Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgaveDovnload 0.55 Mb.
Pagina23/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Hoofdstuk8 Interne herplaatsing

artikel .1Belangstellingsregistratie


Voorafgaand aan de interne herplaatsing zal door middel van belangstellingsregistratie vastgesteld worden voor welke functies (potentieel) boventallige werknemers belangstelling hebben.

artikel .2Gelijkblijvende functies


Indien een functie ongewijzigd blijft (zie 1.7), komt iedere werknemer die de functie voordien vervulde voor de functie in aanmerking. Indien meer werknemers in aanmerking komen dan de nieuwe formatie vereist dan zal het afspiegelingsprincipe worden toegepast om te bepalen welke van deze werknemers voor de functie in aanmerking komen.

artikel .3Niet gelijkblijvende functies


Voor niet gelijkblijvende functies worden die werknemers voor plaatsing in overweging genomen die kenbaar hebben gemaakt belangstelling te hebben voor de functie. Selectie vindt plaats op basis van geschiktheid.

artikel .4Nieuwe functies


Voor nieuwe functies worden die werknemers voor plaatsing in overweging genomen die kenbaar hebben gemaakt belangstelling te hebben voor de functie. Selectie vindt plaats op basis van geschiktheid. Werknemers van wie de functie ten gevolge van de reorganisatie komt te vervallen, of van wie de functie zodanig wijzigt dat betrokkene niet op de gewijzigde functie wordt geplaatst, hebben voorrang bij de selectie voor nieuwe functies.

Indien het gesprek en eventuele vervolggesprekken leiden tot een plaatsing in een (nieuwe passende) functie zullen met de werknemer afspraken worden gemaakt over het inwerken. De daarvoor eventueel noodzakelijk te volgen om-, her- en/of bijscholing worden eveneens in deze afspraken opgenomen. Deze afspraken, inclusief de bijbehorende wederzijdse inspanningen, rechten en verplichtingen, worden in een schriftelijk stappenplan vastgelegd en ondertekend door de werknemer en APG.artikel .5Aanbod passende functie binnen APG Groep


De werkgever zal de boventallig verklaarde werknemer indien mogelijk een passende functie, binnen de formatie, aanbieden binnen APG Groep. Hierbij wordt gekeken binnen alle bedrijfsonderdelen van APG Groep .


artikel .6Procedureel / bedenktijd


Indien aan de boventallig verklaarde werknemer een passende functie wordt aangeboden, mag hij gedurende 5 werkdagen na de dag van aanzegging het aanbod in beraad nemen.


artikel .7Bezwaar/weigering passende functie


De werknemer treedt uiterlijk op de 6e werkdag na ontvangst van het aanbod in overleg met de werkgever indien hij niet akkoord gaat met het aanbod van een passende functie. De uitkomst van het overleg wordt door werkgever schriftelijk vastgelegd.

Indien dit niet leidt tot overeenstemming kan de werknemer conform hoofdstuk 12 van dit Sociaal Plan bezwaar indienen tegen het aanbod van de passende functie. Na de uitspraak van de bezwarencommissie zal werkgever de werknemer schriftelijk meedelen of het aanbod al dan niet wordt gehandhaafd. Wordt het aanbod voor de passende functie door werkgever gehandhaafd, dan heeft de werknemer 5 werkdagen om het aanbod in beraad te nemen.

Indien de werkgever het eerdere aanbod voor een passende functie intrekt, herleeft de situatie alsof de betreffende functie niet is aangeboden.

De werknemer wordt uitgesloten van de verdere toepassing van het Sociaal Plan indien:De werkgever zal overgaan tot een aanvraag voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan wel tot een procedure bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.


artikel .8Arbeidsvoorwaarden bij interne herplaatsing


Bij aanvaarding van een functie die op een hoger niveau is ingedeeld dan de huidige functie, ontvangt de werknemer vanaf het moment van volledige en goede uitoefening van die andere functie het salaris, inclusief het salarisperspectief, behorende bij de andere functie (dit conform de bevorderingssystematiek bij instroom zoals bepaald in de cao). De inpassingsmethode bij bevordering, zoals vastgelegd in de vigerende cao, is van toepassing.

Bij aanvaarding van een functie die op een gelijk niveau is ingedeeld als de huidige functie, ontvangt de werknemer vanaf het moment van formele uitoefening van die andere functie het salaris, inclusief het salarisperspectief, behorende bij de andere functie.

Indien een werknemer een passende functie met een lagere salarisschaal accepteert, geldt de navolgende arbeidsvoorwaardelijke regeling:

Gedurende het eerste jaar na herplaatsing blijft de werknemer ingedeeld in de oorspronkelijke salarisschaal. Op grond van een beoordeling van het functioneren kan - voor zover nog niet het maximum van de salarisschaal is bereikt - een RSP verhoging worden toegekend. Na 12 maanden wordt het salaris van de werknemer ingepast in de salarisschaal behorende bij de nieuwe functie. Inpassing in de lagere salarisschaal vindt plaats op hetzelfde salaris.

Indien het oorspronkelijke salaris hoger is dan het maximum van de nieuwe salarisschaal (RSP 100), dan wordt de werknemer ingepast op het maximum van de nieuwe salarisschaal. Het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris wordt vastgesteld in de vorm van een (voor de pensioenopbouw meetellende) persoonlijke toeslag Deze PT wordt in een periode van 4 jaar afgebouwd ( jaar 1: 100%, jaar 2: 75%, jaar 3: 50%, jaar 4 25% en vanaf jaar 5: 0% van het verschil oud/nieuw).
Gedurende drie jaar wordt gezocht naar een passende functie op het oorspronkelijke niveau. Gedurende deze periode heeft de werknemer bij vacatures voor een passende functie op het oorspronkelijke functieniveau voorrang op andere interne kandidaten.
Indien de werknemer een aanbod voor een passende functie op het oorspronkelijke functieniveau weigert, zonder dat daarvoor naar het oordeel van de werkgever een redelijke grond aanwezig is, wordt de persoonlijke toeslag met onmiddellijke ingang beëindigd. Werknemer kan in dat geval eventueel gebruik maken van de bezwarenprocedure (ex hoofdstuk 12 van dit Sociaal Plan).
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina