Capita Selecta deel 8 Rol van de schoolleider1 bij medezeggenschap InleidingDovnload 12.31 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte12.31 Kb.


Capita Selecta deel 8
Rol van de schoolleider1 bij medezeggenschap
Inleiding
Het bevoegd gezag (bestuur) is eindverantwoordelijk voor de scholen die tot zijn organisatie behoren. Formeel gesproken ontwikkelt het bevoegd gezag beleid, het bespreekt dit met de MR die er vervolgens mee instemt of er over adviseert. Voor veel medezeggenschapsraden staat het bevoegd gezag ver van de school af. Omgekeerd is het voor het bevoegd gezag niet doenlijk om met alle MR’en regelmatig contact te hebben.

Voor MR’en is de schoolleider veel dichterbij en gemakkelijker te benaderen. De schoolleider vormt dan ook vaak een eerste aanspreekpunt, vooral als het gaat om zaken die rechtstreeks uit de dagelijkse schoolpraktijk voortkomen.

De WMS biedt de mogelijkheid om de schoolleider namens het bevoegd gezag te laten opereren, de formele bevoegdheden worden dan overgedragen. De schoolleider is in zo’n geval gemandateerd, dat wil zeggen dat hij namens het bevoegd gezag spreekt en handelt. Het schoolbestuur blijft eindverantwoordelijk. De precieze taken en bevoegdheden van de schoolleider liggen vast in het managementstatuut.
De schoolleider in de WMS
In de WMS wordt in artikel 1, sub h aangegeven wat onder schoolleiding wordt verstaan:
‘schoolleiding’: de directeur, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en de rector, directeur of leden van de centrale directie bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede de conrectoren of de adjunct-directeuren.
In de praktijk wordt de schoolleiding in het basis- en speciaal onderwijs gevormd door de (bovenschools) directeur en de adjunct-directeur of de locatieleider. In het voortgezet onderwijs zijn de directeur/rector en de adjunct-directeur/conrector de schoolleiding.
De MR heeft over het algemeen te maken met de schoolleider in de rol van vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De WMS biedt in artikel 6 lid 5 de mogelijkheid om als bevoegd gezag niet zelf de besprekingen met de MR te voeren, maar dit te mandateren aan de schoolleiding:
De besprekingen in de medezeggenschapsraad kunnen namens het bevoegd gezag worden gevoerd. Het bevoegd gezag kan een lid van de schoolleiding dan wel een personeelslid dat managementtaken verricht ten behoeve van meer dan een school opdragen de besprekingen met de medezeggenschapsraad dan wel bepaalde besprekingen met de medezeggenschapsraad namens hem te voeren.
Als de schoolleider namens het bevoegd gezag optreedt, dient dit te worden vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut. Een schoolleider kan in dat geval niet tegelijkertijd vertegenwoordiger zijn van het bevoegd gezag en ook lid van de medezeggenschapsraad. In artikel 3, lid 7 van de WMS staat hierover:
Geen lid van de medezeggenschapsraad kunnen zijn degenen die deel uitmaken van het bevoegd gezag.
Rol van de schoolleider
Een lid van de schoolleiding kan veel invloed uitoefenen op het functioneren van de medezeggenschapraad. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen. De schoolleider die de MR een belangrijk democratisch orgaan vindt, dat een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, zal de MR daarom voortdurend direct op de hoogte brengen van actuele ontwikkelingen. In zo’n geval zal de balans positief zijn. Het tegenovergestelde is het geval bij de schoolleider die zoveel mogelijk zijn zaakjes zelf wil regelen en die de MR maar een lastig instituut vindt.

De schoolleider heeft verschillende middelen om de MR te stimuleren, bijvoorbeeld door vooroverleg met MR-leden te voeren of de agenda van de MR met de voorzitter door te nemen. Ook kan de schoolleider ervoor zorgen dat de vergaderdata en agenda’s van de personeelsvergaderingen, het schoolleidersoverleg en die van de MR op elkaar worden afgestemd. En ten slotte kan de schoolleider de MR adviseren en waardering tonen voor het werk van de leden van de medezeggenschapsraad.Schoolleider wel of niet aanwezig bij MR-vergadering?
Vaak is de vraag aan de orde of de schoolleider bij alle MR-vergaderingen aanwezig moet zijn. De MR bepaalt of de schoolleider wel of niet aanwezig is. Het is van belang dat de MR hier over nadenkt en zijn standpunt bepaalt.

Een schoolleider bezit deskundigheid op velerlei terrein. De MR kan gebruik maken van deze deskundigheid door bijvoorbeeld advies te vragen over een ingewikkeld onderwerp. De schoolleider is door zijn positie in staat vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen te signaleren. Verder is hij een spin in het web van de informatie: bij hem komt relevante informatie binnen vanuit het ministerie, vanuit de gemeente, vanuit het schoolbestuur, vanuit ouders, vanuit het samenwerkingsverband, vanuit leerlingen en vanuit het team.

Bij agendapunten die een nadere toelichting behoeven of waar informatie moet worden verstrekt, ligt het voor de hand dat de schoolleider als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag aanwezig is. Maar er zullen ook momenten zijn dat de MR zich in zijn eigen overlegvergadering over een bepaald standpunt wil beraden en zonder de schoolleider wil discussiëren. Sommige MR-leden praten nu eenmaal makkelijker als de schoolleider niet aanwezig is. Als de MR een standpunt heeft bepaald, wordt dit vervolgens weer aan de schoolleider meegedeeld.

Als ‘oplossing’ kan worden gekozen voor een MR-agenda waar tijdens het eerste uur de schoolleider aanwezig is en de MR informeert over lopende zaken en vragen beantwoordt naar aanleiding van nieuwe beleidsplannen. In het tweede deel van de vergadering kunnen de MR-leden onderling discussiëren over voorstellen en een standpunt bepalen zonder dat de inbreng van de schoolleider hierbij direct van belang of noodzakelijk is.

Namens de projectgroep WMS,

Janny Arends, beleidsadviseur medezeggenschap bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.1 Om de leesbaarheid van dit artikel te vergroten is gekozen voor het gebruik van hij/hem/zijn. Hiermee wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina