Christus Koning, een mens van een Koning WelkomDovnload 33.7 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte33.7 Kb.
Christus Koning, een mens van een Koning


Welkom +
Vrede voor jou, hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade,

niemand gaat hier straks weer vrijuit.

Niemand te veel, niemand te weinig,

niemand te groot, geen één te klein.

Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,

tot ooit en overal wij leven voor elkaar.
L. Het koningschap wordt vandaag regelmatig in vraag gesteld.

Zijn koningen eigenlijk niet overbodig geworden?,

is een vraag die regelmatig opduikt.

Koningshuizen en hun reilen en zeilen zijn enkel nog interessant

voor paparazzis die het koningsmateriaal verzamelen

om anderen weer toe te laten lekker lui ontspannend

de laatste schandaaltjes en romances te lezen.

Verder komt een koning nog slechts amper in de belangstelling.In het Evangelie van vandaag lezen we dat Jezus

ook Koning wordt genoemd en zichzelf ook zo noemt:

"Ja, ik ben Koning, maar niet één van deze wereld".

Alhoewel we het niet in de roddelblaadjes lazen of aangekondigd werd, vieren we vandaag Christus Koning.

V. Wij zijn niet alleen met onze vragen rond het Koningschap van Jezus.

Ook Pilatus had vragen bij het Koningschap van Jezus,

zo lezen we bij Johannes:
Evangelie volgens Johannes: 18, 33b 37
Gods koningschap wordt gevestigd

als elke mens mag leven in zijn koninklijke gestalte.

Gods koningschap krijgt gestalte in waarachtige menselijkheid.

Het Koningschap van Jezus kunnen we best uitzingen met dit lied:


Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,

Hij geeft hoop aan rechtelozen.

Hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,

Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
Hij zal opkomen voor de misdeelden,

Hij zal de machten die ons dwingen

breken en binden, Hij zal leven,

onvergankelijk als de zon.
Zoals de dauw die de aarde drenkt,

zo zal Hij komen en in die dagen

zullen trouw en waarachtigheid bloeien,

zal er vrede in overvloed zijn.
Dan dragen de bergen schoven van vrede

en de heuvels een oogst van gerechtigheid,

een vloed van koren, golvende velden,

een stad rijst op uit een zee van groen.

Zijn Naam is tot in eeuwigheid, 3.

zolang de zon staat aan de hemel.

Zijn Naam gaat rond over de aarde,

een woord van vrede, van mens tot mens.
Eerste Lezing uit Manu Verhulst
Een kind heeft een tekening gemaakt

met felle kleuren en grote vlekken. Wat staat erop?

"Een koning", zegt het kind. "Een koning van papier".

En het stemmetje schettert als een trompet.

Naast de koning staan nog de bloemetjes en erboven een gouden zon, maar onderdanen waren er niet. Het was dus een echte koning.
Zo doen wij ook met God.

Wij tekenen Hem met onze eigen kleuren en verdelen Hem in vlekken, uitgewreven naar onze goesting en smaak.

Ooit heeft God aan mensen verboden Hem te tekenen,

Hem uit te beelden in steen of gedachte.

Dacht Hij aan mensen die Hem zouden uittekenen als een heerser

om zelf te kunnen heersen?

Dacht hij aan mensen die Hem zouden verven als een donkere vlek

om zich achter weg te stoppen?

Dacht Hij aan mensen die Hem zouden tekenen, heel ingewikkeld,

alleen om te laten zien wat zij kunnen?

"Blijf er af", zei Hij, "Ik wil alleen dat jij van Mij houdt zoals ik ben: ongrijpbaar, niet te meten, niet te kleuren, steeds anders dan jij denkt.

Kun jij dat? Zo van mij houden zonder ooit mijn gezicht te zien?

Durf jij dat? Mij beminnen trouw en taai, als het leven zelf?"

De mensen konden dat niet

en toen heeft God zelf een tekening gemaakt.

Hij tekende het gezicht van een gewone man  ne goeie mens 

zoals ze dat zeggen.

Een die kinderen had gekust en zieken had genezen,

Een die zijn brood had verdiend met eigen handen,

maar het ook had uitgedeeld.

Een die hartstochtelijk van het leven hield en van iedereen.


Het was het gezicht van een man die veel had meegemaakt,

die geslagen en bespuwd was door zijn medemensen,

die gekwetst werd en gefolterd ten dode toe.

Dat was Gods zelfportret.

Naderhand heeft er iemand een opschrift onder gezet:

"Kijk de mens"...Uitspreken van ons geloof in de 10 geboden:

Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd;

Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd.
Weg met de stomme beelden, die maken God te klein;

Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn.


En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag;

maak dan jezelf niet groter met gods naam als je vlag.


En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid,

om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd.


Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan:

want God, de God van gisteren, is met ons doorgegaan.


Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld:

want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld.


Blijf met elkaar verbonden als man of vrouw:

zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw.


Wil zo ruimhartig delen dat niemand stelen moet.

God liet ons samenwonen in het land van overvloed.


En breek niet met je woorden een anders leven stuk:

want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk.Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund: 5.

je leven is pas leven als je ook geven kunt.


Koning Jezus, de mensenzoon, gaf in zijn dienstbaarheid tot het uiterste, zijn leven voor zijn broers en zussen, de mensen. Hoe dienstbaar zijn wij?
Moment van vergeving:
V. God, doe ons hart open en help ons

dat wij niet veroordelen, maar proberen te begrijpen,

dat wij niet terugslaan, maar de hand uitsteken,

dat wij elkaar niet afschrijven, maar bereid zijn tot een nieuw begin

wat er ook gebeurde en wat er ons ook werd aangedaan.
Samen: Genees in ons

de bittere en pijnlijke gevoelens van verongelijktheid,

van onbegrip en wantrouwen,

van ergernis en wrevel,

van haat en vijandschap,

en maak ons vrij

om ervan te genieten

dat we niet alléén leven,

maar samen met anderen,

met anderen die anders zijn,

maak ons vrij, om medemens te zijn,

zoals Uw zoon.


Aanbrengen van brood en wijn
V. Bij het (laatste) avondmaal van een Koning verwacht je koninklijke,

niet-alledaagse gerechten.

Jezus deelde brood en wijn onder zijn gasten.

Brood, levengevend voedsel voor elke mens...

Wijn, vriendschapsdrank voor elk van ons...
samen: Dit brood en deze wijn brengen wij dan ook graag aan

op deze feestelijke Koningsdag.Danken en bidden rond de tafel
V. God, koningen, keizers, rijken zijt Gij voorbijgegaan

om Uw intrek te nemen en te wonen bij kinderen,

alleenstaanden, vereenzaamden en gewone mensen.
Samen: Hartelijk dank, duizendmaal dank

voor zoveel koninklijke liefde.


V. Eerstgeborenen, voorrechten, voordelen en erfrechten

verbleekten bij Uw aanwezig zijn,

want Uw ziel en adem liet Gij rusten bij de jongsten,

de laatstgeborenen, de onvruchtbare en de thuislozen.


Samen: Hartelijk dank, duizendmaal dank

voor zoveel koninklijke liefde.


V. Herders, schooiers, magiers en gelukszoekers

liet Gij uw ster volgen tot bij de grot te Bethlehem,

terwijl de Koningen der aarde zich verkeken

in een nacht zonder licht.


Samen: Hartelijk dank, duizendmaal dank

voor zoveel koninklijke liefde


De Eeuwige, Alom tegenwoordige, Ongeziene, Dichtbije,

Hem zij onze lof en dank.

De Eeuwige, Alom tegenwoordige, Ongeziene, Dichtbije,

Haar zij onze lof en dank.
V. Dan denken we aan Jezus, uw zoon, Uw kind en Koning.

Zijn tafel werd steeds een koningsmaal voor alle mensen

die zich op de hoeken der straten bevonden en wilden komen.

Zijn tafel werd ook een koningsmaal die laatste avond...


-Instellingswoorden-


samen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 7.

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
V. Daarom durven wij bidden, God,

geef ons Uw Geest die Hem bezielde.

Geef dat wij, die hetzelfde brood gaan delen,

elkaar niet in de steek laten.


samen: Op U vertrouwen wij voor onszelf,

voor allen die een bijzondere plaats innemen in ons leven,

en voor allen die ons zijn voorgegaan

op de weg van tijd naar eeuwigheid.


V. Op Uw Geest vertrouwen wij voor heel de wereld

en voor allen die hem leiden en sturen. AmenOnze Vader
Vredewens
L. Laat ons elkaar op deze koningsdag een koninklijke wens toewensen: dat we ons door echt mens te zijn zoals Jezus,

ons een beetje koninklijk mogen voelen.


Wij eten het brood en drinken de wijn,

zullen wij ooit broers en zussen zijn?

Wij breken het brood en delen de wijn, wij zullen vrede zijn.
-een gebaar van vrede en hartelijkheid-
Communie
Wat vrolijk over U geschreven staat: dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,

de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, de adembron die ons te drinken geeft .Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt

'redden wat verloren is', dat woord,

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,

'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond -
dat hoge woord, geschreven wit op zwart,

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.
Slotbezinning: 'De Beste' even koninklijk doordenken met Toon Hermans:
Ik heb de beste God

want ik ben katholiek.

Laatst was ik ernstig ziek

toen heeft hij mij genezen.


Ik heb de beste God

want ik ben protestant.

Hij leidt mij met z'n hand

ik hoef niets meer te vrezen.


En ik? Wie is mijn god?

Mijn god, ik vind Hem niet.

Met Kerstmis soms een lied

zomaar wat losse zinnen.


Ik heb de beste God.

Hoewel ik Hem niet ken

toch weet Hij wie ik ben,

dat voel ik diep van binnen.


Afscheidswoord en zending
Met deze "koninklijke" viering in gedachten

sluiten we dit Kerkelijk jaar af.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina