Clb-werking volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten ven het KindDovnload 26.17 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte26.17 Kb.CLB-werking volgens het

Internationaal Verdrag inzake de

Rechten ven het Kind


In het CLB-decreet wordt uitdrukkelijk vermeld dat de CLB-medewerker in alle omstandigheden rekening houdt met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVK) aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigd Naties op 20 november 1989. Ook in de deontologische code ( zie verder) wordt dit vermeld als één van de belangrijkste uitgangspunten van ons handelen


Centraal hierbij staat dat het belang van het kind de leidraad vormt van ons handelen. ( artikel 3 van het IVK).


 1. De CLB hebben ten aanzien van de leerlingen een cruciale rol te vervullen aansluitend bij het IVK. • Het centrum begeleidt prioritair en intensief die leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd zijn.1
 • Het Centrum heeft de opdracht bij te dragen tot het welbevinden van deze leerlingen, nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.2
 • Het perspectief van waaruit het CLB handelt is in de eerste plaats dat van de leerling. Het CLB stelt het belang van de leerling centraal.3
 • De opdracht van de CLB’s draagt in zich de verwachting van een emanciperende werking. De CLB-medewerkers respecteren ten allen tijde de rechten van het kind, zoals opgesomd in het Verdrag inzake de Rechten van het kind.4

Met onze pro-actieve visie op leerlingenbegeleiding sluiten wij aan bij het IVK.

De CLB’s staan hier niet alleen want het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd door België geratificeerd en kreeg daardoor kracht van wet. Het Verdrag geeft daarom aan de CLB’s (maar ook aan de scholen en de ouders) een universeel kader van te respecteren waarden en normen in de omgang met kinderen en jongeren : • het verbod op discriminatie (art. 2)

 • het handelen in het belang van het kind (art. 3)

 • het recht op overleven en ontwikkeling (art. 6)

 • en het recht op een eigen mening als kind (art. 12)

In artikel 12 van het IVK wordt verzekerd dat elk kind dat in staat is een eigen mening te vormen deze vrijelijk mag uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid.

In het CLB decreet wordt dit principe geformaliseerd door leerlingen van 12 jaar en ouder de mogelijkheid te geven zelf beslissingen te nemen die zijn of haar begeleiding betreffen. Ook in het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Hulpverlening wordt dit principe geconcretiseerd.

Dit geeft een eerste indicatie van wat onder het handelen met respect voor de rechten van het kind verstaan wordt.
Een tweede indicatie die als leidraad kan dienen, vloeit voort uit de indeling van de rechten in


 1. provisierechten, waarmee gezegd wordt dat kinderen recht hebben op voorzieningen (waartoe de scholen en de CLB’s behoren, evenals de diensten uit welzijn en gezondheid);

 2. protectierechten, waarmee kinderen recht op bescherming tegen misbruik en uitbuiting verwerven (waardoor het voor de CLB’s duidelijk moet zijn hoe ze zich positioneren indien zich tegenstrijdige belangen aandienen);

 3. participatierechten, die aan kinderen een recht op inspraak en zelfbeschikking geven.

Fundamenteel gaat het voor het CLB om het ondersteunen van het leer- en ontplooiingsproces bij jongeren en het creëren van basisvoorwaarden om jongeren tot ‘ontwikkeling’ én tot ‘recht’ te laten komen.5


Het CLB-decreet omschrijft ook wat het CLB minimaal als begeleidingsopdracht heeft.

§ 1. Met het oog op het verhogen van de slaagkansen en het beperken en het voorkomen van risicogedrag van leerlingen, organiseert het centrum een adequaat begeleidingsaanbod voor leerlingen, ouders en schoolpersoneel.

§ 2. Het centrum verwerft hiervoor voldoende deskundigheid om minstens:


 1. signalen bij leerlingen, ouders en hun omgeving te herkennen en te duiden;

 2. de eerste opvang te verzorgen van leerlingen en ouders, hen preventief of remediërend te begeleiden en zo nodig adequaat door te verwijzen;

 3. de school te ondersteunen in haar beleid terzake6.

Meer informatie over IVK: www.kinderrechtencommissariaat.be

 1. Beroepsgeheim

Alle CLB medewerkers zij aan het beroepsgeheim gebonden( dit wordt uitdrukkelijk vermeld in de artikels 10, 11 en 36 van het CLB-decreet). De enige uitzondering op deze regel betreft het onderhoudspersoneel.


Het betreft hier een volwaardig beroepsgeheim: de CLB-medewerker is gebonden aan zwijgplicht ten aanzien van alle informatie die hij/zij in het kader van een begeleiding te weten komt. Op dit algemeen principe van zwijgplicht zijn wel een beperkt aantal uitzonderingen voorzien ( bijv. noodtoestand: bescherming minderjarige tegen mishandeling)

Concreet houdt dit in dat in samenwerking met scholen alleen de informatie wordt uitgewisseld die strikt noodzakelijk is voor de begeleiding van de leerling.

Leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren zijn onderhevig aan het ambtsgeheim. Dit betekent dat ze enerzijds zeer discreet met informatie betreffende leerlingen moeten omspringen, maar dat ze anderzijds ook geen zwijgrecht hebben. In principe moeten ze belangrijke informatie die ze vernemen in het kader van hun opdracht melden aan hun overste ( spreekplicht).Als wij als CLB informatie uitwisselen met ander beroepsbeoefenaars die ook beroepsgeheim hebben dan spreekt men van een gedeeld beroepsgeheim ( bijv. info-uitwisseling met psycholoog van een CGG). Ook hier moeten wij steeds de toestemming hebben van de ouders van de leerling van minder dan 12 jaar of van de leerling van ouder dan 12 jaar.

 1. Wet op de privacy (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) en het MDD

Het CLB respecteert de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Deze regelgeving bepaalt wie welke gegevens mag verzamelen onder welke voorwaarden en wat de rechten zijn van de persoon over wie de gegevens verzameld worden.


De wetgeving op het MDD-dossier verduidelijkt de algemene principes in het kader van de CLB-context. ( BVR betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding (BVR 12.09.2008). In deze wetgeving wordt vermeld welke gegevens in het MDD opgenomen worden, wie toegang heeft tot het dossier, het inzagerecht, de overdracht van gegevens en de termijn waarop de gegevens bewaard en gebeurlijk vernietigd worden.
In principe is het zo dat je toegang hebt tot alle dossiers van alle leerlingen van je werkgebied binnen CLB-vestiging. Het dossier is één ondeelbaar dossier (tegenwoordig in LARS) . Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten gegevens( psychologisch, medisch, sociaal).
Cliënten hebben recht op inzage in het dossier. De cliënten worden door het CLB geïnformeerd over deze rechten. In de praktijk wordt meestal de essentie van het dossier met de cliënt besproken. Op verzoek kan het dossier ook ingezien worden of een kopie of rapportage meegegeven worden. Zie WI_ADM_MDD_04_Toegang_dossier
Bij verandering van school worden gegevens van het MDD naar het volgende begeleidende CLB overgedragen tenzij hiertegen verzet wordt ingediend ofwel door de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar ofwel de leerling van 12 jaar of ouder. Dit verzet dient binnen de 10 dagen na de schoolwijziging ingediend. Er is echter geen verzet mogelijk tegen de overdracht van gegevens van de “verplichte” begeleiding.
Schoolpersoneel kan gegevens krijgen noodzakelijk voor de uitvoering van hun opdracht voor zoverre de deontologische en privacyregels gerespecteerd worden.

Meer informatie: /www.ond.vlaanderen.be/clb/thema/ambtsgeheim_beroepsgeheim/defaut.htm
 1. Deontologische code

De deontologische code vormt een leidraad bij de uitoefening van de CLB opdrachten. De code bestaat uit vier onderdelen.

‘In zijn beroepsuitoefening reflecteert en handelt de CLB-medewerker ten opzichte van zichzelf, de cliënt, het samenwerkingsverband en het beleid’. De indeling van de code volgt deze vier functies:


 • de zelfhanteringsfunctie verwijst naar de verantwoordelijkheid die de CLB-medewerker heeft om bij zichzelf de nodige voorwaarden te realiseren die een kwaliteitsvolle dienst-verlening mogelijk maken; zelfkennis en inzicht in de eigen positie zijn hier essentieel;

 • de dienst- en hulpverleningsfunctie verwijst naar de verantwoordelijkheid t.o.v. de gebruikers van de dienstverlening. De CLB-medewerker respecteert hun rechten en helpt de voorwaarden scheppen om deze te realiseren; cfr BVR Decreet Rechtspositie Minderjarige 07.05.2004, van kracht sinds 1.7.2006 www.rechtspositie.be • de samenwerkingsfunctie betreft de verantwoordelijkheid met betrekking tot collega’s binnen het centrum;

 • de beleidsfunctie betreft de verantwoordelijkheid van de CLB-medewerker als lid van het centrum en van de samenleving.

Meer informatie:/www.ond.vlaanderen.be/clb/thema/ambtsgeheim_beroepsgeheim/defaut.htm
1 Decreet CLB (1998) artikel 22

2 Decreet CLB (1998) artikel 5, §1.

3 Decreet CLB (1998) artikel 6.

4 Decreet CLB (1998) artikel 27.

5 Vranken M. ‘Van PMS-centra tot Centra voor Leerlingenbegeleiding’ p 325, in De Fever F., Hellinckx W., Grietens H. (2001) “Handboek Jeugdhulpverlening. Een orthopedagogisch perspectief”, Leuven, ACCO.

6 Decreet CLB (1998) artikel 17

-1- 27032011 pg /

Hoofdzetel: Vestigingsplaats: Vestigingsplaats: Vestigingsplaats:


Weg naar As 199A Millenstraat 14A Burg. Philipslaan 21 Heikampstraat 39
3600 Genk 3960 Bree 3680 Maaseik 3630 Maasmechelen
t. 089 / 36 57 90 t. 089 / 77 01 70 t. 089 / 56 09 60 t. 089 / 71 07 20
f. 089 / 30 39 68
e. clb.genk-maasland@g-o.be e. clb.bree@g-o.be e. clb.maaseik@g-o.be e. clb.maasmechelen@g-o.be

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina