By Watchman Nee PrefaceDovnload 433.4 Kb.
Pagina2/34
Datum22.07.2016
Grootte433.4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

*(Quotes from: WHAT IS MAN by T. Austin-Sparks)

INLEIDING:


Om het juiste profijt te kunnen trekken uit deze lessen, geven wij vooraf een korte toelichting: Allereerst moeten wij ons wennen aan het woordgebruik van broeder Watchman Nee. In dit boek noemt hij de geest van de mens de inwendige mens, de ziel heet bij hem de uitwendige mens en voor het lichaam gebruikt hij de term buitenste mens. Dit hebben wij in het diagram afgebeeld. Verder is het belangrijk dat wij beseffen dat God, toen Hij oorspronkelijk de mens schiep, in de geest van de mens Zijn woning wilde maken. En op deze wijze zou de Heilige Geest vanuit de eenheid met de menselijke geest heersen over de ziel, waarbij geest en ziel zich samen door middel van het lichaam konden uitdrukken.

In de tweede plaats kan het lijken dat Watchman Nee, als hij spreekt over het tenietdoen van de ziel, een te sterk woord gebruikt, alsof de ziel geheel uit de weg geruimd moet worden. In werkelijkheid duidt de gehele inhoud van zijn boodschap er duidelijk op dat de ziel niet langer meer onafhankelijk moet functioneren, maar dat hij tot werktuig of vat moet worden voor de geest. In feite is het dus het onafhankelijk handelen van de ziel dat tenietgedaan moet worden.

T. A. Sparks heeft er in zijn boek WAT IS DE MENS al op gewezen:

“Wij kunnen het feit erkennen dat de ziel verleid, gevangen genomen, verduisterd en vergiftigd met eigenbelang is. Maar wij moeten ervoor oppassen dat wij de ziel niet gaan beschouwen als iets dat in dit leven moet worden tenietgedaan en vernietigd. Dit zou ascetisme zijn, een vorm van Boeddhisme. Een dergelijk gedrag heeft meestal slechts een andere vorm van zieleleven tot gevolg, maar dan een nog meer sterker vorm, soms leidend tot occultisme. Onze gehele menselijke natuur ligt in onze ziel en als de natuur in één richting verdrukt wordt, zal ze zich in een andere richting wreken. Dit is juist de moeilijkheid bij zo velen, maar zij weten het niet. Er is een verschil tussen een leven van onderdrukking en een leven van dienst. Voor Christus was het zich onderwerpen aan de Vader en het dienen van de Vader, niet een leven waarbij de ziel vernietigd werd, maar een leven van rust en blijdschap. Slavernij in de slechte zin van het woord is het lot van hen die geheel vanuit hun ziel leven. Wij moeten onze gedachten over dienen herzien, want de mensen gaan steeds meer denken dat dienen gevangenschap is en slavernij, terwijl het in werkelijkheid iets Goddelijks is. Een geestelijk leven is geen leven van onderdrukking, want dat is negatief. Maar geestelijk leven is positief; het is een nieuw en ander leven en heeft niets te maken met het oude leven dat probeert zichzelf in bedwang te krijgen”.

Ten derde moeten wij zien hoe de ziel een fatale slag moet worden toegebracht door de dood van Christus met betrekking tot eigen kracht en beheersing. Het is net als met Jacobs heup: nadat God hem had aangeraakt, ging hij de rest van zijn leven kreupel. Dit illustreert duidelijk dat de ziel voor altijd getroffen is door het feit, dat hij niet langer meer vanuit zijn eigen bron kan en mag optreden. Hier schrijft T. A. Sparks opnieuw: “De ziel moet gewonnen, overmeesterd en bestuurd worden als instrument voor de hogere en andere wegen van God. Op deze wijze spreekt de Schrift herhaaldelijk over de ziel als over iets waarover wij gezag moeten oefenen. Bijvoorbeeld: “Door uw volharding zult gij uw ziel verkrijgen” (Lk 21:19). “Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt” (1Pe 1:22). “Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen” (1Pe 1:9).

Tenslotte moeten wij in deze lessen leren zien waarom Watchman Nee erop aandringt dat de ziel (de uitwendige mens) verbroken, onder de heerschappij gesteld en vernieuwd wordt, opdat de geest hem kan gebruiken. T. A. Sparks heeft hierover gezegd (in WAT IS DE MENS): “Het is een feit dat er een eind zal komen aan alles wat de ziel vermag en waartoe hij in staat is met betrekking tot kennis, begrip, voelen en doen, als wij volledig met God verder gaan - of wij dat nu willen aanvaarden of niet. Dat zal ons ontredderd doen staan, verbijsterd, verdoofd en machteloos. Dan zullen wij nog slechts door een nieuwe, andere en Goddelijke verlichting, leiding en kracht kunnen uitgaan en verder gaan. Op zulke tijden moeten wij tot onze ziel zeggen: “Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God” (Ps 62:6) en: “Mijn ziel, ga met mij de Heer volgen”. Maar wat is er een blijdschap en kracht als de ziel geleerd heeft om zich onder de geest te stellen, want daarin komt een hogere wijsheid en heerlijkheid tot uitdrukking. Dan kunnen wij gaan zeggen: “Mijn ziel maakt groot de Here en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland” (Lk 1:46). Let er op dat de geest spreekt in de voltooide tijd en de ziel in de tegenwoordige tijd.

Hieruit blijkt dat wij die volle blijdschap in onze ziel zullen ervaren, maar die ziel MOET dwars door de duisternis en de dood van zijn eigen kunnen heengaan om die hogere en diepere werkelijkheden te leren kennen, die wij slechts met onze geest kunnen waarnemen”.


Als wij aan het eind van deze lessen komen, zullen wij het geheim gevonden hebben van een leven dat voor HEM vrucht draagt. Val niet in een strik, zoals zo veel anderen, door te trachten uw ziel te onderdrukken of deze te verachten; maar wees krachtig in de geest zodat uw ziel kan worden gewonnen, behouden en dienstbaar kan zijn aan Zijn hoogste vreugde. De Heer Jezus heeft bedoeld dat wij rust zouden vinden voor onze zielen en deze rust, zegt Hij, ontvangen wij door Zijn juk op ons te nemen - het symbool van samengaan en dienst. Dan pas zullen wij beseffen hoe de ziel zijn hoogste vreugde vindt in dienen en niet in heersen. Het is waar dat de ziel zolang hij nog niet verbroken is, meester wil zijn. Maar door het Kruis kan hij een zeer nuttige dienstknecht worden.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina