wint,ik fietse hard maar je kunt zien dat op de duinen de wind wint cop,politie kop,jij hebt echt zo'n politie kop fix,reparatie fiks,je vraag voor die reparatie fiks club,knuppel/knots/knuppelen club,wij zijn voor zeehonden knuppelen. de knuppel club mess,zooi/troep mes entire,volledige/hele een taaier visit,bezoek vis-het offer,aanbieding/bod/aanbod offer,zouden de goden het oké vinden als ik een aanbieding offer missed,gemiste/miste mist,geen wonder dat ik miste mist saved,gered zeeft south,zuid zout wall,muur wal bar,bar/balk bar fat,vet vet,ik vind vet vet seat,stoel/zitplek/zetel/zitting ziet,als je nu bijvoorbeeld die stoel ziet wrote,schreef rood,de leraar markeerde alles wat hij schreef rood dirty,vieze/vies deur die cross,kruis cross,let op hoe ik langs dat kruis cross scene,scene/vertoon/tafareel zien,moet je dat vertoon zien double,dubbel dobbel,en als ik nou voor dubbel dobbel personal,persoonlijk persoon al within,binnen witten,je moet dat wel binnen witten bother,ergert/verveelt/stoort botter bus,bus bus doubt,twijfel douwt,sumo worstelen is een sport waarbij je bij twijfel douwt kicker,schoppende kikker,kijk die schoppende kikker card,kaart kart park,parkeren park bull,stier boel long,verlang long long,lang long store,winkel stoor,sorry dat ik je in de winkel stoor rules,regels Roel's folks,mensen volks,die mensen zijn volks knock,klop nok pardon,pardon paarden,moeilijk lopen door zo'n kinderboerderij. pardon paarden beg,smeek bek,trek niet zo'n smeek bek stuck,vast stuk,nee niet aan trekken dat is een vast stuk driving,rijden draai ving pictures,plaatjes pikt Jur's rid,verlossen/bevrijden rit mum,moeder mum list,lijst list ploy,list plooi arm,arm arm,ik ben sinds de amputatie van m'n arm arm hat,hoed het ray,straal ree elk,eland elk bell,klok bel,als ik de klok bel cell,cel cel,waarom maken we voor kanker niet een cel cel passed,voorbij/overleden past,ik denk dat het hier wel voorbij past board,plank/plaat/boord boort/boord,en zorg dat je dan in die plank boort ourselves,wij-zelf ouwer-zelfs,hoe oud zijn jullie, 80? wij zelf? ouwer zelfs favor,gunst fee voor,mag ik wat geld lenen? daar heb je de gunst fee voor will,testament wil,wie zegt dat ik in je testament wil suit,pak zoet,nee niet zout pak zoet asleep,slapend as liep pop,pop pop,en speelt die pop pop misses,mevrouw mis-is,kom op mevrouw mis is spot,plek spot,dat je met een goede plek spot leg,been lek,bloed dat nou? ik heb mijn been lek flowers,bloemen flauwers fit,past fit,ik voel me als dit past fit written,geschreven rit-en bird,vogel beurt tutor,leermeester toeter,is het ok als ik naar mijn leermeester toeter dick,penis/pik dik,vind je mijn pik dik named,benoemt neemt,als je een woord als benoemt neemt lock,slot lok plenty,genoeg plant'ie,is hij niet te spontaan. nee genoeg plant'ie say,zeg zee raise,verhoog/til race notice,bericht/aandacht/opmerken noot is doc,dokter dok,ik altijd spijt van ziek worden als ik de dokter dok decide,beslis die site picked,kiest pikt,jan zorgt altijd dat hij wat koen kiest pikt hero,held hiero,we hebben een held hiero holding,houden/vasthouden hol ding hold,houd holt,zorg dat je niet terwijl je een schaar vast houd holt planet,planeet plan-het,je veroverd niet zomaar een planeet plan'et crap,shit crepe,het is een beetje een shit crepe steal,steel stiel(ambacht) mate,maat meet,als jij mijn maat meet sold,verkocht solt destroy,vernietig die strooi famous,bekend vee mus keys,sleutels/toonsoorten/toetsen kies, ik bepaal zelf hoe ik mijn toonsoorten kies ways,wegen wees,hij was in verwarring toen ik naar alle wegen wees states,staten steeds,ik mis de staten steeds mister,meneer mist-er,mevrouw is weggelopen en meneer mist'er form,formulier/gedaante vorm,let op hoe ik mijn nieuwe gedaante vorm dancing,dansen den zing locked,op-slot/gesloten/dicht lokt,je weet dat je mij met de deur gesloten lokt van,busje fan,ik ben van dit busje fan vane,ijdel veen,ik snap niet waarom we de natuur niet zijn gang laten gang. zo is het ook maar ijdel veen more,meer moor peat,veen piet,wat vind jij van het veen piet apart,los/gescheiden apart,je kunt ze beter bij elkaar houden het is los apart engine,motor en gin,het enige wat ik nodig heb sleutelen aan mijn motor en gin build,bouw/bouwen beeld,maar dat is ook iets wat je kan bouwen beeld sight,zicht zaait,zorg wel dat je uit het zicht zaait bigger,groter bikker cup,kopje cup pants,broek pens main,hoofd/voornaamste/grootste meen,je moet aannemen dat ik het voornaamste meen cook,kok/kook koek angel,engel één gel plans,plannen plens bathroom,toilet/badkamer bad roem freedom,vrijheid friet om hiding,verstoppen haai ding leaves,blaadjes/bladeren/verlaat liefs,dus het is daarom dat ik je verlaat liefs driver,bestuurder draai ver health,gezondheid held,let wel op je gezondheid held command,opdracht kom mand patient,patient pees jent,dat die patient je pees jent helped,geholpen helpt,dat je uberhaubt wordt geholpen helpt note,noot/bericht/notitie noot bridge,brug bridge,vrijdag op de brug bridge wondering,afvragen wonder ring pig,varken pik,dat ik dat van een varken pik horses,paarden hoor zus,ik hou niet van paarden hoor zus level,gelijk level,we zijn op een gelijk level track,baan trek,als ik jou over de baan trek france,frankrijk frans,ze spreken in frankrijk frans rule,regel roel,dat is de regel roel common,algemeen/gemeenschappelijk/gewoon/alledaags/gemeen kommen,dat zijn veelvoorkomende kommen consider,overweeg kon sidder well,nou wel,ja nou wel serve,dien surf teeth,tanden tiet teat,speen tiet hade,wijkt-af heet began,begon beken,als ik nou voor ik begon beken spoke,sprak/spaak spook,maar gelukkig het medium sprak spook held,gehouden held dry,droog draai,de was droog draai pack,pak pek movies,films moe vies view,uitzicht phew code,code koot correct,verbeter correct,als je dan iets verandert verbeter correct weekend,weekend wie kent pal,maatje pel,ik voel me wel een psychopaat als ik mijn maatje pel coat,jas koot silence,stilte saai lens letters,brieven letters,waaruit bestaan brieven. letters. copy,kopij/kopieren koppie, fill,vul vil,ik zorg dat ik de kalkoen voor ik hem vul vil rome,rome room,ik heb uit rome room cream,cremé kriem horrible,vreselijke hor ribbel tie,stropdas/das taai,ik vind deze stropdas taai leader,leider lieder lift,til lift cake,taart keek,toen ik naar de taart keek cake,taart paai,terwijl ik jou met taart paai character,personange kerk ter bucks,herten/euro buks,waarmee schieten we die herten? buks? fantastic,fantastische fan test ik,deze fantastische fan test ik bless,gezondheid/gezegend bles wet,nat wed somehow,hoe-dan-ook/op-de-een-of-andere-manier som hou horn,toeter horen,kun jij die toeten horen thou,gij douw yep,jah jip suspect,verdenk/verdachte zus pekt spring,lente spring,tijdens de lente spring pieces,stukjes pies is dig,graaf dik,dit graf is voor 3 dus graaf dik lone,alleen/enkele loon,hij heeft alleen loon weak,zwak wiek discuss,bespreek discus/dis kus powerful,krachtige pauw er voel split,split split,als je tijdens die split split flat,plat flat flats,flats flets, proof,bewijs proef,als ik eenmaal het bewijs proef medicine,medicijn met die zin,je mag niet eens medicijn met die zin medical,medisch met die kul,is dat wel echt medisch met die kul ears,oren iers,je bent zulke oren iers purpose,doel pur pus believed,geloofde belieft destroyed,vernietigd die strooit tell,vertel tel,als ik elke dat ik dat vertel tel opened,geopend opent whore,hoer hoor,wat gek dat ik die hoer hoor lake,meer leek,je kunt zien dat dit op een meer leek sees,ziet C#,dat is zoals je ziet cis rent,huur rent,als je langs het huis dat ik huur rent repeat,herhaal riep piet,als ik dat nou herhaal. riep piet winter,winter wint er,in siberie is er een spel iedereen die er nog zit na de winter wint er thousands,duizenden touw sinds thief,dief-is tyfus fancy,verbeelding fans zie mail,post meel,doe maar niet in de post meel mail,malienkolder meel,tegen de wrijving doe ik in mijn malienkolder meel harm,kwaad harm,dat kan geen kwaad harm male,man meel,ik verkocht aan die man meel followed,gevolgd vol lood,ik ben hem gevolgd met mijn auto vol lood stomach,maag stom ik birth,geboorte beurt bath,bad bad,als ik in bad bad contract,contract kon trekt cares,zorgen kers, trade,handel treed,als mijn zoon in de handel treed weight,gewicht weet,ik ben blij als ik mijn gewicht weet weigh,weeg wee lied,gelogen laait,als mijn woede nadat hij heeft gelogen laait wad,prop wat airport,vliegveld er port defense,verdediging die fans,verdedig die fans pool,zwembad/pool poel/pool rat,rat red,wat lief dat je die rat red mercy,genade meur zie planning,plannen planning merry,vrolijke merry,wat een vrolijke merry path,pad pad ended,eindigd en dit foreign,buitenlands voorin waited,gewacht weet het ate,at eet bullet,kogel boel lid depends,hangt-af die pens desert,verlaat die zeurt,hij die jou verlaat die zeurt forced,gedwongen vorst/voorst,hij is gedwongen vorst map,kaart mep,stop nu voordat ik die kaart mep staff,personeel staf wise,wijs waai is harder,moeilijker harder,ik vind graniet moeilijker. harder. breathing,ademen brie ding desire,behoefte die zaaier,daar ligt mijn behoefte die zaaier football,rugby voetbal,wat was het ook al weer rugby voetbal ancient,oude eens jent,als je die oude eens jent sending,verzenden zending cords,kabels koorts,ik krijg van die wirwar van kabels koorts heading,koers het ding tall,lang tal,Hoeveel mensen zijn lang, tal! safety,veiligheid zeeft ie,voor de veiligheid zeeft ie bedroom,slaapkamer bed roem therefore,en dus der voor season,seizoen zie z'n clever,slim kleffer clef,sleutel klef suffer,lijden suffer,ik vind lijden suffer dawn,dageraad dan,na de dageraad dan champagne,champagne jam peen mood,stemming/humeur moet,ik weet niet wat ik met zijn humeur moet filled,gevult vilt,die hoed is gewoon gevuld filt miracle,wonder mirre kul,ik vind dat idee van wonder mirre kul cull,uitziften kul ear,oor ier golden,gouden golden plant,plant plant,waar je die plant plant proper,gepast prop'r ruin,ruïne roe in ruined,geruïneerd roe wint request,verzoek riek west cow,koe kauw,liever op koe kauw cow,koe kou leer,koeloven/sluwe-blik lier load,lading lood,wat moet ik met deze lading lood load,lading loot,als ik nou om deze lading loot based,gebaseert beest,Pegasus is een op een paard gebaseert beest suffering,lijden suffe ring,lord of the rings. wat een moeite wat een lijden. suffe ring passing,overlijden pas zing,dat ik na zijn overlijden pas zing spite,wrok spijt,ik kan niet zeggen dat het me van die wrok spijt sin,zonde zin,als je dan de fout in gaat geef je zonde zin walls,muren wals,als ik met jou langs de muren wals sat,zat zet,als ik mijn kopje waar ik zat zet head,hoofd het wide,breed waait,dat levert een hoop stroom op als het over een schoep zo breed waait flower,bloem flauwer,ik vind jou bloem flauwer anne,anne en cab,taxi ik heb,moet nog kijken welke taxi ik heb hook,haak hoek raised,verhef raced stood,stond stoet toast,tosti toost,op de tosti toost caused,veroorzaakt kast led,liet let knees,knieën nies,door mijn knieën nies traffic,verkeer tref ik,sorry ik ben laat het verkeer tref ik fourth,vierde fort,de generaal zit in het vierde fort victor,overwinnaar victor,jij bent de overwinnaar victor rate,tarief/beoordeel reet percent,procent per cent,je krijgt 20 procent per cent false,onwaar vals,ik ben geen bedrieger dat is onwaar. vals! fallen,gevallen vallen loss,verlies los,ik kom maar niet van mijn verlies los mighty,machtige maait ie cast,gegoten/werpen/gips kast sexy,pikant/sexueel sectie,dit is de pikante sectie fail,faal veel,ik faal veel tip,fooi tip,je moet meer tieten laten zien dat is mijn fooi tip quade,kwaat 'kweet swathed,gehuld zweet,het is niet zo gek dan ik. als ik in zoveel gewanden ben gehuld. zweet. tip,kantel tip,ik weet nog een goede kantel tip defend,verdedig die vent,waarom laten jullie dit zomaar gebeuren verdedig die vent wave,golf weef,als ik als een kabbelend beekje een golf weef blows,blaast/klappen/zuigt bloos,ik vind het ongemakkelijk dat ik terwijl jij zuigt bloos newspaper,krant nieuws peper delicious,heerlijk die lisjes,wat heerlijk die lisjes comrade,vriend kom red pot,wiet pot,je kunt het nu nog niet zien maar dat is mijn wiet pot pissed,dronken pist,zie hoe die gast daar dronken pist mass,mis mes bone,bot boon wire,draad waaier dump,stortplaats dump,ik denk dat ik deze auto op de stortplaats dump bored,verveelt boort,na een dag klussen zie ik dat je de gaatjes verveelt boort sand,zand zend,ik wilde iets lokaals en goedkoops sturen van vakantie. dus ik als ik nou wat zand zend windows,ramen win doos drag,sleep drek,ik ben niet echt een boer ik sleep drek maid,meid/dienstmeid meet,ik ben nogal kieskeurig vandaar dat ik elke diensmeid meet spell,spel spel,is er naast scrabble nog een leuk spel spel stock,vooraad stok,ik heb nog wel een vooraad stok spoken,gesproken spoken,weet je wie ik vandaag heb gesproken spoken buck,reebok buk,denk maar niet dat ik voor een reebok buk tank,tank tank,daar gaat een hoop in als ik een tank tank pie,taart paai,als ik jou nou met taart paai hop,hop hop hope,hoop hoop slip,uitglijden slip served,geserveerd surft intend,voornemen in tent pink,roze pink,ik heb een roze pink cruel,wreed kroel,dat ik mijn vriendin wreed kroel bury,begraaf berry,dit is dus de dag dat ik je begraaf berry doll,pop dol,dat ik met een pop dol pee,plas pi,ik schrijf met mijn plas pi earn,verdien urn rude,onbeleefd roet lad,jongen let,zorg dat je goed op die jongen let thrown,gegooit troon kissed,kuste/gekust kist,dat is de gekuste kist bond,verbind bond,en kijk waarmee ze de mouwen verbind. bond! filthy,smerig vilt'ie,hij pakt een rat en smerig vilt'ie belt,riem belt,je zult zien dat hij mij nog om de keuze van zijn riem belt thin,dun tin,dit is maar dun tin panic,paniek pen ik,ja dacht de verslaggever deze paniek pen ik deny,ontken die naai spain,spanje speen deck,dek dek,ik moet zeggen dat ik voor de zekerheid tegen de hagel het dek dek express,uitdruk expres joined,verbonden joint,we hebben vier joints aan elkaar gebonden en creërde zo één gigantische verbonden joint. zone,zone zoon,kom niet in die zone zoon, cock,pik/penis kok,serveer maar niet de penis kok servant,dinaar zeur vent demand,eis die mand,ik eis die mand hip,heup hip,ik ben met mijn losse heup hip route,route roet,jij gooit in mijn hele route roet lack,gebrek lek port,haven port/poort rip,scheur rib bum,bil/zwerver bom,ik laat zoveel scheten ik heb de bijnaam bil bom suits,pakken zoets tune,deuntje toen,je hoorden nog eens een leuk deuntje toen loaded,geladen lood het dean,rector dien,je moet weten dat ik altijd de rector dien reckon,rekenen rekken hits,raakt hits forth,voort fort comfort,troost kom fort/comfort loan,lening loon loaned,geleend loont customer,klant kust om er suffered,geleden suffered,ik heb wel flink geleden sufferd hail,hagel heel,laat ik het zo zeggen. de dakpannen hielden netjes de hagel heel bat,knuppel bed bug,insect buk,ik zorg dat ik voor elk nieuw insect buk beaten,geslagen/verslagen bieten,we eten tot moes geslagen bieten thick,dik tik traitor,verrader treed er pat,aai pet cried,riep/huilt kraait lane,rijbaan/baan leen,vind je het erg als ik even jou rijbaan leen net,net net,ik heb mijn net net! betrayed,verraad betreed,toen hij tot het verraad betreed coke,cola/cocaine kook,zelf cocaine kook rape,verkracht reep routine,routine roe tien perform,treed op per vorm,in onze kunst zijn we geinstresseerd in geomitrie. we doen een optreden per vorm wednesday,woensdag wens deed knight,ridder naait,wat brutaal dat jij die ridder naait report,rapport/verslag riep hoort,ik weet niet of dat jij zo het verslag riep hoort coughing,hoestend kof ving,toen ik al hoestend kof ving prick,lul prik fond,innig/teder vond,ik moet zeggen dat ik het wel teder vond stake,staak steek,kijk maar uit voordat ik je met deze staak steek stake,brandstapel steek,kijk maar uit voordat ik je op de branstapel steek stake,aandeel steek,kijk maar uit dat ik mijn neus niet in jou aandeel steek fence,hek fans sire,sire saaier,ik vind de nieuwe sire saaier pays,betaald pees dope,verdovende-middelen doop,denk je nou echt dat ik een kind onder de verdovende middelen doop siren,sirene saai ren,je weet dat ik zonder de sirene saai ren sins,zonden sinds pet,huisdier pet flow,stroming vlo aid,hulp eet,kijk hoe ik onder hulp eet species,diersoorten spiesjes,ik heb van alle diersoorten spiesjes hood,kap hoed seal,zegel ziel contest,deelnemer kon test pole,paal pool string,draad string gain,verkrijg geen whistling,fluiten wisseling suitcase,koffer zoet kees,ben je met deze koffer zoet kees bend,buiging bent,ik weet niet wie je met een moraal zo verbogen bent wee,klein/plasje wie praise,lof prees,met lof prees manners,manieren/zeden menners,ze hebben hun eigen maniertjes menners smaller,kleiner smaller,hij moet iets kleiner smaller messed,geknoeid/zooitje mest,wat een zooitje mest cunt,kut kunt,denk je dat je zonder kut kunt? heck,verdorie/deurklink hek forbidden,verboden voor bidden,deze ruimte is verboden voor bidden liquor,drank lik er baker,bakker beker corpse,lijk korps pin,pin pin cleared,ontruimd kliert stroke,beroerte/aai strook strip,strook strip brief,korte brief,ik schrijf je een korte brief host,gastheer hoost,met zijn glas de gastheer hoost whip,zweep wip eats,eet iets,ik eet iets pit,put pit manner,manier/soort menner,ik doe dat op mijn eigen manier menner spin,draai spin torn,gescheurd torn,je hebt alles gescheurd torn pan,pan pen cows,koeien kous messing,klooien messing bid,bied bid parade,optocht per reet drill,boor dril,over mijn boor dril steak,biefstuk steek,vork in een biefstuk steek ham,ham hem wealth,rijkdom welt,mijn rijkdom welt faced,geconfronteerd feest spate,stortvloed speet,ik zij al dat het me van de stortvloed speet core,kern koor dismissed,ontslagen dis mist niece,nicht nies,op mijn nicht nies mob,menigte mop,ik vertel de menigte mop proved,bewezen proeft,ik zweer dat je het bewezen proeft ram,ram rem,ik hoop dat ik met deze balk de ram rem vain,ijdel veen,als de natuur niet zijn gang laten gang krijgen we dan niet ijdel veen boot,laars boet,ik wil dat hij voor mijn kapotte laars boet tend,neiging tent tend,verzorgen tent,dit is de verzorgings tent math,wiskunde met vast,groots vast forbid,verbied voor bid lit,aansteek lid drum,vat drum,op een vat drum stare,staar ster dank,vochtig denk,aan het zwembad zo vochtig denk healed,genezen hield,als hij het nog een tijdje genezen hield deserved,verdient die surft heal,heel hiel muscle,spier mossel raid,belegering/plundering reet/reed tire,band taaier,de achterste band taaier fooled,misleid voelt,ik snap wel dat hij zich misleid voelt neat,orderlijk/schoon/net niet,je kunt het noemen wat je wilt maar schoon niet bait,aas beet,toen die vis in mijn aas beet. bore,boorgat/vervelend/droeg bore,dit is hoe ik een boorgat boor railroad,spoor rail rood worm,worm wurm,als een worm wurm rod,staaf/roede rot,Nou ik vind die electrische staaf rot denied,afgewezen die naait,daar wil ik nooit meer mee naar bed hoe afgewezen díe naait stabbed,gestoken stept,om de daders te ontvluchten net gestoken stept content,inhoud content,ik ben met de inhoud content whistles,fluit wissels,elke scheidsrechter krijgt een nieuwe fluit we gaan verder na de fluitjes wissels defence,verdediging die fans,blijven opletten! verdedig die fans! mall,winkelcentrum mal,ik vind het winkelcentrum mal mere,slechts mier,maak je maar geen zorgen tor het is slechts mier root,wortel roet coal,kool/kolen kool or,of oor,ik geloof het pas als ik het meemaak via oog of oor. rode,reed rood breeze,wind bries seated,zittend ziet het investment,inverstering in vest ment helpful,behulpzaam help voel outer,buitenste ouder,volgensmij is de buitenste ouder stream,stroom striem,mij huid door de stroom striem bald,kaal balt hath,had het,je had het fry,braad fraai,je braad fraai lance,lans lens,ik schrik me van je lans lens stab,steek step chorus,refrein koor is,het lijkt wel of dit alleen een refrein koor is. deer,ree dier seed,zaad ziet,wacht maar tot je het zaad ziet nap,tukje/slaapje nep,ik hou mijn tukje nep triple,driedubbel trippel,tijd om zat te worden doe mij maar een driedubbel trippel hawk,adelaar hok,vind je het vervelend dat ik die adelaar hok? hawk,adelaar hak lame,stom leem,vervelendse bouwmateriaal ooit. stom leem. rumor,gerucht roemer,wat heb je te zeggen over dit laatste gerucht roemer? bicycle,fiets saai kul,ik vind jou fiets saai kul strings,touwtjes strings flood,overstroming vlot,toen kwam de overstroming vlot vault,kluis valt,als de kluis valt bloom,bloeit bloem,kom op! bloei bloem! heir,troonopvolger e hooker,hoer hoek 'er,fuck die hoer hoek'er! greet,begroet griet custom,gewoonte kust'm,doe niet zo gek. dat is hier de gewoonte. kust'em! strict,streng strikt,het was bij ons thuis streng. strikt. slim,slank slim,ik voel me slank! slim! liquid,vloeibaar lik wit bent,gebogen bent, cloth,kleding/stof klot verdict,oordeel verdikt venice,venetie ven is comic,strip kom ik,door die strip kom ik frighten,beangstig fraai tin pace,temo/gang/tred pees wood,hout woed,we krijgen het koud deze winter omdat er momenteel een vuur in ons hout woed wooden,houten woede welfare,welzijn/welvaart/voorspoed/uitkering wel ver,je komt met een uitkering wel ver wade,waden weet,alsof jij iets van waden weet fled,gevlucht flat vicious,veneinige visjes,piraniãs zijn venijnige visjes candidate,kandidaat ken die deed cocaine,cocaïne kook een. float,drijft vloot debate,debat die beet, die man in het debat die beet mice,muizen mais,eten muizen mais? wit,vernuft wit,mijn kleren zijn door vernuft wit leaf,blad lief,ik heb elk blad lief choir,koor kwaaier,nu is het koor kwaaier covers,voorbladen koffers bandit,boef ben dit stove,fornuis stoof,iets lekkers op het fornuis stoof whimpers,jammert wimpers lashes,zweepslagen/wimpers lesjes,ik leer kinderen met zweepslagen lesjes scent,geur zend,een bloem zijn geur zend growth,groeit groot,die boom groeit groot briefcase,koffertje brief kees thrill,sensatie tril,van de sensatie tril forehead,voorhoofd voor het phrase,zin/frase frees,als ik nou uit hout de zin frees thrilled,opgewonden/hooggespannen trilt,je kunt zien dat hij opgewonden trilt brake,rem breek,zul je altijd zien dat als ik net van de helling af ga ik de rem breek feared,gevreesd/vreesde viert nickel,stuiver nikkel,waarvan maak je een stuiver? nikkel? feather,veer vetter,maak de veer vetter sigh,zucht saai,ik laat een diepe zucht. saai! maiden,maagd/meisje meden,ik moet zeggen dat wij altijd die meid meden stall,hok/stal/hokje stal,iets uit mijn hokje stal rug,kleed ruk,weet je hoe jij je kleed? ruk. vow,gefolte/eed vouw ankle,enkel enkel,het is m'n enkel enkel. stew,stoofpot stuw fulfill,voldaan voel-vil cant,kan-niet kant eighty,tachtig eet-ie,hij eet alles. een man van tachtig? eet'ie. expense,uitgaven ex-pens genetic,genetisch jeanette-ik* contains,bevat kont-eens* wreck,rootzooi rek contain,bevat kon-teen* trading,handelen tree-ding hairy,harig herrie leap,sprongetje liep,met een sprongetje liep cocks,hanen kok's villain,boef villen,gaan wij de boef villen cord,kabel kort,ik vind de kabel kort. lust,verlang lust,ik verlang lust delayed,vertraagt die-leed,iedereen vertraagt die leed. troop,bende troep,wat maakt die bende troep dove,duif dof,wat ziet die duif dof filth,vuil vilt,dit is vuil vilt tuck,instoppen tuk,ik heb je met het instoppen tuk compromise,tussenvorm kom-pro-mais* wires,draaden waaiers cowards,lafaards kauwerds,vleeseters zijn lafaards kauwerds rooster,haan roest-er entertain,vermaak en-ter-teen nickname,bijnaam nick-neem,wat als ik als bijnaam nick neem? hence,daarom/vandaar/vanaf-nu/deswege hens,hij raakte de bal met zijn handen aan deswege hens invent,uitvinden in-vent missy,mevrouwtje missie wardrobe,kledingkast war-droop boxer,onderbroek bokser,heb je liever een onderbroek bokser expelled,uitgeworpen ex-pelt smelled,geroken smelt eighth,achtste eet delight,verruking die-laait,het is de verrukking die laait messy,zooitje messie wheat,tarwe wiet indicate,aanduid/aanwijst/aafgeeft in-die-keet,ik heb liever dat je dat al aangeeft in die keet. sip,slokje sip,ik ben om een slokje sip cope,ga-er-mee-om koop courtroom,rechtzaal kort-roem,ik had in de rechtzaal kort roem hack,oplossing/hak hek yacht,schip jat,hoe stom is het als ik een jacht jat? greed,hebzucht griet,wat een hebzucht griet. hen,kip hen whipped,geslagen wipt,nadat hij haar had geslagen wipt starboard,bakboord star-boord drift,drijft drift promoted,gepromoveert promoot'et, ik ben gepromoveert: promoot'et! depending,afhangkelijk die-pen-ding foreigner,buitelander voor-in-er mock,maak-belachelijk mok clap,klap klep,als ik klap klep axe,bijl ex heartbeat,hartslag hard biet freed,bevrijde friet,de bevrijde friet kin,nageslacht kin veil,sluier veel,ja ik sluier veel wont,zal-niet woont stack,stapel stek stain,vlek steen pier,pier pier obtain,vergaar op teen peel,schil/pel piel heap,berg hiep destined,bestemd des tint antique,antiek en tiek backed,met-leuning/gesteund bekt pawn,pion/onderpand pan moose,eland moes topic,onderwerp top ik,dit onderwerp top ik top,top top,toen we daar stonden op de top. top! hustle,drukte hussel,dat ik de kaarten in alle drukte hussel peek,spiek/gluur piek notebook,aantekingenboekje noot boek hose,slang hoos offence,overtreding of fans flour,bloem flauwer,dan is een bloem flauwer needles,onnodig niet lus tong,string tong,voorbij die string tong poles,polen pools,zijn de polen pools tray,dienblad tree steer,stuur stier,kom op stuur stier! sphere,bol sfeer flock,kudde vlok phased,gefaseert feest,dit is meer een gefaseert feest lonesome,eenzame loon som lease,huurcontract lies,is dat jou huurcontract lies invest,investeer in vest rogue,schurk rook,rook je hoe vies de schurk rook dose,dosering doos bake,bak beek lid,deksel lid unlock,open een lok poke,por pook tailor,kleermaker teeler flute,fluit vloed banner,vlag/vaandel/bannier ben er fees,vergoedingen vies,vind jou vergoedingen vies vet,dierenarts vet,ik vind mijn dierenarts vet tougher,sterker toffer,ik vind jou sterker. toffer. calf,kuit kalf slick,glad/gladjes slik,ik vond het vies maar je kunt zien dat ik het nu gladjes slik elders,ouderen elders,zijn de ouderen elders thoughtful,bedachtzaam tot voel lone,eenzaam loon pairs,paren pers,de sinasappels in paren pers framed,omlijst/verwoord vreemd,in het engels verwoord vreemd intent,voornemen in tent wreck,zooi rek petrol,benzine pet rol fuller,voller voel'er,ze is veel voller. voel'er. least,ten-minste leased,als je de auto ten minste leased loop,looping/lus loep tractor,tractor trek tor,de mier zegt tegen de tor. als ik een tractor trek tor. boot,laars boet,voor de keuze van mijn laars boet. overhead,bovenhoofds over heter pets,huisdieren pets,mensen boos worden als ik huisdieren pets consult,raadplegen kon sult bathe,badderen beet,ik weet zeker dat iets mij tijdens het badderen beet crows,kraaien kroos speakers,sprekers spiekers,wij zijn als sprekers spiekers wool,wol woel,in de wol woel tracked,volgt trekt,dat is een stalker die zichzelf terwijl hij mij volgt trekt trout,forel trouwt,dat is als een zalm die met een forel trouwt banned,verbannen bent,dat jij hierbij verbannen bent lace,kant lees,kijk wat ik nu op het kant lees tackle,aanpakken/onderschep tekkel cutter,snijder kutter,ik vind snijder cutter crank,drijfas krenk wits,slimmigheden wits peas,erwtjes pies,kijk maar uit dat ik niet over de erwtjes pies peep,persoon piep,ik beloof dat ik over geen enkel persoon piep mop,dweil mop sinned,gezondigt zint toll,doane tol rates,stand reet's express,snel expres,dat deed je snel expres damp,vochtig/klam demp haired,verhaard hert,dat is een al verhaard hert crews,teams kroes weighs,weegt wees,hoeveel jij weegt wees mist,mist mist bender,buiger ben-dr feeds,voert fiets jock,stoertje jog,als een stoertje jog wed,trouw wet,wat als ik over dat ik met je trouw wed stool,kruk stoel,wat is het een kruk. stoel? boar,zwijn boor,kijk hoe ik in dit zwijn boor hare,haas her depart,verlaat die part cartoon,strip/tekenfilm kar toen indicate,geef-aan in die keet ban,verban/verbannen ben installed,geinstalleerd in stalt backpack,rugtas bek pek helm,roer helm pest,plaag pest,vind je het erg als ik jou plaag. pest. crate,krat kreet pinned,gespeld/speldde pint rover,zwerver rover tripped,struikelde tript dolphin,dolfijn dol vin,een dolfijn dol vin(d) pies,taarten paai's eater,eter ieder,we eten ieder coral,koraal korrel elf,elf elf,vandaag wordt mijn elf elf slot,sleuf slot stored,opslaan stoort,je wilt niet dat hij jou omdat hij een bestand moet opslaan stoort roam,zwerven room hunk,stuk hunk vent,luchten vent,ga is luchten vent flipped,omgezet flipt pi,pi paai laden,afgeladen leden,de dartclub heeft afgeladen leden fading,vervagend fee ding context,verband/samenhang kon tekst pennies,stuivers pen nies,ik kan niet heel goed goochelen maar niet verbaast als ik mijn ring stuivers pen nies menace,bedreiging men is,als het om de natuur gaat weet men niet waat voor een bedreiging men is. links,verbindingen links,kijk naar die verbindingen links descent,afdaling die zend loaf,brood loof interfering,storende in ter viering composer,componist kom poser,en jij noemt jezelf een componist kom poser corny,afgezaagd koor nie,ik verdraag zo'n afgezaagd koor nie sow,zaaien zo,wij zaaien zo lays,liggingen lees,als ik goed de liggingen lees. lays,legt lees,als ik nou alles over hoe een kip zij ei legt lees kidneys,nieren kit nies doorway,doorgang door wee veteran,veteraan vette ren prop,stut/steun prop drugged,bedwelmd/onder-invloed drukt doorstep,drempel door step,als ik over de drempel door step canned,in-blik kent,dat je na een week wel die erwtjes in blik kent obscene,obsceen op zien extract,uitreksel ex trekt boredom,verveling boor dom,ik vind dat ik uit verveling boor dom veer,vending/draai vier,weet je naar hoeveel graden ik nu dit schip wend? vier. marries,trouwt merries,die forel trouwt merries convey,overbrengen kon vee redhead,roodharige red het,de roodharige red het suspenseful,spannede/spanningshoudende zus pens vol stunned,versteld stunt,hoe goed hij. ja daar stond ik van versteld. stunt. mace,knots mees thigh,dij thai colder,kouder kolder queue,wachtrij kieuw noticing,opmerken noten zing undone,ongedaan een don pluck,tokkel pluk,de snaren terwijl ik tokkel pluk inspect,inspecteer in spekt tame,tem teem tamed,getemt teemt inmate,gevangene in meet staircase,trappenhuis ster kees weighed,woog weet,als jij wat die vis woog weet doubled,verdubbeld dobbelt,Dat hij als ik de gok had verdubbeld dobbelt whacked,doodop/geslagen wekt,als jij mij nog doodop wekt spade,schop/schoppen speet,ik zij toch dat het mij van die schoppen speet spade,schop/schoppen speet,ik zij toch dat het mij van die kapotte schop speet spayed,gesteriliseert speet,ik zij toch dat het me van, dat die hond nu is gesteriliseert, speet villains,boeven vil'ens comeback,terugkomst kom bek mailbox,postvak meel boks teen,tiener tien,vanaf wanneer ben je een tiener? tien? clam,mossel klem,volgenmij zit deze mossel klem rust,roest rust,zo heeft staal met roest rust peck,pikt pek,die vogel gaat dood hij pikt pek rye,rogge raai,en als ik nou rogge raai observing,observeren op zeur ving mold,schimmel molt,zorg dat je die schimmel molt mold,mal/matrijs/vorm molt,ik snap niet waarom je die mal molt fearful,angstig vier voel hallowed,? hel lood slay,slacht slee doorman,valet door men thanked,bedankt tankt sacks,zakken seks elves,elven elfs veal,sluier viel,toen de sluier viel veal,kalf/kalfsvlees viel,lading kalfsvlees viel descended,neer-gedaald die zend het wilt,vergaan? wilton flick,filmpje/tik flik finned,met-vinnen vind flats,hoogbouw flets,ik vind al die hoogbouw flats flats,mollen flets,ik vind muziek met zoveel mollen flets canteen,kantine ken tien,weet je hoeveel mensen ik uit de kantine ken. tien. restroom,toilet rest roem descend,afdaling die zend nonetheless,desalniettemin non de les hale,saluuteer/hagel heel,houd ik ondanks de hagel heel omen,voorteken omen surname,achternaam zeur neem sinful,zondig zin voel bout,aanval bouwt/bout,voor de aanval bouwt sustain,volhouden/onderhouden zus teen slope,helling sloop,over de helling sloop slope,helling sloop,als ik de helling sloop stem,steel/stam/boeg stem,voor de steel stem lever,hefboom liever,ik heb die grotere hefboom liever offspring,kroost/nakomelingen of spring,waarom springen de mahori? de duivel zij tegen ze: dood je nakomenlingen of spring! eel,paling iel,wat is deze paling iel rows,rijen roos,vul jij die rijen roos? takeoff,opstijgen teek of ballroom,danszaal bal roem distinct,duidelijk die-stinkt,dat is duidelijk. die stinkt. pens,pennen pens welcomed,verwelkomt wel komt,denk je dat hij als je hem verwelkomt wel komt detour,omweg die tour inhale,inhaleren in heel fleas,vlooien vlies compelled,gedwongen kom pelt lest,opdat lest bows,bogen boos,ik wordt van al die kapotte bogen boos. tooth,tand toet lass,meisje les,ik geef een meisje les stale,muf/oudbakken/goor steel,als ik zoiets mufs steel dictator,dictator dictee tor,en weet je wat ik kreeg van die dictator? dictee tor classmate,medeleerling klas meet intern,stagaire in turn semen,sperma zie men forgave,vergeven voor geef moth,mot mot,ik heb met een mot mot bullied,gepest boel lied vein,ader veen,weet waarvoor ik liefde voel in elke ader? veen. poof,flikker poef pushes,duwt poesjes,die vent duwt poesjes! hopeful,hoopvol hoop voel,dat ik nog hoopvol hoep vool deploy,implementeer die plooi,implementeer die plooi venom,venijn/vernijn/gif ven om bailed,gered beeld,je weet waarop je me nooit hebt gered. beeld. penance,boetedoening pen is suspend,opschorten zus pent fearing,vrezend viering sled,slee slet,pak nou maar de slee slet decoy,lokvogel/afleiding die kooi,dat is de afleiding. die kooi. rite,rite/kerkpleging raait,als jij wat de priester zegt tijdens mijn kerkpleging raait suspense,onzekerheid/afwachting zus pens abstract,abstracte eb strekt spelled,spelt spelt,weet jij hoe je dat spelt spelt knack,handigheid nek wand,toverstaf/stokje want chord,akkoord koort intellect,verstand in te lekt ore,erwts oor volcanic,vulkanisch vol ken ik,jaja zo'n kind kind helemaal van alles vulkanisch vol ken ik kip,maffen kip,ik wil slapen ga maffen kip pillows,kussens pil loos,het is als slapen zonder kussens pil loos stoop,bukken/buigen stoep slowed,vertraagt sloot,ik was best pissig toen de conducteur de deuren van de al late trein vertraagt sloot exploited,misbruikte ex plooit't,mijn misbruikte ex plooit't plugged,aangesloten plukt hark,luister hark,wat ben je toch eigenwijs. luister hark platter,schotel plet'r,kijk uit voor mevrouw spin. die schotel plet'r hoot,toeter hoed,mensen raken snel afgeleid dat is waarom ik elke toeter hoed vale,sluier veel,ik draag mijn sluier veel vale,dal/vallei veel,ik kom in dat-dal/die-vallei veel roadblock,wegversperring rood blok brook,beekje broek loathe,afkeurig lood,stuk afkeurig lood detain,vasthouden die teen,wil je hem even vasthouden die teen tracker,jager trek'r reaper,maaier/maaimachine/oogster riep'r pancake,pannekoek pen keek courting,hofmakerij korting,ik krijg vanwege zijn geflirt korting inquire,informeren in kwaaier bugged,aflgeluisterd bukt suffocate,stik suffe keet,ik denk dat ik stik suffe keet caste,kaste kast fortnight,tweeweeks voort naait backbone,ruggegraat bek boon uncover,ontbloten/ontdekken een koffer,ze ontdekken een koffer hun,hun hun snoop,snuffel/snuffelen snoep,je weet waarvoer ik snuffel. snoep! snooper,bemoeial snoeper,je bent een bemoeial snoeper snooped,afgeluisterd snoept encore,toegift en koor,ik moet nog iets schrijven voor Barts toegift en koor peer,medestander pie peer,tuur pier reap,oogst riep,om de oogst riep unclear,onzeker een klier,ik verwijder onzeker een klier lacked,ontbrak lekt,wist jij dat de kraan sinds dat dat ding toen ontbrak lekt vowed,zwoer vouwt misty,mistig mist'ie,weer zo mistig mist'ie tilt,kantel tilt,als jij hem nou nadat ik hem kantel tilt boon,zegen boen,voor mijn zegen boen speck,vlek/smet spek,waarvan is die vlek? spek. enlist,aanwerven een list,volgensmij is bij scientology dat aanwerven een list waved,zwaaide weeft,ik weet dat zijn dat mannetje dat zwaaide weeft contestant,deelnemer kon testend stamped,gefrankeerd/bestempeld stemt,zorg dat niemand met een stemkaart al bestempeld stemt compose,componeer kom poos latter,laatsgenoemde letter,kijk nog eens naar de laatstgenoemde letter hateful,hatelijk heet voel,weer hatelijk heet voel stammers,stamelt stemmers,Zorg dat U niet stamelt stemmers hick,boer hik,wat hik ben jij een boer hik nutcase,gek nut kees,dit heeft alleen voor een gek nut kees delays,vertragingen die lees chords,akkoorden koorts,ik krijg van die akkoorden koorts tic,tic/zenuwtrekking tik,sorry als ik jou door mijn zenuwtrekking tik mailman,postbode meel men seaweed,zeewier zie wiet haze,waas hees,ik word van deze gekke waas hees mainstream,hoofdstroom meen striem stressful,stressvol stress voel manic,manisch men ik,manisch men ik detest,verafschuw die test,ik verafschuw die test stout,flink stout,ik ben flink stout vendor,verkoper ven dor weaken,verzwakken wieken,daardoor verzwakken wieken rhode,Rhodos rood,Ook al kleurt Rhodos rood picket,piket/stakers pik't,trek je niet te veel aan van die stakers. pik't riff,riff rif invading,binnevallende in vee ding cupcake,koekje cup keek deformed,misvormd/mismaakt die vormt,tja hoe misvormd die vormt seasick,zeeziek zie sik holed,verschansten/met-gaten holt,kijk hoe hij in zijn broek met gaten holt brood,kroest broed,op zijn kroost broed quill,slagpen ik wil,ik weet niet slagpen ik wil fluke,gelukje/leverbot vloek,om elke gelukje vloek playful,speels plee voel wring,wringen/uitwringen ring bends,buigt/buigen bands blockade,blokkade blok eet pence,stuiver pens foreplay,voorspel voor plee wraith,schim wreed,die schim wreed canon,canon kennen,dat kanon kennen, leeches,bloedzuigers liedjes,kennen die bloedzuigers liedjes consort,wederhelft/gemalin kon soort surplus,overschot zeur plus pansy,viooltjes pen zie, zo'n viooltjes pen zie. deployed,ingezet die plooit, hij die als eerst heeft ingezet die plooit casing,behuizing kees zing, wat maakt dat nou uit die behuizing kees. zing! wrinkle,rimpel rinkel,aan je rimpel rinkel ring,rinkel ring,dus ik nog een keer "rinkel rinkel ring". out,uit oud,het maakt niet uit. oud. outbreak,uitbraak oud breek,ik ben bang dat ik tijdens die uitbraak oud breek eaters,eters ieders mandate,mandaat men deed,het maakt niet uit wat voor een mandaat. men deed. leper,lepra liep er,het was zo besmet de lepra liep er con,truuk kon,dat die truuk kon splinter,verspreid splinter nicks,steelt niks,hij steelt niks nigh,niks naai,ik niks naai mite,mijt maait,over die mijt maait overweight,overgewicht over weet hock,eisbein hok,een eisbein hok horde,horde hoort,de horde hoort decaf,caffeineloos die kef,wat klink het caffeineloos die kef strayed,week-af streed,terwijl ik afweek streed hectic,hectisch hek tik,op een hectisch hek tik soothe,geruststellen zoet,ik vind geruststellen zoet wither,verdor witter,kom op! verdor witter! starlight,sterrelicht star laait,het sterrelicht star laait. vacate,ontruim vee keet* doorknob,deurklink door nop,ik kom met deze deurklink door nop dated,gedateerd deed-het,iemand met een computer al lang gedateerd deed-het sedated,verdooft ze deed het,ja ook al was ze verdooft ze deed het candid,openhartig/oprecht ken dit,ik zweer dat ik het openhartig ken. dit. exceed,overschrijft ex ziet spawn,paaien/kuit-schieten/voortbrengen span,de kar achter die voortbrenging span cave,grot keef,in een grot keef thorne,gescheurd torn,het is nu gescheurd torn ticks,tikt tiks,dus daarom dat hij zo tikt. tiks tick,teek tik,op en teek tik ploy,tactische-zet plooi, in die val plooi bowed,gebogen boot,een gebogen boot. cuss,vloek kus,ondanks mijn vloek kus backseat,achterin bek ziet billboard,reclamebord bil boort ratted,verloochent/verraden red'et,Jezus ondanks heb je hem verraden red't. hoof,hoef hoef,denk maar niet dat ik die hoef hoef foolproof,zonder-falen/zeker voel proef hobo,landloper hobo,speelt die landloper hobo fest,feest vest flowed,vloeit floot/vloot,over hoe het leven vloeit floot trait,eigenschap treed, hoe ik voorbij die eigenschap treed crick,kramp/stijfheid krik,die auto ondanks mijn stijfheid krik? indy,onafhankelijk in die, staked,afgebakend steekt,ik snap niet dat hij zoeveel energie in iet al afgebakend steekt thong,string tong,voorbij die string tong plait,vlecht pleet,voor de vlecht pleet? interfered,bemoeit in ter viert devoured,verslonden die vouwert,ze verslonden die vouwert wack,klap wek,met één klap wek mould,schimmel molt,kijk wat die schimmel molt inflict,toebreng in flikt endowed,begiftigt en douwt,hij is talentvol en werkt hij is begiftigt en douwt waffle,wafel waffel fend,afweren vent,leer om je af te weren vent boxed,ingepakt bokst,goed ingepakt bokst enrolled,ingeschreven en rolt dune,duin doen,zullen we het op die duin doen sulk,pruilen/mokken zulk rad,cool red,of ik me tegen iemand zo cool red blockhead,domkop blok het,domkom. block het themes,themas teams,dat zijn de themas teams smelt,spiering smelt,? pears,peren pers,als ik de peren pers indoor,binnenshuis in door forbade,verbad voor beet quake,aardbeving kweek,een aarbeving kweek creak,kraak kriek mach,mach mag,dat je hier 1 mach mag sums,sommen soms,ik vergeet de sommen soms summon,herroep sommen,ik herroep sommen devout,vroom die vouwt,het is iemand heel vroom die vouwt whoring,hoereren horing,een hoereren horing innkeeper,herbergier in kieper,weet je waar ik die herbegier in kieper coon,moor koen,je bent meer moor koen braid,vlecht breed,ik heb nu de vlecht breed overload,overbelasting over lood seatbelt,gordel ziet belt,zorg dat je meeteen als je geen gordel ziet belt laces,veters lees is,hoe werken die veters? lees is! sax,sax seks,op muziek van mijn sax seks nabbed,ingerekend nept,dat hij mij nog nadat hij wordt ingekerekend nept spectator,toeschouwer spek thee tor bead,kraal bied/biet,wat ik voor de kraal bied lobe,kwab loop,als een dolfijn op één kwab loop unsafe,niet-veilig een zeef pines,dennen paai'ens lasers,lasers lezers hammock,hangmat hem mok,als ik over die hangmat van hem mok vending,handelen ven ding raiding,overvallen ree ding sloth,luiaard slot,een speciaal luiaard slot laced,geregen leest,ik vind het vervelend dat je terwijl je nog niets hebt geregen leest horrendous,afschuwlijke hor en dus synced,gesynchroniseerd zinkt,dat die boot gesynchroniseerd zinkt bonehead,idioot boon het witted,gevat wit'et,doe maar niet gevat wit't curled,gekrult curlt deceitful,bedrieglijk/misleidend die ziet voel,ik heb het gevoel dat ik op deze blinden samenkomst iemand misleidend. die ziet. voel. intake,inname in teek stocked,voorradig stokt,ik snap niet waarom de levering van iets zo voorradig stokt fane,tempel veen,het is mijn tempel. veen. playback,terugspelen plee bek luscious,heerlijk lusjes dubbed,ondertiteld dubt,over iets wat ik heb ondertiteld dubt vat,vat vet,een vat vet pant,hijgt pent,terwijl hij hijgt pent pelvis,bekken pel vis,vanuit mn bekken pel: vis unmarked,ongemarkeert een markt,waar is al het fruit ongemarkeert, een markt eights,achten aids,ik krijg van al die achten aids. kicker,schopper/trapper kikker,welk dier is een echte trapper, kikker teal,taling tiel,waar vind je de beste taling. Tiel. tanned,gebruind tent railways,spoorwegen reel wees oar,riem/roeiriem oor mislead,misleid mis liet liter,liter lieder,een liter bier een liter lieder. width,breedte wit,over de breedte wit motherhood,moederschap modder hoed,zorg dat je tijdens je moederschap modder hoed rain,regen reen rainbows,regenbogen reen boos outburst,uitbarsting oud beurst nicknamed,bijgenaamd nick neemt wank,masturbeer wenk,terwijl ik fap wenk wanker,fapper wenk'er,ook al ben je een fapper, wenk'er loathsome,walgelijk lood som,wat een walgelijk lood. som. palate,gehemelte pallet censor,keur/censureer sensor revere,vereer rivier,U weet dat ik U vereer rivier bros,broeders broos, mijn ego is rondom mijn broeders broos rampant,heersende rem punt bard,bard bart banal,banaal been al wedlock,huwelijk wet lok quark,quark kwark knave,knecht/schelm neef,ik wil wel als knecht neef wrapper,wikkel/omslag rapper airways,luchtwegen er wees reek,meur riek necktie,stropdas nek taai,hoe is het als ik iemand met een stropdas nek? taai. lightweight,lichtgewicht laait weet playmate,speelmaatje/speelkameraat plee meet niche,nis nies stair,trap/trede ster docked,aangemeerd dokt,als hij maar na dat ie is aangemeerd dokt. deport,deporteren die poort,lelijk ding. deporteren die poort. poured,schonk poort/port,hij schonk port acorn,eikel eekhoorn,wil jij een eikel eekhoorn? malls,winkelcentra mals,ik lust die winkelcentra mals withheld,ingehouden wit held nieces,nichtjes nies is,he nichtjes. nies is. anvil,aambeeld en vil deity,godheid deed'ie roost,slaapplaats roest,bij mijn slaapplaats roest birdsong,vogelgezang beurt zong hearth,haard hard,wat gaat die haard hard pester,plagen pest'er hater,hater heter,ik krijg het van die hater heter clemency,genade klemmen zie,als ik in mijn genade klemmen zie hailed,bejubeld heelt,terwijl hij wordt bejubeld heelt depicted,afgeschilderd die pikt het,zorg dat tom zo wordt afgeschilderd die pikt 't compels,dwingt kom pels whiter,witter waait er,iets nog witter waait'r optic,optisch op tik,er niet echt maar slechts optisch op tik mire,slijk maaier,zo zinloos als een slijk maaier pelt,vacht pelt,als je nou eerst zijn vacht pelt lope,sprong?/draf? loop,als ik in draf loop wrought,bracht rot,ik vind wat hij op ons neder heeft gebracht rot acorns,eikels eekhoorns,in engeland zijn het echt eikels. eekhoorns. trilling,spannend trilling gnome,gnome noom,wie is die gnome? 'noom? willful,gewillig wil voel,ik wou dat ik discipline had en gewillig wil voel lends,leent lens,ik sla iedereen die iets van me leent lens tract,streek trekt,als hij door die street trekt concorde,concorde kon kort,en zo duurde alles wat de concorde kon kort danes,denen deens,spreken alle denen deens? scenic,schilderachtig zie nick,ik wordt weemoedig als ik iets zo schilderachtig zie nick. bowers,prieeltjes bouwers,die kerels zijn prieeltjes bouwers, liftoff,opstijgen lift of rector,directeur rek tor liquidate,liquideren lik wie deed baltic,baltische bal tik,op mijn baltische bal tik enroll,schrijf-in en rol doped,gedoteerde doopt,ik weet niet of de priester een gedoteerde doopt graph,diagram graf,na weken van graaf isomorphiek analyse is mijn prullebak een diagram graf weirdos,zonderlingen wier doos overhear,afluisterde over hier,is dat wat ik afluisterde over hier dimples,wangkuiltjes dim puls flicker,flikkeren flikker,laat die lamp flikkeren flikker nitrate,nitraat naai treed peaked,gespiekt piekt,zijn score nadat hij had gespiekt piekt. whimper,janken/dreinen wimper stowed,opgeborgen stoot,weet dat ik je, met x nog langer opgeborgen, stoot. rookies,nieuwelingen roe kies,je weet dat ik voor alle nieuwelingen roe kies clothe,kleed/kleden kloot,waarom jij altijd als ik mezelf kleed kloot. ceilings,plafonds zie links copped,gearresteerd kopt,als hij de bal na dat hij was gearessteerd kopt? conceit,verwaandheid kon ziet necklaces,kettingen nek lees is mapped,in-kaart-gebrachts mept,dat je iemand die iets zo mooi in kaart heeft gebracht mept cookbook,kookboek koek boek backdoor,achterdeur bek door stewed,gestooft stuwt starred,hoofrol start,ik weet zeker dat mijn carierre nadat ik mijn eerst hoofdrol speel start hallways,wandelgangen hal wees bane,verderf been barmaid,buffetjuffrouw bar meet,je weet dat de buffetjuffrouw bar meet. saline,zoutoplossing zeelijn banter,scherts bent'er surfaced,opgedoken zeur feest,dat je over een net opgedoken zeur feest. swayed,zwaaide zweet,dat ik nu nog. van de gedachte dat zij zwaaide. zweet. swathe,zwachtel/windsel/verband zweet,door het verband zweet straight,recht streed,voor zijn recht als hetero streed. replaces,vervangt riep lees is withers,schoft/verrot witters decode,ontcijfer die koot,er staat iets in de botten gescreven. ontcijfer die koot. unsaid,ongesproken een zet,hij doet een gesproken een zet. curling,curling keurling,een curling keurling waivers,verwerping wever waived,afgezien weeft,dat ze dat kleed waar we van hebben afgezien weeft. waive,zie-af weef dale,dal deel papered,behangen pepert surpass,overtreffen zeur pas aired,luchten erwt feces,uitwerpselen vies is,iedereen weet dat een broodje uitwerpeselen vies is hailing,meldplicht/hagelen/begroet heling lawns,gazons lans flees,vlucht vlies rant,gebulder rent,weg van mijn gebulder rent rammed,geramt remt,dat deze auto automatisch als je wordt geramt remt. bogged,weggezakt bokt,geen wonder dat je paard met een rug zo weggezakt bokt winkle,alikruik winkel,dit is een speciale alikruik winkel storing,opslaan storing,er was bij het opslaan storing. sedate,bezadigd/kalmeer ze deed aided,geholpen eet'et,als de muis word geholpen eet'et frees,bevrijdt vries frees,bevrijdt fries fries,frietjes fraais plaid,geruit pleed,in mijn short geruit pleed stoke,stook stook stoked,stookt/enthousiast stookt,hij enthousiast stookt racked,herrie rek't depict,afbeeld die pikt,diegene die jij afbeeld die pikt. wasnt,was-niet wassend, welding,lassen wel ding debrief,samenvatting die brief,dat is een mooie samenvatting die brief . courted,het-hof-maken kort het coupled,gepaard koppelt waken,waak weken lustful,wellustig lust voel feats,prestaties fiets piston,zuiger pis ton inquired,informeerde een kwaaierd angst,angstig engst condos,huurapartementen kon doos knighthood,ridderschap naait hoed pathway,doorgang/weg/voetpad pad wee enquire,informeren en kwaaier mowed,gemaait moot font,doopvont vond vail,nederlaten veel fondle,liefkoos/streel vondel restful,rustgevend rest voel straighter,rechter streed er headlight,kop lamp het laait blowed,waaide bloot falter,wankelt valt er serviced,onderhouden zeur vist moldy,beschimmeld mol die doormat,deurmat door met whistled,floot wisselt pamper,verwennen pamper arent,zijn-niet arend misread,verkeerd-gelezen mis red hoarding,hamsterend hoor ding zeroes,nullen zie roos saver,spaarder/redder zever hoard,hamster/verzamel hoort sullen,nors sullen bookcase,boekenkast boek kees doorways,deuropeningen door wees ringtone,telefoongeluid ring toon debated,gedebatteerd die beet't bathed,gebadderd beet't rathe,rap/snel red stammer,stamel stemmer lucked,geluk lukt stroked,streelde strookt fairs,beurzen vers lessen,minderen lessen soothes,verzacht zoets lager,pils lager overtaken,ingehaald over teken flagged,markeerd/markeerde vlekt coffers,schatkist coffers sear,schroeien sier tear,traan tier tier,rang tier spear,speer spier break,pauze breek kale,kool keel pond,vijver pond link,verbinding link binned,verworpend bind soy,soja zooi object,bezwaar object power,stroom pauw-er oak,eik ook craved,hunkerde kreeft roams,zwerven rooms bloat,opgezwollen/opgeblazen bloot exclaim,uitroep ex-claim braked,geremd breekt guam,kwam guam soared,gestegen soort hooved,hoefachtigen hoeft loathed,verafschuwd lood het eyelid,ooglid aai lid backer,ondersteuner/voorstander bek'r reminisce,herrineren remmen nis thane,leenheer teen bullhorn,megafoon boel hoorn choral,koraal korrel bakers,bakkers bekers headway,voortgang het wee frayed,gerafeld vreet whither,waarheen witter toned,gekleurd/afgezwakt toont tattered,gehavend tettered woolen,wollen woelen detested,verafschuwde die test't lusty,wellustig lust'ie droll,koddig drol peeked,gluurde piekt playroom,speelkamer plee roem backtrack,terugzoeken bek trek earpiece,oortje ier pies mailroom,postkamer meel roem conflicted,geconflicteered con flikt'et heeled,met-hakken hielt outwit,verschalkt oud wit wielding,hanteerd wiel ding decoder,ontcijferaar die coder cellmate,celmaatje cel meet taxed,belast tekst flowerpot,bloempot flauwer pot vizier,raadgever vizier brill,griet bril hardwood,harthout hard woed coolant,koelmiddel koelend stardate,sterrendatum star deed inhaled,inadement in heelt backroom,achterkamer bek roem razed,verwoest raced censors,censureert sensors liquidated,geliquideerd lik wie deed het tanked,dronken tankt keyed,gesloten kiet lather,sop lader lathe,draaibank leed slicker,regenjas slikker stardom,sterrenleven star dom,ik vind het sterrenleven star. dom. wrappers,wikkels rappers taunt,beschimp tand cower,kouder ineen-duiken rowed,roeide rood mated,gepaard meet't lobes,kwabben loop's feign,nep veen neigh,hinnik nee whist,rikken/stilte wist preys,jaagt prees coked,stijf-van-de-coke kookt leafs,bladeren liefs pitty,medeleven pit-die sired,verbonden saaierd rayed,bestraalt/met-stralen reed waded,waande weet't endow,begiftig/doteer en-douw coped,handel/omgaan koopt fecal,uitwerpselen vies al clove,kruidnagel kloof weedy,onkruiderig wie-die knead,kneden niet krank,zwengel krenk silos,silos saai-loos feral,wild vier-al inane,onzinnig/zinloos/onbeduidend ineen thaws,ontdooit tas coons,negers koen's nouns,naamwoorden nou'ens slurs,smet/blaam sleur's douce,rustig/sober doe's nave,naaf neef oases,oase o-wee-zus tuft,bosje tuft wane,neemt-af ween trots,draaft trots snook,lange-neus snoek bated,ingehouden beet't spore,spoor spoor stoat,hermelijn stoot spate,stordvloed speet theyd,ze-zouden deed theyll,zu-zullen deel toner,toner toon'r antic,antiek/kluchtig en-tik ducat,dukaat doek't metric,metrisch/metriek met rik levers,hefbomen/pook/hendels lievers obsess,obsedeer op zes canter,galop kent'r halter,halster halt'r rovers,zwervers rovers iconic,iconisch aai-kon-ik wilted,verwelkt wilt't sicken,ziekmakend sikken redder,roder redder cutoff,afsnijden kut-of depose,afzetten/onttronen die poos mouldy,beschimmeld mol-die envies,afgunst en-vies tinned,ingeblikt tint pieced,geknutseld piest dunked,dompelde dunkt nipped,gesmoord/bevroren/met-kleine-slokjes nipt hoodie,trui hoe-die seabed,zeebodem zie-bed discos,discoteken dis koos wilful,opzettelijk wil-voel pander,verwen pen'dr beckon,wenken bekken leases,huurcontracten lies-is pennie,stuiver pen-nie peeped,piepte piept zeroed,naar-nul-gebracht zie rood lances,lansen lens-is lagged,achtergebleven lekt flayed,gevild vleet outdate,achterhaal oud-deed outdatet,achterhaald oud-deed't cutout,uitsnijden kut oud knaves,schelmen neef's dearth,schaarste/gebrek dart harken,luisteren/ten-einde-horen harken strobe,flikkerlicht stroop slayed,geslacht sleet heaved,hees hieft danker,vochtiger denker radial,radiaal ree-die-al veered,zwenkte viert decays,vervalt die kees deform,deformeer die vorm wacked,doodop wekt fussed,druk fust massed,massale mest solder,soldeer sol'dr hunker,blokken/? hunk'er rapped,rapped rept tirade,tirade taai-reed unroll,afrollen een rol matted,gemat met-het dulled,afgestompt duld cussed,gevloekt kust napped,gedud nept armful,armvol arm-voel infest,geinfesteerd in-vest proven,bewezen proeven culled,uitgeselecteerd kult whored,verhoort hoort weirdoes,gekken wier-doos herewith,hierbij hier-wit pathways,paden pad-wees slade,open-plaats/vallei sleet glade,open-plaats gleed decayed,afgestroven/vergaan die-keet freightwees,vrachtweg vreet wees deflector,reflector die-vlek-tor waver,zwaaier wever hymen,maagdenvlies haai-men serfs,lijfeigenen surf's waked,maakt-wakker weekt quell,verstomp/onderdruk kwel kneed,kneed niet waned,vermindererd weent thane,leenheer teen defaced,ontmaskerd die feest divorcee,gescheiden die-voorzie tornadoes,tornados tor-nee-doos cropped,bijgescheden kropt wanking,masturberen wenking crossroad,zijweg cross-rood weighted,gewogen weet't tatters,flarden tetters encase,omsluit en kees deflect,afwijken die-vlekt placate,verzoenen pluk-eet radiate,uistraalt ree-die-eet bobsled,bobslee bob-slet endowment,schenking en-douw-ment stillborn,doodgeboren stil-boren pernicious,verderfelijk per-nisjes forthright,oprecht voort-raait stiffed,neus-geboort/opgelicht/bedrogen stift consecrate,wijden kon-ze-kreet knighted,gerridderd naait't banister,baluster ben-ister paperweight,pressepapier peper-weet unloved,onbemind een-loft stockroom,voorraadkamer stok-roem airhead,luchthoofd er-het day,dee waif,zwerver weef weekday,weekdag wiek-dee instill,inboezemen in-stil outweigh,weegt-zwaarder oud-wee outweighed,woog-zwaarder oud-weet outweighs,weegt-zwaarder oud-wees tinhorn,ordinair tin hoorn detests,verafschuwt die tests deflected,die vlekt'et dementors,dementoren de mentors deflower,ontmaagd die flauwer deflowered,ontmaagd die flauwerd dewdrop,dauwdruppel duw-drop honing,honen honing snitches,verraders snitjes peepers,spiekers piepers sword,zwaard soort pinches,knijpt pintjes slobber,kwijl/kwijlen slobber soulful,bezield zool-voel songbird,zangvogel zong-beurt overflowed,overstroomde over-floot grimace,grimas grim-is balding,kalend bal-ding freight,vracht/lading vreet freight,vracht/lading wreet field,veld vielt,in het voelde veld vielt waylaid,belaagd wee-leed cate,delicatesse keet blayed,blafte beet doff,verwijder/verwerp dof stalemate,padstelling steel meet molding,gieten/gieting/lijstwerk/vorming/vormen/vorm/afdruk/schimmelen mol ding flowered,bloeit flauwert rosewood,rozenhout roos woed codename,codenaam koot neem trackers,volgers trekkers tackles,onderschept/pakt-aan/tackelt tekkels eighties,jaren-tachtig ethisch temple,slaap tempel pestered,geplaagd pesterd bluffed,gebluft bluft hollowed,uitgeholde hol lood alchemist,alchemist elke mist molester,aanrander mol ester molesters,aanranders mol esters pothead,wietroker pot het boatload,schiplading bood lood,weet je waarvan hij een schiplading bood, lood paymaster,p-master soort schip? massing,komen-samen mes zing? contested,bekritiseerd kon-test't, townfolk,dorpsmensen touwen volk popsicles,ijsjes pop-sikkels citywide,stadbreed zit'ie-waait calibrated,gecalibreerd kelly-breed't cranked,gezwengeld krenkt assessing,bepaald/bepalen as-zes-zing,dat ik niet bepaald as(de noot) zes zing. bartending,bar ten ding roadkill,aangereden-dier rood kil maze, mees loathes,verafschuwt loods halfwit,onnozel half wit snicker,lach snicker flopping,flappen flop-hing affords,biedt af voorts border,grens border wistful,droefgeestig wist-voel weighty,gewichtig weet'ie radiated,uitgestraald ree die eet't cookout,barbeque koek oud statesmen,staatsman steeds men roomful,kamervol roem voel fellowes,gasten vel-loos radiates,uitstraalt ree die aids lull,sussen lol who,wie hoe loped,draafde loopt sullied,bezoedeld sul lied gearbox,versnellingsbak gier boks trafficker,handelaar tref ik 'r,bij de mensenhandelaar tref ik 'r panning,verslepen penning requisite,vereiste rek wie zit quicken,verlevendigen kwik in platypus,vogelbekdier plet die poes,mijn vogelbekdier plet-die-poes overstepped,overschreden over-stept immensity,onmetelijkheid in-mens-ziet-ie cowering,krimpt-in-een koude-ring cutback,vermindering kutbek weirding,? wier ding stemmed,stamde stemt propped,gestut propt stuntmen,stuntman stunt-men ventilate,ventileert vent die leed eardrum,trommelvlies ier-drum flickers,flikkert flikkers mandated,gemandateerde men deed 't,dat was het gemandateerde. men deed 't haversack tassels,kwasten texel's,zijn de kwasten texel's? bassoon,fagot bas zoen,dat ik ondanks zijn fagot bas zoen. water,water wat er foremen,voormannen voor men pampers,verwend pampers unstuck,onvast een stuk rotated,gedraait rood eet 't, diegene die de juiste kleur heeft gedraait. rood. eet 't tethered,verbonden? tettert batches,landingen bedjes looping,herhalen looping cartwheel,ratslag kart-wiel soapbox,? zoop boks flowerbed,bloembak flauwer-bed vindicate,? vind die keet nutcases,gekken nut kees is slimmer,slanker slimmer commence,aanvangen kom-mens
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina