Chapter 200000003nl Admission, Discharge, and TransferDovnload 472.34 Kb.
Pagina1/3
Datum22.08.2016
Grootte472.34 Kb.
  1   2   3

Chapter 200000003nl

Admission, Discharge, and Transfer3.1 PURPOSE31 Versie-informatie:

Datum 1e versie: 20/12/96

Datum 2e versie: 12/02/98

3.2 TRIGGER EVENTS AND MESSAGE DEFINITIONS32
In Nederland is het gebruik van de volgende segmenten in een ADT bericht afgesproken. Per event kunnen de verplichte en toegelaten segmenten verschillen. Bij een tweetal events (Merge patient information en Bed status update) is er zelfs sprake van andere segmenten dan hier genoemd. Dit zal ter plaatse worden toegelicht.
ADT ADT Message Chapter
MSH Message Header 2

EVN Event Type 3

PID Patient Identification 3

[ ZPI ] Patient Identification - aanvullend 3nl

[ { NK1 } ] Next of Kin 3

PV1 Patient Visit 3

[ PV2 ] Patient Visit - Additional Info. 3

[ ZPV ] Patient Visit - aanvullend 6nl

[

{ IN1 Insurance Information 6

}

]

ACK General Acknowledgement Chapter
MSH Message Header 2

MSA Message Acknowledgement 2

[ ERR ] Error Information 2
Zoals uit bovenstaande kan worden afgeleid is het gebruik van het GT1 segment niet van toepassing in de Nederlandse situatie.

3.2.1 Admit a patient (event code A01)321


Wanneer koppeling aan een wachtlijstnummer (pre-admit number) gewenst is, dan moet dit in het betreffende veld worden opgenomen. Opnamenummer en wachtlijstnummer worden niet gelijk verondersteld.
In Nederland wordt dit event (en bijbehorende events A02 en A03) gebruikt voor klinische opname, dagverpleging en poliklinische bevalling.
3.2.2 Transfer a patient (event code A02)322

3.2.3 Discharge a patient (event code A03)323

3.2.4 Register a patient (event code A04)324

3.2.5 Pre-admit a patient (event code A05)325


Eerder is door de TC vastgesteld dat dit event niet gebruikt dient te worden, maar dat het event Pending admit (A14) gebruikt moet worden voor wachtlijstinschrijving en vooropname, aangezien het onderscheid tussen deze twee in de Nederlandse situatie niet altijd helder is. Tevens kent dit event in versie 2.2 geen mogelijkheid om het ongedaan te maken. In versie 2.3 zal dit verholpen zijn middels het event Cancel Pre-admit (A38). De TC zal in de implementatiegids versie 2.3 nadere toelichtingen geven.
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.2.6 Transfer an outpatient to inpatient (event code A06)326
In de Nederlandse situatie heeft dit event geen bruikbare interpretatie. Verandering in het soort opname zal door middel van een A08 event moeten worden doorgegeven.
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.2.7 Transfer an inpatient to outpatient (event code A07)327
In de Nederlandse situatie heeft dit event geen bruikbare interpretatie. Verandering in het soort opname zal door middel van een A08 event moeten worden doorgegeven.
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.2.8 Update patient information (event code A08)328

3.2.9 Patient departing (event code A09)329


Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.2.10 Patient arriving (event code A10)3210
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.2.11 Cancel admit (event code A11)3211
Dit event voorziet niet in een automatische terugplaatsing van een patiënt op een eventuele wachtlijst. Het ADT systeem dient zelf te voorzien hierin en een bijbehorend HL7 bericht (A14) te versturen aan andere systemen.
3.2.12 Cancel transfer (event code A12)3212
In het veld Assigned patient location van het PV1 segment moet de plaats (afdeling/bed) staan waar de patiënt zich op het moment van de annulering bevindt, dat wil zeggen, de plaats waar de patiënt lag voordat de overplaatsing werd ingevoerd. Het veld Prior patient location kan gebruikt worden om de plaats aan te geven waar de patiënt (foutief) naar werd overgeplaatst, om systemen de mogelijkheid te geven hierop te zoeken.
3.2.13 Cancel discharge (event code A13)3213
In het veld Assigned patient location van het PV1 segment moet de plaats (afdeling/bed) staan waar de patiënt zich op het moment van de annulering van het ontslag bevindt. Volgens de beschrijving van versie 2.3 hoeft dit niet noodzakelijkerwijs dezelfde plaats te zijn als waar de patiënt lag voordat het ontslag werd ingevoerd. In de Nederlandse situatie wordt hier vooralsnog echter wel van uitgegaan.
3.2.14 Pending admit (event code A14)3214
Te gebruiken voor wachtlijstinschrijving (datum opname blijft leeg) en vooropname (geplande opnamedatum ingevuld). Hiervoor niet het event Pre-admit a patient (A05) gebruiken.
3.2.15 Pending transfer (event code A15)3215

3.2.16 Pending discharge (event code A16)3216

3.2.17 Swap patients (event code A17)3217

3.2.18 Merge patient information (event code A18)3218


Alleen te gebruiken voor het daadwerkelijk (onomkeerbaar) samenvoegen van alle informatie van twee patiëntnummers onder één patiëntnummer, bijvoorbeeld in het geval van correctie van (tijdelijke) patiëntnummers. In andere gevallen wordt een koppeling van patiëntnummers gebruikt (events A24 en A37). Het voordeel van koppelen is dat er geen informatie verloren gaat en dat het een herstelbare actie is (via het Unlink patient event A37).

ADT ADT Message Chapter
MSH Message Header 2

EVN Event Type 3

PID Patient Identification 3

[ MRG ] Merge Information 3

PV1 Patient Visit 3

ACK General Acknowledgement Chapter

MSH Message Header 2

MSA Message Acknowledgement 2

[ ERR ] Error Information 2

3.2.19 Patient query (event code A19)3219

3.2.20 Bed status update (event code A20)3220
ADT ADT Message Chapter

MSH Message Header 2

EVN Event Type 3

NPU Non-patient Update 3
ACK General Acknowledgement Chapter

MSH Message Header 2

MSA Message Acknowledgement 2

[ ERR ] Error Information 2

3.2.21 Patient goes on a "leave of absence" (event code A21)3221

3.2.22 Patient returns from a "leave of absence" (event code A22)3222

3.2.23 Delete a patient record (event code A23)3223

3.2.24 Link patient information (event code A24)3224
Dit event kan worden gebruikt om twee patiënten aan elkaar te koppelen. In principe wordt geen uitspraak gedaan over preferentie van een van beide nummers. Als een keuze moet worden gemaakt, dan is het eerste nummer preferent, conform de opbouw van het A18 Merge bericht met het MRG-segment.
3.2.25 Cancel pending discharge (event code A25)3225

3.2.26 Cancel pending transfer (event code A26)3226

3.2.27 Cancel pending admit (event code A27)3227
Dit event verwijdert zowel de wachtlijstinschrijving als de vooropname. Indien een vooropname ongedaan gemaakt moet worden, maar de bijbehorende wachtlijstinschrijving gehandhaafd moet blijven dan dient dit door middel van een Update patient information (A08) event te gebeuren, waarbij de geplande opnamedatum op "" (expliciet leeg) wordt gezet.
3.2.28 Add person information (event code A28)3228
Er wordt vanuit gegaan dat alle persoonsregistraties die middels HL7 ADT berichten gecommuni­ceerd moeten worden, betrekking hebben op patienten. Een veel voorkomend punt in de discussie is: wat te doen met een (voorlopige) inschrijving van een persoon in een ander systeem dan de centrale patiëntenregistratie? In het algemeen kan een niet-leidend systeem ook een A04 bericht versturen om te melden dat het een nieuwe patiënt heeft ingeschreven. Dit bericht wordt echter alleen aan het leidende systeem aangeboden en niet direct gecommuniceerd aan alle andere deelsystemen. Dit laatste is voorbehouden aan het leidende systeem.
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.2.29 Delete person information (event code A29)3229
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie. Zie ook A28.
3.2.30 Merge person information (event code A30)3230
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie. Zie ook A28.
3.2.31 Update person information (event code A31)3231
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie. Zie ook A28.
3.2.32 Cancel patient arriving (event code A32)3232
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.2.33 Cancel patient departing (event code A33)3233
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.2.34 Merge patient information - patient ID only (event code A34)3234
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.2.35 Merge patient information - account number only (event code A35)3235
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.2.36 Merge patient information - patient ID & account number3236 (event code A36)
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.2.37 Un-link patient information (event code A37)3237

3.30 MESSAGE SEGMENTS330


Net als in de originele handleiding worden niet alle betrokken segmenten in dit hoofdstuk besproken, aangezien zij beter aansluiten bij de onderwerpen van andere hoofdstukken. Voor een overzicht van de hoofdstukken waarin de verschillende segmenten worden besproken wordt verwezen naar paragraaf 3.2 van deze handleiding.
3.3.1 EVN   Event type331
EVN attributes

SEQ

LEN

DT

R/O

RP/#

TBL#

ITEM#

ELEMENT NAME

* 1

* 2


* 3

4

53

26

263

5


ID

TS

TSID

ID


R

R

0003

0062


0188

00099

00100


00101

00102


00103

Event Type Code

Date/Time of Event

Date/Time Planned Event

Event Reason Code

Operator ID3.3.1.0 EVN field definitions

3.3.1.1 Event type code (ID) 00099


In dit veld wordt (nogmaals) het type event aangegeven. Let wel op dat hier slechts een gedeelte van het MSH-9 veld Message type wordt overgenomen, namelijk alleen het type event en niet de combinatie met het type bericht. Als in het veld Message type "ADT^A01" staat, dan staat in het Event type code veld alleen "A01".
3.3.1.2 Date/time of event (TS) 00100
Hier mag niet zomaar een timestamp van het bericht worden ingevuld, aangezien hier de daadwerke­lijke datum en tijd van de gecommuniceerde gebeurtenis wordt bedoeld. Wanneer bijvoorbeeld een patiënt op 12 januari 1997 wordt opgenomen om half negen, dan dient hier de waarde "199712010830" te staan. De opname kan bij de administratieve afhandeling om half elf ingevoerd zijn en het HL7 bericht kan nog weer vijf minuten later verstuurd zijn. Beide hebben geen invloed op de datum of tijd van de gebeurtenis zelf. Uiteraard geldt deze uitspraak alleen voor events waarbij er daadwerkelijk waarde gehecht kan worden aan de datum en tijd van de gebeurtenis.
3.3.1.3 Date/time planned event (TS) 00101
Ondanks de aanbeveling uit de standaard om, waar mogelijk, de betrokken datumvelden uit het PV2 segment te gebruiken, wordt de in dit veld weergegeven datum/tijd van een geplande gebeurtenis ondersteund, met name omdat dit veld van het type TS is en derhalve de mogelijkheid geeft om ook de tijd door te geven. Met name voor de ondersteuning van opname- en ontslagplanning is dit van belang. Ook in versie 2.3 is dit probleem nog niet opgelost.
3.3.1.4 Event reason code (ID) 00102
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.3.1.5 Operator ID (ID) 00103
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.

3.3.20 PID - Patient Identification3320


PID attributes

SEQ

LEN

DT

R/O

RP/#

TBL#

ITEM#

ELEMENT NAME

* 1

* 2


* 3

* 4


* 5

6

* 7* 8

9

10* 11

12

* 13* 14

* 15


* 16

* 17


18

19

2021

22

* 23* 24

25

* 2627

4

16

2012

48

3026

1

481

106


4

40

4025

1

320

16

2520

1

252

2

360

SI

CK

CMST

PN

STTS

ID

PNID

AD

IDTN

TN

STID

ID

CKST

CM

CKID

ST

IDNM

ID

CER
R


Y
Y
Y/3


Y/3

Y/3

Y

0001
0005


0002

0006


0189

0171


0172

00104

00105


00106

00107


00108

00109


00110

00111


00112

00113


00114

00115


00116

00117


00118

00119


00120

00121


00122

00123


00124

00125


00126

00127


00128

00129


00130

Set ID - Patient ID

Patient ID (External ID)

Patient ID (Internal ID)

Alternate Patient ID

Patient Name

Mother's Maiden Name

Date of Birth

Sex


Patient Alias

Race


Patient Address

County Code

Phone Number - Home

Phone Number - Business

Language - Patient

Marital Status

Religion

Patient Account Number

SSN Number - Patient

Driver's Lic Num - Patient

Mother's Identifier

Ethnic Group

Birth Place

Multiple Birth Indicator

Birth Order

Citizenship

Veterans Military Status
3.3.2.0 PID field definitions
In versie 2.3 worden meer velden onderkend dan in versie 2.2. Voor de Nederlandse situatie zijn met name velden 28, 29 en 30 van belang: nationaliteit (28), datum en tijd van overlijden (29) en indicator overleden (29). De laatste twee vervangen de betreffende velden in het ZPI segment.
3.3.2.1 Set ID   patient ID (SI) 00104
3.3.2.2 Patient ID (external ID) (CK) 00105
Components:
^ ^ ^
Alleen te gebruiken voor patiëntnummers van buiten de eigen instelling, dus niet uitgegeven door het leidende patiëntenregistratiesysteem binnen het eigen netwerk.
3.3.2.3 Patient ID (internal ID) (CM) 00106
Hier wordt het (preferente) patiëntnummer getoond. In de Amerikaanse standaard is dit veld herhalend, aangezien er daar gewerkt mag worden met een verdere verfijning van het patiëntnum­mer, door bijvoorbeeld naast het medical record number ook het billing number op te nemen. In de Nederlandse situatie wordt een dergelijke herhaling vooralsnog niet ondersteund.
3.3.2.4 Alternate patient ID (ST) 00107
Wordt gebruikt wanneer patiënt ook onder een ander (gekoppeld) nummer bekend is. Deze interpretatie maakt het veld verwijzend patiëntnummer (ZPI-5) overbodig.
3.3.2.5 Patient name (PN) 00108
Components: ^ ^ ^ ^
^

Voor de Nederlandse situatie is de afspraak gemaakt dat de family name in dit Patient name veld altijd de eigennaam van de patiënt bevat (dus geboortenaam of meisjesnaam). Verdere specifiek Nederlandse interpretaties zijn behandeld in hoofdstuk 2, onder de beschrijving van het datatype PN.

In versie 2.3 wordt een uitgebreidere versie voorgesteld van het hier gebruikte datatype PN. Dit nieuwe datatype, XPN, kent als laatste subveld een indicator voor het type naam. Bij Patient name moet dit type altijd "B - Legal" zijn, oftewel de officiële naam van de patiënt. In de Nederlandse situatie wordt momenteel in dit veld altijd de eigennaam (geboortenaam of meisjesnaam) van de patiënt opgenomen en niet zozeer de officiëel geregistreerde achternaam. Voor de implementatie­handleiding versie 2.3 zullen hier nog de nodige discussies aan gewijd moeten worden.
3.3.2.6 Mother's maiden name (ST) 00109
Dit veld wordt in de Nederlandse situatie uitdrukkelijk niet gebruikt. De meisjesnaam van getrouwde vrouwen die de achternaam van hun echtgenoot voeren is onderdeel van Patient name; de naam van de echtgenoot is opgenomen in het specifiek voor de Nederlandse situatie geconstrueerde ZPI segment.
3.3.2.7 Date of birth (TS) 00110
De geboortedatum van de patiënt. In versie 2.2 moet een volledige datum worden opgegeven. Er zijn echter implementaties bekend, waarin vage geboortedatums moeten worden doorgegeven. Mede gezien de ontwikkelingen in versie 2.3 wordt geadviseerd om alleen de bekende gedeelten te versturen en dus geen 00 voor maand of dag.

Overigens zijn er wel implementaties operationeel, waarin 00 wordt doorgegeven; dit is derhalve een punt van aandacht bij implementatie.


3.3.2.8 Sex (ID) 00111
Hier worden de Amerikaanse afkortingen gebruikt (M/F/U/O, zie manual)
3.3.2.9 Patient alias (PN) 00112
Dit veld wordt tegen de aanbevelingen van de TC in gebruikt om de aanspreeknaam van de patient in vast te leggen, in het geval de patient een getrouwde vrouw is die onder de naam van haar echtgenoot wenst te worden aangesproken. De door de TC geadviseerde voorziening om deze voorkeur vast te leggen is door middel van het plaatsen van achternaam en eventuele voorvoegsels van de echtgenoot in het ZPI segment.

Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.

In versie 2.3 kan hier verandering in komen, doordat het nieuwe datatype XPN is ingevoerd (zie hierboven bij Patient name). Door bij het subveld name type code de waarde "M - Maiden" in te vullen kan hier de meisjesnaam worden weergegeven en kan het betreffende veld uit het ZPI segment vervallen. Dit impliceert wel een verandering in de huidige Nederlandse praktijk om altijd de eigennaam in het Patient name veld op te nemen. In de implementatiehandleiding voor versie 2.3 zal hier nader op worden ingegaan.
3.3.2.10 Race (ID) 00113
Wordt niet ondersteund in de Nederlandse situatie, aangezien hier wettelijke bezwaren tegen bestaan.

3.3.2.11 Patient address (AD) 00114


Components: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Voor de juiste invulling van de verschillende subvelden wordt verwezen naar hoofdstuk 2, bij de beschrijving van het datatype AD.
3.3.2.12 County code (ID) 00115
Wordt in Nederlandse situatie niet ondersteund. Eventuele aanduiding van gemeente zou in in het Patient address veld moeten worden opgenomen.
3.3.2.13 Phone number   home (TN) 00116
Rekening houden met Nederlandse definitie van het HL7 datatype TN (zie hoofdstuk 2).
In versie 2.3 wordt een veel uitgebreidere notatie van telefoonnummers ondersteund en een onbeperkt aantal herhalingen.
3.3.2.14 Phone number   business (TN) 00117
Rekening houden met Nederlandse definitie van het HL7 datatype TN (zie hoofdstuk 2).
In versie 2.3 wordt een veel uitgebreidere notatie van telefoonnummers ondersteund en een onbeperkt aantal herhalingen.
3.3.2.15 Language   patient (ST) 00118
De taal waarin de patiënt aangesproken dient te worden.
3.3.2.16 Marital status (ID) 00119
Aanbevolen wordt om hier de Amerikaanse afkortingen te gebruiken (A/D/M/S/W, zie manual).
3.3.2.17 Religion (ID) 00120
Hiervoor de standaardcodering volgens de GBA gebruiken.
3.3.2.18 Patient account number (CK) 00121
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.3.2.19 SSN number   patient (ST) 00122
Eventueel kan hier het SOFI-nummer worden opgeslagen; dit is vooralsnog wettelijk verboden.
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.3.2.20 Driver's lic num   patient (CM) 00123
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.3.2.21 Mother's identifier (CK) 00124
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.3.2.22 Ethnic group (ID) 00125
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.3.2.23 Birth place (ST) 00126
Vervangt het veld geboorteplaats in ZPI segment versie 2.1.
3.3.2.24 Multiple birth indicator (ID) 00127
3.3.2.25 Birth order (NM) 00128
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.
3.3.2.26 Citizenship (ID) 00129
Hier wordt het land (volgens ISO codering) opgenomen waarvan de patiënt ingezetene is. Dit is iets anders dan de nationaliteit van de patiënt. Voor dit laatste is in versie 2.3 een nieuw veld opgeno­men.
3.3.2.27 Veterans military status (CE) 00130
Wordt vooralsnog niet ondersteund in de Nederlandse situatie.

3.3.30 PV1   Patient visit3330

PV1 attributes


SEQ

LEN

DT

R/O

RP/#

TBL#

ITEM#

ELEMENT NAME

* 1

* 2


* 3

* 4


5

* 6


* 7

* 8


* 9

* 10


11

12

13* 14

* 15


* 16

* 17


* 18

* 19


* 20

* 21


22

23

2425

26

2728

29

3031

32

3334

35

36* 37

* 38


39

40

41* 42

43

* 44* 45

46

4748

49

504

1

122

20

1260

60

603

12

22

3

22

60

215

50

22

2

28

12

32

1

810

12

121

8

325

2

21

2

1212

26

2612

12

1212

20


SI

ID

CMID

ST

CMCN

CN

CNID

CM

IDID

ID

IDID

CN

IDNM

CM

IDID

ID

IDDT

NM

NMID

ID

DTID

NM

NMID

DT

IDCM

ID

IDID

ID

CMCM

TS

TSNM

NM

NMNM

CM

R


Y
Y

Y/4

Y

Y

YY


0004
0007

0010

0010


0010

0069
0087

0092

0023


0009

0099


0010

0018
0064

0032

0045


0046

0044

0073

0110
00210111
0112

0113


0114

0115


0116

011700131

00132


00133

00134


00135

00136


00137

00138


00139

00140


00141

00142


00143

00144


00145

00146


00147

00148


00149

00150


00151

00152


00153

00154


00155

00156


00157

00158


00159

00160


00161

00162


00163

00164


00165

00166


00167

00168


00169

00170


00171

00172


00173

00174


00175

00176


00177

00178


00179

00180


Set ID - Patient Visit

Patient Class

Assigned Patient Location

Admission Type

Preadmit Number

Prior Patient Location

Attending Doctor

Referring Doctor

Consulting Doctor

Hospital Service

Temporary Location

Preadmit Test Indicator

Readmission Indicator

Admit Source

Ambulatory Status

VIP Indicator

Admitting Doctor

Patient Type

Visit Number

Financial Class

Charge Price Indicator

Courtesy Code

Credit Rating

Contract Code

Contract Effective Date

Contract Amount

Contract Period

Interest Code

Transfer to Bad Debt Code

Transfer to Bad Debt Date

Bad Debt Agency Code

Bad Debt Transfer Amount

Bad Debt Recovery Amount

Delete Account Indicator

Delete Account Date

Discharge Disposition

Discharged to Location

Diet Type

Servicing Facility

Bed Status

Account Status

Pending Location

Prior Temporary Location

Admit Date/Time

Discharge Date/Time

Current Patient Balance

Total Charges

Total Adjustments

Total Payments

Alternate Visit ID
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina