By Watchman Nee PrefaceDovnload 433.4 Kb.
Pagina5/34
Datum22.07.2016
Grootte433.4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

However, too many, even before the Lord raises a hand, are already upset. Oh, we must realize that all the experiences, troubles and trials which the Lord sends us are for our highest good. We cannot expect the Lord to give better things, for these are His best. Should one approach the Lord and pray, saying, “O Lord, please let me choose the best,” I believe He would tell him, “What I have given you is the best; your daily trials are for your greatest profit.” So the motive behind all the orderings of God is to break our outward man. Once this occurs and the spirit can come forth, we begin to be able to exercise our spirit.

De albasten kruik moet gebroken worden


De Bijbel spreekt over de zuivere nardusolie (Mt 26:6-13). Met opzet gebruikt God deze term “zuiver” in Zijn Woord om te laten zien dat het waarlijk geestelijk is. Maar als de albasten kruik niet gebroken wordt, kan de nardus er niet uitstromen. Het is vreemd, maar velen blijven die albasten kruik koesteren omdat zij denken dat de waarde ervan meer is dan die van de zalfolie.

Velen denken dat hun uitwendige mens kostbaarder is dan hun inwendige. Dit is het probleem geworden in de Gemeente. De één koestert zijn bekwaamheid en denkt dat hij erg belangrijk is; de ander koestert zijn gevoelens en acht zichzelf een belangrijk persoon; weer anderen hebben een hoge dunk van zichzelf en stellen zich boven de anderen in hun welsprekendheid, snelheid van reacties, de juistheid van hun oordeel, enz. Maar wij zijn geen verzamelaars van antiek; wij bewonderen geen vazen; wij willen slechts de geur van de zalfolie ruiken. Als het uitwendige niet verbroken wordt kan het inwendige er niet uitvloeien. Dan schieten wij niet alleen als individu tekort, maar ook door de Gemeente vindt die levende stroom geen uitweg.

Waarom zouden wij onszelf zo kostbaar blijven vinden alsof die geur zit in dat uitwendige van ons, terwijl deze de geur slechts door moet laten? De Heilige Geest werkt dan voortdurend. Keer op keer gebeurt er iets in ons leven; telkens komt er iets op ons af. Iedere tuchtiging van de Heilige Geest heeft maar één doel: het verbreken van de uitwendige mens, zodat onze inwendige mens vrij kan komen. En toch hebben wij het juist hiermee zo moeilijk: wij maken ons druk over kleinigheden en mopperen als wij iets moeten missen.

De Heer is erop uit ons te gebruiken, maar zodra Zijn hand ons maar aanraakt voelen wij ons ongelukkig. Wij gaan zelfs zo ver dat wij met God gaan twisten en nemen een negatieve houding aan. Sinds onze bekering zijn wij vele malen door de Heer aangeraakt, alleen met de bedoeling om onze uitwendige mens te breken. Of wij het ons bewust zijn of niet, de Heer is erop uit om deze uitwendige mens te verbreken.

De schat zit dus in een aarden vat. Maar wie kan die schat zien als dat aarden vat niet gebroken wordt? Wat is het uiteindelijke doel van Gods werk in ons leven? Dat is het breken van dit aarden vat, het breken van onze albasten kruik, het verbreken van onze harde schaal. De Heer verlangt naar een kanaal om de wereld te zegenen door degenen die Hem toebehoren. En dat kanaal van zegen is verbrokenheid: dan pas kunnen wij Zijn geur verspreiden en vruchtbaar zijn voor Hem. Maar het is ook een weg waarbij wij zelf niet worden ontzien: wij zullen littekens dragen. Als wij ons geheel ter beschikking van de Heer stellen, kunnen wij geen halfheid toelaten om onszelf op die manier te sparen. Wij moeten de Heer volkomen de vrije hand laten om onze uitwendige mens te verbreken, zodat Hij een weg zal kunnen vinden om datgene wat in ons is ook naar buiten te laten treden.

Een ieder van ons moet voor zichzelf ontdekken wat de gedachten van de Heer voor zijn leven zijn. Het is zeer bedroevend dat velen niet weten wat de zin of de bedoeling van de Heer voor hun leven is. Hoe nodig is het voor hen, dat de Heer hun ogen opent, zodat zij zien dat alles wat in hun leven komt een bedoeling kan hebben (Rom 8:28). Nooit doet de Heer iets zó maar. Gods bedoeling verstaan, betekent dat wij duidelijk gaan zien dat Hij Zich op één ding richt: het verbreken van de uitwendige mens.


Maar hoevelen worden al van hun stuk gebracht als de Heer maar een hand uitsteekt. O, wij moeten beseffen dat alle ervaringen, moeiten en beproevingen die de Heer ons zendt voor ons bestwil zijn. Wij kunnen niet verwachten dat de Heer iets beters zal geven, want dit is het beste. Als iemand tot de Heer zou gaan en zou bidden: “O Heer, mag ik alstublieft het beste kiezen?” dan geloof ik dat de Heer tegen hem zou zeggen: “Wat Ik je gegeven heb is het beste; je dagelijkse beproevingen zijn je van het grootste nut”. En zo is het motief van alles wat God beschikt het verbreken van de uitwendige mens. Als dit eenmaal plaatsvindt en de geest naar buiten kan treden, gaan wij pas werkelijk leren onze geest te gebruiken.

The Timing in Our Brokenness


The Lord employs two different ways to break our outward man; one is gradual, the other sudden. To some, the Lord gives a sudden breaking followed by a gradual one. With others, the Lord arranges that they have constant daily trials, until one day He brings about large-scale breaking. If it is not the sudden first and then the gradual, then it is the gradual followed by the sudden. It would seem the Lord usually spends several years upon us before He can accomplish this work of breaking.

The timing is in His hand. We cannot shorten the time, though we certainly can prolong it. In some lives the Lord is able to accomplish this work after a few years of dealing; in others it is evident that after ten or twenty years the work is still unfinished. This is most serious! Nothing is more grievous than wasting God’s time. How often the church is hindered! We can preach by using our mind, we can stir others by using our emotions; yet if we do not know how to use our spirit, the Spirit of God cannot touch people through us. The loss is great, should we needlessly prolong the time.


Therefore, if we have never before wholly and intelligently consecrated ourselves to the Lord, let us do so now, saying: “Lord, for the future of the church, for the future of the gospel, for Thy way, and also for my own life, I offer myself without condition, without reservation, into Thy hands. Lord, I delight to offer myself unto Thee and am willing to let Thee have Thy full way through me.”

De tijdsfaktor bij onze verbrokenheid


De Heer gebruikt twee verschillende manieren om onze uitwendige mens te verbreken; de ene gaat geleidelijk, de andere is plotseling. Voor sommigen gaat God plotseling te werk en daarna geleidelijk. Anderen brengt de Heer in constante dagelijkse beproevingen. En dan op een dag brengt Hij een grootscheepse verbreking teweeg. Gaat het dus niet eerst plotseling en daarna geleidelijk, dan gaat het eerst geleidelijk en daarna plotseling. Het blijkt dat de Heer meestal meerdere jaren aan ons moet besteden voordat Hij dit proces van afbraak kan volbrengen.

Bij dit alles is de tijd een factor in Zijn hand. Wij kunnen de tijd niet verkorten, maar hem wel langer maken. In sommige levens heeft de Heer voor dit werk maar een paar jaar nodig; bij anderen blijkt dit werk na tien of twintig jaar nog steeds onvoltooid te zijn. Dit is een hoogst ernstige zaak!

Niets is pijnlijker dan het verknoeien van Gods tijd. Hoe vaak wordt de Gemeente daardoor belemmerd! Wij kunnen wel prediken door ons verstand te gebruiken, wij kunnen anderen ontroeren door onze gevoelens, maar als wij niet weten hoe wij onze geest moeten gebruiken kán de Geest Gods anderen niet door ons aanraken. Het verlies is groot wanneer wij die tijd onnodig langer maken.

En daarom, als wij onszelf nooit geheel en al aan de Heer toegewijd hebben, laten wij het dan nú doen en zeggen: “Heer, om de toekomst van de Gemeente, om de voortgang van het evangelie, terwille van Uw voornemen en ook voor mijn eigen leven, stel ik mijzelf onvoorwaardelijk en zonder reserve in Uw handen.

Heer, het is mij een vreugde om mijzelf aan U te geven en ik ben bereid om U tot Uw volle doel in mij te laten komen”.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina