Checklist In gesprek met gemeentenDovnload 27.66 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte27.66 Kb.
Checklist In gesprek met gemeenten

Deze checklist is bestemd voor afdelingen die gemeenten verder willen beïnvloeden/stimuleren/adviseren/ondersteunen om met dementie aan de slag te gaan.Onderwerp

Beschrijving

Doe het samen

Met wie?

 • Voordat u als afdeling in gesprek gaat met gemeenten in uw regio, is het raadzaam afstemming te zoeken met de ketenregisseur. Alzheimer Nederland ondersteunt immers de participatie van gemeenten in de dementienetwerken. Het is goed om te weten of er al lijnen zijn uitgezet. Zo kunt u gezamenlijk optrekken en elkaar versterken.

 • Neem contact op met de adviseurs van het landelijke project Aandacht voor iedereen (AVI). Zij ondersteunen belangenbehartigers en Wmo-raden rondom gemeenten

 • Zoek ook de samenwerking met regionale patiëntenorganisaties zoals Zorgbelang, Mezzo en ouderenbonden. Kijk of u een gezamenlijke agenda heeft.

 • Geef informatie aan de Wmo-raad. Voorzie diegene van informatie en cijfers over dementie.

 • Betrek het zorgkantoor bij uw activiteiten. Zorgkantoren hebben er baat bij dat de rol van de gemeenten goed opgepakt wordt. Een aantal zorgkantoren (AGIS en Menzis) hebben inmiddels met gemeenten convenanten getekend waarin wederzijdse afspraken zijn vastgelegd over samenwerking en rolverdeling. Zo bezoekt afdeling Noord-Limburg samen met VGZ de gemeenten.

 • Vraag om u heen: wie heeft er contacten bij de gemeente?
  Maak daar dankbaar gebruik van.

Ga eventueel gezamenlijk naar de gemeente toe. Hierdoor ziet de gemeente dat er breed draagvlak en samenhang is. Met het leggen van verbindingen met andere partijen vergroot u uw kansen zonder dat u als afdeling alles zelf hoeft te doen.
In Groningen werkt men in de keten met kartrekkers richting gemeenten.

Zoek de juiste persoon binnen de gemeente

Zoek vooraf goed uit met wie u in gesprek gaat. Wie houdt zich bezig met het dossier Wmo of kwetsbare ouderen? Wat is de politieke kleur van deze persoon (zorg dat je elkaars taal spreekt). Gebruik uw netwerk om ingangen te krijgen. Leg de nadruk op kennisdeling, voorlichting, signaleringsfunctie van de gemeente, voorlichting aan het Wmo-loket, mantelzorgondersteuning en niet zozeer op de rol van de gemeente als financier.
Afdeling Amstelland en Meerlanden onderhoudt structureel contact. Zo zorgt u dat men uw naam kent. Hou gemeenten op de hoogte te houden van ontwikkelingen en geef informatie over dementie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de panelverslagen en de resultaten van de Dementiemonitor Mantelzorg.

Stuur uw brieven naar college B&W en in cc naar anderen. Afdeling Noord-Holland Noord neemt altijd een presentje mee (boodschap:laat iets persoonlijks achter).Doseer uw agenda


U heeft veel te winnen. Zorg daarom dat u uw wensen voor onze doelgroep en uw agenda doseert. Verschiet uw kruit niet al tijdens uw eerste overleg. Hanteer daarom de volgende strategie:
eerst geven, dan pas ontvangen. Plan altijd een vervolgafspraak

Sluit aan bij reguliere bijeenkomsten

Sluit aan bij burgeravonden georganiseerd door de gemeenten.
Afdeling DWO sluit ieder jaar aan bij het “prunusoverleg” met wethouders. Afdeling NHN doet mee aan reguliere Ontbijtsessie van het Wmo-platform. In de krant worden door gemeenten ook mededelingen gedaan als er inspraakavonden zijn. Afdeling West Friesland heeft dementie geagendeerd bij een bijeenkomst van het Politiek Cafe.
Help gemeente om positie te bepalen in de keten

Help de gemeente in het bepalen van haar positie in de dementieketen. Wij vragen gemeenten immers niet alleen om deel te nemen voor financiering van projecten, maar met name vanwege hun expertise, verwijzingsrol, maar ook vanuit de Wmo-compensatieplicht.

Hoe?

 • Door hun invloed bij aanbestedingen. Attendeer ze daarom op de inkoopadviezen dagbesteding van Alzheimer Nederland.

 • Bij het opzetten van projecten in de wijk voor kwetsbare ouderen, zij weten goed waar locaties te vinden zijn, zodat ook efficiënt met publieke ruimtes kan worden omgegaan.

 • Voor het leveren van (bevolkings)cijfers op dorp/wijk niveau, hun kennis van voorzieningen in de wijk.

 • Als verstrekker van informatie en voorlichting en als verwijzer aan burgers vanuit Wmo-loketten.

 • Attendeer gemeente op het stappenplan, in 3 stappen dementie op de agenda, zie www.alzheimer-nederland.nl/gemeenten

Afdeling Noordwest Veluwe heeft het concept Wmo-beleidsplan opgevraagd om een advies te kunnen geven.

Verantwoordelijkheid gemeenten in Wmo

Realiseert u zich dat gemeenten door de wetswijziging in de Wmo meer mensen met dementie aan het Wmo-loket krijgen en hulp-begeleidingsvragen van mensen met dementie dienen te compenseren (compensatieplicht). Deze doelgroepgerichte benadering wordt door een aantal gemeenten nog niet onderkend. Houdt u rekening met mogelijk afwerende reactie.

Ga van de volgende filosofie uit: de gemeente heeft een probleem en Alzheimer Nederland wil helpen het probleem op te lossen.

Zet ze ook speels onder druk: andere gemeenten doen wel mee, waarom u niet? Wat kunt u mij toezeggen?


Creëer bij gemeenten gevoel van urgentie

Gebruik de prognosecijfers per gemeente (tot en met 2040) vh WAD-rapport van 2011 of de factsheet feiten & cijfers dementie.

Ondersteun dit met: • een petitie of schriftelijk advies;

 • spreektijd in de Raad (afdeling Gooi e.o. heeft dit voor een Alzheimer Café gemeente Weesp gedaan)

 • persoonlijk verhaal ve mantelzorger of persoon met dementie;

 • uitkomsten van de dementiemonitor of cliëntenpanel;

 • een filmfragment over dementie bv uit de Alzheimer Experience.

De omvang van het aantal mensen met dementie en hun mantelzorgers gaat fors stijgen de komende jaren. Ook de behoefte aan opgeleide vrijwilligers. Vanuit prestatieveld 4 van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Daaronder valt ook het bieden van respijtzorg, zodat de mantelzorger tijdelijk wordt ontzien. Overbelasting: 46% van de mantelzorgers van iemand met dementie is overbelast en nog eens 44% loopt het risico op overbelasting. Als de mantelzorger de ondersteuning van iemand met dementie niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Benadruk dat een mantelzorger ook een hulpvrager is, naast zijn rol als informeel hulpverlener. De rol van (verborgen) hulpvrager wordt vaak niet onderkend.Neem geen genoegen met nee. Naar aanleiding van een afwijzing subsidie Haarlem heeft afdeling Zuid-Kennemerland gemeente benaderd, met als resultaat alsnog een toewijzing.Deel uitkomsten Dementiemonitor Mantelzorg en cliëntenpanels

De uitkomsten uit de Dementiemonitor Mantelzorg en de cliëntenpanels zijn zeer waardevol om te delen. Hierin staan de regionale wensen en ervaringen van mensen met dementie en hun naasten in benoemd. De uitkomsten van de monitor en de panels zijn op te vragen bij Alzheimer Nederland. Het is raadzaam om die uitkomsten bovendien te delen met de organisaties binnen uw dementieketen. Alzheimer Nederland heeft een Alzheimerpanel met ruim 800 mantelzorgers.

Bespreek onze top 3

Uit de dementiemonitor van 2012 blijkt dat mantelzorgers de meeste behoefte hebben aan 1. Voorlichting 2. Casemanagement en 3. Dagactiviteiten. Hier zetten we dan ook op in. Zeker ten aanzien van voorlichting en dagactiviteiten zien wij een belangrijke rol voor gemeenten. Tav voorlichting is met name in het voortraject van de ziekte nog veel informatie nodig.

Gemeenteraads

verkiezingen 2014

Wij zetten bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in op de dementievriendelijke gemeenschap. We vragen politieke partijen om dit in hun programma op te nemen. De oproep hiervoor vindt u op www.alzheimer-nederland.nl/gemeenten. We hopen hiermee op een positieve beweging, die anderen ook weer enthousiast maakt.

Geef informatie over dementie

Gemeenten zullen het waarderen als u laat merken dat u ook veel te bieden heeft, en niet alleen komt halen. Alzheimer Nederland heeft veel informatiemateriaal in allerlei vormen (papier, website, film). Het gaat hierbij om inhoudelijke informatie over dementie vanaf ‘niet pluisgevoel’ tot en met de gevolgen van de ziekte.
Maar ook het kaartje met de tips voor het keukentafelgesprek. Bespreek ook de rol die Alzheimer Nederland heeft in de dementiezorg vanuit de keten en als oprichter van de Alzheimer Cafés. En als laatste onze landelijke lobby richting onder andere politiek en VWS.

Afdeling IJssel-Vecht heeft een voorlichting over dementie gegeven aan Wmo-ambtenaren.

Afdeling Westelijk Utrecht stuurt het programma van het Alzheimer Café naar beleidsmedewerkers en wethouder.
Afdeling Stad Utrecht heeft de handreikingen op hun webpagina gezet.


Creëer spreektijd

Ga naar het spreekuur van de wethouder (informatie in krant).

Twitter met de wethouder.

Ga met een stand staan op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Bel altijd na.

Hoe dementieproof is uw gemeente?

Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om de prestaties van gemeenten in kaart te brengen. Dit zijn de Dementieproofmeter, Dementiemonitor en de Quickscan. Op het vrijwilligersplein van Alzheimer Nederland staan de verschillen tussen de verschillende instrumenten uitvoerig beschreven. Het kan interessant zijn de gemeente uit te nodigen hieraan deel te nemen. Indien er al een onderzoek heeft plaatsgevonden, is het zinvol de gemeente te vragen wat er met de uitkomsten gedaan is/wordt. Deel de uitkomsten van het onderzoek ook met de partijen binnen de keten.
Afdeling Haaglanden heeft d.m.v. de Quickscan ingang bij gemeente gekregen en gaat deze verder uitbouwen.
Afdeling Doetinchem heeft samen met het dementienetwerk een workshop voor gemeenten gegeven.


Kijk eens op www.amsterdam.nl/dementie Een mooi voorbeeld van een gemeente die dementie op de agenda zet. Ook Wormerland (afdeling Zaanstreek Waterland) heeft dementie als speerpunt.

Ludieke actie of activiteit

Wilt u op een speelse manier dementie onder de aandacht brengen, dan kunt u kiezen voor het organiseren van een workshop, werkbezoek maar ook voor een alternatief Alzheimer Café of Keukentafelgesprek voor gemeenten.
Zo heeft afdeling Voorne Putten Rozenburg in 2011 een minisymposium gehouden voor gemeenteambtenaren & zorgorganisaties. Cijfers dementie maakten indruk. Afdeling Zaanstreek-Waterland organiseert in 2013 een filmmiddag voor alle gemeenten.

Wat kunnen medewerkers van Alzheimer Nederland voor uw afdeling betekenen?

 • Hulp bij het organiseren van een workshop dementie in uw gemeente. Voor meer informatie neem per e-mail contact op met Jasper Kimenai op j.kimenai@alzheimer-nederland.nl.

 • Hulp bij het schrijven van een advies of petitie.

 • Meedenken in een aanpak in uw regio.

 • Maken van materialen (onder andere Powerpoint-presentaties, handreikingen).

Wees geïnformeerd

VWS/VNG

Via de website www.invoeringwmo.nl blijft u op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen rondom de transitie. U kunt hier ook de nieuwsbrief aanvragen.Koepel Wmo-raden

www.koepelwmoraden.nl (u kunt zich hier ook abonneren op de digitale nieuwsbrief).

Programma VCP

Versterking cliëntenpositie: www.programmavcp.nl (u kunt zich aanmelden voor vcpnet , daarmee kunt u de nieuwsbrief aanvragen). Bezoek ook: http://www.programmavcp.nl/producten/handreikingen.htmlMezzo

de Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg: www.mezzo.nl/kennisbank


Zorgbelang Nederland

www.zorgbelang-nederland.nl (onder nieuws/nieuwsbrief kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief).

LInkedingroepen
de volgende linkedingroepen zijn interessant om te volgen of berichten/discussies op te plaatsen: OGGZ, AWBZ naar gemeente (is subgroep van OGGZ), Alzheimer Nederland, Welzijn Nieuwe Stijl, Wmo-netwerk, koepel Wmo-raden.sept 2013 www.alzheimer-nederland.nl Alzheimertelefoon 0800-5088 24/7!

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina