Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgave


Hoofdstuk1 Algemene bepalingen artikel .1Definities en afkortingenDovnload 0.55 Mb.
Pagina2/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Hoofdstuk1 Algemene bepalingen

artikel .1Definities en afkortingen

1.1.APG Groep
Cao partij aan de ene zijde bestaande uit de bedrijven APG Algemene Pensioen Groep N.V., APG Investment Services N.V., Cordares Holding N.V. en Loyalis N.V.

1.2.Arbeidsduur op jaarbasis – normale arbeidsduur
De arbeidsduur op jaarbasis bedraagt gemiddeld 36, 38 of 40 uur per week .
Deze arbeidsduur hoort bij een voltijd dienstverband.

1.3.Bedrijf
Een van de hiervoor onder 1 genoemde organisaties van APG Groep.

1.4.Cao
Deze collectieve arbeidsovereenkomst voor APG Groep inclusief bijlagen.

1.5.Cao-partijen
APG Groep en de vakorganisaties.

1.6.Deeltijd dienstverband
Het dienstverband waarbij je arbeidsduur op jaarbasis minder is dan het voor jou geldende voltijd dienstverband.

1.7.Deeltijd werknemer
Je bent deeltijdwerknemer (parttimer) als je volgens jouw arbeidsovereenkomst minder uren werkt dan bij een voltijd dienstverband het geval zou zijn. Je wordt ook alleen betaald voor de uren die in jouw arbeidsovereenkomst staan.
De bepalingen van deze cao zijn bij een deeltijdcontract naar verhouding van een voltijdcontract, tenzij bij een bepaling iets anders is aangegeven. Jouw individuele arbeidsduur wordt dus afgezet tegen de arbeidsduur van een voltijd dienstverband.

1.8.Functie
De functienaam zoals opgenomen in de personeelsadministratie.

1.9.Functiegroep
De groep waarin jouw functie, op basis van functiebeschrijving en functiewaardering, is ingedeeld met daaraan gekoppeld een salarisschaal.

1.10.Jaarinkomen
Het maandinkomen maal 12 plus de variabele beloning, de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering .

1.11.Jaarsalaris
Het maandsalaris maal 12.

1.12.Maand
Een kalendermaand.

1.13.Maandinkomen
Het maandsalaris plus alle vaste maandelijkse toe(s)lagen.

1.14.Maandsalaris
Het schaalbedrag in de salarisschaal die op jou van toepassing is.

1.15.Normsalaris
Het schaalbedrag in de salarisschaal op een RSP van 100%.

1.16.Oproepkracht
De werknemer die, afhankelijk van het werkaanbod, kan worden opgeroepen om te werken.

1.17.Overwerk
Werk dat je in opdracht van jouw leidinggevende verricht buiten jouw rooster.

1.18.Partner
- Je echtgenoot of echtgenote;
- de persoon met wie je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
- de ongehuwde persoon, geen bloed- of aanverwant in de eerste en tweede graad, met wie je een notarieel samenlevingscontract hebt afgesloten en met wie je aantoonbaar een gezamenlijke huishouding voert en in elkaars verzorging voorziet.

1.19.Peildatum
1 januari 2013: de datum waarop het oude salaris wordt vergeleken met het salaris volgens de nieuwe salarisschaal van deze cao.

1.20.Persoonlijke toeslag (PT) cao APG Groep
Het verschil in salaris zoals dat is op 1 januari 2013 (peildatum) en het maximum van de nieuwe salarisschaal (RSP 100) op grond van deze cao. Er is sprake van een PT indien het nieuwe salaris volgens deze cao lager is dan het oude salaris. (Zie tevens de “Overgangsbepalingen bij hoofdstuk 5 Inkomen” m.b.t. de definitieve indeling na conversie).

1.21.Rooster
Je werktijdregeling die aangeeft op welke dagen en wanneer je werkzaamheden verricht.

1.22.RSP
Het salaris wordt uitgedrukt in een relatieve salarispositie (RSP). Dit is de positie van jouw salaris ten opzichte van het normsalaris in jouw salarisschaal.

1.23.Standplaats
De plaats waar je doorgaans werkt. Dit kan zijn een vestiging van een bedrijf of je thuisadres.

1.24.Structurele persoonlijke toeslag (structurele PT)
Een toeslag die je krijgt als je op de peildatum in een hogere (persoonlijke) schaal bent ingedeeld dan de schaal die bij de functie hoort. Het verschil tussen jouw persoonlijke schaal en functieschaal (onder de bestaande, schriftelijk vastgelegde voorwaarden) vormt dan de structurele PT. Deze toeslag groeit structureel mee met de cao-ontwikkeling.

1.25.Totaal vast inkomen
12 maandsalarissen, vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering

1.26.Uursalaris
Het maandsalaris gedeeld door:
- 156 uur bij een 36-urig contract (voltijd)
- 165 uur bij een 38-urig contract (voltijd)
- 173 uur bij een 40-urig contract (voltijd)

1.27.Vakorganisatie(s)
De werknemersorganisaties waarmee deze cao is overeengekomen. Cao partijen aan de andere zijde, zijnde CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag, CMHF, gevestigd te Den Haag, FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, De UNIE, gevestigd te Culemborg en VCPS gevestigd te Den Haag.

1.28.Variabele beloning
De beloning gebaseerd op het realiseren van jouw individuele targets.

1.29.Verlofuren
Het aantal uren op jaarbasis dat je kunt opnemen voor verlof en vakantie.

1.30.Voltijd dienstverband
Het dienstverband waarbij de werktijd op jaarbasis gemiddeld 36, 38 of 40 uur per week is en als volledig dienstverband voor jou is aangemerkt.

1.31.Werkgever
Een bedrijf van APG Groep, als genoemd onder 1, waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt gesloten.

1.32.Werknemer
Degene die een arbeidsovereenkomst heeft met een bedrijf genoemd onder 1 en is ingedeeld in één van de salarisschalen die in deze cao staan (I tot en met XIII).
Ben je werkzaam als stagiair, vakantiewerker of leerling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), dan word je niet als werknemer in de zin van deze cao beschouwd.

1.33.Werktijden
De te werken uren waarop je volgens jouw rooster je werkzaamheden moet verrichten.

artikel .2Toepassingsbereik

2.1.De arbeidsvoorwaarden opgenomen in deze overeenkomst gelden voor iedere werknemer in de schalen I tot en met XIII, behalve voor vakantiewerkers, stagiaires of leerlingen als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en behoudens het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

2.2.Het hoofdstuk over inkomen (hoofdstuk 5 van deze cao) is niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst van de werknemer die werkzaam is bij Asset Management FrontOffice c.q. bij Asset Management binnen een functie die direct en aantoonbaar invloed heeft op het beleggingsresultaat.

2.3.Indien met een werknemer een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor minder uren dan is vermeld in hoofdstuk 4, artikel 1, dan heeft dat gevolgen voor de arbeidsduurgerelateerde arbeidsvoorwaarden, tenzij in de desbetreffende bepaling hiervan wordt afgeweken.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina