Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgaveDovnload 0.55 Mb.
Pagina20/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Hoofdstuk1 Definities

artikel .1Werkgever


Voor de werknemers werkzaam bij APG Algemene Pensioen Groep N.V.,de directie APG Algemene Pensioen Groep N.V., voor de werknemers werkzaam bij Loyalis, de directie van Loyalis N.V., voor de werknemers werkzaam bij APG Investment Services N.V. de directie van APG Investment Services N.V., voor de werknemers werkzaam bij Cordares Holding N.V., de directie van Cordares Holding N.V.

artikel .2Werknemer


De werknemer die overeenkomstig de bepalingen van de vigerende cao een arbeidsovereenkomst heeft met werkgever.

artikel .3Vakorganisaties


FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CMHF, gevestigd te Den Haag, De UNIE, gevestigd te Culemborg, VCPS, gevestigd te Den Haag en CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag.

artikel .4Reorganisatie


Een inkrimping of wijziging van de werkzaamheden die leidt tot wijziging van functie(s), herplaatsing van werknemers en/of boventalligverklaring, met gevolgen voor de rechtspositie van de werknemer.

artikel .5Functie


De functienaam zoals opgenomen in de personeelsadministratie.

artikel .6Nieuwe functie


Een functie die in het betreffende organisatieonderdeel voor de reorganisatie niet voorkomt.

artikel .7Gelijkblijvende functie


Een gelijkblijvende functie is een functie op hetzelfde functieniveau waarvan de inhoud (feitelijke werkzaamheden) niet wijzigt of slechts zodanig wijzigt dat een willekeurige vervuller van de oorspronkelijke functie in staat is om, eventueel na een inwerkperiode van maximaal twee maanden, deze functie te vervullen.

artikel .8Niet gelijkblijvende functie


Indien de functie een hogere of lagere schaal kent dan de oude functie of – ingeval van een gelijkblijvend functieniveau – indien de inwerkperiode voor een willekeurige functiehouder van de oude functie langer is dan 2 maanden.

artikel .9Passende functie


Een passende functie is een functie binnen APG die aansluit bij de opleiding en werkervaring van de werknemer, dan wel waarvoor de werknemer binnen een halfjaar geschikt gemaakt kan worden.

Een passende functie moet daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

• De functie is maximaal één schaal lager dan de functie die de werknemer vervulde vóór de reorganisatie;

• De afstand reistijd woon-werk (snelste reistijd enkele reis per openbaar vervoer) wordt niet meer dan anderhalf uur, tenzij de werknemer al een langere reistijd had.


artikel .10Functieschaal


De aan het niveau van de functie gekoppelde salarisschaal.

artikel .11Formatieplaatsenplan


Een overzicht van:
- de huidige en nieuwe functies (inclusief waardering) en

- de bestaande en toekomstige formatieplaatsen (was/wordt lijst)


artikel .12Salaris


Het tussen de werknemer en werkgever overeengekomen bruto maandsalaris (schaal en RSP) zoals bedoeld in de vigerende cao.

artikel .13Salarisperspectief


Het normsalaris (RSP 100) van de schaal volgens welke de werknemer wordt beloond.

artikel .14Duur dienstverband (Anciënniteit)


Het aantal jaren van het dienstverband met werkgever dan wel de rechtsvoorganger(s) van werkgever inclusief de periode doorgebracht bij werkgever in dienst van derden (bij de bepaling van de lengte van de diensttijd wordt hetgeen hierover is bepaald in het Ontslagbesluit en de “beleidsregels ontslagtaak UWV” in acht genomen).

artikel .15Afspiegelingsbeginsel


Dit beginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van het bedrijfsonderdeel op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen:

• 15 tot 25 jaar

• 25 tot 35 jaar

• 35 tot 45 jaar

• 45 tot 55 jaar

• 55 jaar en ouder

De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen moet op een dusdanige manier plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en na de inkrimping nagenoeg gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voorgedragen voor ontslag.

artikel .16Bedrijfsonderdeel


De ten behoeve van de toepassing van het Sociaal Plan te onderscheiden onderdelen van werkgever. Het begrip Bedrijfsonderdeel heeft dezelfde betekenis als het begrip Bedrijfsvestiging in het Ontslagbesluit (zie ook bijlage 1 bij het Sociaal Plan).

artikel .17Uitwisselbare functies


Functies met verschillende benamingen, die naar aard, inhoud, functieniveau, benodigde competenties, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn, en ter uitvoering van het Ontslagbesluit als dezelfde functie kunnen worden beschouwd. Uitgangspunt is dat een werknemer vrijwel direct inzetbaar moet zijn in de andere – uitwisselbare – functie. De ‘overdrachtsperiode’ is de periode die een werknemer in het algemeen (dus objectief beschouwd) nodig heeft om in de andere functie ingewerkt te raken. Wat in het gegeven geval een redelijke overdrachtsperiode is, dient aan de hand van bijvoorbeeld de complexiteit van de functies beoordeeld te worden. In de praktijk wordt vaak een periode van enkele dagen tot enkele weken gehanteerd voor de bepalende, essentiële functie-eisen en drie tot zes maanden voor de minder bepalende functie-eisen. Bepalende functie-eisen zijn die functie-eisen waaraan ten minste moet worden voldaan om in de functie inzetbaar te zijn. Naarmate de benodigde overdrachtsperiode langer is, zal eerder dienen te worden geconcludeerd dat de functies niet uitwisselbaar zijn.


Hoofdstuk2 Inleiding


Om reorganisaties en de daarmee samenhangende personele gevolgen op een

verantwoorde wijze te begeleiden, is een sociaal plan van belang.


Te verwachten valt dat in verschillende onderdelen van de organisatie door verschillende oorzaken op beperkte schaal functies komen te vervallen dan wel zodanig van inhoud veranderen dat niet alle werknemers aan de nieuwe functie-eisen kunnen voldoen. Bovendien is het steeds moeilijker om werknemers die hun functie verliezen intern te herplaatsen. Dit blijft overigens nadrukkelijk wel het streven. Het kan voorkomen dat functies veranderen, vervallen of dat werkzaamheden worden verplaatst naar een andere locatie. Het is mogelijk dat werknemers daardoor hun functie verliezen en boventallig worden. APG Groep streeft er naar dat werknemers ander werk vinden binnen of buiten APG Groep. In dit sociaal plan wordt aangegeven welke ondersteuning APG Groep daarbij biedt.


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina