Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgave


Bijlage 5 Oproepkrachten callcenterDovnload 0.55 Mb.
Pagina19/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Bijlage 5 Oproepkrachten callcenter

Gelet op de aard van het werk is flexibiliteit van inzet, afhankelijk van het werkaanbod, een vereiste voor oproepkrachten werkzaam in het callcenter geldt dan ook het volgende:
  • het dienstrooster wordt op iedere donderdag voor de week daaropvolgend vastgesteld;

  • er wordt uitgegaan en rekening gehouden met de dagen en uren waarop werknemer aangegeven heeft beschikbaar te zijn;

  • de arbeidsduur per week kan minimaal 12 uren en maximaal 36 uren per week zijn;

  • de variabele werktijd is niet op hen van toepassing;

  • de bedrijfstijd is de voor het bedrijf geldende bedrijfstijd;

  • de jaarlijkse arbeidsduur wordt bruto vastgesteld uitgaande van de gemiddelde arbeidsduur per week, dus 52 x …. uren = …. uren. In de bruto jaarlijkse arbeidsduur zijn begrepen de feestdagen als bedoeld in Hoofdstuk 7, artikel 6 van de cao APG Groep en de vakantie-uren van één kalenderjaar;

  • op de feestdagen – indien die op een werkdag vallen – wordt de werknemer geacht standaard 3 uren te hebben gewerkt;

  • als overwerk wordt aangemerkt alle gewerkte uren die:

- buiten de bedrijfstijd liggen;

- binnen de bedrijfstijd liggen en uitgaan boven het aantal uren van 8 gewerkte uren op één werkdag;  • buitengewoon verlof wegens onverwachte gebeurtenissen. Valt de gebeurtenis op een dag dat men ingeroosterd is, dan gelden de ingeroosterde uren als buitengewoon verlof;

  • woon-werkverkeer: er staat van te voren niet vast op welke dagen en op hoeveel dagen men moet werken, daarom zal de tegemoetkoming per maand achteraf bepaald worden op basis van het werkelijk aantal gewerkte dagen in die maand.


Bijlage 6 Sociaal Plan


Zie volgende pagina.


Bijlage 6 bij de cao APG Groep


Sociaal Plan

APG GROEP
plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Inhoud


Hoofdstuk1 Algemene bepalingen 8

artikel .1 Definities en afkortingen 8

artikel .2 Toepassingsbereik 10

Hoofdstuk2 Indiensttreding 11

artikel .1 Schriftelijke bevestiging 11

artikel .2 Proeftijd 11

artikel .3 Duur dienstverband 11

artikel .4 Cao op Intranet APG Groep 11

Hoofdstuk3 Algemene verplichtingen 12

artikel .1 Algemene verplichtingen van werkgever 12

artikel .2 Algemene verplichtingen van werknemer 12

Hoofdstuk4 Arbeidstijden 15

artikel .1 arbeidstijd 15

artikel .2 Deeltijdwerk en aanpassing arbeidsduur 15

artikel .3 Bedrijfstijd 15

artikel .4 Werktijden 15

artikel .5 Rooster 15

artikel .6 Overwerk 16

Hoofdstuk5 Inkomen 17

artikel .1 Beloningssysteem 17

artikel .2 Functiegroepen 17

artikel .3 Functiewaardering 17

artikel .4 Indelingscommissie 17

artikel .5 Salarisschalen 18

artikel .6 Persoonlijke inschaling 18

artikel .7 Promotie en doorgroei 18

artikel .8 Salaris bij inschaling in een hogere schaal 18

artikel .9 Salaris bij inschaling in een lagere schaal 18

artikel .10 RSP-aanpassing gekoppeld aan beoordeling 19

artikel .11 Vakantietoeslag 20

artikel .12 Eindejaarsuitkering 20

artikel .13 Variabele beloning 21

artikel .14 Tijdelijke arbeidsmarkttoeslag (tat) 22

artikel .15 Waarnemingstoeslag 22

Hoofdstuk6 Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling 23

artikel .1 Gezamenlijk belang 23

artikel .2 Samen verantwoordelijk 23

artikel .3 Voorzieningen 23

Hoofdstuk7 Werk en privé 26

artikel .1 Verlof 26

artikel .2 Opnemen verlof 26

artikel .3 Ziekte & verlof; verlof & ziekte 26

artikel .4 Overige spelregels 26

artikel .5 Verval en verjaring van verlofrechten 26

artikel .6 Feestdagen 27

artikel .7 Buitengewoon verlof 27

artikel .8 Spelregels 28

artikel .9 Zorgtaken en verlof 28

artikel .10 Voorzieningen bij zwangerschaps- en bevallingsverlof 29

artikel .11 Onbetaald verlof 29

artikel .12 Vitaliteitsbijdrage 29

artikel .13 Mantelzorg 29

artikel .14 Flexbudget 30

Hoofdstuk8 Bijzondere vergoedingen 31

artikel .1 Incidenteel werken op inconveniënte uren / in (incidentele) inconveniënte roosters 31

artikel .2 Continu werken in ploegendienst 32

artikel .3 Overwerk en roosteren 32

artikel .4 Consignatie ofwel bereikbaarheidsdienst 33

artikel .5 Jubileumgratificatie 34

artikel .6 Overlijdensuitkering 34

Hoofdstuk9 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 35

artikel .1 Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 35

artikel .2 Wettelijke loondoorbetaling 35

artikel .3 Aanvulling wettelijke loondoorbetaling 35

artikel .4 APG Groep is niet tot loondoorbetaling verplicht, als: 35

artikel .5 Samenloop met andere uitkeringen 36

artikel .6 Verhaal helft WGA-premie 36

artikel .7 Werkhervatting 36

artikel .8 Wettelijke inhoudingen 36

artikel .9 Re-integratie 36

artikel .10 Wettelijke wijzigingen 36

Hoofdstuk10 Pensioenen 37

artikel .1 Nieuwe pensioenregeling met ingang van 1 januari 2013 37

artikel .2 Keuzemogelijkheid 38

artikel .3 Overgangsregeling 39

Hoofdstuk11 Ordemaatregelen 40

artikel .1 Algemene maatregelen in het belang van het bedrijf 40

artikel .2 Disciplinaire maatregelen 40

Hoofdstuk 12 Beëindiging dienstverband 41

artikel .1 Opzegging & opzegtermijnen 41

artikel .2 Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 41

artikel .3 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 41

Hoofdstuk13 Overgangsbepalingen 43

Algemene overgangsbepalingen 43

artikel .1 Werkingssfeer 43

artikel .2 Definities 43

artikel .3 Uitsluiting nawerking 43

artikel .4 Hardheidsclausule 43

Overgangsbepalingen bij de verschillende cao hoofdstukken 43

Overgangsbepalingen bij hoofdstuk 4 Arbeidstijden 43

Overgangsbepalingen bij hoofdstuk 5 Inkomen 44

Overgangsbepalingen bij hoofdstuk 7 Werk en privé 46

Overgangsbepalingen bij hoofdstuk 8 Bijzondere vergoedingen 47

Overgangsbepalingen bij hoofdstuk 9 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 47

Overgangsbepalingen bij hoofdstuk 12 Beëindiging dienstverband 48

Overgangsregeling bovenwettelijke ontslaguitkeringen 48

Hoofdstuk14 Overige bepalingen 51

artikel .1 Afspraken tussen werkgever en vakorganisaties 51

artikel .2 Informeren vakorganisaties 51

artikel .3 Vakbondsbijdrage 51

artikel .4 Geschillenregeling 51

artikel .5 Looptijd en tussentijdse wijziging 51

Bijlage 1 Functiegroepenstructuur 52

Bijlage 2 Salarisschalen per 1 januari 2013 en 1 april 2013 53

Bijlage 3 Klacht- en bezwaarprocedures 56

Bijlage 4


“Regeling preventie, re-integratie en bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid” uit de voormalige APG cao (2009-2011). 62

Bijlage 5 Oproepkrachten callcenter 82

Bijlage 6 Sociaal Plan 83

Bijlage 6 bij de cao APG Groep 84

Hoofdstuk1 Definities 90

artikel .1 Werkgever 90

artikel .2 Werknemer 90

artikel .3 Vakorganisaties 90

artikel .4 Reorganisatie 90

artikel .5 Functie 90

artikel .6 Nieuwe functie 90

artikel .7 Gelijkblijvende functie 90

artikel .8 Niet gelijkblijvende functie 90

artikel .9 Passende functie 90

artikel .10 Functieschaal 90

artikel .11 Formatieplaatsenplan 91

artikel .12 Salaris 91

artikel .13 Salarisperspectief 91

artikel .14 Duur dienstverband (Anciënniteit) 91

artikel .15 Afspiegelingsbeginsel 91

artikel .16 Bedrijfsonderdeel 91

artikel .17 Uitwisselbare functies 91

Hoofdstuk2 Inleiding 92

Hoofdstuk3 Uitgangspunten 93

artikel .1 Gezamenlijke verantwoordelijkheid 93

artikel .2 Formatieplan 93

artikel .3 Gefaseerde aanpak 93

artikel .4 Rol vakorganisaties 93

Hoofdstuk4 Vaststelling van boventalligheid 94

artikel .1 Verschillende oorzaken van boventalligheid 94

artikel .2 Afspiegelingsprincipe 94

artikel .3 Uitwerking 94

artikel .4 Voorbeeld afspiegeling 95

Hoofdstuk 5 Interne zoekfase 96

Hoofdstuk 6 Vrijwillige vertrekregeling (remplaçantenregeling) 97

Hoofdstuk7 Boventalligheid 98

artikel .1 Mededeling van boventalligheid 98

artikel .2 Mobiliteitsplan 98

artikel .3 Duur boventalligheidsfase 98

artikel .4 Positie binnen de organisatie en activiteiten gedurende de boventalligheidsfase 98

Hoofdstuk8 Interne herplaatsing 100

artikel .1 Belangstellingsregistratie 100

artikel .2 Gelijkblijvende functies 100

artikel .3 Niet gelijkblijvende functies 100

artikel .4 Nieuwe functies 100

artikel .5 Aanbod passende functie binnen APG Groep 100

artikel .6 Procedureel / bedenktijd 100

artikel .7 Bezwaar/weigering passende functie 100

artikel .8 Arbeidsvoorwaarden bij interne herplaatsing 101

Hoofdstuk 9 Voorzieningen 102

artikel .1 Detachering bij externe werkgever 102

artikel .2 Outplacement en loopbaanadvies 102

artikel .3 Verlof voor sollicitaties 102

artikel .4 Concurrentie- of relatiebeding 102

Hoofdstuk10 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 103

artikel .1 Beëindigingsvergoeding 103

artikel .2 Kosten rechtsbijstand 104

artikel .3 Fictieve opzegtermijn 104

artikel .4 Vroegtijdig vertrek bij boventalligheid 104

artikel .5 Referenties en getuigschrift 104

artikel .6 Opzegtermijn voor de werknemer 104

Hoofdstuk11 Overige regelingen


105

artikel .1 Kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen 105

artikel .2 Secundaire arbeidsvoorwaarden 105

artikel .3 Jubilea 105

Hoofdstuk12 Bezwarencommissie 106

Hoofdstuk13 Werkingssfeer en werkingsduur 108

artikel .1 Werkingssfeer 108

artikel .2 Werkingsduur 108

artikel .3 Evaluatie 108

artikel .4 Aanpassing 108

artikel .5 Overleg in specifieke situaties 108

Hoofdstuk14 Algemene bepalingen en voorwaarden 109

artikel .1 Informatieverstrekking door werkgever 109

artikel .2 Vastlegging uitgangspositie 109

artikel .3 Informatieverstrekking door werknemer 109

artikel .4 Fiscale afwikkeling 109

artikel .5 Mogelijkheid tot bezwaar 109

artikel .6 Beschikbaarstelling Sociaal Plan 109

artikel .7 Uitleg en aanvulling Sociaal Plan 110

artikel .8 Hardheidsclausule 110

Bijlage 1 bij het Sociaal Plan Vaststelling bedrijfsonderdeel 1111   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina