Centrum voor politiestudies vzwDovnload 38.03 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte38.03 Kb.
CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw


Admin. zetel:

Sprendonkstraat 5

9042 Gent
Ondernemingsnr. BE 0449.873.429

Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag)

Fax: 09/223.73.12


Correspondentieadres:

Pacificatielaan 27

9000 Gent
E-mail : secretariaat@politiestudies.be

www.politiestudies.beGent, 23/01/2012Verslag van de Algemene Vergadering van 18 januari 2012 om 18u15

Aanwezig: D. Allaerts, M. Cools, M. Crispel, C. De Bolle, S. De Kimpe, C. Demaree, E. Devroe, A. Dormaels, A. Duchatelet, M. Easton, K. Loyens P. Ponsaers, K. Tirez, T. Van den Broeck, P. Van Parys, D. Van Ryckeghem, P. Van Walleghem, N. Roegiers (verslag)
Verontschuldigd: M. André, M. Bloeyaert, M. Bockstaele, T. Broekaert, W. Bruggeman, G. Ceuppens, A. Collier, P. De Brouwer, J. Denolf, E. De Pauw, A. De Schrijver, S. De Vlieger, W. D’haese, E. Enhus, F. Goegebuer, J. C Gunst, G. Hasevoets, E. Hendrickx, F. Hutsebaut, A. Lox, J. Maesschalck, J.-P. Mouchaers, P. Putteman, R. Martens, J. Philippaerts, F. Scheemaker, P. Scharff, M. Snels, D. Van Aerschot, J.M. Van Branteghem A. Van den Bossche, J. Van Erck, M. Vanderhallen, D. Van Nuffel, A. Verhage, I. Verwee, G. Vynckier.

Agendapunten: 1. Verwelkoming nieuwe ledenDe voorzitter heet de nieuwe leden in algemene vergadering van harte welkom bij de vereniging.


 1. Evaluatie werkzaamheden 2012 per functie en actiepunten 2013 per functieIn 2010 werd de missie van het CPS grondig herzien werd besloten de werking van de raad van bestuur te wijzigen met het oog op een efficiënter bestuur. Sinds 2010 werden aan de leden verantwoordelijkheden toegekend voor het vervullen van verschillende functies binnen de raad van bestuur. Voor elke functie werden coördinatoren aangesteld die een besleidsplan hebben opgesteld. Deze werking wordt nu na één jaar geëvalueerd. Ook worden door de coördinatoren voor elke functie enkele actiepunten naar voren gebracht waaraan in 2012 expliciet aandacht zal worden besteed.
Bijgevoegde powerpointpresentatie geeft een overzicht weer van deze functies met telkens een opsomming van de realisaties in 2011 en de actiepunten voor 2012.

Bijkomende toelichting bij de bijgevoegde presentatie:


Functie studiedagen:
2011:

 • Bij elk van de studiedagen is steeds één van de coördinatoren van de studiedagen betrokken, met het oog op het bewaken van de kwaliteit van de studiedagen.

 • CPS-studiedagen: studiedagen rond thema’s voorgesteld door de raad van advies, algemene vergadering en raad van bestuur, waaraan het CPS expliciet aandacht wil besteden (eigen themazetting)

 • Coproducties: themazetting gebeurt door de coproducenten.


2012

 • Opstellen van een service level agreement voor de coproducties met het oog op meer transparantie voor zowel de coproducent als voor de leden van de RVB/AV (wat mag men verwachten? - inrekenen kostprijs secretariaat).

 • Verwacht financieel resultaat studiedagen lager dan in 2011: minder grote opkomst verwacht op de gezette thema’s.


2011:

BISC – Belgian Intelligence Studies Centre: • organisatie opgericht in 2010 onder de vleugels van het CPS

 • domein: inlichtingenstudies

 • stuurgroep: VUB, UGent, UCL, ULg, (KUL niet), Veiligheid van de Staat, Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV), Comité I, Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID), Inlichtingen en Veiligheidsschool (IVS)

 • 2 studiedagen per jaar, 1 publicatie per jaar (Cahier Inlichtingenstudies)


Functie publicatiebeleid
2011

 • Eigen website Cahiers Politiestudies: zie: http://www.sva.ugent.be/.

Hoofdredactie: Elke Devroe - 4 themacahiers per jaar
Grote vraag naar Engelstalige nummers.


 • Oprichting Reeks Politiestudies naast de Cahiers Politiestudies: meer praktijkgericht, wel wetenschappelijk werk, geen double peer review.


2012

 • Oprichting Engelstalig “Journal of police studies” - Hoofdredactie: Antoinette Verhage
  In 2012: procedure uitwerken, inzendingen verzamelen, auteurs solliciteren
  1 Journal per jaar: reactief (geen themanummers)

Eerste nummer verschijnt in 2013
Link Journal en CPS: gegroeid uit en vormgegeven door CPS, beleidsplan wordt uitgeschreven door leden CPS

- Cahiers Politiestudies: 4 Nederlandstalige themacahiers

- 29 mei 2012: feestelijke prijsuitreiking CPS-prijs in de Zebrastraat te Gent
Alle leden CPS + redactie en reviewers publicaties uitgenodigd (ipv Cahier-event)

Publicatie tekst van de winnaar van de CPS-prijs + corporate governance code CPS


Functie onderzoeksbevordering
2011:

 • Minister BiZa + leden onderzoeksplatform aangeschreven welke thema’s CPS op de onderzoeksagenda wil plaatsen:
  * onderzoek over vernieuwing politieopleiding
  * evalutatie-onderzoek
  * onderzoek naar competentieontwikkeling van aspirant-inspecteurs

 • Er werd geen gevolg gegeven aan onze voorstellen.

 • Voorstel stellingname visie over aard van onderzoek in België (verschraling van het politieonderzoek): vastgesteld dat het niet mogelijk is als groep een gezamenlijk standpunt te formuleren in de gebruikte format.


2012:

 • Hoe kan het CPS toch wegen op de onderzoeksagenda? Onderhoud met nieuwe minister gepland.

 • Zoeken naar andere kanalen om verschraling van het politieonderzoek aan de kaak te stellen

 • Varlorisatie van onderzoek via valorisatiedagen uitbouwen onder de vorm van studienamiddagen:
  * vertaling onderzoek naar de praktijk
  * transfert resultaten naar het publiek
  * publicatie onderzoeksresultaten

 • De coördinator roept de leden op ideeën aan te reiken om deze actiepunten te realiseren.


Functie opleidingssamenwerking

2011

- Politieopleiding blijft zeer belangrijk thema voor het CPS

- Betrokkenheid van bepaalde politiescholen is de laatste tijd verminderd

- Communicatie tussen project “Politie, lerende organisatie” en CPS


2012:

 • onderwijsinnovatie: kloof tussen publiek onderwijs en politieonderwijs op het gebied van gebruik van pedagogische middelen en technieken

 • bv. uitbouw van electronisch leerplatform bij politie

 • hoe kan CPS bijdragen tot onderwijsinnovatie?


Functie Financiën/boekhouding
Historiek:

 • halvering subsidie in het verleden geassumeerd

 • dotatie Politeia van 2007 t.e.m. 2011 (niet meer in 2012)

 • reserve opgebouwd (sociaal passief)

 • maatregelen genomen om het vervallen van de dotatie het hoofd te bieden:
  * locatie bij federale politie
  * uitbouw structureel partnership


2011: doelstellingen bereikt
2012:

 • break-even nastreven

 • efficiënt besturen

 • subsidie federale politie is niet meer structureel: jaar per jaar zal bekeken worden of de subsidie wordt toegekend. De reserves worden hierbij niet in acht genomen.


Functie Financiën/fondsenwerving

2011:

 • 2 nieuwe niet-onafhankelijke partners = private partners waarvan de missie in lijn ligt met die van het CPS


Functie alternatieve werkvormen

2011:

 • formule debatavond uitgetest. Goed verlopen. Ook netwerking bij discussie achteraf.

2012:

 • zoeken naar aanspreekpunt per hogeschool/universiteit : interessante activiteiten die ook voor CPS-leden en structurele partners kunnen worden opengesteld


Functie verslaggeving en documentatie

2012:

 • journalisten toevoegen als doelgroep. Zij kennen het CPS onvoldoende.


Functie externe relaties en communicatie


2012:

 • eigen netwerk gebruiken om CPS kenbaar te maken

 • belang van face-to-face contacten: mensen persoonlijk aanspreken

 • in de methodologie voor de studiedagen een luik “communicatie” mee inbouwen


Conclusie door de voorzitter en vicevoorzitters

2011:

 • nadruk op belang van eigen initiatieven

 • betrokkenheid AV bewerkstelligen

2012:

- kwaliteit van eigen studiedagen blijven bewaken


 1. Samenstelling werkgroepen CPS-Studiedagen 2013

De voorzitter benadrukt het belang van een actieve medewerking aan de werkgroepen. Alle leden die wensen mee te werken aan een werkgroep kunnen zich opgeven via Nathalie Roegiers. Op de volgende vergaderingen zal ook steeds de mogelijkheid worden geboden zich aan te sluiten bij een werkgroep. • Schaalveranderingen: maart 2013
  CAHIER 26 : Schaalveranderingen – publicatie op 15 februari 2013
  Piloot: Elke Devroe
  Werkgroep: Paul Ponsaers, Jack Vissers, Kurt Tirez, Tom Broekaert, Antoinette Vanden Bossche

 • Bescherming van individuele rechten en vrijheden: mei 2013
  Incl. opvolging Salduz – privacyvraagstuk
  CAHIER 27: Bescherming van individuele rechten en vrijheden (incl. Salduz: opvolging huidig boek) - publicatie op 15  mei 2013
  Piloot: Sofie De Kimpe
  Werkgroep: Dominique Van Ryckeghem, Alain Duchatelet, Patrick Van Parys, Pim Van Walleghem

 • Vernieuwing in de opsporing: september 2013
  CAHIER 28 : Vernieuwing in de opsporing - publicatie op 15 september 2013
  Piloot: Dirk Allaerts of Miet Vanderhallen (te vragen), Dirk Allaerts, Wouter Moons (o.v.)

 • Illegale en informele economie: februari 2014
  CAHIER 29 : Illegale en informele economie – publicatie op 15 december 2013
  Werkgroep: Antoinette Verhage, Johan Denolf (o.v.)

Eventueel: • Communicatie tussen veiligheidsdiensten
  Werkgroep: Alain Duchatelet • Leiderschap en loopbaanplanning
  Werkgroep: Tom Broekaert, Willy Bruggeman (o.v.) • Slachtoffers en politie: rond dit thema zal een studienamiddag georganiseerd worden in het kader van de onderzoeksbevordering. Op deze studienamiddag zal het doctoraat van Gerwinde Vynckier worden gepresenteerd.

 1. Stand van zaken CPS-prijs

  Momenteel loopt de reviewprocedure. De ingediende onderwerpen zijn zeer divers en er is een goede spreiding over de verschillende opleidingsinstellingen. Op 8 februari komt de selectiecommissie samen om de resultaten van de review te bespreken en de shortlist van 5 over te maken aan de jury.
  De feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden op 29 mei om 19u in de Zebrastraat in Gent waarbij de publicatie van het winnende eindwerk aan de winnaar zal worden overhandigd. Ook de corporate governance code zal aan deze publicatie worden toegevoegd.
  Op dit feest zullen alle leden van het CPS en de structurele partners worden uitgenodigd. Aan deze gelegenheid zal tevens het jaarlijkse Cahier-event worden gekoppeld. Hiertoe zullen, , ook de redactie en de reviewers van de Cahiers Politiestudies worden uitgenodigd.

Het betreft hier geen studiedag, maar eerder een lezing (procureur), met daaraan gekoppeld de prijsuitreiking en een muzikaal optreden. De Golden Glows zullen er hun ‘prison songs’ brengen (http://www.goldenglows.be/).

 1. Stand van zaken studiediedagen en Cahiers 2012

  Wegens tijdsgebrek wordt niet ingegaan op de activiteiten en Cahiers 2012. Voor een stand van zaken verwijzen we naar het verslag van de raad van bestuur van 18/01/2012.

  CPS-studiedagen


 • 15 februari 2012: CPS-studiedag "Politieopleiding: motor van de politiewerking" (de Factorij, Schaarbeek) (Sofie De Kimpe) (Cahier 22 - 15 februari 2012 : Professionalisering en socialisatie)

 • 22 maart 2012: CPS-studiedag “Vakbonden bij de politie: werkt dat nu? (PIVO, Asse) (Alain Duchatelet) (Cahier Nr. 21 – 2011/4: Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek, publicatiedatum: 15/12/2011 of publicatie uit stock)

 • 8 mei 2012: CPS-studiedag: “Organisatiebeheersingof beheerst worden door de organisatie: dilemma voor de politiemanager?” (Provinciehuis, Hasselt) (Dominique Van Ryckeghem): (Cahier 23 : Geweld en politie – 15 mei 2012)

 • 18 september 2012: CPS-studiedag rond Toezicht en interventie (CC Ter Vesten, Beveren) (Alain Collier): (Cahier 24: Integriteit en deontologie – 15 september 2012)

CPS-coproducties

 • 26 januari 2012 : CPS-coproductie i.s.m. CEP, NICC en Federale Politie rond DNA-wetgeving (zaal Pacheco, Brussel)(Alain Duchatelet) (geen publicatie)

 • 12-13 december 2012: CPS-coproductie met SMVP: Tweedaagse conferentie gekoppeld aan het Cahier (Cahier 25: “Tides and currents in police theories”)

Onderzoeksbevordering

 • 24 mei 2012: studiedag met onderzoeksgroep SVA “Verhoorcoaching” (Gent) (publicatie doctoraatsonderzoek van Lotte Smets)

 • Eind juni 2012: studiedag met onderzoeksgroep GofS ‘Overlast – gemeentelijke administratieve sancties’ (publicatie doctoraatsonderzoek Elke Devroe)

 • Oktober 2012: studiedag met Hogeschool Gent, onderzoeksgroep GaPS: “De wijk achter de botsing” (ordeverstoring) (Marleen Easton) (publicatie onderzoek
 1. Varia • Ter info: Infopagina voor de leden van het CPS: zie http://www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=36. • De datum voor de eerstvolgende algemene vergadering (april) zal op de raad van bestuur van februari worden vastgelegd. Tijdens deze vergadering zullen de resultaten van het boekjaar 2011 worden gepresenteerd en zal o.m. een stand van zaken worden gegeven van de lopende en komende activiteiten van het CPS.

Met vriendelijke groeten,

i.o. Nathalie Roegiers, Secretaris

voor Prof. dr. Paul Ponsaers, voorzitter CPS

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina