By Watchman Nee PrefaceDovnload 433.4 Kb.
Pagina20/34
Datum22.07.2016
Grootte433.4 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34

Learning to Practice This


Once these basic lessons have been learned, we find our spirit is released and able to pinpoint the real condition of others. How can we put this into practice?

To touch man’s spirit we must wait till he opens his mouth and talks. Few ever arrive at the place where they can touch man’s spirit without first hearing what he has to say. The word of God says: “For out of the abundance of the heart the mouth speaks” (Matthew 12:34). Whatever his real intention may be, his spirit is revealed by what his mouth speaks. If he


is haughty, a haughty spirit will manifest itself; if hypocritical, a hypocritical spirit will be evident; or if envious, a jealous spirit. As you listen to him speak, you can touch his spirit. Do not merely pay attention to what he says but especially note his spirit’s condition. We really know man not by his words alone, but by his spirit.

On one occasion when the Lord Jesus was traveling toward Jerusalem, two of the disciples saw that the Samaritans did not receive Him. They questioned Him: “Lord wilt Thou that we command fire to come down from heaven and consume them as also Elias did?” (Luke 9:54). As they were speaking, their spirit was revealed. The Lord’s reply was, “Ye know not of what spirit ye are” (9:55). The Lord shows us here that to listen to man’s words is to know his spirit. As soon as the words are uttered, the spirit is revealed, “for out of the abundance of the heart the mouth speaks.”

There is yet another point to bear in mind. When you are listening to a conversation, do not allow the topic under discussion to distract you from the spirit. Suppose two brothers are involved in a quarrel, each one blaming the other. If this matter is brought to you, how are you to deal with it? Although you may have no objective way of checking the facts if only the two are present, you do know that, as soon as they open their mouths, their spirits are revealed. Among Christians, right or wrong is judged not only by action but also by the spirit. When a brother starts to talk, you may sense immediately that his spirit is wrong, though you may lack factual information in the case. One brother may complain that the other scolded him, but immediately you sense his spirit is not right! The real issue is with the spirit.

Before God, right or wrong is determined not so much by the deed as by the spirit. How often in the church a wrong deed is accompanied by a wrong spirit. But if judgment is made solely according to the deed, we have dragged the church into another realm. We should be in the realm of the spirit, not in that of mere outward action.


Once our own spirit has been released, we can detect the condition of others’ spirits. If we contact a spirit which is closed, we have to exercise our spirit in judging the issue and discerning the man. May we be able to say with Paul, “We henceforth know no one according to flesh” (2 Cor. 5:16). We do not know man according to flesh, but according to spirit. Having learned this basic lesson, we provide a way for God to work out His purpose.

En nu de praktijk


Als wij deze fundamentele lessen eenmaal geleerd hebben, zullen wij bemerken dat onze geest is vrijgemaakt, waardoor hij in staat is nauwkeurig de werkelijke geestesgesteldheid van anderen aan te geven. Hoe kunnen wij die nu in de praktijk brengen? Om met iemands geest in contact te treden moeten wij wachten tot die persoon zijn mond opendoet en gaat spreken. Slechts weinigen komen ooit zo ver dat zij contact krijgen met iemands geest, zonder dat zij eerst geluisterd hebben naar wat hij te zeggen had. Het Woord van God zegt: “Want uit de overvloed des harten spreekt de mond” (Matt 12:34). Wat de werkelijke bedoeling van die mens ook mag zijn, zijn geest wordt openbaar door hetgeen zijn mond spreekt. Als hij hoogmoedig is, zal zich een hoogmoedige geest openbaren. Als hij schijnheilig is, komt er een schijnheilige geest openbaar; of als hij jaloers is, een jaloerse geest. Als u zijn spreken beluistert, kunt u zijn geest aanvoelen. Let niet alleen op wat hij zegt, maar let vooral op zijn geestesgesteldheid. Niet alleen door zijn woorden, maar vooral door zijn geest leren wij de mens kennen.

Op een keer toen de Heer Jezus op reis was naar Jeruzalem, zagen twee van Zijn discipelen dat de Samaritanen Hem niet wilden ontvangen. Zij vroegen Hem: “Heer, wilt Gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel zal neerdalen om hen te verteren?” (Luk 9:54). Toen zij zo spraken werd hun geest openbaar.

Het antwoord van de Heer luidde: “U weet niet van welke geest u bent” (Luk 9:55 Voorhoeve N.T.). Hier toont de Heer ons dat wij iemands geest leren kennen als wij naar zijn woorden luisteren. Zodra die uitgesproken worden, wordt de geest openbaar, “want uit de overvloed des harten spreekt de mond”.

Er is nog iets anders waar wij aan moeten denken. Als u naar een gesprek luistert, laat u dan door het onderwerp van het gesprek niet afleiden van de geest. Stel dat twee broeders ruzie hebben en elkaar de schuld geven. Hoe gaat u nu te werk als zij met de zaak bij u komen? U hebt misschien geen gelegenheid om onpartijdig de feiten na te gaan als zij zelf de enige aanwezigen zijn. Maar u weet wel dat zij, zodra zij hun mond opendoen, hun geest openbaar maken. Onder christenen wordt de kwestie van gelijk of ongelijk hebben niet alleen beoordeeld naar de daad, maar ook naar de geest. Als een broeder begint te spreken kunt u onmiddellijk aanvoelen of hij in de geest verkeerd staat, al weet u misschien niets van de bepaalde feiten af. Misschien klaagt een broeder erover dat een andere broeder hem een uitbrander heeft gegeven, maar u voelt onmiddellijk aan dat hij uit een verkeerde geest spreekt. Want waar het in feite om gaat is de geest.

Voor Gods aangezicht wordt gelijk of ongelijk hebben niet zozeer bepaald door daden als door de geest. Hoe vaak gaat in de gemeente een verkeerde daad niet gepaard met een verkeerde geest? Maar als de beoordeling alleen gebaseerd wordt op daden, brengen wij de gemeente daardoor onder de beheersing van een andere levenswet. Wij moeten onder de beheersing van de geest staan en niet geleid worden door uiterlijkheden alleen.

Wanneer onze eigen geest eenmaal is vrijgemaakt, kunnen wij onderkennen in welke geestesgesteldheid anderen verkeren. Als wij in contact komen met een geest die gesloten is, moeten wij onze geest gebruiken om te beoordelen waar het hier om gaat, zodat wij die persoon leren kennen. Moge het zo zijn, dat wij met Paulus kunnen zeggen: “Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees” (2 Kor 5:16). Wij kennen de mens niet naar het vlees, maar naar de geest. Als wij deze fundamentele les geleerd hebben, heeft God daardoor de mogelijkheid gekregen om in ons Zijn doel uit te werken.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina