Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgaveDovnload 0.55 Mb.
Pagina21/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Hoofdstuk3 Uitgangspunten

artikel .1Gezamenlijke verantwoordelijkheid


APG Groep zal zoveel als mogelijk anticiperen op te verwachten ontwikkelingen en deze ook transparant maken voor haar werknemers.

artikel .2Formatieplan


APG Groep zal bij iedere reorganisatie een ontwerp formatieplan opstellen of een ontwerpwijziging op het reeds bestaande formatieplan.
Het formatieplan omvat:

- het onderdeel waar de reorganisatie zal plaatsvinden (het bedrijfsonderdeel);

- welke functies vervallen, gelijkblijvend, gewijzigd of nieuw zijn en
- het aantal en de soorten functies (taken en functie-eisen) die in de organisatie vervuld

moeten worden, met niveauaanduiding (salarisschaal).
artikel .3Gefaseerde aanpak
artikel .4Rol vakorganisaties


Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kunnen de vakorganisaties in overleg treden om een rol te vervullen bij de uitwerking van de reorganisatie. Als dit aan de orde is zullen de vakorganisaties binnen twee weken na ontvangst van de adviesaanvraag dit bij de werkgever aan de orde stellen.

Hoofdstuk4 Vaststelling van boventalligheid

artikel .1Verschillende oorzaken van boventalligheid


artikel .2Afspiegelingsprincipe


In het Ontslagbesluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 maart 2006 is vastgelegd dat bij de vaststelling van de ontslagvolgorde het afspiegelingsprincipe gebruikt wordt. Dit wordt hieronder uitgewerkt.

artikel .3Uitwerking


Boventalligheid als gevolg van vermindering arbeidsplaatsen op gelijkblijvende functies, zal worden bepaald op basis van het afspiegelingsbeginsel. Daarbij gelden de volgende condities:


  • het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast op het bedrijfsonderdeel, d.w.z. de uitwisselbare functies binnen het bedrijfsonderdeel;

  • als peildatum geldt het moment van het definitieve besluit.

  • de vijf leeftijdsklassen die worden onderscheiden zijn: 15 tot 25, 25 tot 35, 35 tot 45, 45 tot 55 en 55 jaar en ouder;

  • Als de groep te klein is om het afspiegelingsprincipe te kunnen toepassen, wordt het anciënniteitsprincipe toegepast.

Na de reorganisatie komt de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elke leeftijdsgroep binnen de functie zoveel mogelijk overeen met die van voor de reorganisatie.

Afwijken hiervan kan indien een werknemer over zodanige bijzondere kennis of bekwaamheden beschikt, dat de aanwijzing als boventallige voor het verder functioneren van het bedrijfsonderdeel te bezwaarlijk is.

artikel .4Voorbeeld afspiegeling


Binnen een uitwisselbare functie zijn 100 werknemers werkzaam. Als gevolg van een reorganisatie vervallen er 25 arbeidsplaatsen. Vastgesteld wordt wat de verdeling is van de werknemers over de leeftijdscategorieën. Vervolgens worden binnen de leeftijdscategorieën de werknemers met het kortste dienstverband als eerste als boventallige aangewezen (anciënniteitsbeginsel).


Leeftijd

Voor reorganisatie

Aantal (% )Na reorganisatie

Aantal (% )Aantal boventalligen

15 tot 25

0

0

0

25 tot 35

15 (15%)

11 (15%)

4

35 tot 45

45 (45%)

34 (45%)

11

45 tot 55

35 (35%)

26 (35%)

9

55 en ouder

5 (5%)

4 (5%)

1

Totaal

100 (100%)

75 (100%)


Hoofdstuk 5 Interne zoekfase


Indien het afspiegelingsbeginsel aan de orde is, is het van toepassing op de interne zoekfase en de boventalligheidsfase, met als peildatum de start van de interne zoekfase.

De interne zoekfase duurt minimaal 6 weken en maximaal 13 weken en treedt pas in nadat, na advies van de ondernemingsraad, een definitief reorganisatiebesluit is genomen en de werknemer de boventalligheid aangezegd heeft gekregen.


Bij aanvang van de interne zoekfase wordt aan de werknemers waarvan de functie integraal komt te vervallen meegedeeld dat, en per welke datum zij boventallig zullen worden.

Bij de functies waarbinnen wordt afgespiegeld (bijvoorbeeld de situatie van vermindering van het aantal arbeidsplaatsen bij gelijkblijvende functies), wordt aan de werknemers meegedeeld dat en per welke datum boventalligheid gaat ontstaan.

Indien de reorganisatie gepaard gaat met een vermindering van formatieplaatsen worden tijdens de interne zoekfase de nodige maatregelen genomen om boventalligheid zoveel als mogelijk te voorkomen, zoals open houden van vacatures, niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd en het openstellen van de vrijwillige vertrekregeling.

Op zijn laatst 6 weken voordat de boventalligheid in moet gaan wordt aan de desbetreffende werknemers in een persoonlijk gesprek meegedeeld dat, en per welke datum zij boventallig worden. Het gesprek wordt schriftelijk bevestigd. De boventalligheid gaat in wanneer de formatieplaats van de werknemer komt te vervallen.


De desbetreffende werknemers zijn vanaf de mededeling tot de datum van ingang van de boventalligheid potentieel boventallig en blijven hun functie uitoefenen (tot de datum van boventalligheid). Met behulp van CHR wordt gedurende de interne zoekfase gericht gezocht naar (passende) vacatures binnen APG Groep, met als doel om boventalligheid te voorkomen.
De werknemer voor wie als gevolg van een reorganisatie een andere functie moet worden gezocht, geniet bij de vervulling van vacatures bij gebleken geschiktheid voorrang boven andere interne kandidaten.

Indien het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen groter is dan het aantal vacatures binnen APG Groep, kan op verzoek van de potentieel boventallige ook al gestart worden met de oriëntatie op de mogelijkheden buiten APG Groep.


Voor de activiteiten gericht op in- of externe herplaatsing krijgt de potentieel boventallige betaald verlof. Dit binnen grenzen van redelijkheid en billijkheid. Slechts wegens zwaarwegende omstandigheden kan verlof geweigerd worden.

Aan het eind van de interne zoekfase moet duidelijk zijn dat alle interne mogelijkheden om boventalligheid te voorkomen, zijn benut.


Bij aanvang van de interne zoekfase is de “Vrijwillige vertrekregeling” van hoofdstuk 6 van het Sociaal Plan van toepassing en wordt steeds meegedeeld hoe lang deze regeling open staat. De vrijwillige vertrekregeling kan gesloten kan worden als deze geen bijdrage meer kan leveren aan het voorkomen van boventalligheid.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina