Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgave


artikel .4Consignatie ofwel bereikbaarheidsdienstDovnload 0.55 Mb.
Pagina11/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

artikel .4Consignatie ofwel bereikbaarheidsdienst

4.1.Als je buiten het voor jou geldende rooster in opdracht van je leidinggevende bereikbaar moet zijn om zo nodig werkzaamheden te verrichten is sprake van consignatie.

4.2.Vergoeding voor consignatie


 1. De toeslag voor consignatie bedraagt per uur:
  - maandag tot en met vrijdag: € 2,-;
  - zaterdag, zon- en feestdagen: € 3,-.

 2. Je kunt uitsluitend in aanmerking komen voor een vergoeding voor consignatie indien je op grond van je functie door je leidinggevende voor consignatiedienst bent aangewezen.

4.3.Daadwerkelijk aan het werk na oproep


 1. Wanneer je daadwerkelijk naar aanleiding van een oproep dient te werken wordt jou over deze uren de inconveniënte toeslag betaald overeenkomstig de percentages in Tabel 1 in art. 1, lid 6 van dit hoofdstuk, indien je geen recht hebt op overwerktoeslag. Heb je recht op een overwerktoeslag dan ontvang je de overwerktoeslag in plaats van de inconveniënte toeslag overeenkomstig Tabel 3 in art. 3, lid 3 van dit hoofdstuk (anticumulatie).

 2. Over de gewerkte uren ontvang je geen toeslag voor consignatie en de gewerkte tijd wordt middels roostering gecompenseerd zodanig dat op jaarbasis op de voor jou geldende gemiddelde werktijd per week wordt uitgekomen.

artikel .5Jubileumgratificatie

5.1.Ben je 25 of 40 jaar bij APG Groep of bij een rechtsvoorganger van APG Groep in dienst, dan krijg je een jubileumgratificatie. Deze gratificatie bedraagt één keer het bruto maandinkomen, vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

5.2.APG Groep berekent de jubileumgratificatie op basis van je maandinkomen, vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering op je jubileumdatum. Ben je binnen de termijn van vijf jaar voor de jubileumdatum van je dienstverband bij APG Groep van voltijd werker deeltijder geworden of andersom? In dat geval stelt APG Groep het bedrag van de jubileumgratificatie naar evenredigheid vast. Dit gebeurt op basis van de tijd die je tijdens het dienstverband in deeltijd of voltijds bij APG Groep gewerkt hebt.

artikel .6Overlijdensuitkering

6.1.In geval je overlijdt, keert APG Groep naast het tot en met de dag van overlijden nog niet uitbetaalde maandsalaris, een uitkering ineens uit van 3 maal het maandinkomen, vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Hierop wordt een eventuele overlijdensuitkering waarop je nabestaanden aanspraak kunnen maken op grond van een wettelijke verzekering in mindering gebracht.

6.2.Deze uitkering wordt toegekend aan:


 1. de langstlevende partner, als bedoeld in hoofdstuk 1 van deze cao, met wie je duurzaam samenleefde, of als deze er niet is;

 2. de minderjarige kinderen tot wie jij in een familierechtelijke betrekking stond, of als deze er niet zijn;

 3. degene met wie je in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan je grotendeels voorzag.

Hoofdstuk9 Ziekte en arbeidsongeschiktheid

artikel .1Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid


Als je wegens ziekte niet kunt werken, dan ben je arbeidsongeschikt. Voor jou gelden dan de wettelijke bepalingen, inclusief de verplichtingen- en sanctieregimes, van het Burgerlijk Wetboek (BW), de Ziektewet (ZW), de Toeslagenwet (TW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet verbetering Poortwachter (WvP), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voor zover hierna niet anders is bepaald.

artikel .2Wettelijke loondoorbetaling

2.1.APG Groep betaalt tijdens je arbeidsongeschiktheid maximaal 104 weken 70% van het voor jou geldende (maximum) dagloon van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). De loondoorbetaling eindigt zodra je arbeidsovereenkomst binnen die 104 weken eindigt.

2.2.Perioden van arbeidsongeschiktheid worden samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen.

2.3.Je ziekteperiode wordt niet onderbroken als je werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis verricht.

2.4.Indien je tijdens je ziekteperiode (gedurende 4 weken of langer) verlofdagen opneemt, geldt dit niet als een werkhervatting en geldt dit dus niet als een onderbreking van je arbeidsongeschiktheid.

2.5.De betaling is gebaseerd op je maandinkomen.

artikel .3Aanvulling wettelijke loondoorbetaling

3.1.In aanvulling op het bepaalde in art. 7:629 BW vult APG Groep je wettelijke loonbetaling aan:

   • gedurende de eerste 52 weken van je arbeidsongeschiktheid tot 100% van je maandinkomen plus vakantietoeslag en eindejaarsuitkering; en

   • gedurende de tweede 52 weken tot 70% van je maandinkomen plus vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

3.2.De aanvulling wordt gestopt zodra (en zolang) je (tijdelijk) het recht op wettelijke loondoorbetaling verliest of op het moment dat je arbeidsovereenkomst eindigt.

3.3.APG Groep zal geen aanvulling betalen als de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte aan jou is toe te rekenen.

artikel .4APG Groep is niet tot loondoorbetaling verplicht, als:

4.1.Je niet werkt en de bedrijfsarts van mening is dat je kunt werken;

4.2.Je de aanwijzingen van de bedrijfsarts niet opvolgt;

4.3.Je de wettelijke verplichtingen niet nakomt;

4.4.APG Groep loonschade kan verhalen op een derde en je ondanks een verzoek van APG Groep niet de benodigde informatie verstrekt;

4.5.Je weigert een WAO/WIA-uitkering aan te vragen, terwijl je daar in principe wel recht op hebt. Dit geldt ook als je, nadat APG Groep daarom heeft verzocht, het UWV niet machtigt de WAO/WIA-uitkering aan APG Groep over te maken.

artikel .5Samenloop met andere uitkeringen


Ontvang je in de 104 weken ook een uitkering krachtens een sociale verzekeringswet, een door APG Groep aangegane collectieve aanvullende verzekering dan wel een door jou bij of via APG Groep of anderszins aangegane aanvullende verzekering, dan wordt deze uitkering in mindering gebracht op de loondoorbetaling.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina