Checklist afdelingswerkgroep kinderen ScreenenDovnload 31.99 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte31.99 Kb.

Checklist screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen


Checklist afdelingswerkgroep kinderen
Screenen

 1. Vaststellen ondervoeding op basis van gewicht en lengte

  1. Lengte en gewicht in de juiste groeicurve afzetten o.b.v. geslacht en etniciteit (Nederlands, Nederlands Turks, Nederlands Marrokaans, WHO). NB correctie prematuriteit tot 2 jarige leeftijd.

  2. SD-scores bepalen en groeicurven interpreteren

   1. Benodigdheden:

    1. Weeg en meet beleid

    2. Eisen weeg en meetapparatuur

    3. Definities ondervoeding:

     1. Acute ondervoeding:

      1. Kinderen >28 dagen en <1 jaar: gewicht-naar-leeftijd < -2 SD (volgens PI)

      2. Kinderen > 1 jaar: gewicht-naar-lengte <-2SD (volgens PI)

      3. Alle kinderen: > 1 SD afbuigende groeicurve in de afgelopen 3 maanden

     2. Chronische ondervoeding: lengte naar leeftijd:

      1. Alle kinderen: <-2 SD

      2. Kinderen <4 jaar: 0,5 -1 SD afbuiging in 1 jaar

      3. Kinderen >4 jaar: 0,25 SD afbuiging in 1 jaar

 2. Bepalen van het risico op ondervoeding met behulp van de STRONGkids

  1. De totaalscore van het screeningsinstrument STRONGkids geeft het risico op ondervoeding bij of tijdens opname aan.

   1. Score 0: laag risico

   2. Score 1-3: matig risico

   3. Score 4-5: hoog risico


Algemeen

 • wanneer wordt de meting en screening uitgevoerd?

 • wie meet en screent de patiënt?

 • wie interpreteert de resultaten?

 • wie bepaalt het vervolgbeleid?

  • verwijzing naar de diëtist:

   • alle kinderen waarbij sprake is van acute en/of chronische ondervoeding

   • alle kinderen met score 4-5 op de STRONG kids

  • extra tussentijdse verstrekkingen (tenzij anders is afgesproken)

   • acute en/of chronische ondervoede kinderen

   • kinderen met een matig en hoog risico op ondervoeding

 • wanneer wordt de diëtist ingeschakeld en wie schakelt de diëtist in?

 • waar toevoegen aan dossier, zijn er al digitale mogelijkheden?

  • digitale mogelijkheid voor groeicurven is Growthanalyser

  • digitale registratie screening (zie www.stuurgroepondervoeding.nl/ziekenhuis)

 • hoe wordt de uitkomst van de meting en screening gerapporteerd en meegenomen in de medische behandeling?

  • hoe komt de uitslag bij de voedingsassistent?

  • hoe komt de uitslag bij de keuken?

  • hoe komt de uitslag bij de diëtist?

  • hoe komt de uitslag bij de arts?


Behandelplan

Consult Diëtetiek

 • arts consulteert diëtist volgens reguliere procedure of protocollaire verwijzing

 • afspraken over tijdstip van inschakelen (binnen 24 uur na opname)

 • binnen 48 uur na opname behandelplan ingezet

 • nader diagnostisch onderzoek

 • voedingsanamnese

 • bepalen energie- eiwitbehoefte:

  • Energiebehoefte:

   • Minimale energiebehoefte kinderen > 1 jaar (volgens PI): Rustmetabolisme volgens Schofield + 30%

   • Totale energiebehoefte Rustmetabolisme+ toeslagen

    • Rustmetabolisme volgens Schofield of indirecte calorimetrie

    • Toeslagen:

     • Ziektefactor

     • Activiteitsfactor

     • Groeifactor

     • Inhaalgroeifactor

     • Energie-absorptiecoëfficiënt

  • Eiwitbehoefte

   • Minimale eiwitbehoefte kinderen > 1 jaar (volgens PI): 1,2 -1,5 g/kg   • Optimale eiwitbehoefte: WHO PE%:

    • Acute ondervoeding: 9-11,5 en% eiwit

    • Chronische ondervoeding: 11-15 en% eiwit

 • behandelplan vaststellen

 • rapportage behandeling in zorgdossier en medische status

 • evaluatie inname op dag 4.van de berekende energie- en eiwitbehoefte, zo nodig aanpassen van behandelplan

 • overdracht naar huis of andere zorginstelling


Algemeen voedingsbeleid voor opgenomen kinderen:

 • aanbod hoofdmaaltijden en tussentijdse verstrekkingen naar wens/mogelijkheden van de afdeling?

 • eisen aan tussentijdse verstrekkingen?

 • wanneer aanbieden (3 x tussentijdse verstrekking)?

 • aan wie aanbieden (alle kinderen of alleen ondervoede kinderen)?

 • door wie aanbieden en bij afwezigheid voedingsassistent (avonden en weekenden)?

 • rapportage van aanbod en inname (voedingsdagboek; zie de toolkit op www.stuurgroepondervoeding.nl/ziekenhuis)

 • informatie aan de patiënt en ouders

 • gedragsregels op de afdeling aangaande aanbieden van tussentijdse vertrekkingen

Algemene Evaluatie

 • afdelingsgebonden afspraken maken (frequentie van wegen, wie houdt de intake bij, hoe wordt dit bijgehouden?)

 • rapportage in verpleegkundigdossier en medische status

 • afkappunten definiëren voor inschakelen diëtist of verandering van het voedingsbehandelplan


Klinische les:

Doel: ondervoeding op de kaart zetten, nieuwe werkwijze bespreken en wat gaat het opleveren. • www.stuurgroepondervoeding.nl/ziekenhuis

 • wie geeft de les: aandachtsvelder en/of diëtist

 • aan wie (multidisciplinair)?

 • wanneer?

 • hoe?

 • andere methoden van informatieoverdracht: fact sheet in postvakjes, artikel in personeelsblad, poster, ludieke actie, etc.Voeding

 • aanbod hoofdmaaltijden adequaat?

 • aanbod tussentijdse verstrekkingen adequaat?

 • bevoorrading


Vastleggen van taken en verantwoordelijkheden

Multidisciplinair proces in kaart brengen m.b.t de consequenties op de afdeling (zie de toolkit op www.stuurgroepondervoeding.nl/ziekenhuis) • rol van de arts

 • rol verpleegkundige

 • rol voedings- en afdelingsassistenten

 • rol aandachtsvelder

 • rol unithoofd

 • rol diëtist

 • rol facilitair bedrijf / keuken


Procesevaluatie en verzamelen gegevens prestatie-indicator

Waarom:

 • inzichtelijk maken van verbeteringen

 • beoordelen of doelstellingen gehaald worden

 • Inzicht krijgen in de processen

 • nagaan of geplande verbeteringen zijn ingevoerd

 • vaststellen van borging van resultaten

 • gebruik t.b.v. de prestatie-indicator ondervoeding

Hoe:

www.stuurgroepondervoeding.nl/ziekenhuis
Wanneer:

 • 2 weken na start implementatie week ..

 • 6 weken na start implementatie week ..

 • 3 maanden na start implementatie week ..

 • vervolgens driemaandelijks week ..

Wie:

 • wie voert procesevaluatie uit?

 • wie heeft de ziekenhuisbrede coördinatie van de procesevaluaties?

 • Procesevaluatie in voeren in excelformulier

 • bespreken resultaten in afdelingsoverleg

 • rapporteren en verbeteracties op de afdeling: aandachtsvelder en teamleider


Ondersteuning en terugkoppeling projectgroep

 • voorzitter(s) afdelingswerkgroep(en) rapporteert in projectgroep

 • voortgang bewaking

 • afstemming klinische afdeling en keuken

 • ondersteuning vanuit projectgroep daar waar nodig

 • evaluatie screening, behandeling en systematiek voedselverstrekking

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina