Checklist vooronderzoek crow publicatie 210 (t b. V ontdoener) {Hier projectgegevens, locatie(s), etc vermelden}Dovnload 83.55 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte83.55 Kb.

Checklist vooronderzoek CROW publicatie 210 (t.b.v. ontdoener)

{Hier projectgegevens, locatie(s), etc. vermelden}
A


Handreiking voor gebruik
Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel voor de ontdoener om te komen tot een compleet onderzoek op en aanlevering van vrijkomend asfalt conform het gestelde in de eerste alinea van § 7.1.1 van BRL 9320. Bij elke stap is aangegeven wie wat dient te doen.
De wegbeheerder / opdrachtgever van het aan te bieden asfalt is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het onderzoek conform CROW publicatie 210.
Elke partij asfaltgranulaat - geleverd aan een asfaltcentrale die werkt onder BRL 9320 - zal voorzien moeten zijn van een ingevuld ‘formulier A’, inclusief alle bijlagen (zoals tekeningen en onderzoeksgegevens van boorkernonderzoek) waaruit blijkt dat de onderzoeksprocedure voor het onderzoek naar het PAK-gehalte is uitgevoerd conform het gestelde in paragraaf 7.1.1 van BRL 9320. In principe worden de stappen gevolgd zoals beschreven in CROW publicatie 210, de hoofdstukken 3 en 4.


Asfalt dat niet conform deze procedure wordt aangeboden,

kan en mag niet worden geaccepteerd door een asfaltcentrale.Ontdoener:


Naam

     

Instantie

     

Functie

     

Datum

      /       /      
Voorontwerp

(De acceptant dient na ontvangst van dit volledig ingevulde en van alle benodigde bijlagen voorziene

formulier nogmaals te controleren op volledigheid en juistheid en dient ter bevestiging hiervoor de vakjes in de laatste kolom af te vinken)


Alleen in te vullen door de acceptant

Stap

Taak

Rapportage

Door

Akkoord?

ja

nee

nvt

I.1

Maak een ontwerp van de gewenste situatie

Tekening

(met uniek doc. nummer)


W/O

I.2

Bepaal weggedeelte met te verwijderen asfalt


Tekening van I.1


W/O

I.3

Visuele inspectie weg/ werkterrein

Tekening van I.1


W/O

I.4

Voer historisch (voor)onderzoek uit

Let i.v.m. vrijstelling gebruik teer extra op:  • Vliegvelden

  • Brugdekken aangelegd voor juli 1997
Beschikbare gegevensW/O

I.5

Verdeel werkterrein in homogene vakken


Tekening van I.1

W/O

I.6

Stel een rapportage op:
Rapportage

W/O

W/O = Wegbeheerder/Opdrachtgever (al dan niet uitbesteed aan een advies- of ingenieursbureau)

A = Aannemer

Lab = Onderzoekslab

Paraaf opdrachtgever Paraaf aannemer


Onderzoek

(De acceptant dient na ontvangst van dit volledig ingevulde en van alle benodigde bijlagen voorzieneformulier nogmaals te controleren op volledigheid en juistheid en dient ter bevestiging hiervoor de vakjes in de laatste kolom af te vinken)


Alleen in te vullen door de acceptant

Stap

Taak

Rapportage

Door

Akkoord?

ja

nee

nvt

II.1

Bepaal wanneer het asfalt is aangelegd:

  • Voor 1995

  • Na 1995

  • Na 1999

Reeds genoteerd in rapportage voorontwerp

W/O

Voor 1995

II.2

Bepaal of het onderzoeken van kleine homogene wegvakken (< 50m2) zinvol is
W/O

II.3

Bepaal aantal boringen per homogeen wegvak

Berekening

W/O

II.4

Bepaal laagopbouw en teerhoudendheid asfalt met PAK-detector

Rapportage

Lab

Laboratorium geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO 17025

Certificaat

NEN-EN-ISO 17025

Lab

II.5

Bepaal totale hoeveelheid asfalt in tonnen

Berekening

W/O

II.6

Bepaal of het minder dan 25 ton betreft en afkomstig uit 1 werk
Berekening
W/O

II.7

Bepaal PAK-gehalte van de onverdachte lagen met laboratoriumanalyse
Analyses, rapport- nummer(s) onderzoeken en labrapport

Lab

Laboratorium geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO 17025

Certificaat

NEN-EN-ISO 17025

Lab

II.8

Beoordeel heterogeniteit en herzie eventueel indeling van de homogene wegvakken

Rapportage

W/O

II.9

Beoordeel de noodzaak van extra onderzoek bij heterogene opbouw

Rapportage

W/O

II.10

Rapporteer onderzoek
Rapportage
W/O

Na 1995

II.11

Bepaal of op grond van bewijsmiddelen kan worden aangetoond dat asfalt teervrij is

Bestek waaruit de herkomst van de grondstoffen blijkt

W/O

II.12

Bepaal aantal boringen per homogeen wegvak

Berekening

W/O
Bepaal laagopbouw en teerhoudendheid asfalt met PAK-detector (zie II.4)

Rapportage en certificaat

W/O

II.13

Zijn er teerhoudende lagen aangetoond

Rapportage

W/O

Na 1999

-

Asfaltconstructies waarvan d.m.v. een bestek kan worden aangetoond dat zij vanaf 1999 zijn aangebracht en waarbij met weegbonnen kan worden aangetoond dat zij geproduceerd zijn conform de BRL 9320, hoeven niet te worden onderzocht.

N.B.: Dit geldt niet voor overlagingen

Bestek in combinatie met weegbonnen waaruit blijkt dat conform BRL 9320 is geproduceerd

W/O

Uitvoering

III-IV

Op basis van aangeleverde gegevens

Werkplan

Aan

V

Op basis van aangeleverde gegevens

Freesplan

Aan

W/O = Wegbeheerder/Opdrachtgever (al dan niet uitbesteed aan een advies- of ingenieursbureau)

Aan = Aannemer

Lab = Onderzoekslab
Paraaf opdrachtgever Paraaf aannemer

Pagina van

Versie 2012/04/11-02De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina