Charter collectieve rechten en plichtenDovnload 74.79 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte74.79 Kb.
Vrij Orthopedagogisch Centrum

DE ROZENKRANS vzw

Albert I-laan 54

8670 OOSTDUINKERKE
Tel.: 058/52.12.52

Fax : 058/52.27.91


E-mail : info@vocderozenkrans.be
CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN
1. Identificatie
1.1 Voorliggend charter collectieve rechten en plichten betreft de vereni­ging zonder winstgevend doel "Vrij Orthopedagogisch Centrum De Rozenkrans" (kortweg VOC De Rozenkrans), met hoofdze­tel te 8670 Oostduinkerke, op het adres Albert I -laan 54.

Naast deze hoofdvestigingsplaats zijn er bijkomende vestigingsplaatsen, nl. de Zandcluyse, Pylyserlaan 15 te 8670 Koksijde; Villa Mipito, Oostdijkweg 22 te 8670 Oostduinkerke; ’t Vlot, Essex Scottishlaan 13 te 8434 Westende en De Blokkendoos, Clivialaan 9 te 8400 Oostende.


1.2 Reeds in 1920 richtte de Congregatie van de Zusters Dominicanessen van Brugge het Medisch-Pedagogisch Instituut “De Rozenkrans” op. Dat MPI bedoeld voor de opvang en begeleiding van kinderen en jongeren met een mentale handicap, was het eerste in West-Vlaanderen. Doorheen de jaren heeft De Rozenkrans op een kritisch-creatieve manier ingespeeld op veranderende maatschappelijke behoeften en inzichten inzake deze begeleiding. Differentiatie van het aanbod en professionalisering van de begeleiding gingen hand in hand. VOC De Rozenkrans combineert dan ook een rijke traditie en ervaring met een dynamisch en toekomstgericht beleid.
1.3 Het VOC De Rozenkrans is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap:

- als internaat voor 115 kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar, waarvan 114 met een licht, matig tot zwaar mentale handi­cap en 1 jongere met extreme gedrags- of emotionele

problemen.

- als semi-internaat voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar met een licht, matig tot zwaar mentale handi­cap en dit voor een capa­citeit van 77 plaatsen.

Deze erkenning is geldig van 1/01/2012 tot en met 31/12/2021.
2. Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie
VOC De Rozenkrans biedt gespecialiseerde opvang en begeleiding aan kinderen / jongeren met een mentale handicap, in communicatie met de maatschappij. Complementair aan de ouders begeleiden we het kind in zijn groei, hierbij vertrekkend van de zorgvragen van kind /jongere en het gezin. VOC De Rozenkrans omvat een internaat, een semi-internaat en een ambulante werking.

De manier waarop wij onze opdracht vervullen is geïnspireerd op de christelijke levensvisie.


In het VOC De Rozenkrans stellen we vier waarden voorop, nl. respect, gebruikersgerichtheid, betrokkenheid op de organisatie en het team, en kwaliteitsgerichtheid. Deze kernwaarden zijn de pijlers van onze grondhouding en leidinggevende stijl.

We streven ernaar om vanuit een participatieve basishouding emancipatorisch om te gaan met het kind / de jongere.


Onze doelstelling is het aanbieden van zorg op maat voor de kinderen en jongeren in nauwe samenwerking met het thuismilieu en externe instanties.

In overeenstemming met het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp, zien we het kind / de jongere als volwaardig participant binnen de hulpverlening. Het belang van de minderjarige is de belangrijkste toetssteen bij de keuze en de concretisering van de hulpverlening. Dit belang wordt zoveel als mogelijk vastgesteld in dialoog met de minderjarige zelf en met zijn wettelijke vertegenwoordiger.


De belangrijkste middelen en werkwijzen die de voorziening inzet zijn:

- deskundige en gemotiveerde medewerkers, die interdisci­plinair samenwerken; • een eigentijds pedagogisch concept met specifieke op­voe­dings- en onderwijsmethodes;

 • een ruime en moderne infrastructuur met een ideale inplanting in het decor van zee en duinen;

 • een dynamisch kwaliteitsbeleid gebaseerd op een uitgewerkt kwaliteitssysteem en regelmatige zelfevaluatie.


3. Doelgroep
De dienstverlening richt zich tot kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar met een licht, matig tot zwaar mentale handicap. De menta­le handicap kan gepaard gaan met bijkomende emotionele en/of gedragsproblemen, autisme, ADHD, hechtingsstoornissen,….
4. Dienstverlening
VOC De Rozenkrans omvat een internaat, een semi-internaat en een ambulante werking.
Het internaat voorziet 24u op 24u in opvang en begeleiding, ook tijdens weekends en vakanties.

Het semi-internaat voorziet in dagopvang en –begeleiding tijdens schooldagen en vakanties.

Voor ambulante begeleiding kan men een beroep doen op de begeleidingsdienst “De branding”.
Er kan geopteerd worden voor een combinatie van verschillende zorgvormen.

Opvang in het internaat of semi-internaat kan zowel in een voltijds als in een deeltijds stelsel.

Verder is er ook de mogelijkheid tot logeren en begeleide uitgroei.
De dienstverlening bestaat in hoofdzaak uit

- opvang en begeleiding in leefgroepen internaat en semi-internaat

- orthopedagogische ondersteuning

- paramedische ondersteuning: kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, psychotherapie

- medisch/verpleegkundige begeleiding

- gezinsondersteuning


Hiervoor wordt multidisciplinair samengewerkt zowel binnen het VOC als met externe instanties.

De dienstverlening wordt aangeboden op maat van de gebruiker en wordt vastgelegd in de individuele dienstverleningsovereenkomst binnen het protocol.5. Bijzondere opnamevoorwaarden
5.1 De dienstverlening van het VOC De Rozenkrans kan slechts verleend worden aan personen die ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (verder: het Vlaams Agentschap). De beslissing tot ten­las­te­neming moet door de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordi­ger aan de voorziening worden voorgelegd en één van vol­gende clausules bevat­ten:


 • verblijf in een internaat met een erkenning voor het opnemen van kinderen en jonge­ren met een licht, matig tot zwaar mentale handi­cap

 • verblijf in een semi-internaat met een erkenning voor het opnemen van kinde­ren en jongeren met een licht, matig tot zwaar mentale han­dicap
  1. Bij dringende opnameaanvragen kan het VOC De Rozen­krans zijn dienstver­lening toch starten vóór er een beslis­sing van het Vlaams Agentschap aanwezig is. Deze opnames gebeuren dan altijd onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Agentschap.
  1. Een opname kan alleen gebeuren als ze in overeenstemming is met de regelgeving in

verband met zorgregie.
5.4 Er zijn verder geen bijzondere opnamevoorwaarden voorzien.

6. Wederzijdse rechten en plichten van de gebruiker en de voorziening


  1. Het VOC De Rozenkrans weigert geen minderjarige op grond van etnische afkomst,

nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging of financieel onvermogen.

De voorziening waarborgt aan de gebruikers de eerbiediging van hun ideologische, filosofische of godsdien­stige overtuiging, hun vrijheid en privacy, hun veiligheid en hun gezondheid, voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medegebruikers en personeel niet in het gedrang komen.
  1. Het dossier

Het VOC De Rozen­krans moet voor iedere gebruiker een dossier aanleggen, waarin zowel administratieve (met inbegrip van eventueel gerechtelij­ke) gegevens als medische/gezondheids gegevens zijn opgenomen. De medische/gezondheidsgegevens worden apart bijgehouden.

Het dossier wordt door de voorziening zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard.

Het opstellen, het bewaren en het gebruiken van het dossier zijn onderworpen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving, onder meer • de Privacywet (8 december 1992)

 • de Wet Patiëntenrechten (22 augustus 2002)

 • het Decreet Rechtspositie van de minderjarige (7 mei 2004)

 • het Besluit Algemene erkenningsvoorwaarden en Kwaliteitszorg (4 februari 2011)

Toegang tot het dossier: de gebruiker heeft recht op inzage in zijn dossier.

Dit inzagerecht wordt mede bepaald door :


 • zijn bekwaamheid

 • de privacyexceptie

 • de vertrouwelijkheidsexceptie

 • de agogische exceptie

 • de exceptie voor gegevens opgesteld ten behoeve van gerechtelijke overheden

 • de therapeutisch exceptie bij gezondheidsgegevens

De gebruiker of zijn vertegenwoordiger kan zijn recht op inzage in het dossier uitoefenen: • op eenvoudig verzoek

 • met vermelding van de aard van de gegevens, die hij wil inzien

 • toegang wordt verleend : - binnen de 15 dagen

- steeds in aanwezigheid van een hulpverlener

- via inzage of rapportage

  1. Individuele inspraak

De gebruiker of zijn vertegenwoordiger heeft recht op volledige, nauwkeurige en tijdige informatie over alle aangelegenheden in verband met zijn opvang, begeleiding en behandeling die hem recht­streeks en persoonlijk aanbelangen.


Behoudens in geval van overmacht of hoogdringendheid wordt er tussen de gebruiker of zijn vertegenwoordiger en het VOC De Rozenkrans voorafgaan­delijk overlegd inzake:

- wijzigingen van de individuele dienstverleningsovereenkomst;

- maatregelen die wegens de evolutie van de fysieke of geestelijke toestand van de gebruiker moeten genomen worden;

- wijzigingen in de individuele woon- en leefsituatie.

Het initiatief voor dat overleg wordt genomen door de partij die een wijziging of maatregel door wil voeren.

6.4 Bescherming van de integriteit


VOC De Rozenkrans streeft naar een kwaliteitsvolle en professionele begeleiding waarbij de veiligheid en integriteit van de betrokkenen centraal staan. Visieteksten en procedures m.b.t. de volgende onderwerpen zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek.

6.4.1 Grensoverschrijdend gedrag


Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel misbruik als geweld. Misbruik en geweld omvatten elke handeling die leidt tot een significante inbreuk op de lichamelijke of psychische integriteit van de gebruiker.
De voorziening beschikt over procedures om grensoverschrijdend gedrag ten aan zien van de gebruiker te voorkomen, te detecteren en om gepast te reageren.

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers wordt gemeld aan het centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag.
   1. Agressiebeheersingsbeleid en tijdelijke afzonderingsmaatregelen

De voorziening voert een specifiek agressiebeheersingsbeleid, met aandacht voor preventie, interventie en herstel bij agressie.


In het kader van beveiliging kan het nodig zijn om een gebruiker tijdelijk af te zonderen, nl. als:

 • het gedrag van de gebruiker risico’s inhoudt voor zijn eigen fysieke integriteit;

 • het gedrag van de gebruiker risico’s inhoudt voor de fysieke integriteit van andere gebruikers of personeelsleden;

 • de gebruiker materiaal vernielt.

De voorziening hanteert daarbij een procedure en registratiesysteem, conform de reglementaire voorschriften. De gebruiker wordt hiervan op aangepaste wijze geïnformeerd, evenals zijn wettelijke vertegenwoordiger.
6.4.3 Sanctiebeleid
De voorziening hanteert een sanctiebeleid, dat een menswaardige behandeling in alle omstandigheden vooropstelt. Een sanctie kan in bepaalde omstandigheden nodig en nuttig zijn in functie van de opvoeding. Een sanctie is steeds aangepast aan de ontwikkeling en de

persoonlijkheid van de gebruiker en staat in verhouding met de ernst van de feiten.

6.5 Afwezigheid, busvervoer en vakantieplanning
6.5.1 Afwe­zigheid tijdens het schooljaar dient steeds gestaafd te worden :
Bij afwezigheid van minder dan 48 uur: door een schriftelijk bewijs van de wettelijke

vertegenwoordiger of dokter, met een max. van 10 afwezigheidsdagen per kwartaal.


Bij afwezigheid van meer dan 48 uur: door een medisch attest van een dokter.
Naast de bovenvermelde 10 afwezigheidsdagen per kwartaal kunnen nog

afwezigheidsdagen opgenomen worden wegens sociale omstandigheden mits het

voorleggen van een attest.   1. Busvervoer

De gebruiker kan tijdens het schooljaar door de schoolbus opgehaald en teruggebracht worden dit volgens de crite­ria van het gemeen­schappelijk leerlingenvervoer.

Voor de gebruikers van het semi-internaat is er tijdens vakantieperiodes en op woensdagnamiddag gratis busvervoer.

Voor gebruikers van het internaat wordt tijdens vakanties geen busvervoer voorzien.


6.5.3 Vakantieplanning
Op initiatief van de voorziening wordt door de wettelijke vertegenwoordiger een weekend- en vakantieregeling vastgelegd. Afwijkingen op gemaakte afspraken worden steeds vooraf met de voorziening besproken.

6.6 Bezoek


Tenzij andersluidende rechterlijke beslissing is er bezoek in de voorziening mogelijk mits voorafgaandelijk telefonisch of ander contact.

Telefonische contacten met de gebruikers buiten de schooluren zijn mogelijk.

6.7 Kledij
Kledij moet steeds genaamtekend worden. Eventuele naamlintjes kunnen via de voorziening bekomen worden.

6.8 Voeding


De dagelijkse voeding wordt bereid in de centrale keuken.

Er wordt gestreefd naar een gezonde en evenwichtige voe­ding. Er is minstens één warme maaltijd per dag voorzien. Het menu wordt vooraf en wekelijks in elke leef­groep uitge­hangen.

Op voorschrift van een dokter en in overleg met de medische dienst van het VOC De Rozenkrans kan ook dieetvoeding verstrekt worden.

6.9 Medische en verpleegkundige begeleiding


Het VOC heeft een samenwerkingsverband met enkele artsen. Er wordt verondersteld dat de gebruiker zich medisch laat begeleiden door de omnipracticus en de neuropsychiater, verbonden aan de voorziening. Als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor deze consultaties een beroep wil doen op artsen naar eigen keuze, dan wordt dit vastgelegd in het protocol.

De artsen staan, samen met de verpleegkundigen van de voorzie­ning, in voor de medisch-verpleegkundige begeleiding en opvol­ging van de gebruikers van het internaat.

Deze begeleiding is eventueel ook mogelijk in het semi-internaat indien de individuele dienstverleningsovereenkomst dit voorziet.
Voor elke medische behandeling, met uitzondering van de interne consultaties bij de omnipracticus en de neuro-psychiater is steeds een schriftelijke toestemming vanwege de wettelijke vertegenwoordiger vereist. In dit kader wordt gewerkt met het document “toestemming medische behandeling”.
In geval van medische hoogdringendheid kan er zonder vooraf­gaand overleg met de wettelijke vertegenwoordiger tussengekomen worden. De wettelijke vertegenwoordiger wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.  1. Prestaties/verstrekkingen die aanleiding geven tot vergoedingen boven de verschuldigde dagprijs

Naast de eigen financiële bijdrage, komen volgende zaken in aanmerking voor bijkomende vergoeding: • De kostprijs van medische prestaties en - behandelingen

 • Medicatiekosten en speciale verzorgingsproducten

Het betreft volgende zaken:

 • Medicatie: onderscheid “vaste” en “tijdelijke” medicatie
 • “vaste” medicatie:


- langdurig (> 1 maand) gebruik

 • “tijdelijke medicatie:

- tijdelijk (< 1 maand) gebruik

- indien 100% persoonsgebonden • Speciale verzorgingsproducten: o.a. huidzalven, badoliën,…

 • indien 100% persoonsgebonden én op doktersvoorschrift

De medicatie en verzorgingsproducten die voorkomen op de lijst basismedicatie (de zgn. huisapotheek), worden niet aangerekend.

 • Vervoerskosten n.a.v. medische behandeling

aangerekend indien enkele rit > 25 km

Bij vervoer met meerdere bewoners wordt de kilometervergoeding onderling verdeeld • Vervoerskosten n.a.v. controles kinderbijslagen, tegemoetkomingen, …

  • de eventuele vervoerskosten in opdracht van de gebruiker of wettelijke vertegenwoordiger.

De aangerekende vergoeding per afgelegde kilometer gebeurt op basis van de laatst geldende regeling betreffende reiskosten van het “Rijkspersoneel”. • De kledijkost volgens overeenkomst

 • Andere kosten

  • Labo-onderzoeken, pedicure, orthodontie en tandextracties, orthopedische schoenen, steunzolen, optiek, externe (psycho-)therapie,…

  • Kostprijs aankoop of huur van hulpmiddelen, indien 100% persoonsgebonden

  • Kostprijs van naamlintjes, haarknippen

De bijkomende kosten worden maandelijks in algemene rubrieken op de factuur vermeld. De gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger die een detail wenst, kan dit op eenvoudige aanvraag bekomen bij de administratie.7. Het Collectief overlegorgaan
7.1 Er wordt een collectief overlegorgaan samengesteld, bestaande uit minimum drie en maximum acht gebruikers of wettelijke vertegen­woordigers van ge­bruikers (verder genoemd: de gebruikers) van het VOC De Rozenkrans.
7.2 De leden van het collectief overlegorgaan worden gekozen uit en door de gebruikers voor een hernieuwbare periode van vier jaar.

Bij voorkeur zijn zowel gebruikers van het semi-internaat als gebruikers van het internaat vertegenwoordigd in het collectief overlegorgaan.


7.3 Indien er zich bij de gewone verkiezing geen drie kandida­ten aandienen, of indien er bij die verkiezingen geen drie leden gekozen worden, wordt na twee jaar een nieuwe verkiezing georganiseerd. Indien nodig word(en) in de tussentijd algemene vergadering(en) georganiseerd om de collectieve inspraak te garanderen.
7.4 De directie van het VOC De Rozenkrans organiseert de verkiezingen. Alle gebrui­kers kunnen zich kandidaat stellen en zijn stemge­rech­tigd. Zij zullen in die zin verwit­tigd worden.
7.5 Het mandaat van een lid van het collectief overlegorgaan is hernieuwbaar.

Het mandaat van een lid vervalt :

1° bij het verstrijken van de termijn waarvoor dat lid geko­zen is

2° indien de gebruiker de voorziening verlaat

3° bij ontslag van het lid

In de gevallen voorzien onder punten 2° en 3°, kan op initia­tief van het collectief overlegorgaan en in overleg met de voorzie­ning een andere gebruiker verkozen worden, die het mandaat voortzet.


7.6 Het collectief overlegorgaan is niet meer rechtsgeldig samengesteld, indien het aantal leden lager wordt dan drie. In dat geval wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd.
7.7 Het collectief overlegorgaan duidt onder zijn leden een voorzitter aan en vergadert minstens drie maal per jaar.

7.8 Het VOC De Rozenkrans geeft aan het collectief overlegorgaan de garantie om voorafgaandelijk te overleggen betreffende :

1° wijzigingen aan het charter collectieve rechten en plichten;

2° belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leef­situatie;

3° wijzigingen in het concept van de voorziening.
7.9 Zowel het collectief overlegorgaan als de verantwoordelijken van het VOC De Rozenkrans hebben initiatiefrecht om advies uit te brengen of te vragen inzake aangelegenheden die de verhou­ding tussen voorziening en de gebruikers of hun vertegenwoordigers aangaan.
7.10 Het collectief overlegorgaan heeft het recht gehoord te worden door de verantwoordelijken van het VOC De Rozenkrans omtrent elk onderwerp waarover het collectief overlegorgaan een standpunt wil meedelen. De voorziening is verplicht het collectief overlegorgaan van ant­woord te dienen binnen een termijn van 60 kalenderdagen.

Op zijn beurt garandeert het collectief overlegorgaan een antwoord te geven op elke vraag tot advies vanwege de verantwoordelijken van het VOC De Rozenkrans en dit eveneens binnen een ter­mijn van 60 kalenderdagen.


7.11 De verantwoordelijken van het VOC de Rozenkrans ver­strekken aan het collectief overlegorgaan de noodzakelijke informatie omtrent beslissin­gen die rechtstreeks de woon- en leefsituatie van de gebrui­kers betreffen en inzake alle andere elementen die de gebrui­kers als groep aanbelangen, met inbegrip van informatie be­treffende de jaarrekeningen van het VOC De Rozenkrans en het doelmatig inzetten van de middelen.
7.12 Een afgevaardigde van het collectief overlegorgaan wordt als waarne­mer uitgenodigd voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur van het VOC De Rozenkrans voor de besprekingen van die aangele­genheden die betrekking hebben op de voorziening.
7.13 Bovenvermelde procedure is uitgebreid opgenomen in het kwaliteitshandboek: “ Het organiseren van collectief overleg met de gebruiker”.

8. Beëindiging van het protocol
8.1 Het protocol is door beide partijen opzegbaar.

Binnen de proefperiode wordt de opzegtermijn in onderling overleg bepaald.

Buiten de proefperiode dient, bij eenzijdige opzegging door één van de partijen, rekening gehouden te worden met een opzeggingstermijn van 3 maanden.
8.2 In geval de opzeggingstermijn niet gerespecteerd wordt, is er een verbrekingsvergoeding verschuldigd. Die vergoeding is, per dag dat de ondersteuning vroeger wordt beëindigd, het verschil tussen de reglementair vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs, met een maximumtermijn van 30 dagen.

8.3 Het VOC De Rozenkrans verbindt er zich toe de gebruiker niet te ontslaan, tenzij: • bij overmacht;

- om redenen die voortvloeien uit de beslissing tot ten­lasteneming door de provinciale

afdeling van het Vlaams Agentschap;

- wanneer de gebruiker niet meer voldoet aan de bijzonde­re opnamevoorwaarden, zoals bepaald in punt 5 van dit charter;

- als de lichamelijke en/of geestelijke toestand van de gebruiker, zoals die bestond de dag na de proefperi­ode, derma­te gewijzigd is dat het zorgaanbod van het VOC De Rozenkrans niet meer kan beantwoorden aan de noden en zorgvra­gen van de gebruiker;

- als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger de verplichtingen, vastgelegd in

het protocol en het charter niet nakomt. • als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger een valse verklaring aflegt i.v.m. het ontvangen van een schadevergoeding voor hulp aan derden of ondersteuning door een voorziening.

 • als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger geen overeenkomst sluit met het agentschap betreffende de aanwending van de schadevergoeding of de ondersteuning door een voorziening, of die overeenkomst niet nakomt.

De voorziening motiveert schriftelijk de eenzijdige beëindiging van de dienstverlening.
8.4 De voorziening waarborgt in overleg met de gebruiker of zijn wettelijk vertegenwoordiger een verantwoorde overdracht van relevante informatie aan de nieuwe voorziening met betrekking tot de ondersteuning.
8.5 In elk van deze gevallen zal de beslissing tot beëindiging van het protocol door het VOC De Rozenkrans ook aan het Vlaams Agentschap worden meege­deeld.

9. De klachtenprocedure
Het VOC De Rozenkrans beschouwt suggesties of klachten als mogelijkheden tot het verbeteren van de zorg en de werking.


  1. Voorstellen en suggesties met betrekking tot de dienstverlening

- op individueel vlak:

Ten allen tijde kan de gebruiker of zijn wettelijk vertegenwoordiger een suggestie melden

aan een medewerker.

Suggesties kunnen eveneens aangebracht worden bij de bespreking van de individuele

dienstverleningsovereenkomst. • op collectief vlak:

De gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan schriftelijk een voorstel richten aan

de directie of het collectief overlegorgaan.

Voor de behandeling van deze voorstellen op collectief vlak is een procedure uitgewerkt en opgenomen in het kwaliteitshandboek.


  1. Ontevredenheid en informele klachten over de dienstverlening

- Bij elke medewerker kan men met een uiting van ontevredenheid terecht. De medewerker biedt een luisterend oor en probeert indien mogelijk tot een oplossing te komen.


- We spreken van een informele klacht als de ontevredenheid aan drie criteria voldoet, nl. een uiting van ongenoegen is, op feiten gebaseerd is en als er de uitdrukkelijk wens is om daar iets aan te doen. Een informele klacht wordt intern verder opgevolgd. Een medewerker neemt terug contact op met een voorstel tot oplossing. Na enige tijd wordt bevraagd of de oplossing toereikend is en de informele klacht afgesloten kan worden.
9.3 Formele of schriftelijke klachten over de dienstverlening
- De gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan een klacht schriftelijk formuleren en richten aan de directie van het VOC De Rozenkrans. De directie maakt hiervan onmiddellijk melding in een daartoe bestemd register.
- De directie van het VOC De Rozenkrans zal binnen de dertig dagen na het indienen van de klacht, aan de indiener schriftelijk meedelen welk gevolg aan de klacht wordt gegeven.


 • Indien dat antwoord de indiener geen voldoening schenkt, dan kan deze zich schriftelijk

wenden tot de interne klachten­com­missie.
- Deze commissie behandelt de klacht, na alle betrokken par­tij­en gehoord te hebben, poogt te verzoenen en deelt, binnen de dertig dagen, haar oordeel schriftelijk mee aan de indiener en aan de directie van het VOC De Rozenkrans.

Indien de leden van de klachtencommissie het niet eens zijn over het uit te brengen oordeel, worden beide standpunten meegedeeld.


- Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal de directie van het VOC De Rozenkrans, binnen de dertig dagen na de medede­ling van het oordeel van de klachtencommissie, aan de indiener schriftelijk meedelen welk gevolg hieraan wordt gegeven.
- Indien de afhandeling van de klacht de indiener nog steeds geen voldoening schenkt, kan deze zich wenden tot de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap. Hij gaat na of de voorziening al dan niet de regle­mentering heeft nageleefd en treft in dit laatste geval de nodige maatregelen met het oog op het naleven van de regle­men­tering.
- Bovenvermelde procedure is uitgebreid opgenomen in het Kwaliteitshandboek “Het afhandelen van klachten van gebruikers” en is overeengekomen met het collectief overlegorgaan. Deze procedure is consulteerbaar op aanvraag.
- De indiener van de klacht kan zich laten bijstaan door een derde.

- De klacht kan steeds ingetrokken worden.

 • De klachtencommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van de voorziening en een persoon aange­duid door het collectief overlegorgaan.

Vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur is de heer Kris Van den Weghe

Persoon aangeduid door het collectief overlegorgaan is de heer Piet Kerckhof

De contactgegevens van deze personen zijn opvraagbaar aan de receptie van VOC De

Rozenkrans.


9.4 Bijzondere klachtenprocedures
9.4.1 Klachten over de collectieve inspraak
Klachten omtrent het niet naleven van de bepalingen be­tref­fende het collectief overlegorgaan (zie punt 7) worden schriftelijk gemeld aan de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap.   1. Klachten over het ontslag van een gebruiker

- In geval van betwisting van het ontslag of de beëindiging van de ondersteuning kan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger die betwisting binnen de 30 dagen voorleggen aan de klachtencommissie.


- Voor deze betwisting wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde is de heer Rik Pylyser, master in de rechten. Zijn contactgegevens zijn opvraagbaar aan de receptie van VOC De Rozenkrans.


 • De overeengekomen opzeggingstermijn wordt geschorst voor de duur van de bemiddeling.

De klachtencommissie hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen binnen 30 dagen nadat ze de betwisting voorgelegd heeft gekregen.

10. Verzekerde risico's
In het belang van de gebruikers en van de goede werking van de voorziening worden door de voorziening volgende verzekerings­contracten afgesloten:
- brandverzekering voor de gebouwen en de inboedel

- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van personeel en gebruikers

- verzekering voor de lichamelijke ongevallen van de gebruikers
De gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordiger verbindt zich ertoe de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten, zoals ondermeer voor de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (gemotoriseerde rolstoelen en dergelijke).

VOC De Rozenkrans beveelt ten stelligste aan dat de gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordiger een familiale verzekering (gezinspolis) afsluit, welke de eventuele schade, door het kind toegebracht aan derden, dekt. 1. Inzage in het kwaliteitshandboek en auditrapport

De voorziening stelt aan de gebruikers en hun wettelijk vertegenwoordigers het volledige kwaliteitshandboek en de auditrapporten van het Agentschap Zorginspectie ter inzage.

Bij een eenvoudig verzoek voorzien we hiervoor de nodige faciliteiten.

12. Wijzigingen aan het charter


 • Wijzigingen aan het charter ten gevolge van overheidsbeslissingen zijn automatisch van

kracht. Ze worden aan het collectief overlegorgaan en de gebruikers en hun vertegenwoordigers meegedeeld.
- De voorziening kan ten allen tijde dit charter wijzigen. De wijzigingen aan het charter worden vooraf besproken met het collectief overlegorgaan en worden opgenomen in het verslag.


en hun wettelijk vertegenwoordigers meegedeeld en is voor hen permanent ter inzage beschikbaar.

13. Charter en protocol
Dit getekende charter wordt gevoegd bij het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding en maakt er onlosmakelijk deel van uit.

Datum en plaats

Voor ontvangst en akkoord

(handtekening) (handtekening)

Gebruiker of Directeur

Wettelijke vertegenwoordiger VOC De Rozenkrans

VOC De Rozenkrans

OostduinkerkeFOR 1b Charter collectieve rechten en plichten

Versie 27/02/12

p./De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina