By Watchman Nee PrefaceDovnload 433.4 Kb.
Pagina6/34
Datum22.07.2016
Grootte433.4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

The Meaning of the Cross


Often we hear about the cross. Perhaps we are too familiar with the term. But what is the cross after all? When we really understand the cross we shall see it means the breaking of the outward man. The cross reduces the outward man to death; it splits open the human shell. The cross must break all that belongs to our outward man, our opinions, our ways, our cleverness, our self-love, our all. The way is clear, in fact crystal clear.

As soon as our outward man is broken, our spirit can easily come forth. Consider a brother as an example. All who know him acknowledge that he has a keen mind, a forceful will, and deep emotions. But instead of being impressed by these natural characteristics of his soul, they realize they have met his spirit. Whenever people are fellowshipping with him, they encounter a spirit, a clean spirit. Why? Because all that is of his soul has been dealt with.


Take as another example, a sister. Those who know her recognize that she is of a quick disposition, quick in thought, quick of speech, quick to confess, quick in writing letters, and quick to tear up what she has written. However, those who meet her do not meet her quickness but rather her spirit. She is one who has been utterly broken and has become transparent. This breaking of the outward man is such a basic matter. We should not cling to our weak, soulish characteristics, still emitting the same fragrance even after five or ten years of the Lord’s dealing with us. No, we must allow the Lord to forge a way in our lives.

De betekenis van het Kruis


Dikwijls wordt ons over het kruis gesproken. Misschien zijn wij met die uitdrukking wel te zeer vertrouwd geraakt. Maar wát is het kruis eigenlijk?

Als wij werkelijk de betekenis van het kruis verstaan, zullen wij begrijpen dat het de verbreking van de uitwendige mens betekent. Het kruis brengt de uitwendige mens in de dood, het splijt de menselijke schaal open. Het kruis moet alles afbreken wat tot onze uitwendige mens behoort - onze meningen, onze houding, onze bekwaamheid, onze eigenliefde, ons hele zijn. Dat is duidelijk, zo helder als kristal.

Zodra onze uitwendige mens verbroken is, kan onze geest gemakkelijk naar buiten treden. Laten wij eens een bepaalde broeder als voorbeeld nemen. Allen die hem kennen moeten toegeven dat hij een scherp verstand heeft, een krachtige wil en diepe gevoelens. Maar inplaats dat zij onder de indruk komen van deze natuurlijke eigenschappen van zijn ziel, beseffen zij dat zij zijn geest hebben ontmoet. Waar de mensen ook maar gemeenschap met hem hebben, ontmoeten zij zijn geest, een zuivere geest. Hoe komt dat? Doordat alles wat van de ziel is, verbroken is.

Of neem eens een zuster als voorbeeld. Degenen die haar kennen weten, dat zij van nature vlug is, vlug in denken, spreken en belijden, vlug in het schrijven van brieven en even vlug om ze weer te verscheuren. En toch ontmoeten de mensen die in aanraking met haar komen niet die vlugheid, maar haar geest.

Zij is iemand die volkomen verbroken is en die als een open boek is geworden.

Dit verbreken van de uitwendige mens is zoiets fundamenteels.


Laten wij toch niet vasthouden aan onze zwakke, zielse eigenschappen, zodat wij nog steeds dezelfde geur verspreiden, hoewel de Heer al wel vijf of tien jaar met ons bezig is geweest. Neen, wij moeten toestaan dat de Heer Zich baanbreekt in ons leven.

Two Reasons for Not Being Broken


Why is it that after many years of dealing some remain the same? Some individuals have a forceful will; some have strong emotions; and others have a strong mind. Since the Lord is able to break these, why is it that after many years some are still unchanged? We believe there are two main reasons.

First, many who live in darkness are not seeing the hand of God. While God is working, while God is breaking , they do not recognize it as being from Him. They are devoid of light, seeing only men opposing them. They imagine their environment is just too difficult, that circumstances are to blame. So they continue in darkness and despair.

May God give us a revelation to see what is from His hand, that we may kneel down and say to Him, “It is Thou; since it is Thou, T will accept.” At least we must recognize whose hand it is that deals with us. It is not a human hand, nor our family’s, not the brothers’ and sisters’ in the church, but God’s. We need to learn how to kneel down and kiss the hand, love the hand that deals with us, even as Madame Guyon did. We must have this light to see that whatever the Lord has done, we accept and believe; the Lord can do no wrong.

Second, another great hindrance to the work of breaking the outer man is self-love. We must ask God to take away the heart of self-love. As He deals with us in response to our prayer, we should worship and say, “O Lord, if this be Thy hand, let me accept it from my heart.” Let us remember that the one reason for all misunderstanding all fretfulness, all discontent, it that we secretly love ourselves. Thus we plan a way whereby we can deliver ourselves. Many times problems arise due to our seeking a way of escape, an escape from the working of the cross.


He who has ascended the cross and refuses to drink the vinegar mingled with gall is the one who knows the Lord. Many go up to the cross rather reluctantly, still thinking of drinking vinegar mingled with gall to alleviate their pains. All who say, “The cup which the Father has given me, shall I not drink it?” will not drink the cup of vinegar mingled with gall. They can only drink of one cup, not two. Such as these are without any self-love. Self-love is a basic difficulty. May the Lord speak to us today that we may be able to pray: “O my God, I have seen that all things come from Thee. All my ways these five years, ten years, or twenty years, are of Thee. Thou hast so worked to attain Thy purpose, which is none other than that Thy life may be lived out through me. But I have been foolish. I did not see. I did many things to deliver myself, thus delaying Thy time. Today I see Thy hand. I am willing to offer myself to Thee. Once again I place myself in Thy hands.”

Twee redenen om niet verbroken te worden


Hoe komt het dat er mensen zijn die nog steeds hetzelfde zijn gebleven, nadat God al vele jaren met hen bezig is geweest? Sommige personen hebben een krachtige wil, anderen hebben een krachtig gevoelsleven en weer anderen hebben een helder verstand. De Heer is in staat dit alles te verbreken! Hoe komt het dan dat sommigen na vele jaren nog steeds onveranderd zijn? Wij geloven dat daar twee hoofdoorzaken voor zijn.

Allereerst leven er velen in de duisternis en zien de hand van God niet.

Terwijl God aan het werk is en hen gaat verbreken, hebben zij niet in de gaten dat Hij dat doet. Zij zijn verblind en zien alleen maar ménsen die hun tegenstaan. Zij beelden zich in dat hun omgéving zo moeilijk is en geven de omstandigheden de schuld. En dus gaan zij in duisternis en wanhoop verder.

Moge God ons een openbaring geven om te zien wat Zijn hand doet, zodat wij gaan neerknielen en tot Hem zeggen: “Gij zijt het en omdat Gij het zijt, aanvaard ik het”. Wij moeten in ieder geval gaan zien wiens hand met ons bezig is. Het is geen menselijke hand. Niet die van onze familie, niet die van de broeders en zusters in de Gemeente, maar het is de hand van God. Wij moeten leren neer te knielen en die hand te kussen. Wij moeten leren die hand lief te hebben die met ons bezig is, zoals van Madame Guyon gezegd wordt. Dit licht moeten wij hebben om te aanvaarden en te geloven dat, wàt de Heer doet nooit verkeerd is.

De andere oorzaak die het verbrekingsproces van de uitwendige mens in de weg staat is de eigenliefde. Wij moeten God vragen om die eigenliefde uit ons hart weg te nemen. Als Hij in antwoord op ons gebed aan ons gaat werken, moeten wij Hem aanbidden en zeggen: “O Heer, als dit Uw hand is, laat mij het dan met mijn hele hart aanvaarden”. Laten wij bedenken dat de enige reden van alle onbegrip, alle ergernis en alle misnoegen hierin bestaat dat wij in stilte onszelf liefhebben. Daarom trachten wij een manier te vinden om onszélf te bevrijden. Heel vaak ontstaan er problemen bij dit zoeken naar een uitweg - om het werk van het kruis te ontvluchten.

Degene die aanvaard heeft gekruisigd te zijn en die weigert de zure azijn, die met gal vermengd is, te drinken, die kent de Heer. Velen gaan met tegenzin naar het kruis en overwegen nog die azijn te drinken, die hun pijn zal verzachten. Maar allen die zeggen: “De beker, die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken?” die zullen niet die beker zure wijn, vermengd met gal, nemen. Zij kunnen slechts uit één beker drinken, niet uit twee. Die allen kennen geen eigenliefde meer. Eigenliefde vormt het grondprobleem. Moge de Heer vandaag tot ons spreken, zodat wij zullen kunnen bidden: “O mijn God, ik heb gezien dat alle dingen van U afkomstig zijn. Al deze vijf of tien of twintig jaar hebt Gij mij geleid. Zo bent U bezig geweest om Uw doel te bereiken. En U hebt geen ander doel dan dat Uw leven door mij heen zichtbaar wordt. Maar ik ben dwaas geweest, ik heb het niet gezien. Ik deed van alles en nog wat om mij eraan te onttrekken en op die manier heb ik Uw tijd vertraagd. Nu zie ik Uw hand. Ik ben bereid om mij aan U te geven. Ik stel mij opnieuw in Uw hand”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina