Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgave


artikel .6Persoonlijke inschalingDovnload 0.55 Mb.
Pagina5/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

artikel .6Persoonlijke inschaling


Bij indiensttreding word je ingedeeld in de salarisschaal behorend bij jouw functie. Het instroomniveau ligt ten minste op het minimum van de schaal.

artikel .7Promotie en doorgroei

7.1.Je wordt ingedeeld in een hogere salarisschaal bij promotie of als je aantoonbaar bent doorgegroeid in een functiereeks.

7.2.Er is sprake van promotie als je wordt benoemd in een andere functie die is ingedeeld in een hogere functiegroep. Het moet gaan om een functie in een ander vakgebied of een functie in hetzelfde vakgebied die wezenlijk andere taken bevat. Doorgroei binnen een functiereeks of -ladder (bijv. junior, medior, senior) betekent dat de complexiteit en de bevoegdheden binnen de functie toenemen, terwijl de taken zelf niet wezenlijk wijzigen.

artikel .8Salaris bij inschaling in een hogere schaal

8.1.Bij promotie wordt het bestaande bruto salaris verhoogd met 4%. Het schaalmaximum van de nieuwe salarisschaal mag niet worden overschreden en het salaris zal tenminste het schaalminimum van de nieuwe salarisschaal bedragen. Als na de verhoging je salaris onder het schaalminimum uitkomt, wordt jou het schaalminimum toegekend. Bij een promotie is het mogelijk de definitieve schaalindeling pas toe te kennen als je de functie volledig vervult.

8.2.Bij een hogere indeling als gevolg van functieherwaardering, ontvang je het bijbehorende salaris met ingang van de datum waarop je je hoger ingedeelde functie volledig vervult. Als na de hogere indeling je salaris onder het schaalminimum uitkomt, wordt jou het schaalminimum toegekend.

artikel .9Salaris bij inschaling in een lagere schaal

9.1.Zowel de werkgever als jij kunnen het initiatief nemen om de mogelijkheid van een functie in een lagere schaal aan de orde te stellen. Deze mogelijkheid wordt besproken in het kader van het persoonlijk ontwikkelplan als onderdeel van de HR Cyclus. Voorwaarde is dat zowel jij als de werkgever van mening zijn dat een lager ingedeelde functie de toekomstige inzetbaarheid bevordert. In de regel is de functie maximaal één groep lager ingedeeld dan je huidige functiegroep.

9.2.Werkgever kan het initiatief nemen tot indeling in een lagere schaal bij demotie als gevolg van disfunctioneren, bij functieherwaardering of in geval van organisatorische wijzigingen (reorganisatie).

9.3.Inschalingsregels

 1. Je wordt in de lagere salarisgroep horizontaal ingeschaald, maar ten hoogste op het maximum salaris van de lagere salarisgroep. Het eventuele verschil tussen dit salaris en het oude salaris wordt als een voor de pensioenopbouw meetellende toeslag op het nieuwe salaris toegekend.

 2. Bij een lagere indeling als gevolg van functieherwaardering wordt de toeslag niet verhoogd met algemene salarisverhogingen. De toeslag wordt bevroren en verhogingen van het schaalsalaris worden in mindering gebracht op de toeslag.

 3. Bij een lagere indeling als gevolg van disfunctioneren of als gevolg van een reorganisatie wordt de toeslag niet verhoogd met algemene salarisverhogingen en in vier jaar afgebouwd.
  Jaar 1: 100%
  jaar 2: 75%
  jaar 3: 50%
  jaar 4: 25%
  vanaf jaar 5: 0%.

9.4.Indien je op eigen verzoek in een functie in een lagere schaal wilt werken, word je – als er een functie beschikbaar is – ingedeeld in de lagere schaal met bijbehorend salaris m.i.v. de datum dat je werkzaam bent in de lager ingedeelde functie.

9.5.Inschalingsregels
Je wordt in de lagere salarisgroep horizontaal ingeschaald, maar ten hoogste op het maximum salaris (RSP 100%) van de lagere salarisgroep.C Jaarlijkse individuele salarisaanpassing

artikel .10RSP-aanpassing gekoppeld aan beoordeling

10.1.Afhankelijk van de jaarlijkse individuele beoordeling van je functioneren, kun je, voor zover het maximum van de schaal / maximaal garantieperspectief nog niet is bereikt, elk jaar op 1 januari in aanmerking komen voor een salarisverhoging volgens onderstaande tabel. Er zijn 5 beoordelingsniveaus vastgesteld:


 • E = presteert uitstekend; laat zien handelingsbekwaam te zijn op een hoger niveau;

 • D = presteert boven verwachting; laat groeipotentie zien;

 • C = presteert naar verwachting; functioneert op het vereiste niveau;

 • B = presteert beneden verwachting; wekt vertrouwen op het vereiste niveau te kunnen functioneren;

 • A = schiet duidelijk tekort; wekt geen vertrouwen op het vereiste niveau te kunnen functioneren.

10.2.Bij de beoordeling wordt gekeken naar de algehele functievervulling, de kennis en vaardigheden waarover je beschikt en de competentieontwikkeling. Je functievervulling en kennis en vaardigheden worden samengevat in de eindbeoordeling onder de term “Totaal Performance”. Onder competenties verstaat APG Groep het concrete waarneembare gedrag dat nodig is om succesvol te functioneren.

10.3.De salarisdoorgroei werkt als volgt: de getallen in de tabel zijn de percentages van het maximum salaris waarmee het salaris wordt verhoogd. Deze zijn afhankelijk van de uitgebrachte beoordeling en je RSP. Afhankelijk van de beoordeling van je functioneren en je RSP wordt je RSP met deze procentpunten verhoogd.NB: een RSP wordt uitgedrukt in een percentage met 2 cijfers achter de komma. Bij de bepaling van de RSP-klasse in bovenstaande tabel wordt rekenkundig afgerond naar boven en naar beneden op 2 decimalen.
  1. Voorbeeld: bij een beoordeling ‘C’ en een RSP van 91%, neemt conform de tabel de RSP met 2 procentpunten toe. De nieuwe RSP bedraagt 93%.

  2. De maximaal te bereiken salarispositie ten opzichte van het te bereiken maximumsalaris is:


 • 110% bij een beoordeling D of E (tot het uitloopbedrag van de schaal bereikt is)

 • 100% bij een beoordeling C

 • 94% bij een beoordeling B

 • n.v.t. bij een beoordeling A10.4.Er vindt géén salarisverhoging plaats:

 1. bij een beoordeling A

 2. als je het maximum van de voor jouw functie geldende schaal hebt bereikt (tenzij je beoordelingsscore D of E is)

 3. als je in dienst bent getreden op of nà 1 oktober van het betreffende jaar.

 4. in die gevallen waarin door langdurige afwezigheid (indien 3 maanden of minder in een kalenderjaar is gewerkt) geen beoordeling mogelijk is.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina