Coastal Bird Migration Monitoring Group ScheveningenDovnload 3.58 Mb.
Pagina1/18
Datum27.09.2016
Grootte3.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Coastal Bird Migration Monitoring Group Scheveningen

C.B.M.S / Z.W.S


Zeetrektellingen in de jaren 1997 t/m 2000 langs de kust van Scheveningen
Inhoudsopgave:

Pagina

Hoofdstuk 1: Inleidend hoofdstuk


 • 1.1 Inhoudsopgave 1

 • 1.2 Inleiding 2

 • 1.3 Werkwijze en kretologie 2

 • 1.4 Teluren 3

Hoofdstuk 2: Korte samenvatting per half jaar

 • 2.1 voorjaar 1997 4

 • 2.2 najaar 1997 4

 • 2.3 voorjaar 1998 4

 • 2.4 najaar 1998 4

 • 2.5 voorjaar 1999 5

 • 2.6 najaar 1999 5

 • 2.7 voorjaar 2000 5

 • 2.8 najaar 2000 5

Hoofdstuk 3: Totaalstaten per soort in voor- en najaar


 • 3.1 jaartotalen van 1997 6

 • 3.2 jaartotalen van 1998 10

 • 3.3 jaartotalen van 1999 14

 • 3.4 jaartotalen van 2000 18

Hoofdstuk 4: korte bespreking per soort

 • Duikers – Gaviidae 22

 • Futen – Podicipedidae 23

 • Stormvogels – Procellariidae 25

 • Stormvogeltjes – Hydrobatidae 27

 • Jan-van-Genten – Sulidae 27

 • Aalscholvers – Phalacrocoracidae 28

 • Reigers – Ardeidae 29

 • Ooievaars – Ciconiidae 30

 • Ibissen – Threskiornithidae 30

 • Eenden – Anatidae 31

 • Sperwers – Accipitridae 49

 • Visarenden – Pandionidae 51

 • Valken – Falconidae 52

 • Rallen – Rallidae 53

 • Scholeksters – Haematopodidae 54

 • Kluten – Revicurvirostridae 55

 • Plevieren – Charadriidae 55

 • Strandlopers – Scolopacidae 58

 • Jagers – Stercorariidae 69

 • Meeuwen – Lariidae 71

 • Sterns – Sternidae 74

 • Alken – Alcidae 77

 • Uilen – Strigidae 79

 • Zeezoogdieren 79

Coastal Bird Migration Monitoring Group Scheveningen

C.B.M.S / Z.W.S


1997-2000

Zeetrektellingen langs de kust van Scheveningen gedurende de jaren 1997 t/m 2000

1.2 Inleiding


Dit verslag behandelt de vogeltrek langs de trektelpost Scheveningen zoals die werd vastgelegd door zeetrektellers in de periode 1997 tot en met 2000. Over voorjaar 1998 verscheen al eerder een verslag. Er is dit keer gekozen voor een bondige behandeling van een wat langere periode in plaats van de gebruikelijke verslaglegging per half jaar. De gebruikelijke tweedeling in voor- en najaar (januari t/m juni en juli t/m december respectievelijk) is wel gehanteerd. Per half jaar wordt eerst een korte samenvatting van de waargenomen trek gegeven. Vervolgens volgen de totaalstaten per jaar, met daarbij een verdere onderverdeling in voor- en najaar. Hierna volgt een korte bespreking per soort waar bij de algemene soorten de twee beste dagen per half jaar vermeld worden alsmede het uurgemiddelde per half jaar. Deze uurgemiddelden kunnen vervolgens worden vergeleken met uurgemiddelden uit de hele historie van Scheveningen. Dit is mogelijk dankzij het beschikbaar komen van alle data uit de centrale database van de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ). Voor minder algemene soorten worden veelal alleen de twee beste dagen vermeld. Van de meest schaaarse soorten is er naar gestreefd alle waarnemingen te vermelden. Er is voor gekozen alleen de soorten te behandelden die ook in de centrale database van de CVZ worden ingevoerd. De overige soorten, waaronder alle zangvogels, worden in dit verslag dus niet behandeld.
Rob Westerduijn december 2002

1.3 Werkwijze en kretologie


De gebruikte telmethode waardoor dit verslag tot stand heeft kunnen komen wijkt niet af van die uit eerdere jaren: Alle vogels die binnen het gezichtveld van de kijkers van de waarnemers de Scheveningse kust passeerden werden genoteerd. Hierbij worden notities omtrend soort, aantal en vliegrichting gemaakt Bij veel soorten kunnen ook verschillende kleden (geslacht en/of leeftijd) worden onderscheiden, ook dit werd in veel gevallen genoteerd. Per uur wordt vervolgens een uurtotaalkaart ingevuld waarop ook de overige waarnemingsomstandigheden zoals het weer en de waarnemer(s) worden ingevuld. Vervolgens worden de uurtotaalkaarten ingevoerd op de computer en uiteindelijk worden de gegevens toegevoegd aan een centrale database. Michel de Lange heeft vrijwel alle gegevens voor deze periode van Scheveningen ingevoerd waarvoor veel dank. De waarnemers staan hieronder opgesomd.

In de soortteksten worden bij de algemeenste soorten de uurgemiddelden per halfjaar (aantal waargenomen exemplaren van een soort gedeeld door het aantal teluren)vermeld. Ter vergelijking wordt ook het langjarig uurgemiddelde (het uurgemiddelde te Scheveningen in de totale database) vermeld. Per half jaar worden de twee beste dagen vermeld met het aantal uren dat die dag geteld werd tussen haakjes achter de datum.

Gebruikte afkortingen:N = Noord, Z = Zuid, Tp = Ter plekke,  = Recorddag, Kj = Kalenderjaar

Waarnemers:

G.Bakker, D.Benders, R. Berkelder, R.Beukers, R. van Bree, R. Buij, W. van Dijk, K. Dijkstra, G. Dumay, A. Dwarshuis, R. ter Ellen, D. van Elswijk, B. van Gennip, H. Harmsen, W. ten Have, R. Ivens, M. de Lange, D. Laponder, A. Linckens, B. Luijendijk, B. Noordenbos, B. Noordenbos, A. Remeeus, M. Roos, J. Ruinaard, T. Sanderink, N. Slabbekoorn, V. van der Spek, R. Tolk, F. Verschoor, R. van der Vliet, R. Westerduijn.

1.4 Teluren
Jaar

maand

teluren
Jaar

maand

teluren

1997

Jan

112,75
1999

Jan

78

1997

Feb

60,5
1999

Feb

102,5

1997

Maart

141
1999

Maart

79,5

1997

April

122
1999

April

132

1997

Mei

115
1999

Mei

122

1997

Juni

79
1999

Juni

29
VJ97

630,25VJ99

543

1997

Juli

115
1999

Juli

62

1997

Aug

192,5
1999

Aug

112

1997

Sep

186,5
1999

Sep

71,5

1997

Okt

198
1999

Okt

62

1997

Nov

154,25
1999

Nov

55,5

1997

Dec

161,5
1999

Dec

55,5
NJ97

1007,75NJ99

418,5

1998

Jan

83
2000

Jan

38,25

1998

Feb

85,5
2000

Feb

79

1998

Maart

127,5
2000

Maart

63

1998

April

151,25
2000

April

85,5

1998

Mei

121,75
2000

Mei

39

1998

Juni

51
2000

Juni

18
VJ98

620VJ00

322,75

1998

Juli

88
2000

Juli

35,5

1998

Aug

240
2000

Aug

93,25

1998

Sep

162,75
2000

Sep

122,5

1998

Okt

230
2000

Okt

90

1998

Nov

63
2000

Nov

45,5

1998

Dec

72,5
2000

Dec

84,25
NJ98

857,25NJ00

471

Tabel 1: overzicht aantal teluren per maand in de database van de CvZ (Totaal: 4.870,5 uur)

Coastal Bird Migration Monitoring Group Scheveningen

C.B.M.S / Z.W.S


Zeetrektellingen in de jaren 1997 t/m 2000 langs de kust van Scheveningen
Korte samenvatting per half jaar:
2.1 Voorjaar 1997
Dit voorjaar werd voornamelijk gekenmerkt door de vorsttrek in de winterperiode. Hoewel de aantallen tijdens de vorstperioden niet zo hoog opliepen als in de winter ervoor het geval was, is er toch een schril contrast tussen dit voorjaar en de rest van de besproken periode waarin verder geen aanhoudende vorstperioden meer voorkwamen. Dit is vooral terug te vinden bij veel eendensoorten en soorten zoals de Scholekster en de Wulp. Tevens was er een recorddag voor de Eidereend eind januari. De noordwaartse trek later in het voorjaar viel wat tegen. Steltlopers zoals Rosse Grutto en Regenwulp lieten het afweten dit voorjaar. Er werden dit voorjaar 630 uren geteld.

2.2 Najaar 1997


Een zeer goed najaar. Met name de echte zeevogels deden het bijzonder goed. Er werden bijvoorbeeld in alle maanden pijlstormvogels waargenomen. Soorten als Vaal Stormvogeltje, Vorkstaartmeeuw en Drieteenmeeuw werden in recordaantallen gezien dit najaar. Ook soorten als Jan van Gent, Noordse Stormvogel en Kleinste Jager deden het goed. Het najaar begon met leuke aantallen van bijvoorbeeld Oeverloper en Jan-van-gent in Augustus. In september en oktober werden tijdens aanlandige wind enorme aantallen zeevogels waargenomen. Aan het einde van het najaar werden vervolgens nog grote aantallen Eidereenden, Drieteenmeeuwen, Roodkeelduikers en Zeekoeten gezien. Ook de ganzentrek in de wintermaanden was spectaculair te noemen. Er werden in dit najaar 1.008 teluren verzameld.

2.3 Voorjaar 1998 (zie ook verslag voorjaar 1998)


Dit voorjaar kan over het algemeen als een slecht voorjaar worden bestempeld. In de eerste plaats was er in de winter van 97/98 nauwelijks sprake van strenge vorst, waardoor er vrijwel geen vorsttrek te zien was en de daarmee samenvallende terugtrek ook uit bleef. Ook in de rest van het voorjaar bleef de omvang van de vogeltrek enigszins tegenvallen. Vooral enkele algemene soorten die normaliter in de periode maart/april met aflandige wind in grote aantallen kunnen worden gezien, lijken ook dit voorjaar vrijwel afwezig. Ik doel hier op soorten als Grauwe Gans, Kievit en enkele eendensoorten. Er waren gelukkig ook soorten die het wel goed deden in voorjaar 98. De aantallen Rot- en Nijlganzen lagen dit voorjaar zo hoog dat er van een nieuw seizoensrecord gesproken kon worden. Ook de Slobeend en de Aalscholver deden het dit voorjaar goed, alsmede de Rouwkwikstaart. Opvallend is verder het zeer grote aantal Bruinvissen dat dit voorjaar gezien is. Er werden maar liefst 82 exemplaren gezien van deze soort. Er werden in dit voorjaar 620 teluren verzameld.

2.4 Najaar 1998


Wederom een uitzonderlijk goed najaar. Het waren weer de zeevogels die het goed deden. Er werd goede trek waargenomen vanaf de maanden Augustus en September. Vooral de bijzonderheden waren weer goed vertegenwoordigd in deze twee maanden, terwijl er ook maar liefst 4 dagrecords sneuvelden, namelijk die van Geoorde Fuut, Aalscholver, Morinelplevier en Kleine Strandloper. Opvallend waren de aantallen Kleine Jagers in deze periode. Deze lagen hoger dan in voorgaande jaren. De grote verrassing van het najaar was echter wel de influx van Stormvogeltjes eind oktober. Er werden maar liefst 44 Stormvogeltjes waargenomen. Dergelijke aantallen Stormvogeltjes zijn bij Scheveningen nooit eerder gezien. In de zelfde periode werd ook forse trek waargenomen van soorten als Bonte Strandloper, Pijlstaart en Middelste Zaagbek. De wintermaanden waren verder rustig en stonden voor een groot deel in het teken van de meeuwen. De waarneming van een mogelijke Amerikaanse Zilvermeeuw zorgde voor een hoop opschudding en tevens voor de vondst van enkele andere lastige soorten meeuwen waaronder een flink aantal burgemeesters. In totaal werden 857 uren geteld.

2.5 Voorjaar 1999


Ondanks het feit dat winter 98/99 een zeer zachte is geweest. leverde deze periode toch nog behoorlijk wat leuke waarnemingen op. Vooral de Zeekoeten en Roodkeelduikers deden het in het begin van het jaar erg goed (enkele duizenden). Tevens waren er enkele dagen met verassend veel eendentrek wat onder andere resulteerde in een nieuw dagrecord voor de Krakeend. Erg leuk was verder de Kleine Burgemeester die vrijwel de gehele periode ter plaatse verbleef in de haven. Deze waarneming werd echter nog overtroffen door de ontdekking van twee Gewone Dolfijnen die wekenlang rondjes rond boeien hebben gezwommen. Ook de Bruinvissen waren weer in grote aantallen aanwezig. Er zijn er in deze periode maar liefst 112 gezien Het vervolg van het voorjaar was ook goed. Er werden zowaar weer eens behoorlijke aantallen steltlopers, sterns en Dwergmeeuwen gezien en ook de roofvogels deden het goed. Er zijn dit voorjaar 543 uren geteld.

2.6 Najaar 1999


Een erg slecht najaar voor vrijwel alle soorten. Alleen de trek van de Kanoetstrandloper in het vroege najaar en de kleine influx van Middelste Jagers aan het einde van het jaar zijn noemenswaardig. Het geheel ontbreken van soorten als Nonnetje, Brandgans en Kluut gedurende de gehele periode is tekenend. Veel groepen vogels waren slecht vertegenwoordigd; met name de zeevogels, ganzen en grondeleenden, maar ook de duikers en futen deden het slecht. Er werden 418,5 teluren verzameld.

2.7 Voorjaar 2000


Geen bijzonder voorjaar. Het voorjaar begon leuk voor de zeetrektellers met op 1 januari een mooie dag met veel smienten. Vervolgens was er een aardige dag met Rietganzen in februari alsmede een aantal dagen met wat Alkentrek. Ook de Grote Zee-eend deed het aardig dit voorjaar. De steltlopertrek in mei viel echter tegen. Verrassend was verder wel de doortrek van de Zwarte Stern. Er werden dit voorjaar meer Zwarte dan Grote Sterns gezien De aantallen Grote sterns vielen dan ook erg tegen. Er zijn dit voorjaar 323 uren geteld.

2.8 Najaar 2000


Een weinig spectaculair najaar. De meeste soorten waren in tegenstelling tot najaar ´99 in behoorlijke aantallen vertegenwoordigd, echter niet in de spectaculaire aantallen van de najaren ´97 en ´98. Soorten als Zeekoet, Pijlstaart, Dwergmeeuw, Grauwe Pijlstormvogel en Kleine Jager deden het behoorlijk dit najaar. De aantallen van de meeste soorten steltlopers vielen echter tegen. Zo werd er bijvoorbeeld geen enkele Kluut waargenomen.

Ook schaarse zeevogels zoals Kleinste Jager, Vaal Stormvogeltje en Vorkstaartmeeuw werden nauwelijks gezien. Er werden dit najaar 471 teluren ingeleverd.Coastal Bird Migration Monitoring Group Scheveningen

C.B.M.S / Z.W.SHoofdstuk 3: Jaartotalen

  1. 1997
1997

Voorjaar


Najaar


Totaal

Soort
Zuid

Noord

Tp
Zuid

Noord

Tp
Duiker spp.
266

373

1
9.366

1.522

31

11.559

Roodkeelduiker
182

129

13
733

35

26

1.118

Parelduiker
3

6

1
20

7

1

38

Dodaars
1
8


1

10

Fuut
4.928

1.718

85
6.534

922

285

14.472

Roodhalsfuut
6

11

3
95

27

5

147

Kuifduiker2

2
15

3
22

Geoorde Fuut
3
1
13

1
18

kl.fuut spp.
1


11

3
15

Noordse Stormvogel
18

11340

27

3

399

- donkere fase
55

Grauwe Pijlstormvogel
39

3
42

Noordse Pijlstormvogel
18

1
19

Vale Pijlstormvogel
33

Vaal Stormvogeltje
306

1
307

Jan-van-gent
248

274

3
2.673

1.115

12

4.325

- 1e jaars
159

84

3

246

- 2e jaars
58

72

1
440

200

1

772

- 3e jaars
12

17

1
183

82

1

296

- 4e jaars
6

21145

82
254

- adult
64

50

1
383

136

1

635

Aalscholver
2.777

2.864

35
8.188

4.141

25

18.030

- onvolwassen
30

14
44

- adult
81

34
115

Kuifaalscholver


2
1

6

3

12

1ekj2

2

4

2ekj.


21

1

4

adult
1

1
2

Grote Zilverreiger
55

Blauwe Reiger
42

55124

26

10

257

Lepelaar
2

262

7
73

Knobbelzwaan
27

13

18
14

20

50

142

- onvolwassen1

2
14

- adult
5

3

2
10

4

18

42

Kleine Zwaan
36

480

4
124

adult
1515

Wilde Zwaan
1

22831

adult
11

Rietgans
216

1.6236.125

949
8.913

Kleine Rietgans11133144

Kolgans
225

492312

2.031
3.060

Grauwe Gans
95

613.065

18
3.239

Indische Gans6
6

Canadese Gans
1010

Brandgans
492

28810.298

68
11.146

Rotgans
359

2.529

9
7.673

265

18

10.853

Witbuikrotgans
1

113

Roodhalsgans
11

Nijlgans
25

36

8
26

30

1

126


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina