By Watchman Nee PrefaceDovnload 433.4 Kb.
Pagina25/34
Datum22.07.2016
Grootte433.4 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34

The Cross in Operation


The cross is more than a doctrine; it must be put into practice. Do not think that the way to humility is to be constantly reminding ourselves not to be proud. We must be stricken again and again, even if it means twenty times until we surrender and are proud no more. Let us never assume this comes about merely by following the teaching of a certain brother. No, it is because our pride has been broken through God’s dealing.

Through the operation of the cross we shall learn to depend upon the grace of God, not on our memory. Whether we remember or not, the fact remains, He is accomplishing a work which is dependable and lasting. Formerly, the outward and the inward man were not able to join hands; but now the outward man waits meekly, in fear and trembling, before God.

Everyone of us is in need of this discipline from the Lord. As we review our past history, we cannot but see the hand of God in dealing with the independence, pride, and selfishness of our outward man. We discover the meaning of the things that have happened to us.

Het kruis in werking


Het kruis betekent meer dan een leestelling; met moet in praktijk gebracht worden. U moet niet denken dat u nederigheid leert door uzelf voortdurend voor te houden dat u niet trots mag zijn.

Wij moeten telkens opnieuw getuchtigd worden - al is het twintig keer - totdat wij hebben gecapituleerd en niet meer trots zijn. Laat niemand er van uitgaan, dat dit vanzelf gebeurt wanneer wij het onderricht van een bepaalde broeder volgen. Neen, onze trots wordt slechts gebroken door Gods werk in ons.

Door de werking van het Kruis zullen wij leren ons vertrouwen te stellen op Gods genade, niet op ons geheugen. Of wij het ons herinneren of niet, het feit blijft bestaan dat Hij een werk volbrengt dat betrouwbaar en duurzaam is. Vroeger konden de uitwendige en de inwendige mens niet samengaan. Maar nu wacht de uitwendige mens ootmoedig, in vreze en beven, op God.

Ieder van ons heeft de tuchtiging van de Heer nodig. Als wij zien op wat achter ons ligt, kunnen wij alleen maar de hand van God zien, die bezig was met de onafhankelijkheid, de trots en de zelfzucht van onze uitwendige mens. Dan ontdekken wij de betekenis van alles wat ons is overkomen.


CHAPTER VII

Dividing and Revelation


GOD DESIRES not only to break down the outward man, but also to separate it so that the inward man may no longer be entangled in the outward man’s activities. Or, we may simply say, God wants to divide our spirit and soul.

How rare it is these days to find a pure spirit. Usually whenever our spirit comes forth, so does our soul; they are mixed. So the first requirement in God’s work is a pure, not a powerful spirit. Those who neglect this, though their work may be done in power, will find it destroyed due to the lack of purity. Though they may truly possess the power of God, yet because their spirit is mixed, they are destroying what they build. Let us see if we can understand how this is.

Some may think that as long as they receive power from God, all their natural abilities will be owned of Him. Not so! The more we know God, the more we know and love a pure spirit, a purity which allows no mingling of the outward with the inward. One whose outward man has not been dealt with cannot expect the power that flows from within him to be pure. For spiritual power to be mixed as it comes from oneself, even if the results seem good, constitutes a sin before God.

Many young brothers, knowing well that the gospel is the power of God, still insinuate their own cleverness, their jests, and their personal feelings into their preaching of the gospel; thus people touch them as well as God’s power. Though they themselves may not sense it, others who are pure in spirit will instantly detect such impurities. How often our zeal in labor is mixed with natural pleasure. We are doing the will of God because it happens to coincide with ours. In standing firm for God we are merely expressing our strong personality.

Since our greatest problem is this impurity, God must so work in our lives that our outward man is broken and we are refined of our impurities. While God is breaking our hard outer shell, He is also doing the work of refining. Thus we see His two-fold dealings with us: breaking down the outward man, and dividing it from the spirit. The first is done through the discipline of the Holy Spirit, while the latter is through the Spirit’s revelation.

HOOFDSTUK VII

Scheiding en openbaring

God wil niet alleen de uitwendige mens verbreken, maar Hij wil hem ook scheiden zodat hij niet langer verweven is met de activiteiten van de inwendige mens. Of om het eenvoudig te zeggen: God wil onze geest en onze ziel vaneenscheiden.

EEN GEMENGDE GEEST

Wat ontmoeten wij vandaag de dag zelden een zuivere geest. Meestal treedt mét onze geest ook onze ziel naar voren, omdat zij gemengd zijn. In Gods werk is een eerste vereiste dus een zuivere geest en niet een krachtige. Degenen die dit over het hoofd zien, zullen merken dat hun werk, ook al wordt dit in kracht gedaan, afgebroken wordt door gebrek aan zuiverheid. Hoewel zij werkelijk wel de kracht van God kunnen bezitten, wordt toch datgene wat wij opbouwen weer afgebroken, omdat hun geest gemengd is. Wij zullen eens zien of wij kunnen begrijpen hoe dit komt.

Er zijn mensen die denken dat al hun natuurlijke mogelijkheden door God zullen worden erkend en gebruikt, mits zij maar kracht ontvangen van Hem. Maar dat is niet waar! Naarmate wij God beter leren kennen, leren wij ook een zuivere geest lief te krijgen. In die zuiverheid is geen plaats voor een vermenging van het uitwendige met het inwendige. Iemand wiens uitwendige mens niet onder handen is genomen, kan niet verwachten dat de kracht die uit zijn binnenste vloeit zuiver is. Want geestelijke kracht die vermengd is met eigen kracht is in Gods ogen zonde, ook al lijken de resultaten goed.

Er zijn veel jonge broeders die heel goed weten dat het evangelie de kracht van God is terwijl ze toch ongemerkt hun eigen behendigheid, hun grapjes en hun persoonlijke gevoelens inbrengen als zij het evangelie prediken, en zo ervaren de mensen evenzeer hun persoonlijkheid als de kracht Gods. Ofschoon zij het zichzelf misschien niet bewust zijn, zullen anderen, wier geest zuiver is, onmiddellijk die onzuiverheid ontdekken. Hoe vaak is onze ijver in ons werk vermengd met een natuurlijk genoegen erin. Dan doen wij de wil van God omdat die toevallig overeenstemt met de onze. En met ons standvastig zijn voor God brengen wij alleen maar onze sterke persoonlijkheid tot uiting.

Daar deze onzuiverheid ons grootste probleem is, moet God zo in ons leven werken dat onze uitwendige mens verbroken wordt en wij van al onze onzuiverheden worden gereinigd. Als God onze harde buitenschaal verbreekt, is Hij tegelijkertijd bezig met dit zuiveren. En zo zien wij dat Hij op tweeërlei wijze met ons bezig is: Hij breekt de uitwendige mens af en scheidt hem af van de geest. Het eerste vindt plaats door de tuchtiging van de Heilige Geest en het tweede door de openbaring van de Geest.1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina