Code ppo omschrijvingDovnload 64.1 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte64.1 Kb.

Versie 2004/1 Bijlage 28 : Lijst der werknemerskengetallen waarvoor de bijdragen van toepassing zijn PPO /


Code PPO

Omschrijving

Code RSZ

Begindatum geldigheid

Einddatum geldigheid

101

Contractuele handarbeiders

15

01-01-1900

01-01-9999

102

Contractuele handarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft gekozen voor de vrijwillige vierdagenweek - wet van 10.4.1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

15

01-01-1900

01-01-9999

103

Handarbeiders - jongere in dienst gehouden na einde van de startbaanovereenkomst met contract van onbepaalde duur waarvan de tewerkstelling een toename van het personeels-bestand inhoudt - art. 37 van de wet van 24.12.1999

15

01-01-1900

01-01-9999

111

Handarbeiders-geco's plaatselijke besturen - CONTINGENT

24

01-01-1900

01-01-9999

112

Handarbeiders-geco's plaatselijke besturen - PROJECTEN

24

01-01-1900

01-01-9999

113

Handarbeiders-geco's openbare besturen - wet van 30.12.1988

24

01-01-1900

01-01-9999

121

Handarbeiders, aangeworven in het kader van art. 60, § 7 van de wet van 8.7.1976 betreffende de OCMW's, die vrijgesteld worden van patronale bijdragen - wet van 22.12.1995 betreffende het meerjarenplan voor de werkgelegenheid

specifiek voor RSZ-PPO, geen overeenkomstige RSZ-code

01-01-1900

01-01-9999

131

Handarbeiders - aan de deeltijdse leerplicht onderworpen jongeren (minder dan 18 jaar) - art. 5bis van het KB van 28.11.1969

27

01-01-1900

01-01-9999

132

Handarbeiders - jongeren tussen 18 en 25 jaar tewerkgesteld in het stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding - KB nr. 495 van 31.12.1986 (te gebruiken vanaf 01.04.2000)

27

01-01-1900

01-01-9999

133

Handarbeiders - aan de deeltijdse leerplicht onderworpen jongeren tewerkgesteld met een erkende overeenkomst voor socio-professionele inpassing - art. 4 van het KB van 28.11.1969 - Brugprojecten - besluit van de Vlaamse Regering van 24.07.1996

35

01-01-1900

01-01-9999

201

Contractuele hoofdarbeiders

495

01-01-1900

01-01-9999

202

Contractuele hoofdarbeiders ter vervanging van een werknemer die heeft gekozen voor de vrijwillige vierdagenweek - wet van 10.04.1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

495

01-01-1900

01-01-9999

203

Hoofdarbeiders - jongere in dienst gehouden na einde van de startbaanovereenkomst met contract van onbepaalde duur waarvan de tewerkstelling een toename van het personeels-bestand inhoudt - art. 37 van de wet van 24.12.1999

495

01-01-1900

01-01-9999

211

Hoofdarbeiders-geco's plaatselijke besturen - CONTINGENT

484

01-01-1900

01-01-9999

212

Hoofdarbeiders-geco's plaatselijke besturen - PROJECTEN

484

01-01-1900

01-01-9999

213

Hoofdarbeiders-geco's openbare besturen - wet van 30.12.1988

484

01-01-1900

01-01-9999

221

Hoofdarbeiders, aangeworven in het kader van art. 60 § 7 van de wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW´s, die vrijgesteld worden van patronale bijdragen - wet van 22.12.1995 betreffende het meerjarenplan voor de werkgelegenheid

specifiek voor RSZ-PPO, geen overeenkomstige RSZ-code

01-01-1900

01-01-9999

231

Hoofdarbeiders - aan de deeltijdse leerplicht onderworpen jongeren (minder dan 18 jaar) - art. 5bis van het KB van 28.11.1969

487

01-01-1900

01-01-9999

232

Hoofdarbeiders - jongeren tussen 18 en 25 jaar tewerkgesteld in het stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding - KB nr. 495 van 31.12.1986 (te gebruiken vanaf 01.04.2000)

487

01-01-1900

01-01-9999

233

Hoofdarbeiders - aan de deeltijdse leerplicht onderworpen jongeren tewerkgesteld met een erkende overeenkomst voor socio-professionele inpassing - art. 4 van het KB van 28.11.1969 - brugprojecten - besluit van de Vlaamse Regering van 24.07.1996

439

01-01-1900

01-01-9999

251

Contractuele geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist - art. 15bis van het KB van 28.11.1969

495

01-01-1900

01-01-9999

252

Contractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen op basis van art. 1, § 3 van de wet van 27.06.1969

specifiek voor RSZ-PPO, geen overeenkomstige rSZ-code

01-01-1900

01-01-9999

601

Vastbenoemden - kinderbijslag RSZPPO

675

01-01-1900

01-01-9999

602

Vastbenoemden - kinderbijslag niet RSZPPO

675

01-01-1900

01-01-9999

651

Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen op basis van art. 1, § 3 van de wet van 27.06.1969

specifiek voor RSZ-PPO, geen overeenkomstige RSZ-code

01-01-1900

01-01-9999

701

Studenten vrijgesteld op grond van art. 17bis van het KB van 28.11.1969

840

01-01-1900

01-01-9999

711

Bedienaars van de erediensten - art. 13 van het KB van 28.11.1969

675

01-01-1900

01-01-9999

721

Niet beschermde lokale mandatarissen - artikel 19, § 4 van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij artikel 118 van de wet van 12.08.2000

specifiek voor RSZ-PPO, geen overeenkomstige RSZ-code

01-01-1900

01-01-9999

731

Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders

specifiek voor RSZ-PPO, geen overeenkomstige RSZ-code

01-01-1900

01-01-9999

732

Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders

specifiek voor RSZ-PPO, geen overeenkomstige RSZ-code

01-01-1900

01-01-9999

741

Artiest

46

01-01-1900

01-01-9999

761

Erkende Onthaalouder

497

01-04-2003

01-01-9999

851

Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen ten bate van hun personeelsleden of hun rechthebbenden (Bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon).

851

01-01-1900

01-01-9999

861

Bijdrage verschuldigd op de winstparticipaties (Bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon).

861

01-01-1900

01-01-9999


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina