Centraal College van Deskundigen Archeologie DatumDovnload 97.49 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte97.49 Kb.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda

telefoon 0182-540675 fax 0182-540676


VERSLAG VERGADERING CCvD ARCHEOLOGIECentraal College van Deskundigen Archeologie
Datum : 31 mei 2010

Tijd : 13.30 – 17.00 uurPlaats : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort

Kenmerk : SIKB-CCvD Archeo_N_2010_Concept_____________________________________________________________________


Aanwezig

Werkt bij

Afgevaardigd door / rol

Dhr. J. Klepper (HK)
voorzitter

Prof. H. Fokkens (HF)

Universiteit Leiden

Archon

Dhr. J. van den Bosch (JvdB)

SOB Research

NVAO

Dhr. Tj.J. Smit (TS)

Bouwfonds

NEPROM

Drs. J. de Boer (JdB)

Waternet

Unie v. Waterschappen

Dr. E.F. Gehasse (Eg)

RWS/DVS

RWS

Drs. J. Deeben (JD)

RCE

Rijk

Drs K. Esser (KE)

Archeoplan

VOiA

Drs. S. Boogert (SB)

Erfgoedinspectie

Rijk

Dhr. J. Hendriks (JH)

ADC Archeoprojecten

NVAO

Drs. A. Mars (AM)

Provincie Drenthe

IPO/IWC

Drs. M. Verbruggen (MV)

RAAP Archeologisch Advies

VOiA

Drs. E.N. Wieringa (EW)

SIKB

Secretaris

Mr. drs. W. de Koning (WdK)

SIKB

Programmadirecteur


AfwezigMevr. P. Schillemans

KIWA

VOC

Prof. N. Roymans (NR)

Vrije Universiteit

Archon

Drs. P. Deunhouwer (PD)

Gemeente Delft

NVvA

Mevr. J. Fix (JF)

Stadsregio Rotterdam

VNG

Drs. N. Arts

Gemeente Eindhoven

CGA


GastenProf. H. Kars (agp. 5)Drs. C. Sueur (agp 3)VerslagE. Wieringa

 1. Opening, vaststelling agenda
Hans Klepper opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Suzanne Boogert van de Erfgoedinspectie. Zij vervangt Dick de Jager als lid van het CCvD.
Er zijn een tweetal afmeldingen namens Archon is NR afgemeld. PD is verhinderd namens de NVvA evenals PS namens KIWA en NA namens het CGA. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.


JD

JD

EW

JvdB2 Praktijkpunten toepassing, toezicht KNA en

vergunningverlening

 • Stand van zaken RCE aardwetenschappers

RCE: JD geeft aan dat de regeling voorspoedig verloopt in die zin, dat er weinig uitval is. VOiA: MV geeft aan dat er nog een stuk toegezegd is waarin het Rijk/RCE een helder kader geeft (meetlat) voor eisen waaraan aardwetenschappers moeten voldoen die na 2007 instromen. Welke bijvakken zijn voldoende. Er bestaat nu nog steeds onduidelijkheid bij de groep wat de aard moet zijn van de specialisatie.
De vergadering besluit met het volgende


 • RCE werkt dit nader uit voor de volgende vergadering maakt dit bekend aan betrokken personen en organisaties.
 • Plannen volgende bijeenkomst actorenoverleg

De VZ vraagt de RCE om een volgend actorenoverleg te plannen. Dit was toegezegd door de RCE. Ook nu de NVvA het Register heeft teruggegeven aan OCW, is het zinvol dit overleg te laten plaatsvinden.
De vergadering besluit met het volgende


 • JD zet deze vraag uit binnen de dienst.
 • Brief Archeodienst inzake senior veldtechnici

Naar aanleiding van de brief vindt er een discussie plaats over alle actoren die buiten de boot van alle regelingen (EVC, SVT regeling) vallen. Vanuit de NVAO worden grotre zorgen geuit over de mensen die aan het eind van de rit niet aan de eisen van de verschillende regelingen voldoen? EVC is een oplossing van een deel van het probleem. Waarom kan er voor een beperkte groep geen clementie verleend worden? Hierop wordt door de EGI gereageerd dat tijdens de interim periode de eisen evengoed van kracht waren (vanaf 2002). Hiermee wordt aangegeven dat ze daarmee al lange tijd als bekend verondersteld mogen worden. Vanuit Archon wordt aangegeven dat zij een principieel bezwaar heeft tegen een generaal pardon regeling. De NEPROM geeft aan dat zij voor een pragmatische en tegelijkertijd principiële oplossing zijn. Dus wel coulant willen zijn, maar daarmee niet de bestaande regelingen en kwaliteitseisen ondergraven.


De vergadering besluit met het volgende


 • Ten aanzien van de brief is het CCvD van mening dat de werkervaring voor de regeling SVT van professionele aard dient te zijn. Dit betekent dat het niet per definitie betaald werk hoef te zijn (maakt wel de aantoonbaarheid makkelijker), werkervaring opgedaan als amateurarcheoloog wordt het CCvD niet beschouwd als werkervaring in een professioneel kader. Het programmabureau zal dit een brief namens het CCvD aan de Archeodienst in reactie op de brief laten weten aan de Archeodienst.
 • Ten aanzien het punt over actoren die aan geen van de eisen kunnen voldoen wordt afgesproken dit te agenderen voor de CCvD bijeenkomst van september. De NVAO zal ter voorbereiding met een notitie komen met hun voorstel tot oplossing. Deze wordt voorafgaand aan de bijeenkomst en ter voorbereiding aan het Programmabureau gestuurd.
3 Prj 144 Deponeren


 • Toelichting hoofdlijnen project en proces tot nu toe (W. de Koning, bijlage 3a en 3b)

WdK licht de stand van zaken toe binnen het project Deponeren. Gebleken is dat er een grote diversiteit aan eisen bestaat die depothouders hanteren. Afgesproken is dat procesafspraken (via aanpassing Protocol Programma van Eisen) geparkeerd worden voor de KNA versie 4.0. Daarnaast is het het ICT aspect. Deze punten leiden tot 6 projectonderdelen:

 • Duidelijkheid over eisen selecteren in het veld, bij uitwerking en afstoten

 • Harmoniseren van aanleveringseisen

 • Uitwerken standraad voor data-uitwisseling

 • Vastleggen werkafspraken in nieuwe KNA

 • Beheer standaard regelen

 • Implementeren

Bij het projecten zin alle belanghebbenden inhoudelijk betrokken (begeleidingcie en twee werkgroepen: selectie-deselectie en data-uitwisseling). Op 1 juli worden de (voorlopige) resultaten gepresenteerd aan het veld middels een kennis- en discussiebijeenkomst (RCE). Het eindresultaat van de verschillende projectonderdelen zijn naar verwachting in september 2010 gereed (CCvD 13 september). Daarna vastlegging in de KNA (tussentijds via een wijzigingsblad, of parkeren voor de versie 4.0) tevens beheer en financiering beheer data-standaard, aanpassen software en selectiebeleid. Tevens implementatie via de uitvoering/veld en depots.


 • Toelichting notitie juridische aspecten (bijlage 3c)

In samenspraak met verschillende betrokken partijen is een notitie opgesteld over de juridische aspecten van het deponeren. Aanleiding is discussie over de mogelijkheid van het stellen van eisen aan selectie, procesafspraken in de KNA, de rollen en verantwoordelijkheden van initiatiefnemer, bevoegde overheid, vergunninghouder en de depothouder. Het is geen aanzet tot aanpassing van de wet, maar meer het in kaart brengen van de huidige situatie. In de notitie is het volgende uitgewerkt: eigendom van het vondstmateriaal, verplichtingen conserveren en tijdelijk opslaan en mogelijkheden tot ingrijpen in het proces bij het tijdelijk opslaan als het mis dreigt te gaan. Al met al blijkt dat de positie van de vergunninghouder niet benijdenswaardig is. Bij hem liggen alle verplichtingen en nagenoeg alle risico’s.

Reacties CCvD:
NVAO: t.a.v. selectie en deselectie zou het uitgangspunt moeten zijn om te komen tot basis eisen die regionaal best iets mogen verschillen. Van belang is dat deze stabiel en uniform moeten zijn. Hoe gaat het met de problemen die nu op dit moment spelen? Hoe worden die opgelost?
WdK geeft aan dat dit ook de gewenste koers is binnen het project. Ten aanzien van wet (art 16 t/m 52) wordt in het geheel niet duidelijk wie wanneer precies eigenaar is. Als je afspraken wilt maken , is dat wel belangrijk. Het is een mix van de Monwet en privaatrecht. Zo wordt er ook geen duidelijkheid gegeven over wat conserveren precies inhoud. Hierover is veel discussie tussen depothouders en vergunninghouders. Licht hierop is van belang.
VOiA: met het project zijn we op de goede weg. De VOIA uit wel haar zorgen over inbreken van de depothouder in het wetenschappelijk proces. In de ogen van de VOiA is dat niet wenselijk. De KNA gaat uit van een moment van overdracht na afloop van het veldwerk en niet tijdens, noch vooraf.
RCE: er wordt nu een zware rol aan de depothouder toebedeeld ook in de zin van kennis en ethiek. Is een depothouder daar wel voldoende op toegerust?
NEPROM: Hoe je het ook wendt of keert- de initiatiefnemer betaalt. Dit kan wringen als de depothouder achteraf ook nog met een set eisen aankomt. AM geeft aan dat dit juist vooraf gebeurt, dat is de insteek. TS geeft aan dat de gemeente de eisen moet stellen via het PvE. Depots zouden dan ook rechtstreeks met gemeenten moeten communiceren. NEPROM pleit voor helderheid en eenduidige rollen, allemaal voorafgaand aan een onderzoek via het PvE.
WdK geeft aan dat het primaat bij het bevoegde gezag op locatie ligt. Op het moment van visueel waarnemen gaat het primaat over naar de eigenaar in juridische zin. Wat dit zou kunnen gaan betekenen voor de praktijk is in de notitie uitgewerkt. MV vraag zich af hoe het oorspronkelijk bedoeld is. Het was niet bedoeld dat de eigenaar in juridische zijn een actieve rol krijgt in het (wetenschappelijk) proces.


 • Toelichting aanpak en resultaten harmonisatie van aanleveringseisen (presentatie C. Sueur)

C. Sueur geeft een toelichting op de digitale aspecten van het project. Hierbij zijn zowel gemeentelijke la provinciale depots betrokken. Uitvloeisel is een standaardisatie d.m.v. een zg. pakbon (uitwisselingsprotocol) en geen standaardisatie bij het beschrijven tot op het hoogste niveau (de specialist behoud zijn/haar eigen terminologie).

Wel een basisniveau beschrijven artefact = vuursteen bijvoorbeeld. Deze basis is wel standaard. D.m.v het XML protocol wordt als het ware een soort Esperanto gehanteerd tussen toeleverlancier en depothouder. • Digitale uitwisseling van gegevens (memo met toelichting R. Heuff, bijlage 3d)

Binnen het project ‘Deponeren’ (PRJ 144) is een studie uitgevoerd om te bepalen welke gegevens standaard worden aangeleverd. Dit heeft geleid tot een vastgestelde spreadsheet met de uit te wisselen gegevens. Om te komen tot een standaard uitwisselformaat zal deze sheet worden uitgewerkt tot een XSD (XML-Schema) op basis waarvan softwareleveranciers hun uitwisselfunctionaliteit kunnen bouwen. Het uitwisselformaat zal waar mogelijk de NEN3610 volgen (Nederlandse Norm voor Geo-informatie). Het XSD zal worden ontwikkeld in nauw overleg met partijen die software ontwikkelen aan zowel de verzendende als ontvangende kant van de gegevens die worden uitgewisseld. Hiervoor is van belang inzicht te hebben in welke digitale instrumenten nu worden gebruikt om de betreffende gegevens op te slaan (zowel bij onderzoeksbureaus als bij depothouder).
Het resultaat van het project zal bestaan uit:

 • UML: beschrijving van het model

 • XSD: beschrijving van het XML-schema

 • Domeintabellen: beschrijving van de inhoud van de velden

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de maand juni. Gestreefd wordt naar afronding vóór 1 juli 2010. Het project zal worden uitgevoerd onder leiding van Roeland Heuff, SIKB. Inhoudelijke input wordt geleverd door Chris Sueur. Voor de technische uitwerking zal een IT-bureau worden ingehuurd.De vergadering besluit met het volgende


 • Het CCvD stemt in met de huidige koers. Aandachtpunten zijn inhoudelijk ingrijpen van de depothouder in het wetenschappelijk proces. Basiseisen vooraf t.a.v. selectie-deselectie zijn goed uitgangspunt indien vooraf bekend. Liever geen heilige huisjes omver werpen: op het niveau van beschrijven moet er ruimte blijven voor de specialist. In de nu gevolgde pragmatisch koers kan het CCvD zich vinden. In het volgdend CCvD overleg (13 sept) wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd.


AM

JD

EW


4 Projectplan aanbesteden
EW licht namens het Programmabureau het aangepaste projectplan toe waarin op hoofdlijnen doel, onderwerpen en fasering zijn weergegeven. N.a.v. een kennisbijeenkomst in november 2009 waarbij als extern deskundige Prof. C. Jansen (VU) uitgenodigd was, is besloten tot een andere, tevens gefaseerde aanpak. Deze aanpak bestaat uit het uitvoeren van 3 verschillende stappen:

Stap 1 Het standaardiseren van de offertevraag (vraagspecificaties)

Stap 2 Het standaardiseren van de contractvoorwaarden

Stap 3 Aanbevelingen voor verdere inrichting van het aanbestedingsproces

Dit projectplan behelst het uitvoeren van 2 stappen die zouden moeten leiden naar standaardisatie. De resultaten worden vrijgegeven in de vorm van een handreiking. Op dit moment is stap 3 echter nog niet in concrete resultaten te definiëren. Met het uitvoeren van stap 1 en 2 wordt in eerste instantie draagvlak voor standaardisatie beoogt. Pas als dat bereikt is, kan een eventueel vervolg ingezet worden.
Reacties CCvD:
Archon/VOiA: wat is precies en vraagspecificatie? WdK geeft hiervan een concreet voorbeeld. Het is goed als dit wel helder gemaakt wordt bij de opdrachtverlening.
IPO: de begeleidingscie zou uitgebreid kunnen worden met ervaringsdeskundigen bij gemeenten. AM zal namen doorgeven.
RWS: EG zal dit intern ook bij het eigen inkoopbureau van RWS voorleggen
VOIA: Vooral ook meenemen wat er al ontwikkeld is.


De vergadering besluit met het volgende:
Het CCvD stemt met medeneming van de aandachtspunten is met de voorgestelde stappen zoals verwoord in het projectplan.


5 Vakdiploma prospectiearcheologie

Henk Kars licht de laatste ontwikkelingen binnen de Vakopleiding toe aan het college. Het toetsdocument is gereed, en zijn er stappen gezet deze in de praktijk toe te passen. RAAP werkt hier aan mee. Op dit moment zijn er nog geen concrete aanmeldingen. Als huidige startdatum wordt 1 januari 2010 aangehouden. HK geeft zelf aan het nu nog te vroeg te vinden de opleiding als gelijkwaardig aan aardwetenschappen in de KNA op te nemen. Het is immers niet gelijk aan een MA. In de toekomst mogelijk wel. Het betreft daarmee nu nog een overgangssituatie.

Concreet betekent dit dat het binnen de regeling alleen een directe oplossing voor de aardwetenschappers is die zijn afgewezen als leidinggevende binnen de RCE vergunningverlening. Voor overige kandidaten is het nog steeds een kans, bij gebrek aan een dergelijk opleiding binnen de Nederlandse archeologie.
Reacties CCvD:
VOIA: het programma ziet er goed uit. Mooiste zou zijn als het een MA variant kan worden. Tot die tijd kan het inderdaad nog niet op hetzelfde niveau als aardwetenschappen in de KNA geplaatst worden.
Archon: het van belang helder te maken wat de ingangseisen zijn en welke competenties na afloop verwacht mogen worden (eindtermen). Het is van belang dat de RCE erkent dat het een post doctorale variant kan zijn voor de aardwetenschappers (leidinggevenden).

De vergadering besluit met het volgende:

De opleiding wordt (nu) niet als KNA opleidingsvariant opgenomen. In de toekomst kan dit besluit mogelijk wel genomen worden. De RCE wordt verzocht de opleiding schriftelijk te erkennen als oplossingsvariant voor de (afgewezen) aardwetenschappers. Dit betreft een actie voor de RCE.


6 Handreiking archeologie voor waterbeheerders

SvR is helaas verhinderd. EW geeft een korte toelichting op de digitale handreiking die SIKB maakt voor waterbeheerders in opdracht van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat.

De handreiking behoeft verdere uitwerking voor gebouwd Erfgoed en Aardwetenschappen. Met betrekking tot rollen en bevoegd heden zal de handreiking uitgebreid worden met een aantal praktijkvoorbeelden. Ten aanzien van het verschil in complexiteit en kosten voor de onderwaterarcheologie komt er nog een toevoeging in de vorm van een concreet stappenplan (voorbeeld Vecht Amsterdam).
De vergadering besluit met het volgende:
EW stuurt de link door naar leden van het CCvD. Tot medio juni kunnen leden eventuele op-aanmerkingen doorgeven ter verwerking.EW
7 Evaluatie van Malta
Bij dit onderwerp komen de casus Helmond en de NvvA brief eveneens aan de orde.
De VZ licht e.e.a. toe ten aanzien van de laatste informatie die hij heeft ten aanzien van de voorgenomen Evaluatie. Het CCvD is op dit moment niet betrokken bij de voorbereidingen. Op 28 juni is er een voorlichtingbijeenkomst. HK is hiervoor uitgenodigd. Het PvA is in concept gereed, maar nog niet openbaar.

Reacties CCvD:
RCE: er is een verschil tussen wat DCE (vooral politiek) wil en wat de RCE wil (vooral inhoud). DCE heeft de lead in het project. Input zal dus vooral via DCE moeten verlopen. Roel Lauwerier is betrokken namens de RCE.
IPO: het is van belang dat de reactie namens het CCvD breed gedragen wordt.
Onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen: certificering, toezicht en handhaving. Beroepsregister, rol Erfgoed NL, publiek belang etc.

De casus Helmond wil het CCvD meegeven als gewenst/ongewenst voorbeeld uit de gemeentelijke praktijk.
 • Brief NVvA inzake teruggeven Beroepsregister aan de Minister:

De VZ van de NVvA heeft een brief gestuurd waarin zij mededelen de taak tot het opzetten van de breed gedragen Register terug te hebben gegeven aan de Minister. Dit besluit is genomen bij gebrek aan behoefte tot in Register in de huidige vorm in het veld en bij de leden.


Reacties CCvD:
NEPROM: de RCE zou deze taak op zich kunnen nemen. Het is wel nuttig als er iets als een register in het bestel is.
RCE: de RCE wil in principe geen personen toetsen.
NVAO: de vergunninghouder borgt de kwaliteit van zijn eigen mensen. Een Register is daarmee ook overbodig en een tak die er niet geweest is en daarom bij vergunninghouders ook niet gemist wordt..
Archon: de vergunningverling is statisch, een momentopname. Waar wordt actuele kwaliteit geborgd? Dat is in het huidige bestel een groot gemis. Archon is toch voor uitvoering hiervan door een onafhankelijke partij.

De vergadering besluit met het volgende:
Het CCvD draagt onderwerpen voor de Evaluatie aan. SIKB verzameld deze en stuurt ze nogmaals rond om uiteindelijk een breed gedragen reactie te kunnen geven.

Ten aanzien van het Register wordt er geen besluit genomen. Het CCvD wacht het komend overleg af onder regie van de RCE.
8 Medelingen en verslag
Naar aanleiding van het verslag:

 • De leidraad bouwhistorie wordt nagestuurd.

 • In het volgend CCvD wordt ook het e-depot op de agenda gezet.


9 Rondvraag


 • Brief AWN mbt besluitvorming plangebied Hazenwinkel door de gemeente Helmond.

De AWN uit haar grote zorgen hoe het negatieve selectiebesluit door de gemeente is uitgevoerd. Tevens vraagt de AWN of het CCvD hierover een uitspraak kan doen. De VZ heeft al eerder aan de AWN laten weten dat dit geen taak is voor het CCvD, maar het wel zal voorleggen. Al eerder deze vergadering heeft het CCvD besloten deze casus mee te geven voor de Evaluatie.

Reacties CCvD nav de brief en stukken:
IPO: uit de stukken blijkt dat de gemeente het besluit neemt met twee verschillende petten: als verstoorder/initiatiefnemer en als bevoegd gezag. Dit lijkt niet helemaal zuiver. Is de wet wel zo bedoeld?
NVAO: er is een gebrek aan middelen om corrigerend te kunnen optreden. Dat is een zorg voor het bestel. Er zitten ongewenste gaten in de decentralisatie.
NEPROM: Helaas is dit een slecht voorbeeld. De gemeente maakt immers haar eigen afwegingen. Hier blijkt ook het gebrek aan heldere afwegingskaders.

De VZ dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.


Volgende vergadering CCvD: 13 september 2010, RCE Amersfoort: upload -> documents -> archeo
archeo -> Concept verslag vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie
archeo -> Leidraad inventariserend veldonderzoek Deel: karterend booronderzoek
archeo -> PS07 Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare vondsten opgraven
archeo -> PS07 Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare vondsten opgraven
archeo -> Verslag vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie
archeo -> Verslag vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie
archeo -> Centraal College van Deskundigen Archeologie Datum
archeo -> Heeft u vragen over het (implementeren van) uitwisselingsprotocol 0102 ? Hieronder zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden m b. t het implementeren voor u op een rijtje Vragen over de kosten
archeo -> Centraal College van Deskundigen Archeologie Datum
archeo -> Toelichting bij de ontwerpaanpassing kna 2 m b. t conserveren
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina