Cao abn amro is rondDovnload 30.53 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte30.53 Kb.Amsterdam, 2 april 2014
CAO ABN AMRO IS ROND

Na bijna 9 maanden eindelijk een onderhandelingsresultaat
Donderdag 12 september 2013 startten FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond met bank de Cao-onderhandelingen voor de medewerkers van ABN AMRO met het toelichten van de voorstellenbrieven. Woensdag 2 april 2014 bereikten we uiteindelijk een bijzonder onderhandelingsresultaat. Daarmee is er eindelijk duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden, het pensioen én het Sociaal Plan. “Het is een bijzonder resultaat, sober maar mèt Sociaal Plan”, aldus Carla Kiburg.
Van september tot en met april

In september 2013 verwachtten zowel ABN AMRO als de bonden, dat we voor een ‘stevig onderhandelingstraject’ stonden. FNV Finance zette in op behoud van koopkracht en het omzetten van de prestatiepremie in vast loon. Daarnaast zetten wij in op reputatieverbetering van de sector door bijvoorbeeld de arbeidsmarkt te verbeteren voor jong en oud en meer mensen kansen te geven die nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

ABN AMRO creëerde een enorme kloof door geen verbeteringen voor te stellen en zelfs geen pas op de plaats te wensen, maar juist hard te willen snijden in bestaande inkomensonderdelen en arbeidsvoorwaarden: de zogenaamde ‘Versoberingsagenda’. De ‘huidige arbeidsvoorwaarden zijn te ruim’ aldus de bank en dat moest worden aangepast. Allereerst door alle toeslagen bij elkaar te vegen en vervolgens af te bouwen, te beginnen met 25% in 2015. Ook zette de bank strak in op de nullijn voor 3 jaar. Een verlenging van het sociaal plan was bovendien onbespreekbaar.
16 Onderhandelingsrondes

Vorig jaar januari startten we, voorafgaand aan de Cao-onderhandelingen, een belonings- en pensioenstudie. In de periode september 2013 tot en met 2 april 2014, zijn we vervolgens met de bank gaan onderhandelen. In totaal zijn we 16 onderhandelingsdagen (en vaak ook avonden) aan de slag geweest. Jullie ontelbare reacties op onze Cao-info’s, het record aantal lezers van Caroline Princen’s weblog en de vele reacties daarop, de inzet van de kaderleden in de zijkamer en aan de Cao-tafel, hebben ons gebracht waar we nu staan.


Resultaat

Uiteindelijk menen wij, dat er een evenwichtig resultaat op tafel ligt. De door de bank gewenste enorme versoberingen zijn van tafel en bij reorganisaties hebben de werknemers tijdens de hele Cao-periode een goed Sociaal Plan. Want, het is ons gelukt om toch het sociaal plan te verlengen. Leden en niet-leden hadden begrip voor een 0-lijn. Hoewel de presentatie van het Financieel Jaarverslag met de bonussen over 2013 (voor met name de collega’s in het buitenland) veel onbegrip opwekte. De bank zette in op een 3-jarige 0-lijn. We hebben deze afspraak nu voor 2 jaar gemaakt. Ook hebben we de verruiming van de dagspiegel en de aanpassing van de overwerktoeslagen kunnen voorkomen. Tot slot is de nieuwe pensioenregeling er één die de toets der kritiek goed kan doorstaan en wordt ondersteund door de Raad van Medewerkers (RvM) en de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO (BPAA).


Uitleg in een roadshow en stemprocedure

Het woord is nu aan de leden. De leden mogen stemmen over het resultaat en kunnen op die manier dus hun oordeel geven. Wij vinden dat, na veel gesprekken, het best haalbare resultaat te hebben bereikt. Graag horen we jouw mening hierover.


Wil je alle informatie, dan verwijzen we je naar het onderhandelingsresultaat. Daarnaast zullen we in een roadshow door het land, tekst en uitleg geven over het hele Cao-resultaat.

Wij komen volgende week langs op 7 verschillende locaties. De exacte zalen kun je vinden op intranet. Schrijf in elk geval de tijd en jouw locatie in je agenda.


Maandag 7 april 2014 

 • Zwolle 10.00 tot 11.30 uur 

 • Utrecht 13.30 tot 15.00 uur 

 • Nijmegen 16.30 tot 18.00 uur 


Donderdag 10 april 2014

 • Amsterdam Gustav Mahlerlaan 10.00 tot 11.30 uur

 • Rotterdam 13.00 tot 14.30 uur 

 • Eindhoven 16.30 tot 18.00 uur 

Er wordt ook een bijeenkomst georganiseerd in Leeuwarden of Groningen. Daarover ontvang je zo spoedig mogelijk nadere informatieJe kunt stemmen tot uiterlijk vrijdag 25 april 2014 12.00 uur.

Breng je stem uit door bijgevoegd formulier of je reactie (met bondsnummer) door te mailen aan Ellen Peels (e.peels@bg.fnv.nl).


Het onderhandelingsresultaat

Je kunt de gemaakt afspraken teruglezen in de bijlage. Hieronder staan de belangrijkste afspraken nog een keer kort uitgelegd op een rij.
 1. Inkomen

Over de looptijd van de Cao, 2014 en 2015, hebben we geen loonsverhoging afgesproken. De bonden hebben daar aanvankelijk wel op ingezet, maar in de onderhandelingen bleek dat veel leden andere onderwerpen belangrijker vonden. Veel medewerkers hebben een of meer toeslagen en ABN AMRO wilde deze toeslagen in stappen verlagen, eerst met 25% en daarna nog verder tot nul. Dat moest van jullie van tafel en dat is nu ook van tafel.
De toeslagen worden per 1 januari 2015 omgezet in twee pensioendragende toeslagen: de Persoonlijke SalarisToeslag en de Persoonlijke BeloningsToeslag (resp. PST en PBT). De omvang van de toeslag (sommigen zijn nu uitgedrukt in een percentage) wordt als bedrag vastgezet. Bij een wijziging van de arbeidsduur, wordt de toeslag evenredig aangepast. De PST wordt bij promotie zoveel mogelijk in de nieuwe schaal ingeschaald. De PBT blijft dan gelijk.


Persoonlijke salaristoeslag

 • Aanvullend persoonlijk functiesalaris

 • Aanvulling tot persoonlijk salaris

 • Persoonlijke beoordelingstoeslag

 • Persoonlijke toeslag (100%)

 • Persoonlijke toeslag (50%)

Persoonlijke beloningstoeslag

 • 4.2-toeslag

 • Compensatie deelnemersbijdrage pensioen

 • Extra waarde bovenwettelijke vakantie-uren (de standaardwaarde niet)

 • AMT, BMT en AMB

 • Garantie AMT Diva

 • Bijzondere toeslag langere arbeidsduur

 • Alle ploegentoeslaggaranties


Voorbeeld 1: De ‘Compensatie deelnemersbijdrage pensioen’ toeslag maakt straks onderdeel uit van PT-B, deze toeslag, die nu als bedrag in euro’s hoger wordt als je salaris stijgt, blijft straks in PT-B gelijk. Bij een wijziging in de arbeidsduur, beweegt deze wel evenredig mee (wordt hoger bij langere arbeidsduur en lager bij een kortere arbeidsduur).
Voorbeeld 2: Het ‘Aanvullend Persoonlijk Functiesalaris’ wordt bij promotie (zoveel mogelijk) ingeschaald in de nieuwe schaal. Dat wil dus zeggen dat deze dan wordt afgebouwd, net zoals dat nu het geval is. Bij de ‘Persoonlijke Toeslag’ is dat nu voor 50% het geval bij de eerste promotie sinds 1 april 2015 en voor het overige bij een tweede promotie. 
Met deze afspraak is de door ABN AMRO gewenste verlaging van de ‘markt overschrijdende beloning’ van tafel.


 1. Pensioen

Begin 2013 startten we al een studie naar de effecten van een wijziging van de pensioenregeling. De huidige pensioenregeling is voor een financiële instelling niet langer houdbaar vanwege de impact op het eigen vermogen. Hoewel dat positief en negatief kan uitpakken, is het vooral deze beweeglijkheid waar investeerders nerveus van worden. Daarom wordt, in navolging van de andere grote banken, het pensioenfonds op afstand gezet van de organisatie. Dat wil zeggen: de bank betaalt in de toekomst jaarlijks een gemaximeerde premie aan het fonds. Daarmee probeert het pensioenfonds de pensioenambitie van bank en bonden waar te maken. Het gaat dus om een Collective Defined Contribution (CDC) pensioenregeling. Risico’s die van invloed kunnen zijn op de dekkingsgraad van het pensioenfonds (bijv. langer leven, lagere rendementen en lage rente), liggen voortaan bij het pensioenfonds en dus de deelnemers.
Tijdens een zorgvuldig proces met een onafhankelijk- plus een vakbondsdeskundige hebben we heel veel berekeningen gemaakt om, in verschillende economische scenario’s, te bepalen wat de pensioenuitkomsten zouden zijn. Uitgangspunt van FNV Finance was: zoveel mogelijk de regeling behouden die we nu hebben, binnen de mogelijkheid van de wet. Met de afgesproken premiesystematiek blijkt dat de gemiddelde dekkingsgraad zal blijven toenemen. De indexatie is nu al voorwaardelijk en dat blijft voorwaardelijk. Uit de modellen blijkt dat een gemiddelde indexatie van bijna 80% gehaald wordt. De 95% of meer koopkrachtbehoud blijft in de 15 jaar naar verwachting (op basis van CPI Alle Huishoudens). De overheid heeft het fiscale kader per 1 januari 2015 wederom verlaagd. De pensioenregeling wordt per 2015 verlaagd tot op het niveau van het maximale fiscale kader. Dat is lager dan nu. Daardoor groeit het jaarlijkse pensioen minder aan. De CDC-regeling gedraagt zich als een uitkeringsregeling.
Pensioen compensatie

Nu het pensioenfonds niet meer kan leunen op een eventuele bijstorting van de bank, betaalt ABN AMRO een bedrag van € 500 miljoen aan het pensioenfonds als compensatie van de risico’s.


Daarnaast zal de 1% Benefit Budgetbijdrage pensioendragend worden. De werknemerspremie (nu 6,67%) wordt bovendien verlaagd tot 5,5%. De compensatie die medewerkers ontvangen, wordt vóór de verlaging van de deelnemersbijdrage pensioen, toegevoegd aan de PBT. Daarmee heeft dit een positief effect op de koopkracht en compenseert dit gedeeltelijk het effect van de lagere pensioenopbouw.

Daarnaast betaalt de bank een extra € 200 miljoen aan het pensioenfonds ter compensatie voor een mogelijke inhaalindexatie door het pensioenfonds.


Vakorganisaties en ABN AMRO gaan samen, in verschillende bijeenkomsten in het land, volgende week uitleg geven. Ook over de wijzigingen van de pensioenregeling.


 1. Sociaal Plan

In plaats van een ontslagvergoeding, wil het kabinet een Transitievergoeding afspreken van 1/3 maand per dienstjaar en maximaal € 75.000. Omdat ABN AMRO nog altijd blijft reorganiseren en in de financiële sector de banen niet voor het oprapen liggen, wilden vakbonden het Sociaal Plan verlengen. ABN AMRO was hier van het begin af aan heel helder in: “onbespreekbaar”. Het Sociaal Plan loopt nog tot eind dit jaar en de bank wilde met het oog op de aankomende wetswijzigingen graag opnieuw gaan onderhandelen over het sociaal plan. Toch hebben we wèl een verlenging van 1 jaar weten af te spreken. Nu loopt het huidige Sociaal Plan dus door tot 1 januari 2016. De teksten zullen worden aangepast, zodat het plan conform de nieuwe wetgeving zal zijn, maar de vertrekpremie blijft op het niveau van het huidige Sociaal Plan zonder aftopping op € 75.000.
Overige punten:

 1. Differentiatie in groei door de schalen

In de huidige Cao is de doorgroei in de schaal 0, 1 of 2 stappen per keer, afhankelijk van je prestatie. Een stap in de schaal noemen we ook wel: een periodiek. Die is gelijk aan 2,5% van stap 12 van die schaal. We hebben nu de afspraak, dat elke beoordeling een eigen doorgroei kent. Een 1 beoordeling betekent geen doorgroei (dat is nu ook al zo). Bij een 2 beoordeling wordt dit 1% (van het einde van schaal), bij een 3 beoordeling is dat 2,5% (zoals nu), bij een 4 beoordeling wordt dit 3,5% en bij een 5 beoordeling wordt dit 5% (nu kunnen er ook 2 stappen worden toegekend, dit staat gelijk aan 5%).


 1. Verruiming van het dagvenster

ABN AMRO probeerde al een aantal Cao-onderhandelingen om het dagvenster te verruimen en de toeslagen daarop aan te passen en te verlagen. Dat wil zeggen dat er meer uren zijn waarop je zonder of met een lagere toeslag moet werken. Vooral de medewerkers van de ASC’s en op Schiphol worden hierdoor geraakt. Zij hebben dan ook flink geprotesteerd op dit punt en wij hebben dit punt wéér van tafel kunnen halen. Het dagvenster en de toeslagen blijven zoals het nu is.


 1. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

In de huidige Cao staat de afspraak dat er tijdelijke contracten kunnen worden afgesloten. Maximaal 3 in maximaal 3 jaar. Hoe er om wordt gegaan met eventueel voorafgaande detacherings- of uitzendcontracten, is onderwerp van discussie. Voor ABN AMRO was het duidelijk: die tellen niet mee. In de nieuwe Cao hebben we afgesproken dat het vaste dienstverband het uitgangspunt is en blijft. Tijdelijke contracten zijn de uitzondering en er mogen maximaal 3 in maximaal 3 jaar worden gegeven. Als er sprake is van een detachering- of uitzendcontract voorafgaand hieraan, dan telt de laatste daarvan mee als contract bij ABN AMRO. Als er al een detachering- of uitzendcontract is geweest, kan er bovendien geen proeftijd meer worden afgesproken (dat is nu nog wel zo).


 1. Mantelzorg

In de Cao staan al regelingen over kort -en langdurend zorgverlof, die ruimer zijn dan het wettelijk minimum. Aangezien de ‘participatie’ maatschappij steeds meer van de omgeving verlangt, hebben we om aandacht gevraagd voor de mantelzorger. Sommigen hebben door hun zorgtaken bijna een dubbele baan. De doelgroep voor deze verlofvormen wordt uitgebreid met andere familieleden of persoonlijke kennissen die afhankelijk zijn van mantelzorg door de medewerker. Om deze collega’s te ondersteunen en begrip voor te krijgen, starten we een bewustwordingscampagne. ABN AMRO streeft daarbij naar de erkenning 'Wij werken Mantelzorgvriendelijk'.


 1. Opgespaard verlof

Medewerkers die nog veel (bovenwettelijke) verlofuren hebben staan, krijgen eenmalig de mogelijkheid om deze te verkopen. Het gaat hier om de verlofuren die opgebouwd zijn vóór de datum van het onderhandelingsresultaat.


 1. Stimuleren vakbonden

ABN AMRO erkent het belang van het werk van vakorganisaties. Om het lidmaatschap te stimuleren, organiseren we de maand van de vakbond. Tijdens deze maand zullen vakorganisaties op verschillende manieren onder de aandacht van medewerkers worden gebracht. Bovendien wordt het lidmaatschap voor nieuwe leden gedurende 1 jaar vergoed, als iemand lid wordt tijdens de Cao-periode.


 1. Duurzaam Inzetbaarheidsbudget

Het duurzaam inzetbaarheidsbudget zal aangevuld kunnen worden uit middelen van ABN AMRO. Dat wil zeggen dat als je daar afspraken over maakt met je leidinggevende, het budget niet beperkt hoeft te zijn tot de bestaande € 500,- per jaar.

Contact
Voor vragen over het onderhandelingsresultaat kun je mailen met Ellen Peels (e.peels@bg.fnv.nl) of met de onderhandelingsdelegatieleden van FNV Finance. Maar beter is, ga naar de info-bijeenkomsten in het land.

Dank

In de afgelopen zes maanden hebben we veel reacties gehad van leden (en niet-leden). Lang niet iedereen hebben we persoonlijk kunnen bedanken voor hun mening, steunbetuigingen en het geven van tips. Samen met de onderhandelingsdelegatie van FNV Finance konden we doorgaan.

Leden FNV-onderhandelingsdelegatie:


 • Irma Verheijen (bijzitter)

 • Ad van denk Corput (bijzitter)

 • Esther Boonstra

 • Hans Lijten (pensioen)

 • Jan van Liempd

 • Paul Nieveen van Dijkum (beloning)

 • René Hazebroek

Vriendelijke groet,

Mede namens de onderhandelingsdelegatie van

FNV Finance


Carla Kiburg

Bestuurder


BIJLAGEN:

 • Onderhandelingsresultaat

 • StemformulierDoe de loopbaancheck!


Weten waar je in de loopbaan staat? Doe de loopbaancheck, speciaal voor medewerkers van ABN AMRO. FNV Finance biedt medewerkers van ABNAMRO de keuze uit twee verschillende loopbaanchecks. Je kunt kiezen voor:

 • Twee gesprekken met een loopbaanadviseur;

 • Een onderzoek en een gesprek.

Je kunt ook in een (telefonisch) gesprek met een loopbaanadviseur overleggen wat het beste bij jou past. Wat je ook kiest, de loopbaanchecks gaan uit van je sterke punten, díe kernkwaliteiten waar je al goed in bent. Het sparren met een coach over je loopbaan, wensen en mogelijkheden levert je energie en zelfvertrouwen op. Je gaat met meer lef uitvoering geven aan je toekomst.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina