Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgave


Hoofdstuk7 Werk en privé artikel .1VerlofDovnload 0.55 Mb.
Pagina8/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Hoofdstuk7 Werk en privé

artikel .1Verlof

1.1.Je hebt per kalenderjaar een wettelijke aanspraak op verlof van vier maal de met jou overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week.

1.2.Per kalenderjaar heb je recht op bovenwettelijk verlof van één maal de met jou overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week. De waarde van het bovenwettelijke verlof kan worden gestort in het flexbudget (zie hierna artikel 14), zodra het flexbudget operationeel wordt.

1.3.Als je niet een volledig kalenderjaar in dienst bent, heb je naar evenredigheid recht op de wettelijke en bovenwettelijke verlof-uren.

artikel .2Opnemen verlof

2.1.Jouw verlofaanspraken (wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren) en eventueel gekochte verlofuren vind je terug in het verlofregistratiesysteem van APG Groep. Bij jouw leidinggevende vraag je via dit systeem verlof aan.

2.2.Je dient de jou toekomende wettelijke- en bovenwettelijke verlofuren zoveel mogelijk op te nemen in het jaar waarin deze worden opgebouwd. Je stelt in overleg met jouw leidinggevende de data vast waarop je verlofuren opneemt. Indien je als werknemer je verlofuren niet vóór 1 juli van het kalenderjaar volgend op dat waarin de uren zijn opgebouwd, hebt opgenomen of in overleg met je leidinggevende hebt ingepland, stelt werkgever eenzijdig vast wanneer je deze verlofuren moet opnemen.

2.3.Eenmaal per jaar dien je verlof op te nemen in een aaneengesloten periode van minimaal twee werkweken.

artikel .3Ziekte & verlof; verlof & ziekte

3.1.Bij ziekte gelden de wettelijke bepalingen inzake vakantie-uren.

3.2.Word je tijdens verlof ziek dan behoud je de aanspraak op de daardoor gemiste verlofuren uitsluitend indien:

 1. de ziekte onmiddellijk tijdens het verlof bij jouw leidinggevende wordt gemeld; én

 2. je na het verlof over de aard en duur van de ziekte een medische verklaring kunt overleggen; én

 3. naar het oordeel van de bedrijfsarts tijdens de periode van ziekte tijdens jouw vakantie sprake is geweest van arbeidsongeschiktheid.

artikel .4Overige spelregels


Er wordt per verlofdag het aantal verlofuren van het saldo afgeboekt dat je op die dag, volgens jouw rooster, feitelijk had moeten werken.

artikel .5Verval en verjaring van verlofrechten

5.1.Het doel van verlof is dat je uitrust. Daarom vindt APG dat je zowel de wettelijke als bovenwettelijke verlofuren op moet nemen in het kalenderjaar dat je ze verwerft.

5.2.Niet opgenomen / bestede wettelijke verlofaanspraken,vervallen 12 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin je de aanspraak hebt verworven. De wettelijke vervaltermijn is een half jaar. De wettelijke termijn wordt in deze cao verlengd tot 1 jaar met inachtneming van hetgeen hiervoor is gesteld in artikel 2 lid 2.

5.3.Niet opgenomen / bestede bovenwettelijke verlofaanspraken verjaren 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin je de aanspraak hebt verworven, met inachtneming van het gestelde in artikel 2 lid 2 van deze cao.

artikel .6Feestdagen

6.1.Op feestdagen wordt vrijaf gegeven met behoud van salaris.

6.2.Als feestdagen worden aangemerkt:

 1. Nieuwjaarsdag.

 2. Goede Vrijdag

 3. Tweede Paasdag.

 4. Koninginnedag.

 5. Hemelvaartsdag.

 6. Tweede Pinksterdag.

 7. De beide Kerstdagen.

6.3.Indien feestdagen vallen op een dag waarop doorgaans bij werkgever of door jou volgens je vastgestelde rooster niet gewerkt wordt, zal geen compensatiedag worden gegeven.

artikel .7Buitengewoon verlof


Je kunt buitengewoon verlof opnemen, met behoud van inkomen, in de volgende gevallen:


 • bij je eigen huwelijk/partnerregistratie

 • bij je ondertrouw

4 dagen

1 dag


 • bij de bevalling van je echtgenote, geregistreerd partner, persoon met wie je ongehuwd samenwoont (samenlevingscontract) of degene van wie je het kind erkent

 • na de bevalling van je echtgenote, geregistreerd partner, persoon met wie je ongehuwd samenwoont (samenlevingscontract) of degene van wie je het kind erkent binnen de wettelijke kaders (Wet Arbeid en Zorg art. 4:2)

2 dagen

2 dagen


1 dag
1 dag

1 dag


 • bij het overlijden van je echtgeno(o)t (e), geregistreerd partner of persoon met wie je ongehuwd samenwoont (samenlevingscontract)

 • bij het overlijden van je bloed- en aanverwanten:

 • in de eerste graad (vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van bijwonen begrafenis/crematie)

 • in de tweede graad (vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van bijwonen begrafenis/crematie)

 • in de derde en vierde graad (bijwonen begrafenis/crematie)
vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie
4 dagen
2 dagen
1 dag

 • bij het 25-, 40- of 50-jarig dienstjubileum van jezelf of je echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of persoon met wie je ongehuwd samenwoont (samenlevingscontract)

 • bij de viering van het 25-, 40-, 50- jarig dienstjubileum van je ouders, schoonouders, stief- en pleegouders

1 dag

1 dag


 • bij je verhuizing ingeval van overplaatsing en je een eigen huishouding hebt

 • bij je verhuizing ingeval van overplaatsing zonder eigen huishouding

max. 4 dagen
max. 2 dagen

 • voor kaderleden van vakorganisaties die deze cao hebben gesloten, voor zover het bedrijfsbelang zich er niet tegen verzet en na schriftelijk verzoek van de vakorganisatie, geldt:

 • voor het bijwonen van vergaderingen indien je deel uitmaakt van besturende colleges of afgevaardigde bent van een onderdeel van die vakorganisatie c.q. de centrale organisatie.

 • voor het volgen van door of namens de vakorganisatie georganiseerde vormings- of scholingsbijeenkomsten

max. 26 dagen per jaar

max. 3 dagen per jaar


 • Overige bijzondere omstandigheden

In overleg met je leidinggevende
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina