Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgaveDovnload 0.55 Mb.
Pagina12/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

artikel .6Verhaal helft WGA-premie


APG Groep is ten behoeve van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen een basis- en gedifferentieerde premie verschuldigd. APG Groep verhaalt de helft van de gedifferentieerde premie op je nettoloon (dit zoals bedoeld in artikel 34, lid 2 van de Wet financiering sociale verzekeringen).

artikel .7Werkhervatting

7.1.Gedurende de wettelijke periode van maximaal 104 weken zijn APG Groep en jij wettelijk verplicht re-integratie-inspanningen te verrichten.

7.2.Als je tijdens je ziekte je werkzaamheden, anders dan op arbeidstherapeutische basis, hervat dan ontvang je tijdens het tweede ziektejaar:


 1. bij werkhervatting voor ten minste 50% maar minder dan 75%: een aanvulling tot 85% van je maandinkomen plus vakantietoeslag en eindejaarsuitkering;

 2. bij werkhervatting van ten minste 75%: een aanvulling tot 100% van je maandinkomen plus vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

7.3.Onder werkhervatting verstaat APG Groep in dit verband ook omscholing.

artikel .8Wettelijke inhoudingen


Op de hiervoor genoemde aanvullingen past APG Groep de wettelijk voorgeschreven inhoudingen toe.

artikel .9Re-integratie

9.1.Na 104 weken eindigt de loondoorbetaling.

9.2.Blijf je na de periode van loondoorbetaling werkzaam bij APG Groep dan wordt je salaris vastgesteld op basis van:


 1. de inschaling van de functie die je dan gaat uitoefenen; en

 2. het aantal uren dat je gaat werken.

9.3.Blijf je gedeeltelijk werkzaam in je eigen functie dan wordt je inschaling gehandhaafd en je salaris wordt vastgesteld op basis van het aantal uren dat je gaat werken.

artikel .10Wettelijke wijzigingen


Bij tussentijdse wettelijke wijzigingen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid zullen de wettelijke bepalingen onverkort worden toegepast.


Hoofdstuk10 Pensioenen

artikel .1Nieuwe pensioenregeling met ingang van 1 januari 2013

1.1.Voor de werknemer geldt een pensioenregeling, waarvan de inhoud wordt vastgesteld in het overleg tussen partijen bij de cao. De regeling wordt uitgevoerd door het Personeelspensioenfonds APG Groep (PPF).
1.2.De regeling heeft de volgende kenmerken:


 • Opbouw vindt plaats volgens de middelloon-systematiek;

 • De franchise (het bedrag waarover geen premie hoeft te worden betaald) bedraagt € 11.953,-- (januari 2012, voor het gehele jaar);

 • Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen bedraagt 2,15% van de pensioengrondslag;

 • Voorwaardelijke indexatie waarbij voor actieve deelnemers wordt uitgegaan van de stijging van de lonen conform de cao APG Groep. Voor niet actieve deelnemers vindt indexering plaats op basis van de prijsindex;

 • Bij gedeeltelijke indexatie wordt een x% van de loonindex voor actieven en eenzelfde x% van de prijsindex voor inactieven toegekend;

 • Het partnerpensioen bij overlijden in actieve dienst bedraagt 70% van het bereikbare ouderdomspensioen. Bij overlijden na einde dienstverband bedraagt het partnerpensioen 35% van het opgebouwde ouderdomspensioen;

 • Het wezenpensioen (voor kinderen tot 21 jaar, dan wel tot 27 jaar voor studerende kinderen) (opbouw) bedraagt 14% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer op de pensioenrichtdatum – bij ongewijzigde voortzetting van de deelneming – zou gaan ontvangen, dan wel het wezenpensioen is gelijk aan het wezenpensioen waarop de gewezen deelnemer bij beëindiging van de deelneming recht heeft behouden;

 • In geval van arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw (premievrij, naar rato van het arbeidsongeschiktheidspercentage) voortgezet;

 • Het arbeidsongeschiktheidspensioen is, bij een mate van arbeidsongeschiktheid van:
 • 80% of meer in de zin van de IVA gelijk aan 5%;

 • 80% of meer in de zin van de WGA gelijk aan 10%;
  van het laatste vastgestelde pensioengevend salaris op het moment van arbeidsongeschiktheid tot ten hoogste het maximum jaarloon waarover de premies volgens de WIA maximaal worden berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met het deeltijdpercentage;


Bij een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% wordt een uitkering en de premievrije pensioendeelname naar rato vastgesteld op basis van de volgende tabel.


Mate van arbeidsongeschiktheid

Factor

65% - 80%

0,725

55% - 65%

0,600

45% - 55%

0,500

35% - 45%

0,400

0% - 35%

0
 • Bij een salaris boven het maximum jaarloon als hiervoor bedoeld, bestaat aanspraak op een extra arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit extra arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt bij een volledige arbeidsongeschiktheid 80% van het verschil tussen het pensioengevend salaris en het maximum jaarloon;

 • De werkgeversbijdrage in de premie is 2/3 en de werknemersbijdrage is 1/3 van de totale premie.

1.3.Op basis van de nu geldende uitvoeringsovereenkomst is de maximale premie 28% gerekend over de pensioengrondslag. Dit maximum van 28% is inclusief de premie voor de overgangsregeling.


Indien PPF 2013 met een dekkingstekort dreigt in te gaan, en er dus met ingang van 2013 een premie geheven dient te worden die bijdraagt aan herstel, zal er een aanpassing van de regeling nodig zijn om uit te komen op een premie die niet hoger is dan 28%. Indien versobering van de pensioenregeling nodig zal blijken, zullen cao-partijen worden geïnformeerd en zal overlegd worden voor welke oplossing gekozen wordt. 1


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina