Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgaveDovnload 0.55 Mb.
Pagina9/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

artikel .8Spelregels


Jouw leidinggevende moet je verlofaanvraag goedkeuren. Je vraagt buitengewoon verlof aan via het verlofregistratiesysteem van APG Groep.

De mogelijkheden van buitengewoon verlof gelden voor zover deze binnen je vastgestelde rooster vallen.


artikel .9Zorgtaken en verlof

9.1.Je kunt aanspraak maken op de in de Wet arbeid en zorg (Wazo) genoemde verlofvormen:


 1. Adoptieverlof

 2. Zwangerschaps- en bevallingsverlof

 3. Ouderschapsverlof

 4. Kortdurend zorgverlof

 5. Langdurend zorgverlof

 6. Calamiteitenverlof

 7. Levensloopregeling (voor zover nog mogelijk conform de toepasselijke wetgeving)

9.2.Voor het toekennen van deze verlofvormen dient je leidinggevende goedkeuring te geven en gelden de bepalingen van de Wet arbeid en zorg voor zover hierna niet anders bepaald. Meer informatie over genoemde verlofvormen kun je vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

9.3.Ouderschapsverlof dient te worden opgenomen in één aaneengesloten periode. Je kunt APG Groep verzoeken om na afloop van het ouderschapsverlof je arbeidstijdenpatroon tijdelijk aan te passen. Hiervoor gelden de bepalingen van de Arbeidstijdenwet.

artikel .10Voorzieningen bij zwangerschaps- en bevallingsverlof

10.1.Als je tengevolge van zwangerschap of bevalling de bedongen arbeid niet verricht, gelden voor jou de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW), Ziektewet (ZW), de Wet arbeid en zorg (Wazo), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Toeslagenwet (TW).

10.2.Tijdens de wettelijke periode van 16 weken ontvang je als medewerkster, van wie het dagloon de grens van het maximum dagloon – zoals bepaald in de Wet financiering sociale verzekeringen – overschrijdt, bovenop de WAZO-uitkering een aanvulling tot 100% van het maandinkomen.

artikel .11Onbetaald verlof

11.1.Je hebt, na een aaneengesloten dienstverband van tenminste vijf jaar, recht op een sabbatical leave mits het bedrijfsbelang zich hier niet tegen verzet. Dit verlof is onbetaald en kan gedurende een aaneengesloten periode van minimaal vier maal en maximaal 20 maal de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week worden opgenomen. Het opnemen van een tweede sabbatical leave kan, indien je na afloop van je eerste sabbatical leave weer een aaneengesloten dienstverband van vijf jaar hebt doorlopen.

11.2.Het voornemen om een sabbatical leave te nemen dien je tenminste 12 maanden van tevoren schriftelijk kenbaar te maken bij je leidinggevende. Je hebt na afloop van een sabbatical leave recht op terugkeer in een gelijkwaardige functie. Is die er niet, dan worden de geldende regels inzake het vervallen van de functie in acht genomen. Je mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van je werkgever, tijdens een sabbatical leave geen werkzaamheden voor derden verrichten of als zelfstandige werkzaam zijn.

11.3.Het opnemen van onbetaald verlof om andere redenen, is ook mogelijk mits het bedrijfsbelang zich hiertegen niet verzet. Het dient in goed overleg met jouw leidinggevende tot stand te komen. Naast de voorwaarden die je in overleg met je leidinggevende afspreekt, is het hiervoor gestelde onder lid 1 en 2 in ieder geval van toepassing.

11.4.De voorwaarden, gevolgen en de periode van sabbatical leave of overig onbetaald verlof worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

artikel .12Vitaliteitsbijdrage

12.1.Je ontvangt een maandelijkse vitaliteitsbijdrage van 0,8% van je ontvangen salaris vermeerderd met je PT en je structurele PT (in de voormalige cao heette dit de “levensloopbijdrage” of “Toeslag Hoofdlijnenakkoord VPL”). Deze bijdrage is niet pensioengevend.

12.2.In de toekomst kan deze bijdrage worden ingezet voor het flexbudget, dan wel de (wettelijk nog in te voeren) vitaliteitsregeling.

artikel .13Mantelzorg


Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Steeds meer werknemers hebben naast hun werkzaamheden bij APG Groep een taak als mantelzorger. Mantelzorg en werk zijn goed te combineren, mits er bewust mee omgegaan wordt. Dan kan overbelasting voorkomen worden en kunnen werknemers een goede balans vinden tussen werk en zorgtaken. APG Groep zal stimuleren dat in gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers mantelzorg een gangbaar gespreksonderwerp wordt. APG Groep zal de verschillende vormen van betaald en onbetaald verlof inzichtelijk maken. Daarmee worden maatwerkoplossingen bespreekbaar die aan de belangen van zowel de mantelzorger als APG Groep tegemoetkomen.

artikel .14Flexbudget


APG Groep en de vakbonden hebben het voornemen om een flexbudget in te voeren. Iedereen komt daarvoor in aanmerking. Bij de invoering van het flexbudget zullen ook de mogelijkheden van een levensfase bewust personeelsbeleid worden betrokken.

Hoofdstuk8 Bijzondere vergoedingen

artikel .1Incidenteel werken op inconveniënte uren / in (incidentele) inconveniënte roosters

1.1.De normale bedrijfstijd van APG Groep loopt van 6.30 uur tot 20.00 uur. Deze tijdstippen geven de grenzen van het dag-/weekvenster aan (zie tabel 1). Inconveniënte uren zijn de uren die buiten het reguliere dag-/weekvenster vallen.

1.2.Inconveniënt in relatie tot werktijden of roosters betekent werktijden of roosters die fysiek en/of mentaal meer bezwarend of belastend zijn bij de functie-uitoefening en/of naar algemene maatstaven sociaal belastend of minder aangenaam zijn.

1.3.Voor specifiek aangewezen groepen/functies loopt de normale bedrijfstijd van 6.30 uur tot 22.00 uur of kan de bedrijfstijd op 7 maal 24 uur per week worden gesteld.

1.4.Indien je, anders dan in de vorm van overwerk, incidenteel volgens rooster werk verricht buiten het normale dagvenster op de dagen maandag tot en met vrijdag, omdat de aard van de werkzaamheden zich verzet tegen het verrichten van arbeid binnen deze tijden, wordt jou een toeslag als hierna in Tabel 1 weergegeven, toegekend.

1.5.Je komt in aanmerking voor een toeslag voor het werken op inconveniënte uren als:


 1. je incidenteel op ongebruikelijke tijdstippen werkt en

 2. er geen sprake is van overwerk (anti-cumulatie).

1.6.Deze toeslag bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor jou geldende uursalaris, met als maximum het salaris behorende bij het maximum van salarisschaal V (zie bijlage 2 bij deze cao). Dit percentage is afhankelijk van de dag en het tijdstip waarop je hebt gewerkt, namelijk:


- 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 20.00/22.00 uur en 24.00 uur;
- 45% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 00 en 6.30 uur en voor de uren op zaterdag;
- 70% voor de uren op zondag en op feestdagen.
(Zie Tabel 1 hierna).

Tabel 1: Toeslag in % bij werken op inconveniënte uren/incidenteel inconveniënt rooster
Dag-/weekvenster =

 
Inconveniënte uren =

 Dagen:

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Uren:

Feestdag

 

 

 

 

 

 

00

-

6.30

70

45

45

45

45

45

45

6.30

-

20/22

70

0

0

0

0

0

45

20/22

-

24

70

20

20

20

20

20

45 • - De normale bedrijfstijd loopt van 6.30 uur tot 20.00 uur.

 • - Voor specifiek aangewezen groepen/functies loopt de normale bedrijfstijd van 6.30 uur tot 22.00 uur.

1.7.De toeslag wordt slechts toegekend indien het werk is begonnen vóór 5.30 uur, respectievelijk is beëindigd na 21.00/23.00 uur.

1.8.Je krijgt de toeslag alleen over de uren die je daadwerkelijk hebt gewerkt. Je krijgt dus geen toeslag als je verlof hebt of ziek bent.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina