Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgave


Hoofdstuk4 Arbeidstijden Arbeidsduur artikel .1arbeidstijdDovnload 0.55 Mb.
Pagina4/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Hoofdstuk4 Arbeidstijden

  1. Arbeidsduur

artikel .1arbeidstijd

1.1.APG Groep kent voltijd dienstverbanden van verschillende omvang.

1.2.De werktijd bij een voltijd dienstverband kan op jaarbasis gemiddeld 36, 38 of 40 uur per week zijn. Werkgever bepaalt wat de omvang van je voltijd dienstverband is.

1.3.In je arbeidsovereenkomst staat vermeld wat de omvang van je dienstverband is bij een voltijd dienstverband.

1.4.Is je functie ingedeeld in salarisschaal XII of hoger dan is de omvang van je voltijd dienstverband gemiddeld 40 uur per week op jaarbasis.

artikel .2Deeltijdwerk en aanpassing arbeidsduur

2.1.Je kunt ervoor kiezen in deeltijd te gaan werken. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsduurgerelateerde arbeidsvoorwaarden.

2.2.Op een verzoek in deeltijd te gaan werken of je al bestaande deeltijd arbeidsduur te wijzigen, is de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) van toepassing. Je verzoek om de arbeidsduur aan te passen zal in beginsel door APG Groep worden gehonoreerd, tenzij dit op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang, niet van werkgever kan worden verwacht. Bij een verzoek om uitbreiding van de arbeidsduur is in elk geval sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang bij overschrijding van de werktijd van het voor jou geldende voltijd dienstverband, bij het ontbreken van benodigd werk, formatieruimte of budget.

  1. Bedrijfstijd en werktijden

artikel .3Bedrijfstijd

3.1.De normale bedrijfstijd loopt van 6.30 uur tot 20.00 uur.

3.2.Voor specifiek aangewezen groepen/functies loopt de normale bedrijfstijd van 6.30 uur tot 22.00 uur, of kan de bedrijfstijd op 7 maal 24 uur per week worden gesteld.

artikel .4Werktijden


De werktijd is gemiddeld 36, 38 of 40 uur per week op jaarbasis. Binnen door jouw leidinggevende gestelde kaders kun je, in principe, jouw begin-, rust- en eindtijden zelf bepalen.

Bij het vaststellen van werktijden worden de Arbeidstijdenwet en de bedrijfsvoering als uitgangspunt genomen.


artikel .5Rooster

5.1.De voor iedere werknemer geldende individuele arbeidstijden of de afgesproken arbeidstijden voor (specifieke) groepen werknemers worden vastgelegd in een rooster. Voor het einde van ieder kalenderjaar stel je in overleg met jouw leidinggevende het rooster van het volgend kalenderjaar op, rekening houdend met de eisen van de bedrijfsvoering en de Arbeidstijdenwet. Jouw leidinggevende stelt het rooster vast.

5.2.Voor oproepkrachten wordt het rooster, afhankelijk van het werkaanbod, door de leidinggevende wekelijks vastgesteld voor de week daaropvolgend. De specifieke afspraken gemaakt ten aanzien van oproepkrachten zijn als bijlage 5 bij deze cao gevoegd.

artikel .6Overwerk

6.1.Overwerk is werk dat je in opdracht van jouw leidinggevende verricht buiten jouw rooster. APG Groep probeert overwerken zoveel mogelijk te beperken.

6.2.Bij noodzaak, aangegeven door werkgever, ben je verplicht over te werken voor zover werkgever de wettelijke voorschriften, bepalingen van deze cao en de redelijkheid in acht neemt.

Hoofdstuk5 Inkomen
artikel .1Beloningssysteem


De beloning bestaat uit een deel vast inkomen en een deel variabel inkomen. Voor het vaste inkomen zijn er 13 salarisschalen. Het variabele inkomen wordt gebaseerd op het realiseren van individuele targets.
A. Vast Inkomen

artikel .2Functiegroepen


Het vaste inkomen is gerelateerd aan de functiegroep waarin je functie is ingedeeld. Elke functie valt in een functiegroep en aan elke functiegroep is een salarisschaal gekoppeld. In totaal zijn er 13 functiegroepen (zie bijlage 1 van deze cao).

artikel .3Functiewaardering

3.1.APG Groep past de Hay-methode voor functiebeschrijving en -waardering toe. Deze richt zich op het vaststellen van de bijdrage die van een functie wordt verwacht om de organisatiedoelstellingen te realiseren en wat er in een functie nodig is om die bijdrage te kunnen leveren.
3.2.De inhoud van de functie, zoals vastgelegd in de functiebeschrijving, bepaalt de zwaarte, uitgedrukt in een puntentotaal. Dit totaal is bepalend voor de indeling in een functiegroep.
Voor nieuwe en gewijzigde functies wordt door je leidinggevende na overleg met jou een functiebeschrijving gemaakt volgens een standaard format. Kern van de functiebeschrijving zijn de resultaten die in de functie bereikt moeten worden.
3.3.Voor functies met een duidelijk groeipad bestaat de mogelijkheid om een beschrijving te maken in de vorm van een functiefamilie. Dat is een opeenvolgende reeks van functies die qua taken niet wezenlijk van elkaar verschillen maar waar wel sprake is van een toenemende complexiteit en/of een vergroting van de bevoegdheden waardoor de voor de functie benodigde kennis en kunde ook toenemen.

artikel .4Indelingscommissie

4.1.Functie-indeling in de salarisschalen I tot en met XIII vindt plaats met behulp van de Hay-methode.
De indelingscommissie kent een functieniveau (-indeling) toe aan een functiebeschrijving.

4.2.De indelingscommissie bestaat uit managers uit de lijn en de Directeur CHR. De indelingscommissie zendt een indelingsbesluit aan de verantwoordelijke lijnmanager. Jouw leidinggevende informeert je over de indeling van je functie en geeft een toelichting.
artikel .5Salarisschalen

5.1.Elke schaal kent een minimum, een maximum en een (maximale) uitloop.

5.2.De positie van je salaris in de schaal wordt uitgedrukt door de term Relatieve Salaris Positie (RSP). De RSP geeft aan welk deel jouw salaris is van het schaalmaximum (RSP 100).

5.3.Schaalmaximum (RSP 100): het maximum van de schaal dat, op basis van beoordeling, bij normaal goed functioneren (beoordeling C) maximaal behaald kan worden.

5.4.Schaalminimum: het minimale instroomniveau.

5.5.De uitloop ligt voor elke schaal op RSP 110%. De uitloop kun je alleen bereiken bij een (meerjarige) beoordelingsscore D en E.

5.6.In bijlage 2 staan de per 1 januari 2013 en 1 april 2013 geldende minimum-, maximum- en uitloopsalarissen. De bedragen zijn vaste jaarsalarissen, inclusief de separaat uitbetaalde vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (7,45%). Je ontvangt je salaris in 12 maanden, in mei 8% vakantietoeslag en in december 7,45% eindejaarsuitkering.B. Regels voor inschaling1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina