Codes voor bijzondere nationale vermeldingen 0) Horizontale vermeldingenDovnload 0.85 Mb.
Pagina1/15
Datum18.08.2016
Grootte0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Ontwerp internet 1.5.2007


CODES VOOR BIJZONDERE NATIONALE VERMELDINGEN


0) Horizontale vermeldingen (algemeenheden)


  1. Instructies
  1. Omzendbrieven
  1. Andere
  1. Invoer en uitvoer van landbouwproducten
    1. vak 31


1° restituties bij uitvoer (in Bijlage I van het EG-Verdrag

vermelde goederen)
2° restituties bij uitvoer (niet in Bijlage I van het

EG-Verdrag vermelde goederen)
3° invoer    1. vak 44


1° restituties bij uitvoer (in Bijlage I van het EG-Verdrag

vermelde goederen)
2° restituties bij uitvoer (niet in Bijlage I van het

EG-Verdrag vermelde goederen)
3° restituties bij uitvoer (verzoek tot betaling)

0) Horizontale vermeldingen (algemeenheden) te vermelden in vak 44Bijzondere vermelding

Code

Regularisatie opgemaakt ingevolge beslissing …………………………………… (datum, referte en douanedienst vermelden)

ALGEN01

Aanvullende aangifte opgemaakt ingevolge beslissing …………………………………… (datum, referte en douanedienst vermelden)

ALGEN02

Te gebruiken code in het geval dat hierna een vermelding niet is voorzien, door de betrokken vermelding in te vullen

ALGEN99

1) InstructiesINSTRUCTIE DEFINITIEVE VRIJSTELLINGEN (D.I. 510.0)
OPGELET : de goederenlijsten waarop het merendeel van de vermeldingen is aangebracht, zijn op dit moment bijlagen bij het ED: men kan beslissen om deze lijsten in te voegen in het elektronische ED in vak 44 (maar de mogelijkheid laten om ze in bijlage te voegen, zelfs elektronisch, bij het ED). Aan de Dienst DA PAPERLESS om te beslissen of dit mogelijk is .
Het deel van de codering na 510I- verwijst respectievelijk naar hoofdstukken, titels, paragrafen en alinea’s. Wegens plaatsgebrek (codering beperkt tot 17 tekens) hebben we de Romeinse cijfers vervangen door Arabische cijfers.

De vermeldingen met groene achtergrond moeten in de verschillende instructies aangepast worden omdat de betrokken vakken niet meer gebruikt mogen worden of omdat de vermeldingen niet meer mogen voorkomen in de aangegeven vakken.Hoofdstuk

Titel

§

Vermeldingen


Codering

Titel I. Verhuisboedels van particulieren

I

I

A, § 13

De belanghebbende dient een lijst in vijfvoud in te reiken waarop, doorlopend genummerd en onder hun gebruikelijke benaming maar omstandig omschreven, alle persoonlijke goederen welke de verhuisboedel van betrokkene vormen en waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, dienen te worden vermeld alsmede de waarde van elk goed afzonderlijk en de totale waarde van alle betrokken goederen tesamen.
De lijst moet bovenaan de volgende vermelding dragen:
"VOLLEDIGE LIJST van de persoonlijke goederen welke ik ........................................... (naam + voornaam) ten minste ZES maanden vóór de datum waarop ik mijn laatste normale verblijfplaats (= hoofdverblijfplaats) in ............................... (land van herkomst en volledig persoonlijk adres in dat land) heb opgegeven, in mijn bezit heb gehad en, voor wat de niet-verbruikbare goederen betreft, door mij tenminste gedurende die periode in mijn vroegere normale verblijfplaats(en) te .................... zijn gebruikt, en welke ik via het douanekantoor ....................................................... (benaming), als verhuisboedel in België wens in te voeren ter bestemming van .................................................. (volledig persoonlijk adres in België), waar ik mijn nieuwe normale verblijfplaats (= hoofdverblijf­plaats) vestig.
De betrokken goederen zullen aldaar voor hetzelfde doel worden gebruikt als in mijn vorige normale verblijfplaats.
Ik bevestig hierbij dat ik mijn laatste normale verblijfplaats in het aangeduide land van herkomst heb opgegeven op ...................................... (datum) en dat ik vóór ik mijn nieuwe normale verblijfplaats in België heb gevestigd mijn normale verblijfplaats steeds of sedert (= onmiddellijk voorafgaand aan de datum van vestiging van mijn nieuwe normale verblijfplaats in België) ten minste twaalf opeen­volgende maanden buiten het grondgebied van de Europese Unie heb gehad.
De datum waarop ik verklaar mijn nieuwe normale verblijfplaats (= hoofdverblijfplaats) in België te hebben gevestigd is ................................. (datum).
Ik bevestig tevens kennis te hebben genomen van het feit dat alle betrokken goederen welke ik met vrijstelling wens in te voeren vóór het verstrijken van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop ik mijn normale verblijfplaats in België heb gevestigd, hier te lande moeten worden ingevoerd en aangegeven, alsmede van de wettelijke bepalingen betreffende het feit dat de goederen welke met vrijstelling werden toegelaten door mij tot het verstrijken van een termijn van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de aangifte daarvan voor het vrije verkeer door de douanediensten is aanvaard, niet mogen worden uitgeleend, verpand, verhuurd, noch onder bezwarende titel, noch gratis mogen worden overgedragen zonder dat ik de bevoegde douaneauto­riteiten daarvan vooraf in kennis heb gesteld (in casu de Hoofdcontroleur der douane over het gebied waar mijn normale verblijfplaats is gevestigd).

Het is mij bekend dat, indien ik binnen die termijn toch één of meer van voornoemde bestemmingen aan alle of sommige van de betrokken goederen zou geven de daarop betrekking hebbende invoer­belastingen verschuldigd worden.
Ik verbind mij ertoe deze bepalingen na te leven en tevens alle faciliteiten te verlenen aan de betrokken douaneautoriteiten teneinde elke door hen nodig geachte controle ter zake mogelijk te maken".

510I-1,1,A13

I

I

A, § 14

Vermelding die de verbintenis van de betrokkene vervangt in de vermelding van § 13:
"Aan de algemeen gestelde wettelijke voorwaarde voor het verkrijgen van de vrijstelling omtrent .................................. (aanvullen volgens het geval) is niet voldaan. Betreffende de bijzondere omstandigheden welke ik daaromtrent wil inroepen om mijn aanvraag tot vrijstelling vooralsnog te rechtvaardigen, zal ik een aparte schriftelijke en ondertekende verklaring aan de bevoegde douaneautoriteiten overleggen".

510I-1,1,A14

I

I

A, § 15

Na de laatste post moet volgende verklaring voorkomen:
"Ik bevestig de echtheid van deze lijst welke .................................... (aantal voluit) posten omvat. Ik heb kennis genomen van het feit dat de vrijstelling niet kan worden verleend voor de persoonlijke goederen, onder andere motorvoertuigen, welke niet op deze lijst voorkomen.
De invoer van de op deze lijst voorkomende goederen zal in eenmaal (of in verscheidene malen) geschieden".

510I-1,1,A15

I

I

A, § 39

Indien de vrijstelling wordt verleend, en dit voor verschillende tot de verhuisboedel behorende soorten goederen waarvan de indeling per tariefpost verhoudingsgewijs al te tijdrovend zou zijn, mag, tenzij de aangever het tegendeel wenst, in de daartoe bestemde vakken van de op te stellen aangifte de omschrijving van de goederen en de aanduiding van de desbetreffende tariefposten worden weggelaten en vervangen door de vermelding: "Verhuisgoederen ingevoerd met definitieve vrijstelling – zie bijgaande lijst – toepassing van § 39 van Hoofdstuk I, Titel I van de instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984".

510I-1,1,A39

I

I

A, § 39/3

"Verhuisgoederen ingevoerd met betaling van de verschuldigde invoerbelastingen   zie bijgaande lijst – toepassing van § 39/3 van Hoofdstuk I, Titel I van de instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984". -

510I-1,1,A39/3

I

I

A, § 42

"Verhuis­goederen ingevoerd met voorwaardelijke vrijstelling - zie bijgaande lijst   toepassing van § 42 van Hoofdstuk I, Titel I van de instructie Definitieve Vrijstellingen   1984".

510I-1,1,A42

I

I

A, § 62

Samen met de aanvraag dient bij de invoer tevens een lijst in vijfvoud, met dien verstande dat de vermelding bovenaan die lijst als volgt moet luiden:
"VOLLEDIGE lijst van de persoonlijke goederen welke ik ………………………….. (naam + voornaam), voordat ik mijn normale verblijfplaats (= hoofdverblijf­plaats) in België vestig, bij toepassing van art. 8 van de Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad van 28 maart 1983, vanuit mijn huidige normale verblijfplaats te ............................................... (land + adres) via het douanekantoor ............................................................ (benaming) hier te lande wens in te voeren ter bestemming van ............................................ (volledig adres waar hij later zijn normale verblijfplaats in België zal vestigen of plaats waar de goederen voorlopig zullen worden opgeslagen).
De datum en de plaats waarop ik beoog mijn normale verblijfplaats in België te vestigen zijn (vermoedelijk of met zekerheid) .....................................
Ik bevestig hierbij dat ik deze goederen gedurende ten minste zes maanden, berekend vanaf de datum waarop de goederen in het douanegebied van de EEG zijn binnengebracht, in mijn bezit heb gehad en, voor wat de niet-verbruikbare goederen betreft door mij tenminste gedurende die periode in mijn normale verblijfplaats(en) te ................................ zijn gebruikt.
Ik bevestig tevens kennis te hebben genomen van de wettelijke bepalingen betreffende het feit dat de goederen welke met vrijstelling worden toegelaten, door mij tot het verstrijken van een termijn van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de aangifte daarvan voor het vrije verkeer door de douanediensten is aanvaard, niet mogen worden uitgeleend, verpand, verhuurd, noch onder bezwarende titel, noch gratis mogen worden overgedragen zonder dat ik de bevoegde douaneautoriteiten daarvan vooraf in kennis heb gesteld (in casu de Hoofdcontroleur der douane over het gebied waar de goederen voorlopig zijn opgeslagen of waar ik mijn normale verblijfplaats later zal vestigen).
Het is mij bekend dat, indien ik binnen die termijn toch één of meer van voornoemde bestemmingen aan de goederen zou geven, de ter zake geldende invoerbelastingen verschuldigd worden.
Ik verbind mij ertoe deze bepalingen na te leven en tevens alle faciliteiten te verlenen aan de betrokken douaneautoriteiten teneinde elke door hen nodig geachte controle ter zake mogelijk te maken."

510I-1,1,A62

I

I

A, § 63

Na de laatste post moet volgende verklaring voorkomen:
"Ik bevestig de echtheid van deze lijst welke ……….(aantal voluit) posten omvat. Ik heb kennis genomen van het feit dat de vrijstelling bij toepassing van voornoemd art. 8 niet kan worden verleend voor de persoonlijke goederen, onder andere motorvoertuigen, welke niet op deze lijst voorkomen.
De invoer van de op deze lijst voorkomende goederen zal in eenmaal (of in verscheidene malen) geschieden".

510I-1,1,A63

I

I

A, § 73

Samen met de aanvraag dient bij de invoer tevens een lijst in vijfvoud, met dien verstande dat de vermelding bovenaan die lijst als volgt moet luiden:
"VOLLEDIGE lijst van de persoonlijke goederen welke ik ………………..(naam + voornaam), voordat mijn normale verblijfplaats (= hoofdverblijfplaats) in België vestig, bij toepassing van art. 9 van de Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad van 28 maart 1983 vanuit mijn laatste normale verblijfplaats te …………….(land + adres) via het douanekantoor …………… (benaming) hier te lande wens in te voeren ter bestemming van ……………. (volledig adres waar hij later zijn normale verblijfplaats in België zal vestigen of plaats waar de goederen voorlopig zullen worden opgeslagen).
De datum waarop ik mijn normale verblijfplaats in ………………..(land van herkomst van de goederen) heb verlaten is ………….
De datum en het land waar ik (voorlopig) mijn nieuwe normale verblijfplaats vestig zijn ……….., ingevolge …………… (uiteenzetting van de beroepsverplichtingen ter zake).
De uiterlijke datum en de plaats waarop ik beoog mijn normale verblijfplaats in België te vestigen is (vermoedelijk of met zekerheid) ………………..
Ik bevestig hierbij dat ik deze goederen gedurende ten minste zes maanden, berekend vanaf de datum waarop de goederen in het douanegebied van de EEG zijn binnengebracht, in mijn bezit heb gehad en, voor wat de niet-verbruikbare goederen betreft door mij tenminste gedurende die periode in mijn normale verblijfplaats(en) te …………. zijn gebruikt.
Ik bevestig tevens kennis te hebben genomen van de wettelijke bepalingen betreffende het feit dat de goederen welke met vrijstelling worden toegelaten, door mij tot het verstrijken van een termijn van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop ik mijn normale verblijfplaats daadwerkelijk in België heb gevestigd, niet mogen worden uitgeleend, verpand, verhuurd, noch onder bezwarende titel, noch gratis mogen worden overgedragen zonder dat ik de bevoegde douaneautoriteiten daarvan vooraf in kennis heb gesteld (in casu de Hoofdcontroleur der douane over het gebied waar de goederen voorlopig zijn opgeslagen of waar ik mijn normale verblijfplaats later zal vestigen).
Het is mij bekend dat, indien ik binnen die termijn toch één of meer van voornoemde bestemmingen aan de goederen zou geven, de ter zake geldende invoerbelastingen verschuldigd worden.
Ik verbind mij ertoe deze bepalingen na te leven en tevens alle faciliteiten te verlenen aan de betrokken douaneautoriteiten teneinde elke door hen nodig geachte controle ter zake mogelijk te maken".

510I-1,1,A73

I

I

A, § 74

Na de laatste post moet de volgende verklaring voorkomen:
"Ik bevestig de echtheid van deze lijst welke ……………(aantal voluit) posten omvat. Ik heb kennis genomen van het feit dat de vrijstelling bij toepassing van voornoemd art. 9 niet kan worden verleend voor de persoonlijke goederen, onder andere motorvoertuigen, welke niet op deze lijst voorkomen.
De invoer van de op deze lijst voorkomende goederen zal in eenmaal (of in verscheidene malen) geschieden".

510I-1,1,A74

I

I

A, § 86, 2de al.

Bij elke invoer, ook bij de eerste, van een gedeelte van de betrokken goederen dient belanghebbende, samen met de volledige lijst welke bekleed is met de toelating tot invoer in verscheidene malen en met de andere vereiste bescheiden (aangiften e.d.) een andere lijst in vijfvoud over te leggen waarop, met vermelding van hetzelfde volgnummer en dezelfde benaming waarmede ze op de volledige lijst werden aangeduid, de goederen dienen voor te komen welke op dat ogenblik werkelijk worden ingevoerd.
Laatstbedoelde lijst moet bovenaan de volgende vermelding dragen:
"GEDEELTELIJKE LIJST van de persoonlijke goederen welke ik ………………..(naam + voornaam) vanuit …………………………………(land van herkomst) als verhuisboedel in België wens in te voeren ter bestemming van …………………………(adres in België) en welke voorkomen op de reeds door mij overgelegde volledige lijst ter zake".

510I-1,1,A86,2al.

I

I

A, § 86, 3de al.

"Toepassing van art. 8 – of – van art. 9 van de Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad van 28 maart 1983".

510I-1,1,A86,3al.

Titel II – Goederen die worden ingevoerd ter gelegenheid van een huwelijk


I

II

A, § 9, 1ste al.

De belanghebbende dient een lijst in vijfvoud over te leggen, waarop doorlopend genummerd en onder hun gebruikelijke benaming maar omstandig omschreven, de goederen waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd dienen te worden vermeld, alsmede de waarde van elk goed afzonderlijk en de totale waarde van alle betrokken goederen tesamen.
Bovenaan bedoelde lijst dient, naargelang van het geval, een van de volgende vermeldingen voor te komen:
"Huwelijksuitzet en/of inboedel ingevoerd vanuit ………… (land van herkomst) en toebehorend aan ……….. (naam en voornaam), welke zijn normale verblijfplaats (= hoofdverblijfplaats) overbrengt – of -heeft overgebracht van …………………. (derde land van herkomst) naar …………….(volledig adres in België) op datum van ………………… (datum waarop belanghebbende verklaart zijn normale verblijfplaats naar België over te brengen of te hebben overgebracht), ter gelegenheid van zijn huwelijk dat plaats had – of – zal plaatshebben op ………………… (datum).
Ik bevestig kennis te hebben genomen van de wettelijke voorwaarden en beperkingen welke gesteld zijn om de vrijstelling van de invoerbelastingen te kunnen bekomen. Ik bevestig daaraan te voldoen en alle nodige bewijsstukken terzake over te zullen leggen. Ik bevestig tevens kennis te hebben genomen van de opgelegde verplichtingen na de invoer van de goederen. Ik verbind mij ertoe deze bepalingen na te leven en tevens alle faciliteiten te verlenen aan de betrokken douaneautoriteiten teneinde elke door hen nodig geacht controle terzake mogelijk te maken"
"Huwelijksgeschenk(en) toegezonden door ……………….. (naam en voornaam) – of –ingevoerd door ……………………… (naam en voornaam), schenker/verkrijger van het geschenk, vanuit ……………. (land van herkomst), ter bestemming van …………………..(naam, voornaam en volledig adres hier te lande), dewelke zijn normale verblijfplaats (= hoofdverblijfplaats) van ………………… (derde land van herkomst) overbrengt –of -heeft overgebracht naar voormeld adres in België." (indien de invoer door de verkrijger van het geschenk geschiedt, dient deze vermelding te worden aangevuld inzake de bevestiging van de kennisneming van de voorwaarden en beperkingen tot het bekomen van de vrijstelling, de verplichtingen na de invoer en de verbintenis tot het vergemakkelijken van de nodig geachte controle ter zake, zoals dit voorkomt in de vorenstaande vermelding betreffende de huwelijksuitzetten en/of inboedel).

510I-1,2,A9,1al.

I

II

A, § 9,

3de al.Na de laatste post moet de volgende verklaring voorkomen:
"Ik bevestig de echtheid van deze lijst welke …………. (aantal voluit) posten omvat".

510I-1,2,A9,3al.

I

II

A, § 10

Indien de betrokkene niet voldoet aan één of meer van de algemeen gestelde regels waarvan om reden van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken, dient de betrokkene, indien hij dergelijke omstandigheden kan inroepen, de volgende melding eveneens op de lijst aan de brengen:
"Aan de algemeen gestelde wettelijke voorwaarde voor het verkrijgen van de vrijstelling omtrent ….……… (aanvullen volgens het geval) is niet voldaan. Betreffende de bijzondere omstandigheden welke ik daaromtrent wil inroepen om mijn aanvraag tot vrijstelling vooralsnog te rechtvaardigen, zal ik een aparte schriftelijke en ondertekende verklaring aan de bevoegde douaneautoriteiten overleggen".

510I-1,2,A10

I

II

A, § 18

Indien vrijstelling wordt verleend en zo de zending verschillende voorwerpen omvat waarvan de indeling per tariefpost verhoudingsgewijs al te tijdrovend zou zijn, mag, tenzij de aangever het tegendeel wenst, in de daartoe bestemde vakken van de op te stellen aangifte de omschrijving van de goederen en de aanduiding van de desbetreffende tariefposten worden weggelaten en vervangen door de vermelding: "Huwelijksuitzet en/of inboedel – of – huwelijksgeschenken ingevoerd met definitieve vrijstelling – zie bijgaande lijst – toepassing van § 18 van Hoofdstuk I, Titel II van de instructie Definitieve vrijstellingen – 1984".

510I-1,2,A18

Titel III – Persoonlijke goederen verkregen in het kader van een erfopvolging

I

III

A, § 9

De belanghebbende dient een lijst in vijfvoud over te leggen, waarop doorlopend genummerd en onder hun gebruikelijke benaming maar omstandig omschreven, de goederen waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd dienen te worden vermeld, alsmede de waarde van elk goed afzonderlijk en de totale waarde van alle betrokken goederen tesamen.
Bovenaan bedoelde lijst dient de volgende melding voor te komen: "Persoonlijke goederen verkregen in het kader van een erfopvolging door …………………………… (naam, voornaam en volledig persoonlijk adres van de betrokken erfgenaam)".

510I-1,3,A9

I

III

A, § 20

Indien vrijstelling wordt verleend en zo de erfenis verschillende voorwerpen omvat waarvan de indeling per tariefpost verhoudingsgewijs al te tijdrovend zou zijn, mag tenzij de aangever het tegendeel wenst, in de daartoe bestemde vakken van de op te stellen aangifte de omschrijving van de goederen en de aanduiding van de desbetreffende tariefposten worden weggelaten en vervangen door de vermelding: "Erfgoederen ingevoerd met definitieve vrijstelling – zie bijgaande lijst – toepassing van § 20 van Hoofdstuk I, Titel III van de instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984".

510I-1,3,A20

Titel IV – Tweede woning


I

IV

A, § 8

Bij de aanvraag dient een lijst in vijfvoud te worden gevoegd, waarop doorlopend genummerd en onder hun gebruikelijke benaming maar omstandig omschreven, de goederen dienen te worden vermeld waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, alsmede de waarde van elk goed afzonderlijk en de totale waarde van alle goederen tesamen.
Deze lijst moet ondertekend zijn door belanghebbende en dient bovenaan de volgende vermelding te dragen:
"Volledige lijst van de roerende goederen en voorwerpen welke ik ………………… (naam + voornaam) met normale verblijfplaats (= hoofdverblijfplaats) te ………………….. (land + volledig adres in dat land) gedurende ten minste zes maanden vóór de datum van uitvoer uit het land van herkomst in bezit en gebruik heb gehad te …………………………… (land van herkomst en volledig adres in dat land) en welke ik via het douanekantoor ………………………….. (benaming) in België wens in te voeren voor het meubileren van mijn tweede woning te …………………………………… (volledig adres in België)".

510I-1,4,A8

I

IV

A, § 16

Indien de zending verschillende voorwerpen omvat waarvan de indeling per tariefpost verhoudingsgewijs al te tijdrovend zou zijn, mag, tenzij de aangever het tegendeel wenst, in de daartoe bestemde vakken van de op te stellen aangifte de omschrijving van de goederen en de aanduiding van de desbetreffende tariefposten worden weggelaten en vervangen door de vermelding:
"Roerende goederen en voorwerpen bestemd voor de meubilering van een tweede woning, ingevoerd – met definitieve vrijstelling – (of) met betaling van de verschuldigde invoerbelastingen – zie bijgaande lijst – Toepassing van § 16 van Hoofdstuk I, Titel IV van de Instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984".

510I-1,4,A16

I

IV

A, § 20

Indien de zending verschillende roerende goederen en voorwerpen betreft waarvan de indeling per tariefpost verhoudingsgewijs al te tijdrovend zou zijn, mag, tenzij de aangever het tegendeel wenst, in de daartoe bestemde vakken van de aangifte ten invoer (vak 37: regeling 40 + nationale code 4B0) de omschrijving van de goederen en de aanduiding van de desbetreffende tariefposten worden weggelaten en vervangen door de vermelding:
"Roerende goederen en voorwerpen bestemd voor de meubilering van een tweede woning ingevoerd met voorwaardelijke vrijstelling – zie bijgaande lijst – toepassing van § 20 van Hoofdstuk I, Titel IV van de Instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984".

510I-1,4,A20

Titel V – Uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren en studenten


I

V

A, § 5

De belanghebbende moet, samen met de aanvraag, een lijst in vijfvoud overleggen, waarop, doorlopend genummerd, een omstandige omschrijving van de betrokken goederen onder hun gebruikelijke benaming dient voor te komen, alsmede de waarde van elk goed afzonderlijk en de totale waarde van alle goederen tesamen.
Bovenaan de lijst dient de volgende vermelding voor te komen:
"Uitzet, (en/of) studiebenodigdheden, (en/of) andere gebruikte roerende goederen die de normale meubilering van een studentenkamer vormen, van een scholier (of) student, welke ik …………… (naam + voornaam), voor mijn persoonlijk gebruik gedurende mijn studietijd, vanuit ……………. (land van herkomst) via het douanekantoor …………………. (benaming) in België wens in te voeren ter bestemming van ………………………… (volledig persoonlijk adres in België)".

510I-1,5,A5

I

V

A, § 10

Indien de zending verschillende voorwerpen omvat waarvan de indeling per tariefpost verhoudingsgewijs al te tijdrovend zou zijn, mag, tenzij de aangever het tegendeel wenst, in de daartoe bestemde vakken van de op te stellen aangifte de omschrijving van de goederen en de aanduiding van de desbetreffende tariefposten worden weggelaten en vervangen door de vermelding:
"Uitzet (en/of) studiebenodigdheden, (en/of) andere gebruikte roerende goederen van scholieren of studenten, ingevoerd – met definitieve vrijstelling – (of) met betaling van de verschuldigde invoerbelastingen – zie bijgaande lijst – Toepassing van § 10 van Hoofdstuk I, Titel V van de Instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984".

510I-1,5,A10

I

V

A, § 13

Inzake de omschrijving van de goederen en de aanduiding van de tariefposten mag, in gelijkaardige omstandigheden als omschreven in § 10, op de betrokken aangifte ten invoer (vak 37: regeling 40) de volgende vermelding worden aangebracht:
"Uitzet (en/of) studiebenodigdheden, (en/of) andere gebruikte roerende goederen van scholieren of studenten, ingevoerd met voorwaardelijke vrijstelling – zie bijgaande lijst – Toepassing van § 13 van Hoofdstuk I, Titel V van de Instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984".

510I-1,5,A13

Titel VIII – Kapitaalgoederen en andere uitrusting, ingevoerd ter gelegenheid van het verleggen van activiteiten


I

VIII

A, § 7, 1ste al.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van een lijst in vijfvoud waarop, doorlopend genummerd en onder hun gebruikelijke benaming maar omstandig omschreven, de desbetreffende kapitaalgoederen en andere uitrusting dienen te worden vermeld waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, alsmede de waarde van elk goed afzonderlijk en de totale waarde van alle goederen tesamen.
Bovenaan deze lijst dient de volgende vermelding voor te komen:
"Volledige lijst van de kapitaalgoederen en/of andere uitrusting toebehorende aan …………………... (naam van het bedrijf) welke worden overgebracht van ……………………… (land van herkomst + adres aldaar) naar ……………………………. (adres van de vestigingsplaats in België) ingevolge het verleggen van de activiteiten. Opgesteld bij toepassing van § 7 van Hoofdstuk I, Titel VIII van de instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984".

510I-1,8,A7,1al.

I

VIII

A, § 7, 2de al.

Na de laatste post moet volgende verklaring voorkomen:
"Ik bevestig de echtheid van deze lijst welke ……………… (aantal voluit) posten omvat. De vrijstelling zal niet worden gevraagd voor goederen welke niet op deze lijst voorkomen. De invoer zal in eenmaal (of in verscheidene malen) geschieden".

510I-1,8,A7,2al.

I

VIII

A, § 9, 2de al.

Ik verbind mij ertoe, na de invoer van de goederen, in voorkomend geval de verschuldigde invoerbelastingen onmiddellijk te betalen in de gevallen en omstandigheden als omschreven in artikel 37 van de Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad van 28 maart 1983. Ik verbind mij er bovendien toe de Hoofdcontroleur der douane over het gebied waar het bedrijf dat de kapitaalgoederen en andere uitrusting in België heeft ingevoerd, is gevestigd, vooraf ervan in kennis te stellen, indien er zich één of meerdere van de in voornoemd artikel vermelde gevallen zouden voordoen en, tevens alle faciliteiten te verlenen aan de betrokken douaneautoriteiten teneinde elke door hen nodig geachte controle betreffende onderhavige verbintenis mogelijk te maken

510I-1,8,A9,2al.

Titel XV – Farmaceutische produkten, gebruikt ter gelegenheid van internationale sportevenementen


I

XV

A, § 6

Samen met de aanvraag dient een lijst in vijfvoud te worden overlegd waarop, doorlopend genummerd, de betrokken produkten dienen te worden vermeld, alsmede, de waarde van elk product afzonderlijk en de totale waarde van alle producten tesamen.
Bovenaan de lijst dient de volgende vermelding voor te komen: "Farmaceutische produkten voor menselijke (en/of) diergeneeskunde, ingevoerd vanuit ………………………… (land van herkomst), welke zullen worden gebruikt ter gelegenheid van het internationale sportevenement ……………….. (benaming) te …………………………….. (plaats in België) door …………………. (naam en adres) in het buitenland van de verantwoordelijke persoon of delegatie). Lijst opgesteld bij toepassing van § 6 van Hoofdstuk I, Titel XV van de Instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984".

510I-1,15,A6


I

XV

A, § 9

Indien de vrijstelling wordt verleend, mag in de daartoe bestemde vakken van die aangifte de omschrijving van de goederen en de aanduiding van de desbetreffende tariefposten worden weggelaten en vervangen door de vermelding: "Farmaceutische produkten, gebruikt ter gelegenheid van internationale sportevenementen, ingevoerd met definitieve vrijstelling van de invoerbelastingen – zie bijgaande lijst – Toepassing van § 9 van Hoofdstuk I, Titel XV van de Instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984".

510I-1,15,A9

Titel XVI – Goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter:

- Ingevoerd voor algemene doeleinden;

- Ingevoerd ten behoeve van blinden en andere gehandicapten;

- Ingevoerd ten bate van slachtoffers van rampen

I

XVI

A, § 9

In voorkomend geval dient bij de aanvraag eveneens een lijst in viervoud te worden gevoegd waarop, doorlopend genummerd, een omstandige omschrijving van elke tot de betrokken zending behorende soort goederen of materieel onder de gebruikelijke benaming dient voor te komen, alsmede de hoeveelheid en de waarde van elke soort afzonderlijk en de totale waarde van alle soorten tesamen.
Bovenaan bedoelde lijst dient de volgende melding voor te komen: "Goederen bestemd voor liefdadige of filantropische doeleinden, ingevoerd door ……………………… (benaming en adres van de geadresseerde instelling)".

510I-1,16,A9

I

XVI

A, § 12

Zo de vrijstelling kan worden verleend en indien de zending verschillende soorten goederen of materieel bevat waarvan de indeling per tariefpost verhoudingsgewijs al te tijdrovend zou zijn, mag, tenzij de aangever het tegendeel wenst, in de daartoe bestemde vakken van de aangifte ten invoer (vak 37: regeling 40) de omschrijving van de goederen en de aanduiding van de desbetreffende tariefposten worden weggelaten en vervangen door de vermelding:
"Goederen bestemd voor een instelling met een liefdadig of filantropisch karakter – zie bijgaande lijst – toepassing van § 12 van Hoofdstuk I, Titel XVI van de instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984"

510I-1,16,A12

I

XVI

A, § 98

In de daartoe bestemde vakken van de aangifte ten invoer (vak 37: regeling 40) mag de omschrijving van de goederen en de aanduiding van de desbetreffende tariefposten worden weggelaten en vervangen door de vermelding:
"Goederen ten bate van slachtoffers van rampen – zie bijgaande lijst – toepassing van § 115 van Hoofdstuk I, titel XVI van de instructie Definitieve Vrijstellingen – 1984".

510I-1,16,A98


INSTRUCTIE BAGAGE (D.I. 512.0)
NIHIL


INSTRUCTIE BELGISCHE STRIJDKRACHTEN (D.I. 517.10)

I. Invoer - Documenten


§ 6

Vak 44

De vrijstelling inzake BTW voorzien in § 3 wordt daarentegen toegestaan op zicht van de aangifte bij binnenbrengen/invoer (exemplaren 6, 7 en 8 en eventueel B) van het enig document met betrekking tot de inning van de rechten. De exemplaren van de aangifte in kwestie worden voorzien van de melding “Vrijstelling van de BTW – Toepassing van artikel 42, § 1 of § 2 van het Wetboek

44-517I000-6  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina