Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgaveDovnload 0.55 Mb.
Pagina17/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

Bijlage 2 Salarisschalen per 1 januari 2013 en 1 april 20131 januari 20131 april 2013

Bijlage 3 Klacht- en bezwaarprocedures
A. Algemene klachtenregeling

Artikel 1 Individuele klachtenregeling


5.1.Je kunt een klacht indienen over een jou persoonlijk betreffend ongenoegen, dat verband houdt met je werksituatie, voor zover hierin bij afzonderlijke regeling niet is voorzien. Voordat je een klacht indient moet je je ongenoegen eerst besproken hebben met je direct leidinggevende. Je kunt je hierbij laten bijstaan door een door jou zelf gekozen begeleider. Je moet je klacht zo spoedig mogelijk en in ieder geval 1 maand na het laatste voorval bij je werkgever (zie artikel 2) indienen.

5.2.Als je meent dat het voeren van het (onder lid 1 genoemde) gesprek in redelijkheid niet van je verwacht kan worden, kun je dit bij het indienen van je klacht gemotiveerd aangeven.

5.3.Je kunt geen klacht indienen tegen de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en overige op de arbeidsverhouding geldende algemene regels/bedrijfsrichtlijnen en gedragsregels, behalve tegen de toepassing ervan.

Artikel 2 Procedure


5.1.Je stuurt je klacht schriftelijk met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving aan degene die rechtstreeks bovengeschikt is aan jouw direct leidinggevende. Deze bevestigt aan jou schriftelijk de ontvangst van de klacht. Als er een gesprek heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in artikel 1 lid 1, dien je jouw klacht binnen 30 kalenderdagen na dat gesprek in. Je stuurt tevens een afschrift van de klacht aan je direct leidinggevende.

5.2.Je kunt je bij de indiening en de behandeling van je klacht laten bijstaan door een door jou zelf gekozen begeleider. Je wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld je klacht mondeling toe te lichten of nadere informatie te geven.

5.3.Degene bij wie je de klacht hebt ingediend, geeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van je klacht, schriftelijk en gemotiveerd antwoord op je klacht. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met maximaal 30 kalenderdagen.

5.4.Als je geen voldoening vindt in het antwoord als bedoeld in lid 3, kun je binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving van het antwoord je klacht schriftelijk voorleggen aan de directeur van de Business Unit/Corporate Staf. Als deze directeur het antwoord op jouw klacht als bedoeld in lid 3 gegeven heeft, kun je binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving van het antwoord je klacht schriftelijk voorleggen aan het lid van de Raad van Bestuur wiens aandachtsgebied de Business Unit/Corporate Staf waar je werkt is. Je wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld je klacht mondeling toe te lichten of nadere informatie te geven.

5.5.Bij het voorleggen van de klacht motiveer je schriftelijk waarom het eerder gegeven antwoord je geen voldoening geeft. In de ontvangstbevestiging van de klacht geeft de leidinggevende, die ingevolge dit artikel de klacht in tweede aanleg behandelt, aan binnen welke termijn de klacht wordt beantwoord.

Artikel 3 Geen opschortende werking

Het indienen van een klacht tegen een besluit, schort de werking van dit besluit niet op.
Artikel 4 Afhandeling klacht

5.1.De afhandeling van de klacht is definitief:


 1. zodra je de termijn, waarbinnen je de klacht bij een hogere leidinggevende aanhangig kan maken, onbenut hebt laten verstrijken of zoveel eerder als je te kennen hebt gegeven je klacht als afgehandeld te beschouwen dan wel de klacht hebt ingetrokken;

 2. zodra in laatste instantie (als bedoeld in artikel 2 lid 4) je klacht is beantwoord.

5.2.Indien je klacht gegrond wordt verklaard, wordt aangegeven hoe aan jouw klacht tegemoet wordt gekomen.

5.3.Slechts voor zover een klacht tot nadere schriftelijke afspraken tussen jou en werkgever leidt, zullen deze afspraken met het oog op een goede uitvoering worden opgenomen in het personeelsdossier voor de duur van de periode waarover deze afspraken van toepassing zijn.

Artikel 5 Slotbepalingen


5.1.APG Groep draagt er zorg voor dat de werknemer die een klacht heeft ingediend of die als begeleider is opgetreden, als gevolg hiervan niet wordt benadeeld in zijn positie als werknemer.

5.2.Een ieder die betrokken is bij de behandeling van een klacht, heeft geheimhoudingsplicht omtrent die gegevens, waarvan hij moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn.

5.3.De werknemer kan met een zelfde klacht slechts eenmaal de gehele klachtenprocedure, als bepaald in deze regeling, doorlopen.B. Bezwaarprocedure functiewaardering

Je hebt de mogelijkheid om tegen de indeling van de functie in een bepaalde functiegroep bezwaar te maken. De bezwaarprocedure is onderverdeeld in twee delen: een interne- en een externe behandeling.


Artikel 1 Interne behandeling

Indien je niet akkoord gaat met de toegekende functie-indeling, dien je hierover in overleg te gaan met je leidinggevende. Je leidinggevende kan de indeling toelichten en voorzien van argumenten. Indien het bezwaar door de toelichting van je leidinggevende niet wordt opgelost, heb je de mogelijkheid om bij de Indelingscommissie bezwaar aan te tekenen. Je stelt binnen 14 dagen na het toelichtende gesprek met je leidinggevende je bezwaren kort en met redenen omkleed op schrift en doet deze brief via jouw leidinggevende toekomen aan de secretaris van de Indelingscommissie. De Indelingscommissie beslist vervolgens opnieuw over de groepsindeling en deelt dit besluit met redenen omkleed schriftelijk aan jou en je leidinggevende mee. De interne behandeling dient binnen drie maanden te zijn afgewikkeld.


Artikel 2 Externe behandeling

Ingeval de interne behandeling van het bezwaar niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil, dan is de mogelijkheid aanwezig om nogmaals bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar wordt met redenen omkleed.

Bij de externe behandeling is het voor werknemers die lid zijn van een vakvereniging mogelijk zich bij te laten staan door een deskundige van een vakvereniging. In dit geval maken de functievervuller(s) hun bezwaar kenbaar bij:


 1. De bestuurder van de vakvereniging waarbij zij zijn aangesloten. Deze zorgt voor het inschakelen van een functiewaarderingsdeskundige van de vakvereniging.

 2. De Indelingscommissie.
  Indien de functievervuller(s) niet aangesloten is/zijn bij een vakvereniging wordt het bezwaar kenbaar gemaakt bij de Indelingscommissie.

De afwikkeling van het bezwaar vindt plaats door een adviseur van de systeemhouder. Ingeval van inschakeling van een vakvereniging door een functiewaarderingsdeskundige(n) van de vakbond(en) en een adviseur van de systeemhouder. De deskundige(n) herhalen in principe de eerder vermelde stappen.


De betrokkenen vanuit bedrijfszijde en de functievervuller(s) of een delegatie namens de functievervuller wordt/worden in de gelegenheid gesteld om de argumentatie voor de indeling dan wel het bezwaar toe te lichten.
De deskundige(n) vormt/vormen zijn/hun mening op basis van:

 • de betreffende functiebeschrijving en de informatie verkregen uit de gevoerde gesprekken;

 • de gebruikte waarderingsmethode en daaraan verbonden normmateriaal;

 • (indien van toepassing) het referentieraster.

De hieruit voortvloeiende uitspraak met betrekking tot de indeling van de functie is bindend voor beide partijen. De uitkomst wordt tegelijkertijd gerapporteerd aan zowel werkgever als aan de betrokken functievervuller(s).


Een externe bezwaarprocedure wordt afgewikkeld binnen een doorlooptijd van drie maanden.

C. Klachtenregeling intimidatie en seksuele intimidatie

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze klachtenregeling intimidatie en seksuele intimidatie schept de mogelijkheid om klachten over ongewenste omgangsvormen (zie hierna artikel 2) in te dienen. De klachtenregeling is van toepassing op medewerkers werkzaam binnen APG Groep, een lid van de RvB, een gast, een lid van het schoonmaakpersoneel, tijdelijk personeel, stagiaires, iemand betrokken bij stagiaires, vrijwilligers en mensen ingehuurd voor excursies, cursussen en andere bij APG Groep betrokkenen.
Artikel 2 Wat is intimidatie en seksuele intimidatie?

Intimidatie:


Gedrag dat verband houdt met de psychosociale arbeidsbelasting van een werknemer en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd (bijvoorbeeld discriminatie, pesten, geweld).
Seksuele intimidatie:
Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (= gevoelswaarde) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
Artikel 3 Behandeling klachten in twee fasen

De behandeling van klachten betreffende intimidatie en seksuele intimidatie kan uit twee fasen bestaan: behandeling door een vertrouwenspersoon (de informele fase) en behandeling door een klachtencommissie (de meer formele fase).

Een deel van de klachten kan worden opgelost in de informele sfeer, zonder dat de klachtencommissie hoeft te worden ingeschakeld.

Daar waar tussenkomst van de vertrouwenspersoon alleen niet tot een voor de klager aanvaardbare oplossing leidt, staat de meer formele weg van de klachtencommissie open.


Artikel 4 Vertrouwenspersoon

 1. Er is een vertrouwenspersoon voor klachten over intimidatie of seksuele intimidatie, waarvan je naam, telefoonnummer en e-mail adres kunt vinden op intranet.

 2. Je kunt je met klachten over intimidatie of seksuele intimidatie mondeling, schriftelijk of telefonisch wenden tot de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon onderneemt uitsluitend actie namens jou op jouw uitdrukkelijk verzoek of met je instemming.

 3. De vertrouwenspersoon:
 1. is aanspreekpunt voor werknemers die op het werk geconfronteerd worden met intimidatie of seksuele intimidatie;

 2. is aanspreekpunt voor werknemers die intimidatie of seksuele intimidatie signaleren;

 3. begeleidt jou en/of verleent nazorg aan jou bij intimidatie of seksuele intimidatie;

 4. kan op verzoek van jou via bemiddeling tot een oplossing komen;

 5. kan je desgewenst ondersteunen bij de indiening en behandeling van een klacht, via de directeur Concern Human Resources (CHR), bij de klachtencommissie;

 6. adviseert de directeur CHR/het management over het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en verschaft informatie over intimidatie en seksuele intimidatie op het werk;

 7. adviseert de directeur CHR/het management over preventie en bestrijding van intimidatie en seksuele intimidatie op het werk.


 1. De vertrouwenspersoon besteedt uiterste zorg aan de vertrouwelijke behandeling van gegevens waarvan bij de uitvoering van de taken kennis wordt genomen.

 2. De vertrouwenspersoon houdt een anonieme registratie bij van de ontvangen klachten en de afwikkeling daarvan ten behoeve van de jaarlijkse verslaglegging aan de directeur CHR.

Artikel 5 Klachtencommissie 1. Indien je schriftelijk een klacht via de vertrouwenspersoon indient bij de directeur CHR, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3 en 4, zendt de directeur CHR de klacht aan de klachtencommissie die de klacht in behandeling neemt.

 2. Als blijkt dat je rechtstreeks een klacht indient bij de directeur CHR, zonder dat je eerst de vertrouwenspersoon hebt ingeschakeld, zal de directeur CHR je verwijzen naar de vertrouwenspersoon, zodat de vertrouwenspersoon alsnog in de gelegenheid is overeenkomstig de artikelen 3 en 4 de klacht in behandeling te nemen.

 3. De behandeling van klachten zal plaatsvinden door een externe klachtencommissie. Deze externe klachtencommissie bestaat uit:

- 1 voorzitter, jurist;

- 1 ambtelijk secretaris;

- 1 lid, zijnde een gedrags-/materiedeskundige (te kiezen per situatie, afhankelijk van de soort klacht).


 1. De klachtencommissie:

 1. oordeelt over de ontvankelijkheid van de klacht;

 2. onderzoekt de klacht ten aanzien van de intimidatie of seksuele intimidatie;

 3. brengt op basis van dit onderzoek gemotiveerd advies uit of de klacht gegrond is, aan de directeur CHR;

 4. adviseert de directeur CHR over mogelijk te ondernemen acties naar aanleiding van de ingediende klacht.

 1. Een schriftelijk ingediende klacht bij de directeur CHR bevat:

 1. De omschrijving van de intimidatie of seksuele intimidatie.

 2. De naam van de beklaagde of beklaagden.

 3. De beschrijving van het als ongewenst ervaren gedrag (wat, wanneer, waar?) en de door jou ondernomen stappen.

 4. Bijlagen: schriftelijke stukken die betrekking hebben op de klacht en op de ondernomen stappen.

6. a. De klachtencommissie is gerechtigd over alle bescheiden te beschikken die zij voor het onderzoek nodig acht. Op verzoek van de klachtencommissie worden dossiers beschikbaar gesteld die, naar het oordeel van de commissie, informatie bevatten of kunnen bevatten welke van belang is of kan zijn voor het onderzoek.
 1. De commissie stelt, indien zij dit nodig acht, een onderzoek ter plaatse in.

 2. De klachtencommissie is bevoegd werknemers te horen, waaronder in ieder geval klager en beklaagde, indien zij dit voor het onderzoek nodig acht. Indien de commissie uit meerdere personen bestaat kan de commissie één lid aanwijzen, dat werknemers hoort en hiervan verslag doet aan de hele commissie.

 3. Werknemers zijn verplicht aan een verzoek van de klachtencommissie om te worden gehoord, gevolg te geven.

 4. De klachtencommissie wordt desgewenst bijgestaan door derden.

 5. De klachtencommissie bepaalt zelf zijn werkwijze.

 6. De bijeenkomsten van de klachtencommissie zijn niet openbaar.

 7. Iedereen die bij de behandeling van de klacht betrokken is, ook degenen die worden gehoord, moeten geheimhouding in acht nemen over wat in het kader van die behandeling wordt vernomen, tenzij een wettelijk voorschrift tot bekendmaking daarvan verplicht.

5.4.a. Werkgever neemt binnen 14 dagen na ontvangst van het advies een besluit over de klacht en deelt dit mede aan klager en beklaagde.

 1. Een afschrift van het advies wordt verstrekt aan de klager en beklaagde.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina