Cao 2011 – 2012 voor de werknemers van Abbott Healthcare Products B. VDovnload 0.62 Mb.
Pagina1/16
Datum26.08.2016
Grootte0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16CAO 2011 – 2012

voor de werknemers van

Abbott Healthcare Products B.V.
COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST

voor de werknemers van

Abbott Healthcare Products B.V. ingedeeld in de Salarisgroepen 2 t/m 8 en A t/m G


1 januari 2011

Redactie: Afd. Industrial Relations, Compensation & Benefits, Weesp
KORT OVERZICHT VAN DE INHOUD


DEEL I  6

Hoofdstuk 1
OVEREENKOMST, DEFINITIES, WERKINGSSFEER 6


Hoofdstuk 2
ARBEIDSOVEREENKOMST 7


Hoofdstuk 3
VERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER 9


Hoofdstuk 4
WERKGELEGENHEID 11


Hoofdstuk 5
INDELING 12


Hoofdstuk 6
BELONING 16


Hoofdstuk 7
VASTE TOESLAGEN 22


Hoofdstuk 8
ARBEIDSTIJDEN 23


Hoofdstuk 9
PLOEGENDIENST 28


Hoofdstuk 10
OVERWERK EN REISTIJD 33


Hoofdstuk 11
OPROEPSITUATIES 35


Hoofdstuk 12
VAKANTIE 37


Hoofdstuk 13
AFWEZIGHEID EN VERLOF 40


Hoofdstuk 14
CAO-MENU 44


Hoofdstuk 15
ZIEKTE / ARBEIDSONGESCHIKTHEID 45


Hoofdstuk 16
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, GEZONDHEIDSZORG 49


Hoofdstuk 17
REGELINGEN, ORDE, KLACHTEN, COMMUNICATIE 50


Hoofdstuk 18
VOORZIENINGEN EN VERZEKERINGEN 55


BIJLAGE bij DEEL I 61

  61

DEEL II  62

Hoofdstuk 19
OVEREENKOMST 62


Hoofdstuk 20
VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN 63


Hoofdstuk 21
BETREKKINGEN TUSSEN DE PARTIJEN 64


Hoofdstuk 22
WERKGELEGENHEID EN ORGANISATIE VAN DE ARBEID 67


PROTOCOL 70

Aan het slot van dit document zijn een uitgebreidere inhoudsopgave


en een alfabetische trefwoordenlijst toe­gevoegd.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geauto­mati­seerd gegevens­bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partijen bij deze overeenkomst.


Dit verbod geldt niet voor gebruik binnen het bedrijf van Abbott Healthcare Products B.V. en binnen de betrokken vakorganisaties.

DEEL I 

  1. OVEREENKOMST, DEFINITIES, WERKINGSSFEER


Overeenkomst

De werkgever Abbott Healthcare Products B.V.,

en de vakorganisaties


hebben deze Collectieve Ar­beids­over­een­komst (CAO) ge­slo­ten voor de werknemers van Abbott Healthcare Products B.V., die zijn ingedeeld in de salarisgroepen.

De definities en de onderlinge verplichtingen van de werkgever en de werknemers zijn vastgelegd in deel I van dit document. De kern, van, de overeenkomst en de wederzijdse en algemene verplichtingen van de werkgever en de organisaties zijn vastgelegd in deel II; daarin is ook de ondertekening door de CAO-partijen opgenomen.


Definities

werknemer: een persoon, die met de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft en die is ingedeeld in één van de salarisgroepen, vermeld in deze CAO.

werkgever: de B.V.’s waarop deze CAO van toepassing is.

deeltijdwerknemer: een werknemer met wie is overeengekomen dat hij minder uren werkt dan de volle wekelijkse arbeidsduur volgens deze CAO.

tijdelijke werknemer: een werknemer die met de werkgever een arbeidsovereenkomst voor be­paalde tijd heeft .

onderneming: het bedrijf van de werkgever.

CAO Menu: de arbeidsvoorwaarden-à la carte-regeling die tussen de partijen als onderdeel van deze CAO is overeengekomen, tijdens de looptijd van de CAO in overleg tussen de partijen kan worden gewijzigd en separaat van dit CAO-boek wordt gepubliceerd.

Ondernemingsraad: het bevoegde orgaan voor overleg / advies / medezeggenschap binnen de onderneming krachtens de Wet op de Ondernemingsraden.

leidinggevende: degene die aan de werknemer direct operationele leiding geeft

maandsalaris: het maandelijks bedrag aan salaris zonder toeslagen dat werkgever en werknemer zijn overeengekomen als loon voor de bedongen arbeid en dat nadien aangepast is/wordt volgens het bepaalde in deze CAO

jaarinkomen: 13 x het maandsalaris plus 8% vakantietoeslag daarover ( = 14,04 x maandsalaris).

uursalaris: Met ingang van 1 januari 2010 is het uursalaris is gebaseerd op de 40 uren per week waarover een werk­nemer, die geen deeltijdwerknemer is, salaris ontvangt. Het is (afgerond) 0,58% van het maandsalaris. Hetzelfde percentage is van toepassing voor werknemers in ploegendienst met een contract­arbeidsduur van minder dan 40 uur per week.

(Berekening van het percentage: 1:(365:7x40:12:100))


Werkingssfeer

Deze CAO is mede van toepassing voor de werknemers van Abbott Biologicals B.V. en Abbott Healthcare B.V.; waar de CAO-tekst duidt op de werkgever, is dat voor een werknemer van één van deze ondernemingen de desbetreffende werkgever.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina