Chemie derde graad tsoDovnload 1.05 Mb.
Pagina17/17
Datum22.07.2016
Grootte1.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via e-mail (leerplannen@vvkso.vsko.be) of per brief (Dienst Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel).

Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, licapnummer.

Langs dezelfde weg kunt u zich ook aanmelden om lid te worden van een leerplancommissie.

In beide gevallen zal de Dienst Leerplannen zo snel mogelijk op uw schrijven reageren.

 1. Evaluatie

  1. Algemeen

Het doel van de evaluatie is na te gaan in welke mate de leerlingen zowel de algemene vaardigheden als de leerplandoelstellingen hebben bereikt. De evaluatievragen moeten daarom in de eerste plaats op die doelstellingen gericht zijn. Dit kan gebeuren door permanente evaluatie en door formatieve en summatieve toetsen. Bij de evaluatie zal men zorgen voor voldoende afwisseling in vorm (kennis-, inzichts-, en toepassingsvragen).
Bij meerkeuzetoetsen zal men eventueel een verklaring van het aangeduide antwoord vragen. Aangezien het experiment, werken met grafieken en omgaan met informatie belangrijk zijn, mag dit ook terug te vinden zijn in de evaluatie. Zorg voor de nodige afwisseling in korte en lange vragen en overdrijf niet in rekenvraagstukken, waarvan de oplossing via meerdere stappen bekomen wordt (kettingvragen). Een goede redenering volgend op een foutief cijferresultaat wordt ook nog positief gequoteerd. Met het algemeen gebruik van de computer, is het wat de lay-out van een proefwerk betreft, nog moeilijk aanvaardbaar, dat het aangeboden wordt onder vorm van een geschreven tekst. Streef eveneens naar een aanvaardbare en evenwichtige normering van de vragen. Werken met een vooraf opgesteld correctiemodel zal de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de verbetering zeker in de hand werken.

  1. Evaluatie van het practicum

Hoe kan je leerlingenproeven bij de uitvoering beoordelen? Met weglating van de nuances kan je spreken over formeel en informeel beoordelen.
Formele beoordeling geschiedt na het uitvoeren van de proef en aan de hand van het verslag volgens vaste regels (correctiemodel) voor de inhoud en het resultaat van de proef en de interpretatie van de resultaten (grafieken, besluiten).

De informele beoordeling geschiedt tijdens het uitvoeren van de proef en is weinig gereglementeerd of vooraf vastgelegd. De vormingsdoelen (attitudes) en handelingsvaardigheden laten zich moeilijk via een formele procedure beoordelen. Veel leraren zouden het echter onjuist vinden indien het creatief zoeken naar een oplossing bij een proef, het zelfstandig uitvoeren, de inzet, het enthousiasme en het doorzettingsvermogen, de aandacht voor veiligheid en de zin voor nauwkeurigheid van leerlingen bij het uitvoeren van proeven niet meer zouden meetellen. Ze vinden dit belangrijk genoeg en geven er een cijfer aan. Het nadeel hiervan is dat via een informele procedure een cijfer tot stand komt waaraan een formele status wordt toegekend. Zo’n resultaat, waar voor leerlingen soms belangrijke gevolgen aan vastzitten, kan het voorwerp uitmaken van kritiek. Volgens sommige betrokkenen (leerling, ouders, inspectie, ... ) is informele evaluatie moeilijk controleerbaar en onvoldoende gevrijwaard van subjectieve invloeden van de leraar. Dit is vooral het geval indien men enkel permanente evaluatie als beoordelingsvorm toepast (geen afzonderlijk practicumproefwerk).


Een hulpmiddel om de leraar bij het informeel beoordelen een houvast te geven is het opstellen van een criteriumlijst waarin wordt aangegeven welke vaardigheden een rol spelen en hoeveel punten er maximaal worden aan toegekend. De maximale score voor het informeel beoordelen bedraagt dan bijvoorbeeld de helft of een derde van het totaal aantal punten. De rest van de punten (formele beoordeling) staat dan op de beoordeling van het verslag.

Een tweede beoordelingsvorm steunt op permanente evaluatie via de uitvoering van de proeven en het verslag (zie hierboven) en een practicumproefwerk (afzonderlijke experimentele opdracht). Aan de practicumtoets moeten op het vlak van de opgave (eenvoudige uitwerking) en het gebruikte materiaal bijzondere eisen worden gesteld. Het is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk een gemaakte opstelling te controleren en bij te sturen. De opdrachten en de metingen moeten zo worden geformuleerd dat uit de schriftelijke antwoorden blijkt of aan de opdracht is voldaan. De leraar moet in het geval van een proefwerk hints voorzien om vastgelopen leerlingen verder op weg te helpen.


Een vroeger uitgevoerde proef als proefwerk laten overdoen is te mijden. Het reproduceren van verworven kennis op het vlak van proeven laat onvoldoende toe te toetsen in welke mate een leerling de aangeleerde cognitieve en praktische vaardigheden via het practicum werkelijk bezit.

De hierboven beschreven werkwijzen zijn niet meer dan een aanzet. Ze zijn bedoeld om de leraar bij te brengen dat “verantwoord beoordelen” van leerlingenproeven zeker niet het synoniem is van “formeel beoordelen”. Het moet hem ook informeren over de problemen die een evaluatie kan meebrengen en hoe men die problemen het best kan voorkomen. Het moet duidelijk zijn dat de leraar de pedagogische vrijheid bezit om andere (te verantwoorden) evaluatiemethodes te hanteren op basis van de doelen die men met leerlingenproeven wenst te bereiken. 1. Bibliografie

  1. Schoolboeken

 • De leraar zal catalogi van educatieve uitgeverijen raadplegen

 • Basiselektronica, I. Maesen, R. Peeters, E. Vranken, Wolters Plantyn, Antwerpen,

 • Labo Elektronica 1, I. Maesen, C. Van Heuverzwijn, E. Vranken, Wolters Plantyn, Antwerpen, ISBN 90-301-6331-3

 • Halfgeleider Bouwstenen, Juppens J. & Saeys H, Die Keure, Brugge

 • Analoge Technieken, Cuppens J. & Saeys H, Die Keure, Brugge

 • Digitale Technieken, Cuppens J. & Saeys H, Die Keure, Brugge

  1. Uitgaven van Pedagogische-didactische centra

 • Eekhoutcentrum, KULAK, Universitaire Campus, 8500 Kortrijk

 • Pedic, Coupure Rechts 314, 9000 Gent

 • DINAC, Bonnefantenstraat 1, 3500 Hasselt

 • Vliebergh-Sencieleergangen: Fysica, Naamsestraat 61, 3000 Leuven

 • Syllabi Navorming VVKSO, Integratie van de computer in de fysica, meerbepaald de handleidingen van de basisexperimenten resist, magnetisme, kinematica, trillingen en golven.

 • Didactische infrastructuur voor het onderwijs in de natuurwetenschappen (VVKSO)

 • Didactisch materiaal voor het onderwijs in de natuurwetenschappen (VVKSO)

  1. Tijdschriften

Onder andere

 • Exactueel, Tijdschrift voor Natuurkundeonderwijs, Afdeling Didactiek Natuurkunde KUN, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegem

 • Archimedes, Stichting Christiaan Huygens, Molenstraat 3&, 4841 CA PrinsenbeeK

 • NVOX, Tijdschrift voor Natuurwetenschappen op school, Westerse Drift, 77, 9752 LC Haren

 • VELEWE, Tijdschrift van de vereniging van leraars in de wetenschappen, Molenveldwijk 30, 3271 Zichem

  1. Naslagwerken

  1. Internetsites

Bij het zoeken naar contextrijke en technische toepassingen kan de leerkracht het internet raadplegen. Daarnaast hebben een aantal didactische centra hun eigen website, waar interessante links, datums van bijscholingen, nuttige adressen, ... te vinden zijn.
We vermelden graag onderstaande sites, hierbij het risico lopende dat bij raadpleging de betreffende site verdwenen is of een andere URL heeft gekregen:

 • begeleid zelfstandig leren: www.scholennetwerk.be

 • concept cartoons: www.conceptcartoons.com

 • lerarenopleiding : www.fys.kuleuven.ac.be/alon/

 • www.natuurkunde.nl

 • http://home.planet.nl/~wjgsch/applets/

 • http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/dutchjava/index.html

 • http://home01.wxs.nl/~ouwer273/

 • http://www.exo.sci.kun.nl/bronnen/aktueel.html1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina