By Watchman Nee PrefaceDovnload 433.4 Kb.
Pagina33/34
Datum22.07.2016
Grootte433.4 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Chapter X

Two Very Different Ways


WE MUST RECOGNIZE two very different ways of help before us. First, “there is a way that seemeth right” in which help is received from the outside--through the mind--by doctrine and its exposition. Many will even profess to have been greatly helped through this way. Yet it is a “help” so very different from that help which God really intends.

Second, we must see that God’s way is the way of spirit touching spirit. Instead of having our mentality developed or acquiring a storehouse of knowledge, it is by this other means of contact that our spiritual life is built up. Let no one be deceived; until we have found this way we have not found true Christianity. This alone is the way of having our spirit edified or built up.

Let us explain it like this. If you are accustomed to sermons, no doubt it would annoy you to hear the same message from the same preacher twice. You feel sure it is enough to hear that message once. This is because your conception of Christianity is simply doctrine--the storing of correct knowledge in your mind. Do you not realize that edification is not a question of doctrine but of spirit? If your brother speaks through the spirit, you will be washed and cleansed each time his spirit comes out and touches you, no matter how familiar the subject or how many times you have heard that particular theme. Any teaching or doctrine which does not result in reviving the spirit can only be considered as dead letter.

Again, there is something quite remarkable about one who is broken. If you are one who is indeed broken, you will find that you are not only able to give help but in the giving you also are helped. You are asked a question, and in answering it you are helped. You are praying with a sinner who is seeking the Lord, and again you are inwardly strengthened. You may be led to speak sternly with a brother who has slipped; not only is his spirit thereby revived but you too are inwardly built up. You are able to receive help from every spiritual contact. You marvel that the whole body is supplying you as a member. Any member of the body can supply your need, and you are helped. You become the recipient of the supply of the whole body. How rich it must be! You can truly rejoice: “The wealth of the Head is the body’s, and the body’s is mine.” How greatly this differs from the mere increase of mental knowledge!

This ability to receive help--allowing another’s spirit to touch our spirit--is proof that one is broken. Cleverness does not make it hard to be helped; rather, it is evidence that the outer shell is harder than others. In the Lord’s mercy, a clever person must be drastically dealt with, broken many times and in many ways until one day he is able to receive the supply of the whole church. Let us ask ourselves, “Are we able to receive this supply from others?” If we cannot receive, it is likely that our hard shell hinders meeting the spirit of our brother when it is released. But if we are broken, as soon as his spirit moves, we are helped. The question, then, is not how powerful is the spirit but have the spirits touched each other? It is this touching of spirits which revives and builds one up. What a necessity then for the outward man to be broken. There can be no question but that this constitutes the basic requirement for our being helped and for helping others.


HOOFDSTUK 10

Twee heel verschillende wegen

Wij moeten twee heel verschillende wegen onderscheiden die voor ons liggen om iemand te helpen. In de eerste plaats “is er een weg die iemand recht schijnt”, waarbij van buitenaf via het verstand hulp wordt geboden door het uiteenzetten van een leer. Veel mensen zullen zelfs verklaren op deze manier zeer geholpen te zijn. Toch verschilt deze “hulp” volkomen van de hulp die God werkelijk bedoelt. In de tweede plaats moeten wij zien dat Gods weg de weg is, waarbij de ene geest de andere raakt. Inplaats dat wij ons denkvermogen gaan ontwikkelen of een voorraad kennis gaan opdoen, wordt door dit contact ons geestelijk leven opgebouwd. Laten wij onszelf niet misleiden: niet vóórdat wij deze weg gevonden hebben, hebben wij het waarachtige christelijke leven gevonden. Alleen langs deze weg wordt onze geest opgebouwd.

Wij zouden dit als volgt kunnen uitleggen. Als u gewend bent preken te horen, vindt u het ongetwijfeld vervelend om tweemaal dezelfde boodschap van dezelfde prediker te beluisteren. Volgens u is het genoeg om die boodschap één keer te horen. Dit komt omdat u het christelijke beleven eenvoudig als een leer beschouwt - het opbergen van de juiste kennis in uw verstand. Maar beseft u dan niet dat opbouw niet een kwestie is van leer, maar van geest? Als uw broeder door de geest spreekt, zult u iedere keer als zijn geest naar buiten treedt en u aanraakt, worden gewassen en gereinigd. Het doet er dan niet toe hoe bekend het onderwerp is of hoe vaak u al over dat speciale thema hebt horen spreken. Elk onderricht of elke lering, die niet tot gevolg heeft dat de geest wordt verkwikt, kunnen wij slechts beschouwen als dode woorden.

Dan is er nog iets heel merkwaardigs met iemand die verbroken is. U bent niet alleen in staat om hulp te geven, maar in dat geven wordt u zelf weer geholpen. Iemand stelt u een vraag en als u die beantwoordt, wordt uzelf geholpen.

U bidt met een zondaar die de Heer zoekt en weer wordt u innerlijk zelf gesterkt. Misschien ontvangt u leiding om ernstig te spreken met een broeder die afgegleden is en dan wordt niet alleen zijn geest daarbij verkwikt, maar u wordt zelf ook innerlijk opgebouwd. U kunt nu door ieder geestelijk contact hulp ontvangen. Het is een wonder dat het hele lichaam u als lid van het nodige kan voorzien. Ieder lid van het Lichaam kan aan uw behoefte voldoen en zo wordt u geholpen. Zo wordt u een ontvanger van alles waarin het gehele Lichaam voorziet. Wat moet dat rijk zijn! U kunt waarlijk juichen: “De rijkdom van het Hoofd is die van het Lichaam en de rijkdom van het Lichaam is die van het mij!”. Wat een enorm verschil met dat enkel maar toenemen van verstandelijke kennis!

Dat het nu mogelijk is om te worden geholpen - door uw geest te laten aanraken door de geest van een ander - is het bewijs dat men verbroken is. Een helder verstand behoeft dat helpen niet te belemmeren, maar het is veel meer zijn harde buitenschaal die hem meer dan bij anderen in de weg staat. Door Gods genade moet dikwijls op drastische wijze afgerekend worden met iemand die knap is. Hij moet vele malen en op velerlei wijze verbroken worden voordat de dag aanbreekt waarop hij de rijkdom van de gehele Gemeente kan aanvaarden. Laten wij onszelf afvragen: “Kunnen wij die rijkdom van anderen ontvangen?”. Als dat niet zo is, komt dat waarschijnlijk door onze harde schaal, die ons verhindert om in contact te komen met de geest van onze broeder, als die vrijgemaakt wordt. Maar wanneer wij verbroken zijn, worden wij geholpen zodra zijn geest werkzaam wordt. Het gaat er dan niet meer om hoe krachtig de geest is, maar of de ene geest de andere heeft aangeraakt, want door dit laatste worden wij verkwikt en opgebouwd. Daarom is het zo noodzakelijk dat de uitwendige mens verbroken wordt. Dit is ongetwijfeld de eerste vereiste, willen wij geholpen worden en anderen kunnen helpen.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina