Chapter 1: Essence Chapter 2: Admission of Student Organizations in bk chapter 3: The General MeetingDovnload 62.34 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte62.34 Kb.
Statutes of BK
Content


 • Chapter 1: Essence

 • Chapter 2: Admission of Student Organizations in BK

 • Chapter 3: The General Meeting

 • Chapter 4: BK-centraal

 • Chapter 5: Financing

 • Chapter 6: Final Terms


Chapter 1: Essence
Article 1.
The Special Konvent (Bijzonder Konvent, BK) is the konvent that groups together the pluralistic student organizations, who operate over all the faculties and whose goals do not fit within other, existing convents, though whose goals meet in one way or the other the goals contained in article 2 of the regulations concerning the subsidizing of student activities.
Het Bijzonder Konvent (BK) is het konvent dat de interfacultaire, pluralistische studentenverenigingen overkoepelt die niet passen binnen de doelstellingen van de andere, bestaande konventen, maar waarvan de activiteiten op enige andere wijze tegemoet komen aan de doelstellingen vervat in artikel 2 van het reglement m.b.t. de subsidiëring van studentenactiviteiten.
Article 2.

Pluralistic means: • without any tie to a political party.

 • without religious or philosophical ties.

 • not bound to one dominating ideology.

Onder pluralistisch dient te worden verstaan: • zonder partijpolitieke bindingen.

 • zonder religieuze en levensbeschouwlijke bindingen.

 • niet gebonden aan één overheersende ideologie.


Chapter 2: Admission of Student Organizations in BK
Article 3.
BK contains all student organizations which are admitted to the BK by the General Meeting.
Tot het BK behoren alle studentenverenigingen die door de Algemene Vergadering tot het BK worden toegelaten.
Article 4.

To be admitted to the BK, a candidate member organization hands over a motivated admission request to the president of the BK, with a copy to the coordinator of the DSA (Dienst Studenten Activiteiten). The request has to be accompanied with the statutes of the candidate member organization. The organization presents herself and her working and declares why she thinks to be considered for admission to BK. [The president of BK] puts the admission request on the agenda of the first upcoming regular session of the General Meeting. Admission-requests can only be submitted once an academic year, unless decided differently by the General Meeting with a two third majority of the present votes.


Om opgenomen te worden in het BK dient de kandidaat-lidvereniging een gemotiveerde toetredingsaanvraag in bij de voorzitter van het BK, met een kopie aan de coördinator van de Dienst StudentenActiviteiten. De aanvraag dient vergezeld te zijn van de statuten van de kandidaat-lidvereniging. In de toetredingsaanvraag stelt de vereniging zichzelf en haar werking voor, en verklaart zij waarom zijn meent in aanmerking te komen voor opname in het BK plaatst de toetredingsaanvraag op de agenda van de eerstvolgende regelmatige zitting van de Algemene Vergadering. Opname-aanvragen kunnen slechts éénmaal per academiejaar worden ingediend, tenzij anders bepaald door de Algemene Vergadering bij tweederde meerderheid der aanwezige stemmen.
Article 5.
To be recognized by the BK, a candidate member organization needs to have organized at least 5 public activities in the academic year preceding the admission request. A permanent rendering of service during at least 4 months per academic year is given equal rights. These activities have to be substantiated upon admission request by pieces from which appears the activity effectively took place. For organizations founded only in the course of the academic year preceding the admission request, the number of necessary activities is reduced in proportion to the number of months the organization exists, taking into account the regular periods of inactivity caused by study, exam and holiday periods
Om door het BK erkend te worden, moet de kandidaat-lidvereniging in het academiejaar voorafgaand aan de toetredingsaanvraag ten minste 5 openbare activiteiten georganiseerd hebben. Een permanente dienstverlening gedurende minstens 4 maand per academiejaar wordt hiermee gelijkgesteld. Deze activiteiten dienen bij de toetredingsaanvraag gestaafd te worden door de stukken waaruit blijkt dat de activiteit werkelijk heeft plaatsgehad. Voor verenigingen die slechts in de loop van het academiejaar voorafgaand aan de toetredingsaanvraag werden opgericht, wordt het aantal benodigde activiteiten herleid in verhouding tot het aantal maanden dat de vereniging bestaat, rekening houdend met de normale periodes van inactiviteit t.g.v. blok-, examen- en vakantieperiodes.
Article 6.
Student organizations which act in violation of the democratic principles and the fundamental rights and liberties as contained in the Constitution and the European Treaty of the Rights of Man and the Fundamental Liberties, incite to such actions or intend to contribute to the legitimization of this [sic], may not be recognized.
Studentenverenigingen die handelen in strijd met de democratische beginselen en de fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot dergelijke handelingen aanzetten of beogen bij te dragen tot de legitimering ervan, kunne niet erkend worden.
Article 7.
The General Meeting decides through normal majority about the admission of student organizations; and through two third of present votes about the exclusion of student organizations. These decisions are always sufficiently motivated.
De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid over de opname van studentenverenigingen; en bij tweederde meerderheid der aanwezige stemmen over de uitsluiting van studentenverenigingen. Deze beslissingen worden steeds voldoende gemotiveerd.
Artikel 8.
The involved organization, the coordinator of the DSA (Dienst Studenten Acitiviteiten) and every recognized organization which shows interest can appeal to the decision of the General Meeting of the BK within the term of one month, counting from the day of the decision, notice of appeal is given to the Bestuurscollege because of violation of the Regulations concerning the subsidizing of student activities of Ghent University or non fulfillment of the statutes of the BK. The appeal mentions in which sense the decision of the General Meeting violates the Regulations concerning the subsidizing of student activities or the statutes of the BK. The Sociale Raad gives a motivated advice about every appeal within one month after the submission of the appeal and before the treatment by the Bestuurscollege. The treatment of the appeal by the Sociale Raad and the Bestuurscollege may only be related to issues mentioned in the appeal.
After having taken notice of the advice of the Sociale Raad, the Bestuurscollege takes a motivated decision about the degree in which the decision of the General Meeting of the BK violates the Regulations concerning the subsidizing of student activities or the present statutes and destroys if any such violation occurs the decision of the General Meeting of the BK. [If the decision of the General Meeting of the BK is destroyed,] then the admission request is treated again by the General Meeting. With the new treatment, the General Meeting has to comply with the decision of the Bestuurscollege concerning the settled issue. This procedure is of likewise application concerning the exclusion of a recognized organization.
Tegen de beslissing van de Algemene Vergadering van het BK kan door de betrokken vereniging, de coördinator van de Dienst StudentenActiviteiten en iedere erkende vereniging die doet blijken van belang, binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag van de beslissing, beroep worden aangetekend bij het Bestuurscollege wegens schending van het Reglement m.b.t. de subsidiëring van studentenactiviteiten van de Universiteit Gent of

niet-naleving van de statuten van het BK. Het beroep vermeldt in welke zin de beslissing van de Algemene Vergadering het Reglement m.b.t. de subsidiëring van studentenactiviteiten schendt of de statuten van het BK niet werden nageleefd.

Omtrent ieder beroep brengt de Sociale Raad binnen de maand na het indienen van het beroep en voorafgaandelijk aan de behandeling door het Bestuurscollege een gemotiveerd advies uit. De behandeling van het beroep door de Sociale Raad en het Bestuurscollege kan enkel betrekking hebben op de in het beroep aangehaalde gronden.
Na het advies van de Sociale Raad ingewonnen te hebben neemt het Bestuurscollege een gemotiveerde beslissing over de mate waarin de beslissing van de Algemene Vergadering van het BK het Reglement m.b.t. de subsidiëring van studentenactiviteiten of de onderhavige statuten schendt en vernietigt in voorkomend geval de beslissing van de Algemene Vergadering van het BK.

Dan wordt de toetredingsaanvraag opnieuw behandeld door de Algemene Vergadering. Bij deze nieuwe behandeling dient de Algemene Vergadering zich te voegen naar de beslissing van het Bestuurscollege betreffende het door het Bestuurscollege beslechte punt. Deze procedure is van overeenkomstige toepassing m.b.t. de uitsluiting van een erkende vereniging.


Artikel 9.
Before January 31st of every year, every recognized student organization in the BK hands over a year report to the Dienst Studenten Activiteiten. The report contains at least 10 public activities which are substantiated by enclosed pieces from which appears the activity effectively took place. The report also mentions a motivation about the way the activity of the organization in the preceding year fits within goals of the Dienst Studenten Activiteiten, the goals of BK and the own goals.
Voor 31 januari van elk burgerlijk jaar dient iedere erkende studentenvereniging binnen het BK een jaarverslag in bij de Dienst StudentenActiviteiten. Het verslag bevat minstens 10 openbare activiteiten die gestaafd worden door bijgevoegde stukken waaruit blijkt dat de activiteit werkelijk heeft plaatsgehad.

Het verslag vermeldt tevens een verantwoording over de wijze waarop de activiteit van de vereniging in het afgelopen jaar kaderen binnen de doelstellingen van de Dienst StudentenActiviteiten, de doelstellingen van het BK en de eigen doelstellingen.
Chapter 3: The General Meeting
Article 10.
The General Meeting is the highest organ within the BK, and has full authorization, as well in determining the relation between the BK and other student organizations, as in taking position and determining the point of view concerning society.
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen het BK, en heeft volheid van bevoegdheid, zowel wat betreft het bepalen van de verhouding tussen het BK en andere studentenverenigingen, als wat betreft het stelling nemen en bepalen van het standpunt ten opzichte van de maatschappij.
Article 11.
The General Meeting consists of delegates from the recognized student organizations of the BK. Every recognized organization has one vote. One person can represent only one organization during voting.
De Algemene Vergadering bestaat uit afgevaardigden van de erkende studentenverenigingen van het BK. Elke erkende vereniging beschikt over één stem. Eén persoon kan slechts één vereniging vertegenwoordigen bij de stemming.
Article 12.
The meetings are open, except if the meeting decides differently. Every student present has the right to speak.
De vergaderingen zijn open, behoudens andersluidende beslissing van de vergadering. Elke aanwezige student heeft spreekrecht.
Article 13.
The president of the BK calls together the General Meeting and presides the meeting. The General Meeting gathers at least once a month in the period from October until April.
De voorzitter van het BK roept de Algemene Vergadering samen en zit ze voor.

De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per maand samen in de periode van oktober tot april.


Article 14.
Every recognized organization of the BK can, by simple request to the president, let the General Meeting be called together, and this has to happen within fourteen days after request.
Elke erkende vereniging van het BK kan op eenvoudig verzoek aan de voorzitter een Algemene Vergadering laten samenroepen, en dit binnen de veertien dagen na aanvraag.
Article 15.
Every recognized organization can by simple request let an [agenda] point be put on the agenda [of the General Meeting].
Elke erkende vereniging kan op eenvoudig verzoek een punt op de agenda laten plaatsen.
Article 16.
A General Meeting is announced at least 5 working days in beforehand. A valid announcement contains, next to the invitation, all preparing pieces concerning the agenda points. In urgent cases, and with approval of BK-centraal, there may be departed from this. Conflicts concerning the validity of an urgency meeting are settled on the first following regularly called General Meeting.
Een Algemene Vergadering wordt minstens 5 werkdagen op voorhand aangekondigd. Een geldige aankondiging bevat, naast de uitnodiging, alle voorbereidende stukken i.v.m. de agendapunten. In spoedeisende gevallen, en mits goedkeuring van BK-centraal, kan hiervan afgeweken worden. Betwistingen omtrent de geldigheid van een spoedvergadering worden beslecht op de eerstvolgende regelmatig samengeroepen Algemene Vergadering.
Article 17.
The report of the General Meeting is a fixed agenda point on the General Meeting of every recognized organization.
Het verslag van de Algemene Vergadering is een vast agendapunt op de Algemene Vergadering van ieder erkende vereniging.
Article 18.
The General Meeting can set up commissions, work groups or coordination meetings within the BK for treatment of a certain aspect of the working.
De Algemene Vergadering kan binnen het BK commissies, werkgroepen of coördinatievergaderingen oprichten ter behandeling van een bepaald aspect van de werking.
Article 19.
The General Meeting can at all times delegate her authorities to other organs within the BK, with exception of these authorities that are explicitly assigned to BK by the present statutes, and all management authorities, especially concerning the finances.
De Algemene Vergadering kan ten allen tijde haar bevoegdheden delegeren aan andere organen binnen het BK, met uitzondering van die bevoegdheden die haar door onderhavige statuten expliciet zijn toegewezen, en alle beheersbevoegdheden, inzonderheid betreffende de financiën.
Artikel 20.
If a recognized organization is absent at two successive General Meetings, this organization loses all voting right and her absence does not count anymore for reaching the quorum. The recognized organization is notified of this by registered writing, after which the next General Meeting will decide whether the recognized organization will be excluded or not.
Bij twee opeenvolgende afwezigheden van een erkende vereniging op de Algemene Vergadering verliest deze vereniging stemrecht en telt zijn afwezigheid niet meer voor het bereiken van het quorum. Deze erkende vereniging wordt hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht, waarna tijdens de volgende Algemene Vergadering over hit al dan niet uitsluiten van deze erkende verenging zal worden beslist.

Chapter 4: BK-centraal
Article 21.


 1. BK-centraal consists at least of:

 • a president

 • a secretary

 • a financial responsible

 • the delegates of the BK in external organs.

 1. The president and financial responsible have to be two physically different persons.

 2. Moreover, the General Meeting -whether or not at proposal of the president- can take in BK-centraal extra members or categories of members by a regular majority of the present votes.
 1. BK-centraal bestaat tenminste uit:

 • een voorzitter

 • een secretaris

 • een financieel verantwoordelijke

 • de afgevaardigden van het BK in externe organen.

 1. De voorzitter en financieel verantwoordelijke zijn twee fysiek verschillende personen.

 2. Daarenboven kan de Algemene Vergadering - al of niet op voordracht van de voorzitter - bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen bijkomende leden of categoriën van leden in BK-centraal opnemen.


Article 22.


 1. The president of the BK is elected every year in the course of the month October by the General Meeting with a two third majority of the present votes.

 2. To be able to practice the function of BK-president with the necessary objectivity and devotion, one may not hold one of the following functions:

 • member of the board of another konvent

 • member of the board of an organization within another konvent

 • coordinator of the DSA (Dienst Studenten Activiteiten)

 • student member of the Sociale Raad

 • student member of the Raad van Bestuur

During their candidature for the presidency, the candidates have to report all functions they hold within the student working at Ghent University to the General Meeting.

 1. The president calls together the General Meeting, sets the agenda and presides the meeting. He guards the execution of the decisions of the General Meeting and the good working of the BK. He coordinates the working of BK-centraal. He externally represents the BK. Except for the authorities that are given explicitly to the president by the statutes, the president has no authorities but these assigned to him by the General Meeting.
 1. De voorzitter van het BK wordt ieder jaar in de loop van de maand oktober verkozen door de Algemene Vergadering met tweederde meerderheid der aanwezige stemmen.

 2. Om de functie van BK-voorzitter met de nodige objectiviteit en omzet te kunnen uitoefenen mag men geen van volgende functies bekleden:

 • bestuurslid van een ander konvent

 • bestuurslid van een vereniging binnen een ander konvent

 • coördinator van de Dienst StudentenActiviteiten

 • student-lid van de Sociale Raad

 • student-lid van de Raad van Bestuur

Bij hun kandidaatstelling voor het voorzitterschap dienen de kandidaten al de functies die zij bekleden binnen de studentenwerking aan de Universiteit Gent te melden aan de Algemene Vergadering.

 1. De voorzitter roept de Algemene Vergadering samen, stelt de agenda op, en zit de vergadering voor. Hij waakt over de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de goede werking van het BK. Hij coördineert der wreking van BK-centraal. Hij vertegenwoordigt het BK naar buiten uit. Benevens de bevoegdheden die hem krachtens deze statuten worden toegekend, heeft de voorzitter geen enkele bevoegdheid dan deze die hem door de Algemene Vergadering worden toegekend.


Article 23.
The General Meeting elects -whether or not at proposal of the president- with regular majority of the present votes a secretary who is responsible for the reporting of the General Meeting and a financial responsible, who is responsible for the accountancy and the finances of the BK and BK-centraal and who assists the president in fulfilling the administrative tasks of the BK.
The General Meeting can, if she assumes it desirable, decide by majority of present votes to elect:

 • a P.R.-responsible, who is responsible for the image of the BK and who assists the president in the organization and coordination of campaigns, projects and activities of the BK.

 • a web-responsible, who is responsible for the maintenance of the website of the BK on the servers of the Dienst Studenten Activiteiten

Next to this, the general meeting can, also by a regular majority of the present votes, take in other members in BK-centraal, who are charged with the responsibility for a specific aspect of the working of the BK.


De Algemene Vergadering kiest - al dan niet op voordracht van de voorzitter - met gewone meerderheid der aanwezige stemmen een secretaris die instaat voor de verslaggeving van de Algemene Vergadering en een financieel verantwoordelijke, die instaat voor de boekhouding van de financiën van het BK en BK-centraal en de voorzitter bijstaat bij de invulling van de administratieve opdrachten van het BK.
De Algemene Vergadering kan, indien zij dit wenselijk acht, beslissen bij meerderheid der aanwezige stemmen tot het verkiezen van :

 • een P.R. -verantwoordelijke, die instaat voor de uitstraling van het BK en de voorzitter bijstaat bij de organisatie en coördinatie van campagnes, projecten en activiteiten van het BK.

 • een web-verantwoordelijke, die instaat voor het onderhoud van de website van het BK op de server van de Dienst StudentenActiviteiten.

Daarnaast kan de Algemene Vergadering, eveneens bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen, nog leden opnemen in BK-centraal die zij belast met de verantwoordelijkheid voor een specifiek aspect van de werking van het BK.


Article 23 bis.
The financial responsible acts as substitute president if the president is not present.
De financieel verantwoordelijke treedt op als plaatsvervanger van de voorzitter bij diens afwezigheid.
Article 24.
The delegates of the BK in the external organs are elected by the General Meeting in the way determined by the General Meeting. The president has the authority to designate between two General Meetings the substitutes of the delegates, in case the delegates are unable to come.
De afgevaardigden van het BK in de externe organen worden door de Algemene Vergadering verkozen op de door haar bepaalde wijze. Tussen twee Algemene

Vergaderingen in is de voorzitter gemachtigd de plaatsvervangers van de afgevaardigden aan te duiden indien zij verhinderd zijn.


Article 25.
The old presidents of the BK are, after termination of their mandate and in as far as they are still student at Ghent University, invited to be present at the meeting of BK-centraal with an advice vote. This is not valid for presidents who were forced to resignation because of a vote of no confidence.
De oud-voorzitters van het BK worden na afloop van hun mandaat, en voor zover ze nog student zijn aan de Universiteit Gent, uitgenodigd om de vergadering van BK-centraal bij te wonen met raadgevende stem. Dit geldt niet voor voorzitters die tot ontslag werden gedwongen ingevolge een motie van wantrouwen.
Article 26.
Members of BK-centraal have no voting right at the General Meeting, except if they represent a recognized organization of the BK. The members of BK-centraal have to fulfill the same demands to be present as the recognized organizations of the BK.
De leden van BK-centraal hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering, behalve indien zij een erkende vereniging van het BK vertegenwoordigen. De leden van BK-centraal dienen aan dezelfde aanwezigheidseisen te voldoen als de erkende verenigingen van het BK.
Article 27.
The members of BK-centraal prepare the General Meeting and execute her decisions. BK-centraal takes care of the daily working of the BK and supports the working of the recognized organizations. Between two General Meetings, BK-centraal has in urgent cases the authority of the General Meeting, if confirmed by the General Meeting afterwards.
De leden van BK-centraal bereiden de Algemene Vergadering voor en voeren haar beslissingen uit. BK-centraal verzorgt de dagelijkse werking van het BK en ondersteunt de werking van de erkende verenigingen. Tussen twee Algemene Vergaderingen oefent BK-centraal in spoedeisende gevallen de bevoegdheid van de Algemene Vergadering uit, mits bekrachtiging door de AV achteraf.
Article 28.
The meetings of BK-centraal are called together by the president and are open for all coworkers of the BK, except if BK-centraal decides differently with a normal majority [vote]. BK-centraal decides fraternally and according to the procedure of consensus, with due observance of everyone's specific authorities. At lack of consensus, the dispute is presented for settlement by the president to the General Meeting, who if necessarily, is called together in advance in urgency. The president takes the preserving measures, necessary to guarantee the good working of the BK.
De vergaderingen van BK-centraal worden samengeroepen door de voorzitter en zijn open voor alle medewerkers van het BK, behoudens andersluidende beslissing van het BK-centraal, te nemen bij gewone meerderheid. BK-centraal beslist collegiaal en volgens de procedure van de consensus, met inachtname van ieders specifieke bevoegdheden. Bij gebrek aan consensus wordt het geschil door de voorzitter ter beslechting voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die desgevallend vervroegd of in spoedzitting wordt bijeengeroepen. De voorzitter neemt de bewarende maatregelen, nodig om de goede werking van het BK te vrijwaren.
Article 29.
The members of BK-centraal are as well individually as collectively responsible to the General Meeting.
De leden van BK-centraal zijn zowel individueel als collectief verantwoordeijk tegenover de Algemene Vergadering.
Article 30.
The mandate of an elected member of BK-centraal ends:

 • because of the yearly election of BK-centraal in October

 • because of voluntary resignation. Every member of BK-centraal can, if approved by the General Meeting, resign early.

 • because of a regular approval of a motivated constructive vote of no confidence by the General Meeting.

Het mandaat van een verkozen lid van BK-centraal neemt een einde : • ingevolge de jaarlijkse verkiezing van BK-centraal in oktober

 • ingevolge een vrijwillig ontslag. Elk lid van BK-centraal kan, mits goedkeuring van de Algemene Vergadering, zelf vroegtijdig ontslag nemen.

 • ingevolge de regelmatige goedkeuring van een gemotiveerde constructieve motie van wantrouwen door de Algemene Vergadering.


Article 31.
The vote of no confidence needs to be decorated with reasons and is only valid if she, next to the resignation of the member of BK-centraal concerned, also foresees in his/her replacement. She [the vote of no confidence] has to be put regularly on the agenda and can in no case be added to the agenda at the meeting itself.
The approval of the vote of no confidence, with a majority as foreseen in the third paragraph, implies the resignation of the member concerned and the going into service of his/her substitute.
The approval of a vote of no confidence happens at a two third majority of the present votes if the vote of no confidence is concerning the president, and at a normal majority of the present votes if the vote of no confidence is concerning another member of BK-centraal.
De motie van wantrouwen dient met redenen omkleed te zijn, en is slecht rechtsgeldig indien zij naast het aftreden van het lid van BK-centraal in kwestie, eveneens voorziet in zijn/haar vervanging. Zij moet regelmatig op de agenda geplaatst worden, en kan in geen geval op de vergadering zelf toegevoegd worden aan de agenda.
Het goedkeuren van de motie met de in derde lid voorziene meerderheid impliceert het aftreden van het lid in kwestie en het aantreden van zijn/haar vervanger.
De goedkeuring van een motie van wantrouwen gebeurt bij tweederde meerderheid der aanwezige stemmen indien zij gericht is tegen de voorzitter, en bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen indien zij gericht is tegen een ander lid van BK-centraal.
Artikel 32.
BK-centraal is, after approval of the General Meeting, authorized to grant logistical and infrastructural support to candidate organizations, who try to put up an efficient working, with the aim of recognition by the BK.
BK-centraal is, na instemming van de Algemene Vergadering, bevoegd om logistieke en infrastructurele steun te verlenen aan kandidaat-verenigingen, die pogen een efficiënte werking op te zetten, met het oog op erkenning door het BK.
Chapter 5: Financing
Article 33.
At the beginning of the (civil) year, the General Meeting decides with a two third majority of the present votes about the financing of the BK.
In this, the General Meeting bases itself on the budgets awarded during the previous year, on the working, on the importance and the evolution of the activities of the member organizations in the recent past and on the by the member organizations expected needs for the coming year. The last handed over financial report can be used an evaluation mean for this. If no sufficient majority is reached, the distribution of the previous year is presented as proposal to the meeting of the presidents of the konvents, who, with the majority as determined in the 'Reglement m.b.t. de subsidiëring van Studentenactiviteiten', will decide about the topic.
Bij het begin van het burgerlijk jaar bepaalt de Algemene Vergadering bij tweederde meerderheid der aanwezige stemmen de financiering van het BK.
Hierbij baseert de Algemene Vergadering zich op de tijdens het voorafgaande jaar toegekende budgetten, op de werking, het belang en de evolutie van de activiteiten van de lidverenigingen in het recente verleden en op de door de lidverenigingen verwachte noden voor het komende jaar. Het laatst ingediende financieel verslag kan hierbij als evaluatie-instrument worden gehanteerd.

Indien geen voldoende meerderheid bereikt wordt, wordt de verdeling van het voorafgaande jaar als voorstel voorgelegd aan de vergadering van konventsvoorzitters, die met de meerderheid zoals bepaald in het 'Reglement m.b.t. de subsidiëring van Studentenacitviteiten' over deze materie een beslissing neemt.


Article 34.
Maximum 5 % of the total budget is awarded to BK-centraal for her administration costs.
Maximaal 5 % van het totale budget wordt toegekend aan BK-centraal voor haar administratiekosten.
Article 35.
If a recognized organization thinks the accepted division of the subsidies renders it impossible for her to maintain her working, she can give notice of appeal to the meeting of the presidents of the konvents. During the treatment of this appeal, every member organization which shows interest, has the right to be heard.
If a recognized organization thinks the decision of the meeting of the presidents of the konvents renders it impossible for her to maintain her working, she can give notice of appeal to the Bestuurscollege.

Indien een erkende vereniging meent dat de aangenomen subsidieverdeling haar het werken onmogelijk maakt, kan zij beroep aantekenen bij de vergadering van konventsvoorzitters. Bij de behandeling van dit beroep heeft elke lidvereniging die doet blijken van belang, het recht door de vergadering gehoord te worden.


Indien een erkende vereniging meent dat de beslissing van de vergadering van konventsvoorzitters haar het werken onmogelijk maakt, kan zij beroep aantekenen bij het Bestuurscollege.
Article 36.
Every organization can have at her disposal 2/3 of her budget before October 15th. By a motivated request of a recognized organization, the General Meeting can allow the organization concerned to also use the remaining 1/3 of the budget before October 15th. On the first General Meeting in October, the total remains of the global budget are redistributed with two thirds of the present votes, taking into account the specific needs and costs of the recognized organizations.
Voor 15 oktober kan iedere vereniging over 2/3 van haar budget beschikken. Op gemotiveerd verzoek van een erkende vereniging kan de Algemene Vergadering toestemming geven om ook het resterende 1/3 van het budget van de betrokken vereniging voor 15 oktober ter gebruiken. Op de eerste Algemene Vergadering van oktober wordt het totale overschot van het globale budget met tweederde van de aanwezige stemmen herverdeeld, rekening houdend met de specifieke noden en kosten van de erkende verenigingen.
Article 37.
By a motivated request, the General Meeting can allow a recognized organization to exceed her budget. Without loss of generality of the regulations of article 36, organizations can only be allowed to exceed their budget before the first General Meeting of October by a two third majority of the present votes.
Op gemotiveerd verzoek kan de Algemene Vergadering een budgetoverschrijding toestaan aan een erkende vereniging. Onverminderd de bepalingen van artikel 36 kunnen budgetoverschrijdingen voor de eerste Algemene Vergadering van oktober slechts toegestaan worden bij tweederde meerderheid van de aanwezige stemmen.
Article 38.
The total budget of the BK for a (civil) year remains unchanged, thus:

 • Possible overspendings of the budget in the course of the second half of the budgetary year, and the admission and subsidizing of new organizations implies a [likewise] reduction of the amount of money awarded to BK-centraal.

 • The disappearance of recognized organizations because of suspension or liquidation of recognized organizations implies a [likewise] increase in the amount of money awarded to BK-centraal.

Het totale budget van het BK voor een burgerlijk jaar blijft onveranderd, zodat : • Eventuele budgetoverschrijdingen in de loop van de tweede helft van het begrotingsjaar, alsook de opname en subsidiëring van nieuwe verenigingen een vermindering impliceren van het bedrag toegekend aan BK-centraal.

 • De verdwijning van erkende verenigingen door schorsing of opheffing van erkende verenigingen, een vergroting impliceert van het bedrag toegekend aan BK-centraal.


Chapter 6: Final Terms
Article 39.


 1. All decisions -except explicitly declared differently in the present statutes- are taken by a normal majority on the total of yes and no votes. The vote is valid only if at least half of the members with voting right is present.

 2. If the quorum isn't reached, a next General Meeting is called together within fourteen days, on which can be voted validly without quorum.

 3. Votes for persons are secret, except the General Meeting decides differently.

 4. Every recognized organization mandates one member to represent the organization during voting. In case of conflict, the General Meeting of the BK decides who votes.
 1. Alle beslissingen - behoudens expliciet anders vermeld in onderhavige statuten - worden genomen met een gewone meerderheid op het geheel der ja- en neen stemmen. De stemming is slechts geldig indien minimum de helft der stemgerechtigde leden aanwezig is.

 2. Indien het quorum niet bereikt wordt, worde een volgende Algemene Vergadering bijeengeroepen binnen de veertien dagen, waarop zonder quorum rechtsgeldig gestemd kan worden.

 3. Stemmingen op personen gebeuren, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering, geheim.

 4. Elke erkende vereniging mandateert één lid om bij de stemming de vereniging te vertegenwoordigen. In geval van conflict bepaalt de Algemene Vergadering van het BK wie de stem uitbrengt.


Article 40.


 1. Every right for interpretation of these statutes is exclusively reserved to the General Meeting of the Bijzonder Konvent.

 2. Changes to the statutes have to happen by the General Meeting with a two third majority of the present votes, after they were put regularly on the agenda and provided that at least two third of the members with voting right is present.

 3. These statutes were last changed at November 15th, 1998.
 1. Elk interpretatierecht van deze statuten is exclusief voorbehouden aan de Algemene Vergadering van het Bijzonder Konvent.

 2. Statutenwijzigingen dienen te gebeuren door de Algemene Vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige stemmen, nadat zij regelmatig op de agenda werden geplaatst en mits aanwezigheid van tweederde der stemgerechtigde leden.

 3. Deze statuten werden laatst gewijzigd op 15 november 1998.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina