By Watchman Nee PrefaceDovnload 433.4 Kb.
Pagina15/34
Datum22.07.2016
Grootte433.4 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   34

The Person Broken, Not Just Taught


No one is equipped to work simply because he has learned some teachings. The basic question is still: What kind of man is he? Can one whose inner workings are wrong, but whose teaching is right, supply the need of the church? The basic lesson we must learn is to be transformed into a vessel fit for the Master’s use. This can only be done by the breaking of the outward man.
God is at work in our lives unceasingly. Many years of sufferings, trials, hindrances, this is the hand of God, daily seeking to carry on His work of breaking us. Do you not see what God is doing in this endless round of difficulties? If not, you should ask Him, “O God, open my eyes that I may see Thy hand.” How often the eyes of an ass are sharper than those of a self-styled prophet.

Though the ass had already seen the Angel of the Lord, its master had not. The ass recognized the forbidding hand of God, but the self-styled prophet did not. We should be aware that brokenness is God’s way in our lives. How sad that some still imagine that if they could only absorb more teaching, accumulate more preaching material, and assimilate more Bible exposition, they would be profitable to God. This is absolutely wrong. God’s hand is upon you to break you, not according to your will, but His; not according to your thoughts, but His; not according to your decision, but His. Our difficulty is that as God withstands us, we blame others. We react like that prophet who, blind to God’s hand, blamed the ass for refusing to budge.


All that comes to us is ordered by God. To a Christian, nothing is accidental. We should ask God to open our eyes that we may see that He is striking us in all things and in all areas of our life. One day, when by His grace upon us we are able to accept the ordering of God in our environment, our spirit will be released and ready to function.

Verbroken zijn is meer dan onderwezen zijn


Er is niemand die voor zijn werk is toegerust enkel en alleen omdat hij ergens onderricht in heeft gehad. De vraag waar het om gaat is nog altijd: Wat is het voor iemand? Kan iemand, die innerlijk verkeerde wegen gaat, maar wiens onderricht juist is, voorzien in de behoeften van de Gemeente? De fundamentele les die wij moeten leren, is dat wij veranderd moeten worden in een vat, dat bruikbaar is voor de Eigenaar. Dit kan alleen plaatsvinden als de uitwendige mens verbroken wordt.

God werkt voortdurend in ons leven. Veel jaren vol lijden, beproeving en tegenstand komen van Godswege, die van dag tot dag bezig is om ons te verbreken. Ziet u niet wat God aan het doen is in deze eindeloze opeenvolging van moeilijkheden? Zo niet, dan moet u Hem vragen: “O God, open mijn ogen opdat ik Uw hand mag zien”. Een ezel ziet vaak scherper dan iemand die zichzelf zo graag als profeet beschouwt.

De ezel van Bileam had de Engel des Heren al lang gezien, maar zijn meester niet. De ezel herkende de hand van God, die hem tegenhield, maar deze zogenaamde profeet zag niets. Wij moeten er ons bewust van zijn dat verbrokenheid de weg van God is in ons leven. Wat is het droevig dat sommigen nog altijd veronderstellen dat God hen wel zou kunnen gebruiken als zij maar meer onderwijs konden opnemen, meer “preekstof” verzamelen en meer bijbeluitleg verwerken. Deze gedachte is absoluut onjuist: Gods hand rust juist op u om u te breken. En dan niet zoals u dat wilt of denkt of besluit, maar zoals het Hém goeddunkt. De moeilijkheid met ons is dat wij anderen de schuld geven als God ons weerstaat. Wij reageren net als die profeet, die blind was voor Gods hand en daarom de ezel de schuld gaf, toen die weigerde zich te verroeren.

Alles wat ons overkomt is door God beschikt. Voor een christen gebeurt er niets bij toeval. Wij moeten God vragen of Hij onze ogen wil openen, zodat wij gaan inzien hoe Hij ons in allerlei opzicht en op ieder terrein van ons leven tuchtigt. Er komt een dag dat wij door Gods genade, die op ons rust, kunnen aanvaarden wat Hij over ons beschikt, dán zal onze geest vrij zijn en gereedgemaakt om te functioneren.


One Law Which Is Unaffected by Prayer


There is an immutable law of God’s working in us: His specific purpose is breaking us and releasing our spirit for free exercise. We must understand that none of our praying, pleading or promising will affect or change this purpose. It is according to His law of accomplishing a brokenness and release in us; all our praying will not alter this law. If you deliberately thrust your hand into the fire, will prayer keep you free from scorching and pain (barring a miracle), If you do not wish to be scorched by fire yet you deliberately thrust your hand into it anyway, then do not think that prayer will save you from the consequences; it will not. In like manner, let us see that God’s dealing with us is deliberate, according to His law. In order to come forth, the inward man must pass through the outward. Until our outward man is shattered, the inward simply cannot come forth. Do not try to overturn this law and its effects by praying for blessings; such prayers are in vain. Praying can never change God’s law.

We must settle this once and for all. The way of spiritual work lies in God’s coming out through us. This is the only way God has ordained. To one who is unbroken, the gospel is blocked and cannot flow out through the life. Let us bow low before God. To obey God’s law is far better than saying many prayers. It is much better to stop praying and confess: “God, I prostrate myself before Thee.” Yes, how often our prayers for blessings are actually raising up barriers. We long for blessing, yet seem to find God’s mercy in crushing experiences. If only we would seek for enlightenment, learn to submit ourselves to His hand, and obey His law, we would find that the outcome is the very blessing we long for.


Een wet die niet voor gebed opzij gaat


Als God Zijn werk in ons doet stelt Hij een onveranderlijke wet vast. Hij heeft een bepaald doel voor ogen en dat bestaat uit de verbreking en de vrijmaking van onze geest teneinde die tenvolle te kunnen gebruiken. Wij moeten goed begrijpen dat wij met al ons bidden, pleiten en beloven hierin geen enkele wijziging kunnen brengen. Volgens Zijn wet bewerkt Hij die betrokkenheid en vrijmaking in ons en al ons bidden zal die wet niet opzij kunnen zetten. Als u uw hand vrijwillig in het vuur steekt, dacht u dan dat gebed u zou vrijwaren voor pijn (afgezien van een wonder)? Als u zich niet wilt branden moet u uw hand niet in het vuur steken en denken dat gebed u zal helpen. God handelt met ons volgens Zijn wet. De inwendige mens moet door de uitwendige mens heenbreken om naar buiten te komen. Zolang onze uitwendige mens niet verbroken is kan onze inwendige mens zich eenvoudigweg niet openbaren. Ga niet aan deze wet voorbij door maar steeds om een zegen te blijven bidden; zulke gebeden halen niets uit. Gebed kan nimmer Gods wet veranderen.

Dit moet eens en voor altijd voor ons vaststaan. Het principe dat aan geestelijk werk ten grondslag ligt, bestaat hierin dat God Zich kan openbaren. Dit is de enige weg die God heeft bepaald. Iemand die niet verbroken is, staat het evangelie in de weg, zodat het niet zijn leven kan doorstromen. Laten wij ons diep voor God buigen. Gehoorzamen aan Gods wet is veel beter dan het uitspreken van talloze gebeden. Wij kunnen beter ophouden met bidden en zeggen: “God, ik buig mij diep voor U neer”. Ja, heel dikwijls veroorzaakt ons vragen om zegen in feite juist een verhindering. Wij verlangen naar zegen en toch gaan wij er door onze houding net aan voorbij. Als wij inplaats daarvan zouden vragen om inzicht, als wij zouden leren om ons aan Zijn hand te onderwerpen en te gehoorzamen aan Zijn wet, dan zouden wij merken dat het resultaat daarvan juist die zegen is, waar wij zo naar verlangen.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   34


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina