Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgave


Hoofdstuk2 Indiensttreding Aanvang dienstverband artikel .1Schriftelijke bevestigingDovnload 0.55 Mb.
Pagina3/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Hoofdstuk2 IndiensttredingAanvang dienstverband

artikel .1Schriftelijke bevestiging


Je ontvangt bij indiensttreding van APG Groep een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Hierin staan onder meer vermeld: 1. je persoonlijke gegevens;

 2. de plaats waar je je werk gewoonlijk verricht (standplaats);

 3. de datum van je indiensttreding;

 4. of je een voltijd- dan wel deeltijddienstverband aangaat, met vermelding van de geldende gemiddelde werktijd per week op jaarbasis;

 5. de duur van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde tijd);

 6. de proeftijd;

 7. de functie die je gaat vervullen, de functiegroep waarin je wordt ingedeeld en de salarisschaal;

 8. je salaris (toegekende RSP);

 9. de pensioenregeling die van toepassing is;

 10. je aanspraak op verlofuren;

 11. eventueel bijzondere voorwaarden die op jou van toepassing zijn (zoals concurrentiebeding);

 12. de opzegtermijn;

 13. de vermelding dat de cao APG Groep en alle overige algemene regelingen op je van toepassing zijn en dat je met de inhoud ervan bekend bent.

artikel .2Proeftijd


Bij je indiensttreding geldt een proeftijd van twee maanden. Deze geldt voor jou en voor APG Groep. APG Groep en jij kunnen in je arbeidsovereenkomst vastleggen dat een kortere proeftijd geldt.

artikel .3Duur dienstverband

3.1.Je arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

3.2.In je arbeidsovereenkomst wordt vermeld welk dienstverband van toepassing is. In het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt de duur van het contract vermeld.

Alle informatie over opzegging en opzegtermijnen kun je vinden in hoofdstuk 12 (‘Beëindiging dienstverband’).


artikel .4Cao op Intranet APG Groep


Vanaf je indiensttreding kun je, via het intranet, kennis nemen van de cao APG Groep en de overige algemene regelingen die op je van toepassing zijn.

Hoofdstuk3 Algemene verplichtingen

artikel .1Algemene verplichtingen van werkgever

1.1.Arbeidsovereenkomst en cao
Als werknemer ontvang je van APG Groep een schriftelijke individuele arbeidsovereenkomst. Hierin wordt opgenomen dat deze cao en latere wijzigingen daarop integraal onderdeel uitmaken van de met jou overeengekomen arbeidsovereenkomst.

1.2.Beschikbaarheid cao
De tekst van deze cao kun je vinden op het intranet van APG Groep.

1.3.Informatie over voorschriften
APG Groep geeft je informatie over de regels die je in je werk moet naleven. Dit zijn bijvoorbeeld instructies over de werkwijze, informatie over voorschriften en gedragsregels van APG Groep. De teksten van de voorschriften en gedragsregels staan op het intranet van APG Groep.

1.4.Reorganisaties
APG Groep streeft ernaar om zoveel als mogelijk onvrijwillig ontslag te voorkomen door de inzetbaarheid van werknemers te verhogen. APG Groep en de vakorganisaties maken afspraken voor passende oplossingen; deze zijn opgenomen in het Sociaal Plan (bijlage 6 van deze cao). APG Groep informeert de vakorganisaties over een voornemen tot reorganisatie door toezending aan de vakorganisaties van de adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad.

1.5.Klachtrecht
APG Groep kent klachten- en bezwaarprocedures:
- een algemene klachtenregeling;
- de bezwarenprocedure functiewaardering;
- een klachtenprocedure met betrekking tot intimidatie en seksuele intimidatie.
De hiervoor vastgestelde procedures vind je in bijlage 3 van deze cao.

1.6.Werkomstandigheden
APG Groep zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers als het gaat om aan de arbeid verbonden aspecten en voert beleid dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Binnen dit algemene arbeidsomstandighedenbeleid voert APG Groep beleid gericht op voorkoming en - als dat niet mogelijk is - beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

artikel .2Algemene verplichtingen van werknemer

2.1.Behartigen bedrijfsbelangen
Je behartigt de belangen van APG Groep als een goed werknemer en je houdt je aan alle voor jou geldende regelingen, voorschriften en aanwijzingen.

2.2.Redelijke opdrachten
Je voert redelijke opdrachten van je leidinggevende uit. Dit geldt ook wanneer je ander werk moet doen dan normaal of wanneer je naar een andere locatie moet. Je leidinggevende zal altijd eerst met je daarover praten.

2.3.Werktijdenregeling & werken buiten je rooster

  1. Je neemt, voor wat je werk- en rusttijden betreft, de bepalingen van de op de daarvoor bestemde plaatsen in de onderneming aanwezige werktijdregeling in acht.

  2. Een opdracht van je leidinggevende om over te werken volg je op, voor zover dit redelijkerwijs van je kan worden verlangd.

2.4.Wonen in de buurt waar je werkt
Je kunt, als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt gesloten, worden verplicht in of nabij de standplaats te wonen indien dit uit oogpunt van bedrijfsbelang noodzakelijk wordt geacht.

2.5.Bedrijfskleding
Je draagt, indien van toepassing, de door APG Groep voor jouw functie voorgeschreven bedrijfskleding. Hier zijn voor jou geen kosten aan verbonden. De kosten voor reiniging en onderhoud komen voor rekening van APG Groep.

2.6.Geheimhouding

 1. In je werk kom je veel van APG Groep te weten. Het kan zijn dat APG Groep je voor bepaalde informatie geheimhouding oplegt. Je mag daarvan dan niets aan anderen meedelen.

 2. Voor alle werknemers geldt volstrekte geheimhouding over al die bedrijfsaangelegenheden en informatie waarvan je in redelijkheid moet aannemen of kunt vermoeden dat geheimhouding van belang is.

 3. Je bent ook gehouden aan de voorwaarden die APG Groep bij het verwerven van opdrachten met derden is overeengekomen, voor zover APG Groep die voorwaarden aan jou heeft meegedeeld of je hiervan op de hoogte kunt zijn.

 4. De geheimhoudingsverplichting geldt tijdens het dienstverband én tot een periode van 5 jaar na uitdiensttreding.

2.7.Veiligheid en gezondheid
Je voorkomt in je werk gevaren voor je zelf en anderen. Je houdt je daarbij aan de richtlijnen van APG Groep over veiligheid, gezondheid en welzijn en je gebruikt de voorgeschreven beveiligingen en veiligheidsmiddelen.

2.8.Nevenactiviteiten

 1. Vóór indiensttreding meld je je nevenactiviteiten aan APG Groep.

 2. Ben je in dienst van APG Groep dan is het alleen toegestaan nevenactiviteiten te verrichten of een nevenbetrekking te aanvaarden als APG Groep hiervoor van te voren schriftelijk toestemming aan jou heeft verleend.

 3. In ieder geval wordt het niet toegestaan nevenactiviteiten te verrichten of een nevenbetrekking te aanvaarden als:


 • dit concurrerend is voor APG Groep of aan APG Groep gelieerde ondernemingen;

 • sprake is van onverenigbaarheid van functies;

 • het in combinatie met je eigen functie (lichamelijk of psychisch) een te zware belasting voor je vormt;

 • het schade toebrengt of kán toebrengen aan de belangen of goede naam van APG Groep.

2.9.Code of conduct - integriteit

 1. Voor iedere werknemer geldt de code of conduct. Je bent verplicht een verklaring te tekenen waarin is bepaald, dat je kennis hebt genomen van de inhoud van deze code of conduct en dat je het gestelde in de code zult naleven.

 2. Alleen met inachtneming van hetgeen hierover is vermeld in de code of conduct, is het jou als werknemer toegestaan rechtstreeks of door tussenkomst van een ander/anderen om aan (mogelijke) relaties van werkgever geschenken, giften, provisie of beloning te geven of deze van hen te aanvaarden.

2.10.Industriële en intellectuele eigendommen

 1. APG Groep is de enige eigenaar van de resultaten in jouw werk en de intellectuele eigendomsrechten daarin. Het maakt daarbij niet uit of je alleen werkt of met anderen. Dit geldt altijd, of dit nu betrekking heeft op activiteiten uitgevoerd in je werk of met gebruikmaking van aan APG Groep ontleende kennis of vaardigheden, of om resultaten en intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op ondernemingsactiviteiten van APG Groep. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uitvindingen, verkregen uitkomsten, modellen, uitgedachte werkwijzen, marketing concepten, “brands”/merken, bedrijfsmethoden, tekeningen, software, gegevensbestanden, geschreven en/of gemaakte werken, etcetera.

 2. Je stelt APG Groep zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van deze resultaten. Je mag de kennis c.q. resultaten bedoeld in dit artikel niet publiceren en/of bekend maken.

 3. APG Groep kan op deze resultaten binnen en buiten Nederland industriële eigendomsrechten vestigen, zoals merken en domeinnamen, octrooien en modelrechten. Je draagt hierbij al deze rechten aan APG Groep over. Je verleent aan APG Groep alle medewerking bij het vestigen of verkrijgen van, het beschikken over en handhaven en uitoefenen van deze rechten. De kosten daarvan komen voor rekening van APG Groep.

 4. Als APG Groep geen gebruik wil maken van je behaalde resultaten, kan APG Groep afstand doen van het eigendomsrecht. Je kunt hierom – in beginsel binnen 3 maanden – schriftelijk verzoeken. APG Groep kan bepaalde voorwaarden stellen aan deze afstandverklaring.

 5. Als APG Groep gebruik maakt van het recht op octrooi, ontvang je daarvoor een billijke vergoeding.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina