C. E. Zander Masterthese Psychologie, Universiteit Twente, EnschedeDovnload 0.91 Mb.
Pagina1/12
Datum23.07.2016
Grootte0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Deelname van Turkse en Nederlandse vrouwen

met een lage sociaal economische status aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in de regio Twente

C.E. Zander


Masterthese Psychologie, Universiteit Twente, Enschede
Uitgevoerd in opdracht van de GGD Regio Twente en de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente
15 april 2008
Afstudeercommissie:

dr. C.H.C. Drossaert, eerste begeleider van de Universiteit Twente

dr. H. Boer, tweede begeleider van de Universiteit Twente

drs. L.M. Bruin-Claus, eerste begeleider van de GGD Regio Twente (tot 1 maart 2008)

drs. S. Buikema, eerste begeleider van de GGD Regio Twente (vanaf 1 februari 2007 tot 1 mei 2007)

ir. O. Haitsema, eerste begeleider van de GGD Regio Twente (vanaf 1 maart 2008)
Samenvatting


Hoewel de overall deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker goed is, nemen met name autochtone- en allochtone vrouwen met een lage sociaal economische status minder deel, terwijl juist zij meer risico lopen op baarmoederhalskanker.

Het doel van dit onderzoek was om te bepalen welke gedragsdeterminanten een rol spelen bij de deelname van Turkse- en Nederlandse vrouwen met een lage sociaal economische status in de regio Twente aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en wat de redenen zijn voor het al dan niet deelnemen aan het onderzoek. Ook werd er gekeken naar wat hierbij de verschillen zijn tussen Turkse- en Nederlandse vrouwen. Er is gekeken naar de volgende onderzoeksvragen:

1. Welke opvattingen hebben Turkse- en Nederlandse vrouwen ten aanzien van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederkanker en in welk opzicht wijken Turkse- en Nederlandse vrouwen van elkaar af?

2. Welke variabelen uit de Theory of Planned Behavior (TPB) zijn het belangrijkst bij de beslissing om wel of niet deel te nemen en zijn bij Turkse vrouwen andere factoren belangrijk dan bij Nederlandse vrouwen?


Om antwoord te kunnen op deze onderzoeksvragen is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De respondenten van dit onderzoek zijn onder andere geworven via buurtcentra en het ROC-volwasseneneducatie. De vragenlijst is opgesteld aan de hand van de Theory of Planned Behavior. In het totaal zijn 304 van de 1056 vragenlijsten retour gekomen, waarvan 205 bruikbaar. De respons onder Turkse- en Nederlandse vrouwen was respectievelijk 37% en 21%. Met name het werven van Nederlandse vrouwen bleek erg moeilijk te zijn, doordat zij slecht zijn georganiseerd. Het ROC-volwasseneneducatie bleek hiervoor de beste mogelijkheid.

De algemene attitude van de Turkse- en Nederlandse vrouwen ten aanzien van deelname aan het bevolkingsonderzoek is zeer positief, maar de kennis van beide groepen vrouwen over baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is zeer beperkt. De meerderheid van de Turkse vrouwen geeft aan de Nederlandse taal onvoldoende of matig te beheersen. Dit heeft bij de Turkse vrouwen invloed op de eigen effectiviteit. Bij de Turkse vrouwen is kennis de belangrijkste voorspeller van gedrag, bij de Nederlandse vrouwen is dat de intentie. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn onder andere het sociaal wenselijk antwoorden van Turkse vrouwen of een andere werking van het model bij beide groepen vrouwen. Aanbevelingen zijn gedaan in de richting van het verhogen van de kennis en het wegnemen van barrières voor deelname. Dit kan worden gedaan door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en door het geven van informatie in eigen taal.


Abstract

Although the overall participation on cervix screening is fairly high, the participation of ethnic groups and autochthonous women with low socioeconomic status is below average, even though they are more at risk for cervix cancer.
The purpose of this research was to describe the determinants of participation in cervix screening for Turkish- and Dutch women with low socioeconomic status in the region Twente and the reasons for not attending the screening program. Differences between Turkish- and Dutch women were also evaluated. The research questions were:


  1. What is the opinion of Turkish- and Dutch women towards cervix screening and what are the differences between Turkish- and Dutch women?

  2. Which determinants of the Theory of Planned Behaviour are the most important in the decision to participate in the cervix screening program and are there different determinants important for Turkish- than for Dutch women?

A qualitative research has been carried out to answer these research questions. Respondents have (among others) been recruited in community centres and ROC-adult education. The design of the questionnaire has been based on the Theory of Planned Behaviour. In total 304 out of 1056 questionnaires returned, of which 205 could be used for analysis. The response of Turkish- and Dutch women was respectively 37% and 21%. Recruiting Dutch women has not been as easy as recruiting Turkish women. To reach Dutch women Roc-adult education turned out to be the best possibility.

In general the attitude of Turkish- and Dutch women towards participation in the cervix screening program is very positive. However, the knowledge about cervix cancer and the screening program is low for both groups. The majority of the Turkish women mention to have problems with understanding the Dutch language, which is of influence on their self-efficacy. For Turkish women knowledge is the most important predictor of behaviour, for the Dutch women it is the intention. There is a possibility that the Turkish women gave a social desired answer to the questions. Another possibility is that the Theory of Planned Behaviour may not be appropriate to apply on Turkish women.

Recommendations are made in the direction of increasing the knowledge and taking away the barriers for participation. This can be accomplished by means of information meetings and by giving information in Turkish as well as in Dutch.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina