Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgaveDovnload 0.55 Mb.
Pagina7/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

artikel .3Voorzieningen

3.1.HR Cyclus


 1. De jaarlijkse HR Cyclus is de gelegenheid bij uitstek om met je leidinggevende in gesprek te gaan over je ontwikkeling en je inzetbaarheid.
  De cyclus bestaat uit een plangesprek, één of meer voortgangsgesprekken en een beoordelingsgesprek.

 2. In het plangesprek dat aan het begin van het jaar wordt gevoerd, bespreek je met je leidinggevende de werkzaamheden van het komende jaar en de targets die je daarin wilt bereiken. Daarnaast is er in het plangesprek ook de gelegenheid om dieper in te gaan op de vraag hoe jij je in de toekomst wilt ontwikkelen.

 3. Je leidinggevende zorgt er dan ook voor dat je op de hoogte bent van de veranderingen die in de komende periode verwacht kunnen worden. Zo nodig kun je je daarop voorbereiden door het volgen van een opleiding. Afspraken daarover worden vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). APG Groep stelt faciliteiten ter beschikking in de vorm van vergoeding van de kosten en zo nodig extra tijd voor het volgen van opleidingen.

 4. In het voortgangsgesprek wordt besproken of je met de realisatie van de afgesproken targets op de goede weg bent. Het kan ook zijn dat er wijzigingen zijn opgetreden die moeten leiden tot nieuwe afspraken. Ook de voortgang van je Persoonlijk Ontwikkel Plan kan in het voortgangsgesprek aan de orde komen. In het beoordelingsgesprek geeft jouw leidinggevende aan hoe de beoordeling over het afgelopen kalenderjaar luidt. Zowel voor wat betreft het functioneren in algemene zin als voor wat de realisatie van de afgesproken doelen betreft.

3.2.APG biedt een palet aan mogelijkheden om te werken aan je eigen gezondheid en duurzame inzetbaarheid. APG stimuleert je om meer te bewegen, te stoppen met roken, het gebruik van alcohol te matigen, gezond te eten en voldoende te ontspannen. En op het gebied van duurzame inzetbaarheid kan er een keuze worden gemaakt uit een breed aanbod van trainingen, workshops, coaching en intervisie. Het meest recente aanbod is te raadplegen via het intranet.

3.3.Persoonlijk Ontwikkelingsbudget


 1. Je krijgt per kalenderjaar een persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 200,- ter beschikking. Dat budget kun je gebruiken voor het bevorderen van je eigen leervermogen en daarmee ook van je inzetbaarheid. Daaronder wordt ook begrepen deelname aan gezondheidsbevorderende activiteiten.

 2. Tijdens het plangesprek maak je afspraken met je leidinggevende over de besteding van het budget. De gekozen opleiding hoeft niet direct gericht te zijn op je huidige of toekomstige functie. 

 3. Je kunt in overleg met je leidinggevende, besluiten om het persoonlijk ontwikkelingsbudget niet (geheel) te benutten. Het resterende budget wordt dan aan het jaarbudget van het volgende jaar toegevoegd.

 4. Als je na twee jaar het budget nog steeds niet (geheel) hebt gebruikt, dan vervalt het resterende budget. Het jaar daarop heb je weer de beschikking over een enkel jaarbudget.

3.4.Studiekostenvergoeding

 1. Volg je een opleiding dan kun je, onder de in deze regeling vermelde voorwaarden, aanspraak maken op een studiekostenvergoeding. De hoogte van de vergoeding is 100%. De voor de studie benodigde tijd is zoveel mogelijk eigen tijd.

 2. Voor vergoeding komen ten hoogste in aanmerking de kosten die in redelijkheid moeten worden gemaakt om de opleiding te kunnen volgen. Indien meerdere opleidingsmogelijkheden beschikbaar zijn, zal, mede op basis van een vergelijking van kwaliteit en kosten van deze mogelijkheden, de werkgever na overleg met de werknemer bepalen welke opleiding gevolgd c.q. vergoed kan worden. In principe wordt niet meer dan één studie tegelijkertijd vergoed.

 3. De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking:


 • de kosten verbonden aan de inschrijving volgens het tarief dat behoort bij een normale studieduur;

 • het cursusgeld;

 • het examen- en tentamengeld; kosten van één herexamen;

 • de kosten van verplicht voor een studie aan te schaffen studiemateriaal;

 • de extra reis- en verblijfkosten die in verband met een studie moeten worden gemaakt en wel de kosten van de goedkoopste wijze van redelijk openbaar vervoer naar de cursusplaats.
 1. Aan werknemers die bij indiensttreding c.q. uitdiensttreding een opleiding volgen, kan slechts een vergoeding worden verleend voor die kosten die betrekking hebben op het gedeelte van de studie dat tijdens het dienstverband wordt gevolgd.

 2. Verlof wordt toegekend voor het volgen van de opleiding voor zover die onder werktijd plaatsvindt en voor examens en tentamens. Voor herexamens wordt geen verlof toegekend.

3.5.Studieovereenkomst

 1. Als de totale vergoeding voor cursus-, reis-, boeken-, en verblijfkosten voor een bepaalde studie (die al dan niet in opdracht van de werkgever gevolgd wordt) meer dan € 2.500,- bedraagt, wordt een studieovereenkomst gesloten waarbij bepaald wordt dat als je het bedrijf binnen 3 jaar na beëindiging van de studie op eigen verzoek verlaat, dan wel de beëindiging van het dienstverband in overwegende mate aan jou als werknemer is te wijten, het bedrag van de aan jou betaalde vergoeding, voor zover deze het bedrag van € 2.500,- te boven gaat, door jou wordt terugbetaald.

 2. De omvang van het terug te betalen bedrag is afhankelijk van het moment van opzegging en bedraagt als de opzegging plaatsvindt:

 3. tijdens de opleiding of binnen een jaar na de beëindiging van de opleiding: de aan jou betaalde vergoeding voor zover deze het bedrag van € 2.500,- heeft overschreden;

 4. tussen 1 en 2 jaar na beëindiging van de opleiding: 2/3 deel van de betaalde vergoeding boven het bedrag van € 2.500,-;

 5. tussen 2 en 3 jaar na beëindiging van de opleiding: 1/3 deel van de betaalde vergoeding boven het bedrag van € 2.500,-.

 6. De werkgever kan met jou een terugbetalingsregeling treffen als het terug te betalen bedrag bezwaarlijk in één keer terugbetaald kan worden.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina