Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgaveDovnload 0.55 Mb.
Pagina13/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

artikel .2Keuzemogelijkheid

2.1.Indien je op 31 december 2012 in dienst was bij APG Algemene Pensioengroep NV, Loyalis NV of APG Investment Services NV en opgebouwde pensioenrechten had bij de Stichting Pensioenfonds ABP, dan krijg je tot 1 juli 2013 de gelegenheid om te kiezen voor een eventuele overstap naar het nieuwe pensioenfonds. Daarna is een overstap niet meer mogelijk. De opbouw zal tot 1 juli 2013 plaatsvinden bij de Stichting Pensioenfonds ABP. Je wordt dan per 1 juli 2013 opgenomen in de nieuwe pensioenregeling.

2.2.Indien je op 31 december 2012 in dienst was bij APG Algemene Pensioengroep NV, Loyalis NV of APG Investment Services NV en kiest voor een overgang naar de nieuwe pensioenregeling, geldt dat:


 • reeds opgebouwde rechten bij de Stichting Pensioenfonds ABP achterblijven;

 • de voorwaardelijke overgangsregelingen in de nieuwe pensioenregeling gehandhaafd zullen blijven;

 • in overleg met Loyalis NV voorzieningen zullen worden getroffen die waarborgen dat de aanspraken die je onder de nieuwe regeling zult krijgen, zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige regeling. Dit betreft: hiaat in het nabestaandenpensioen dat zal ontstaan omdat er geen waardeoverdracht plaatsvindt en een compensatie met betrekking tot de tijdelijke ANW compensatie.

artikel .3Overgangsregeling

3.1.Indien je op 31 december 2012 in dienst was bij APG Algemene Pensioengroep NV, Loyalis NV of APG Investment Services NV en ervoor kiest om bij de Stichting Pensioenfonds ABP je pensioenrechten te blijven opbouwen, dan is de pensioenregeling ingevolge het pensioenreglement en de statuten van de Stichting Pensioenfonds ABP van toepassing.

3.2.Indien je op 31 december 2012 in dienst was bij APG Algemene Pensioengroep NV, Loyalis NV of APG Investment Services NV en ervoor kiest om bij de Stichting Pensioenfonds ABP aangesloten te blijven, blijft het gestelde in artikel 66 van de APG cao (looptijd van 1 april 2009 tot 1 april 2011) omtrent de pensioenregeling van toepassing. Daarnaast blijft het gestelde in de artikelen 63a en 67 van de APG cao (looptijd 1 april 2009 tot 1 april 2011) van toepassing, zulks onder de voorwaarden zoals in voornoemde artikelen bepaald.

3.3.Indien je op 31 december 2012 in dienst was bij Cordares en opgebouwde pensioenrechten had bij PPF Cordares, blijft voor jou het gestelde in hoofdstuk 12 van de Cordares cao (looptijd van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011) omtrent de pensioenregeling van toepassing totdat de nieuwe pensioenregeling (zoals onder 1 hiervoor genoemd) in werking treedt. De voorwaardelijke overgangsregelingen zullen in de nieuwe pensioenregeling gehandhaafd blijven.
Hoofdstuk11 Ordemaatregelen

artikel .1Algemene maatregelen in het belang van het bedrijf

1.1.In het bedrijfsbelang kan APG Groep je


 1. de toegang tot gebouwen en/of terreinen, dan wel het verblijf daar, ontzeggen;

 2. ontheffen van je verplichting tot het verrichten van je werkzaamheden;

 3. de toegang tot de kantoorautomatisering ontnemen.

1.2.Je inkomen wordt, als je ontheven wordt van je verplichting tot het verrichten van je werkzaamheden, doorbetaald.
artikel .2Disciplinaire maatregelen

2.1.Als je je niet houdt aan je verplichtingen op basis van je arbeidsovereenkomst, de bedrijfsreglementen van APG Groep en alle voor jou geldende regelingen, voorschriften en aanwijzingen, kan APG Groep een disciplinaire maatregel nemen.

2.2.Die maatregel kan zijn:


 1. een waarschuwing of berisping;

 2. een schorsing met inhouding van je inkomen voor maximaal 7 werkdagen;

 3. een ontheffing uit je functie, tijdelijk of blijvend en/of een indeling in een lagere functie. In dat laatste geval word je ingedeeld in de salarisschaal behorende bij de lagere functie;

 4. ontslag.Hoofdstuk 12 Beëindiging dienstverband
artikel .1Opzegging & opzegtermijnen

1.1.De arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd door jou als werknemer.

1.2.Opzegtermijn voor jou


 1. als je een dienstverband voor onbepaalde tijd hebt en je bent ingedeeld in een functiegroep  I tot en met VI geldt voor jou een opzegtermijn van één maand;

 2. als je een dienstverband voor onbepaalde tijd hebt en je bent ingedeeld in een functiegroep vanaf VII, geldt voor jou een opzegtermijn van twee maanden;

1.3.Opzegtermijn voor APG Groep


 1. als je een dienstverband voor onbepaalde tijd hebt en je bent ingedeeld in een functiegroep I tot en met VI geldt voor APG Groep een opzegtermijn van twee maanden;

 2. als je een dienstverband voor onbepaalde tijd hebt en je bent ingedeeld in een functiegroep vanaf VII geldt voor APG Groep een opzegtermijn van drie maanden.

1.4.De opzegtermijn voor APG Groep wordt één maand korter als een ontslagvergunning is verleend (art. 6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, ofwel “BBA”).

1.5.Er geldt géén opzegtermijn indien de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden wegens gewichtige redenen, bij beëindiging tijdens de proeftijd en bij ontslag op staande voet.

artikel .2Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

2.1.Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan eindigt deze automatisch (van rechtswege) na afloop van de afgesproken periode.

2.2.APG Groep of jij kunnen echter deze arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen door schriftelijke opzegging indien deze mogelijkheid in je arbeidovereenkomst is opgenomen. In dat geval gelden de opzegtermijnen als genoemd in artikel 1.

2.3.Vanaf de dag dat:


 1. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden zijn opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;

 2. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar zijn opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.4.In afwijking van het gestelde in art. 7:668a, lid 2 BW, worden de perioden, inclusief onderbrekingen van minder dan drie maanden, waarin je voor werkgever werkzaam was, vanuit een dienstverband met een andere werkgever, voorafgaand aan een dienstverband bij werkgever, aangemerkt als slechts één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de zin van art. 7:668a, lid 1 BW.
Voor de toepassing van art. 7:668a, lid 1 BW worden die perioden volledig buiten beschouwing gelaten, indien je omtrent je arbeidsverleden bij APG Groep onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina