Collectie aanwinstenDovnload 28.37 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte28.37 Kb.
COLLECTIE AANWINSTEN

Toegangsnummer 339

diverse inventarisnummers
inventarisnr. 16

Huysen inde Meyerye van ‘sHertogenbossche liggende


PEDELANT

het adelycke huys tot VECHEL toecomende JO: VAN ERP

het huys te Croy onder STIPHOUT redelyck sterck

het casteel van HELMONDT midtsgaders de stadt bequaem tot ruyters ende soldaten

het huys te GEMERT

het huys te DUERN wat vervallen oock niet groot op d’uyterste tegens den Peel gelegen

het huys tot LIESSEL een sterck bequaem huys op d’uytertse tegen den Peel gelegen

t’huys t’ASTEN redelyck sterck

het huys te CRANENDONCQ redelyck sterck ende bequaem als liggende op d’uyterste grensen naest t’lant van Luyck oock om ruyters te cunnen leggen

het huys te MIERLE redelyck sterck maer niet groot

het huys tot GELDROP de brugge over de reviere ende mulen met vaste dreyboomen te versien

het huys te TONGELRE redelyck sterck

tot ST. OEDENROODE syn verscheyden huysen maer het huys te Laer is sterck

boven dese synder verscheyden huysen end ehuyskens als tot RIXTEL, AERLE, SOMEREN, NUNEN, t’Clooster te BYNDEREN en HOYDONCK maer nyet sterck


KEMPELANT

het huys vanden Marquies D’Anise [?] tot OERSCHOTH genaempdt DEN BERCH redelyck sterck

het hoog huys tot OERSCHOTH cleyn

BERCHEYCK daer is een huys van outs casteel genaempt alwaer eertyts volck op heefr gelegen, is oock niet al te onbequaem aen dien hueck [?]

de stadt van ENTHOVEN het casteel ende clooster aldaer bequaem om ruyteren ende soldaten te leggen

Behalven de vs. plaetsen soo synder in dat quartier verscheyden andere huysen ende huyskens als tot WAELRE, BLAERTHEM, t’Clooster te DOMMELEN etc.


OISTERWYCK

Tot GEMONDEN onder St.Michielsgestel het huys van SEGEWERP redelyck sterck

het huys tot BOXTEL redelyck sterck

het huys den EMELAER tot HAREN redelyck sterck

het huys van JOR VAN DEURNE tot OISTERWYCK redelyck sterck

het huys tot TILBORCH

het huys tot VENLOON

het huys tot DRUENEN

het huys tot ONSENOORT

boven de selve huysen syn int quartier oock verscheyden huysen ende huyskens als tot VUCHT, tot ST.MICHIELSGESTEL de huysen van OUT ende NIEUT HERLAER, van RUWENBERGH en andere dich dicht onder de stadt, WAELWYCK, HELVOORT, ESCH ende diergelycke


MAESLANDT

het huys tot GEFFEN sterck

het huys tot HEESWYCK sterck

het huys van SELDENSAT tot MIDDELRODE

verscheyden andere huysen en huyskens syn in dat quartier off niet sterck ofte dicht onder de stadt gelegen, as tot DINTER dat van ten HEERENHOVEN en VAN DER SCHOUT, tot BEYRLICHUM vanden Heere Thienen, vanden heere van Nuenen, vanden heere van Milheese ende andere, tot OSCH d’oude poorth ende diergelycke onbequame

soude onder correctie het noodichste sijn voor het eesrte dat die naervolgende huysen met militie wierden beset

eerstelijck het huys van den Joncker van Erp met een competent garnisoen als liggende voor een considerabele avenue, als blyckt by de caerte figuratyff

ten tweeden het huys te Gemert ofte het laege bassecourt bij provisie

item St.Anthonis baen te doen destrueren door die huysluyden van Aerle, Beeck ende Rixtel

ten darden het Craenendoncks leenhuys tot Doerne te besetten met een propre wacht ende eenen slachboom te doen hangen aen die moolenbrugge aldaer doer den officie van Doerne

ten vierden het blockhuys tot Liesel tot bescharminge van die aenkomste aldaer te beleggen met een aensienlycke wacht

ten vijfden den officieren van Peelant ende het dorp Doerne te gelasten tot het opgraeven van de lantweeren aldaer tussen den Heytraick ende het voors. blockhuys te weten Doerne, Vlierden, Asten, Baeckel ende Lierop

ten sesten die plaetschen ofte steden van Eijndhoven ende Helmont diende beseth te blijven soo op het clooster te Eijndhoven als op de neerhuijsinge van het huijs van den heer van Helmont

ten sevensten het huijs te Craenendonck mede te besetten met een merckelijck garnisoen

ten achsten op de passagie van Baeldersdijck ontrent die Roomsche Capelle opden Brabantschen gront te doen afgraeven den ouden lantweer aldaer door de dorpen van Sommeren, Mierlo, Geldrop ende Lieshout ende aldaer tussen die selve lantweer te stellen eenen seeckeren starcke ende sufficanten slachboom, met een heel swaer cluijsterslodt, om te connen sluijten des noots sijnde

staet in desen te noteren, dat ontrent desen wech geene huijsen staen naerder als het gehuchte ofte hoeven geheeten Huchten staende op den Brabantschen grondt bester memorie

ende dient daeromme door een bequaem parsoon oculaire inspectie genomen te sijn, dat alsoo de selve baene is liggende tegen Weert ofte daer niet eene bequaeme plaetsche soude konnen gedespicieert ende geapproprieert werden alwaer men een competente wachte soude konnen verseeckeren tot vrijheijt vanden selven wech ende die militie van desen staet
inventarisnummer 139

Informatie over de familie van Gerwen 1534-1663


Begint met stukken over Lambert Millinck van Gerwen; stamboomoverzicht; pagina’s met verschillende wapens met voorin het grote wapen, zoals Marcus dat ook voerde; Jonker Geerard van Gerwen x Jouffrouwe Colen weer met het grote wapen en 4 kleinere; Jonker Mattheus van Gerwen x Jouffrouwe Elisabeth van Heijnsberch met 2 zonen nl. Joost en Geeraerdt; enkele geschreven akten; wapen van genoemde Mattheus; Geeraerdt zn.v.Mattheus trouwt met een dochter van Arnoult Pels en kreeg 3 zonen en 1 dochter te weten Arnoult, Mattheus, Joost en Catharina; testamentaire akte; Afbeelding grafzerk van Jouffrouwe Maria Pels weduwe van Jonker Gerart van Gerwen te Heusden 15 maart 1601; kwartie rvan Jonker Geeraerdt van Gerwen gehuwd met Jouffrouwe Maria Pels; wapen van Jonker Arnoult van Gerwen Geeraertssone den Outsten die huwde met Jouffrouwe Anna Costers geseijt Huijbert Willems – ze krijgen 2 zonen nl. Geeraert en Arnoult; diverse geschreven akten; grafzerk van Elisabeth Pels; wapen en kwartierwpaentjes van Arnoult van Gerwen gehuwd met Anna Costers; geschreven akte; wapen van Jonker Geeraert van Gerwen Arnuotssone den Outsten die huwde met Jouffrouwe Geertruyt van Duvelant geseijt Adriaenssens Peeters dochtere – krijgen 3 zonen en 5 dochters nl. Francois, Geeraert, Arnoult, Geerrtruy, Geertruy, Anna, Maria, Catharina; hele serie geschreven documenten; grafschrijft Catharina van Dale weduwe van wijlen Anthonis Adriaenssens [1556]; diverse geschreven akten; grafschrift van Peeter Adriaenssens Anthonissone [1569]; grafschrijft Willem de Vos en Jouffrouwe Johanna Robijns gevolgd door geschreven akte; wapen en kwartier van Jonker Geeraerdt van Gerwen x Jouffrouwe Geertruy van Duvelant, gevolgd door geschreven akte; wapen van Jonker Francois van Gerwen Jonker Gerardszone x Jouffrouwe Isabella Haecx gevolgd door geschreven akte; wapen van Jonker Joseph David Francois van Gerwen Jonker Francoiszone Heere van Bulscamp x Jouffrouwe Isdabella Theresia Gansacker en hun 3 kinderen; wapen van Jonkvrouw Anne Marie Anne van Gerwen Jonker Francois gehuwd met Jonker Jan Francois de Genitsy en 8 kinderen; kwartieren van Jonker Francois van Gerwen x Vrouwe Anna Isabella Haecx, gevolgd door diverse geschreven akten; grafschrift Jacop van Oprode en Margareta Brockers en andere familieleden gevolgd door diverse geschreven akten;
De vraag is in hoeverre deze van Gerwens rechtstreeks familie zijn van de van Gerwens uit Stiphout/Cruysschot

inventarisnummer 182

Archivalia Brabantse plaatsen 1599-1762


1e serie documenten:

o.a. Anthony Handrick van Venroij wonende te Sint Michielsgestel ondertekend door Boecop; Peeter Jorissen van Gulick wonende te ‘sBosch in het huis ‘in de witte lerse op d’oude diest’ en Antoni Henrick van Venroy uit Sint Michielsgestel ondertekend Boecop; stuk waarin genoemd worden de schepenen van Den Bosch en de vrouwe van Asten; ca.1670


2e serie documenten:

Heer Ambrosius Baron van Virmundt van de Duitse Orde en commandeur van de vrije heerlijkheid, uit kracht van vonnis dd. 22 mei 1681 van leenmannen verkoopt een hofstad gemeenlijk genaamd ‘die hoeff te Wouw’ met alles wat er toe behoort – Gemert 2 december 1682 – meerdere stukken!


3e serie

Perkamenten stuk van de schepenen van Eersel ca. 1558.


4e serie documenten:

Testament Cornelis Henricx Raeff jongeman en soldaat onder de compagnie van Kapitein Brandt West Indische Compagnie - 1636; een getuigenverklaring van personen uit het dorp Maren in het kwartier van Maasland over de verkoop van een paard – 1654; stuk uit Tilburg dd. 25 of 28 september 1697 betreffende de betaling van de 40ste penning; extract uit de vonnissen van de dingbank van Hilvarenbeek 9 mei 1697; idem 17 mei 1697; verkoop van een rente – Hilvarenbeek 11 maart 1614 of 1619; los briefje betreffende Hilvarenbeek inzake proceskosten; idem; Hilvarenbeek 1697; idem 1697; Hilvarenbeek; Bergeijk en de prelaat van Postel 1 september 1751.inventarisnummer 191

Vonnis voor de Raad van Brabant te Brussel 1601 - Schijndel


Sententie van den Rade van Brabant tot Brussel dato 10 maij 1601 waarbij die van ’t dorp Schijndel werden gereintegreert en gemainteneert in de possessie en gebruyk van vroenten, heijden en gemeentens bij voors. possessie breeeder gespecificeert.
Stuk van 16 folio’s.
Albert en Isabel – volgt de gebruikelijke titulatuur – gerefereerd wordt aan stuk van 29 juli 1589 wat de schout schepenen en gezworenen van Schijndel getoond hebben en samen met Graaf Maximiliaan van Oost-Friesland Ridder in de orde van het Gulden Vlies , als Heer van Schijndel – in het document grijpt men terug op de uitgifte van de gemene gronden van Sint Nicolaaasdag 1309 met vermelding van alle grenspunten nl. ‘beghinnende aan de Brugge in Middelrode ende van daer recht voort gaende deur de gemeijne straete tot in Scheijndel ende voorts deur denselven wech gaende naer de kercke deur de ackeren van Schijndel ende van daer tot de grachte geheeten Bouweestergrave, aen dandere zijde vanden wintmolen boven de heijde teghen de Eerde, ende van den voorschreven grachte achterwaerts gaende ende voorts totter plaetsen geheeten d’oude beecke, van daer totten molen van Dinter ende van den selven molen totte voorscreven Brugge van Midelrode om alle de gemeijnten tusschen die voorscreven palen gelegen, in natten ende droogen ten eeuwigen daghen tot behoef van de voorscreven ingezeetenen te mogen besitten ende gebruycken naer breeder innehouden van den bescheede daer aff sijnde, dwelck daer naer bij den soene des voorscreven Hertoghe Jans was geconfirmeert, ende alsoe naemaels eijlen hoogher memorien Hertooch Philips van Bourgonignen hadden doen aenveerden onder meer vrunten ende gemeijnten die verscheijden ondersaeten van den lande sonder titel souden gebruijcke hebben, ende oyck by proclamatie te coopen doen veylen seekere gemeijnte die als doen bij de ingezeetenen vanden voors. dorpe van Schijndel over veele jaeren was gebruijckt, beghinnende aen ’t Gewat daer te liggen plach de Brugge van Midddelrode over de Riviere van der A streckende lancx de gemeijnte van Elde den voors. van Schijndel ende andere toebehoorende onsen Spierincx ende van daer op ’t goet van Hermaelen, ende zoo voorts op den Heesacker, van daer aen den molen van Coeveringhe, van den selven moelen totten paele toebehorende die van Schijndel, achter deerde van den selven paele tot aen Verdoncxcolck, geleghen metten eijnde aen d’Oude Beke, van Verdoncxcolck, tot aen de watermolen, gelegen tot Dinter geheeten de molen tot Kilsdonck ende van daer voorts langs de Riviere van der A daer de voors. Brugge van Middelroode te liggen plach, soo hadden d’ingezeetenen van Schijndel voorschreven inden voors. onsen Rade gedaecht zijnde, om te doen blijcken van hunnen titel, zoe verre zij daer toe meijnden recht te hebben, verthoont ende te kennen gegeven dat de voorschreven geveylde gemeijnten hen oyck vuyt wettighen titule waeren toebehoorende ende daer omme deesen aengaende oyck versocht confirmatie off dat soe verre dezelve aengeslaegen ende geveylde vroenten onder de paelsteden van henne gemeijnten niet en waren begreepen. dat men hun de selve vrunte op eenen redelycken chijns soude willen gunnen, gelyck oyck die voorschreven Hertoghe Philips opden achtiensten july vierthienhondert ende vyfventtsestich nyet alleene de voergaende brieven van Hertoch Jan en hadde geconfirmeert, maer oyck voer eene somme van penningen gereet betaelt ende op eenen voortaenen chijns gegundt ende gegeven eeuwelyck ende erffelyck, de voorschreevene aengeslaegen ende geveylde vruenten, volgende de specificatie van de panden daer aff hier boven gedaen ende in den bescheede daer af zijnde naerdere begreepen, welcken achtervolgende die voorscreve supplianten ende henne voorsaeten met exclusie van alle andere oyck in peyselyke en vreedelycke possessie waeren geweest, hebbende op de voorscreeven gemeijnte hunne beesten gestouwt, heijde gemaeijt, russchen ende schadden gesteeken ende andersints al gedaen dat d’ingezeetenen van eenige vlecken, heerlicheeden of dorpen op hunne gemeijnten gewoonlyck waren te doene, ende soowel desen aengemerckt, nyemande anders recht daer toe en competeerde ende veele min betaamde den voorschreeven supplianten van de voors. possessie te spolieren of hen daer inne beleth te doen –

Soe hadden hen nochtans gevoordert de geswooren of ingezeetene van Sint Oedenrode, verscheijde feijtelyke acten van spoliatien voorts te keeren, als hebbende op den lesten merckdach van bamis geapprehendeert Servaes Jan Rutten ende hem in banden van yzer gesteld, onder tdecxsel van dat hy op de voors. gemeynte gevlaght ofte torven gesteeken hadde, sonder hem onder cautie te willen relaxeeren, hebbende oyck omtrent deselve tyt aenverdt den knecht van Hendrik Lamberts ende den selve in ’t yser aen eene perse gestelt, oyck onder tdecxsel dat hy op de voors. gemeynte gevlaght hadde, ende Adriaan Willems sijn cleederen afgenomen, terwijlen hij op de voors. gemeynte was vlaggende, ende daer en boven hadden doen alnoch die voors. gesworens hen gevordert verscheijden ingezeetenen van Schijndel gelt af te dragen, daer bij de selve ingezeetenen hadden moeten lossen henne wagenen, peerden ende cleederen, daer nochtans nyemandt van de voorschreeven of andere ingezeetenen van Schijndel in ’t gebruyck van de voorschreven hunnen gemeynten, de palen of limiten derselver en hadden te buyten gegaen, maer waeren altoos gebleeven binnen de selve paelen, sulcks dat de voorscreeven apprehensie, affneminghe van cleederen ende andere extorsien, anders nyet en waeren van openbare acten van fortse en geweld, daer bij die voorscreven supplianten hen in de voors. henne deugdelyke possessie bevonden gespolieert ende daeromme teghen dezelve, ende meer andere acten van spoliatie in de voorgaende jaeren, voorts gekeerd behoorden in hunne oude possessie ende gebruyck gereintegreerd te worden, daer af het recht dfen voorschreevene supplianten al waert oyck voor den tyt van twintich of dertich jaeren, was openstaende, maar om daar toe te geraaken, waeren de voorschreeven supplianten van noode daer op versien te wordene bij provisie vanden voors. onsen Rade –Soe hadden die voors. supplianten gebeeden dat den voorscreeven onsen Raede gelieven wilde op ’t geene des voorscreven is ende andere feyten naerdere by intendit over te gevene informatien te doen neemen ’t waere by eenen scheepene ende secretaris onder stadt van ‘sHertogenbossche, midts de geleegentheyd vanden tijde of andersints soe dat behooren soude ende daer af gebleken zijnde voer zoo vele des genoch waere, den voors. supplianten ende gevuechde daer te verleenen provisie van openen brieven vuyt crachte van de welcke de voorscreven geswoorene ende alle anderen dyen dat soude mogen aengaen. scherpelyck ende op seeckere groote penen soude worden bevolen ende geordineert dat sy die voorschreven supplianten ende die voors. ingezeetenen van Schijndel reintegreren doen, ende laeten reintegreeren in henne oude possessie ende gebruyk vel quasi van de voorschreeven gemeynten & vrunten tusschen de paalen als boven gespecificeert om aldaer vryelyck ende sonder eenich beleth henne beesten te mogen stouwen, heijden maijen ende vlaggen, schadden & torven te stekene ende andersints gebruyke als vruenten ende heyden van Schijndel voorscreeven ende voorts alle acte van spoliatie ende beletsel ter contrarien voorts gekeert costeloos ende schadeloos te repareeren ende in voorganede staete te stellen ende hen verdragen van gelyke feytelyken acten ende spoliatie, meer voorts te keeren ende tot dyen te betaelene die costen der voors: brieven metter executie derselver ende vande voors. informatie, end eingevalle van oppositie weygeringe of vertrecke der voors. reintegratie ende reparatie, ierst ende vooral gedaan, ende voorscrevener beveelen op voorgaende penen gefurneert zijnde ende deselve stadt grijpende nyettegenstaande oppositie of appellatie ende sonder prejuditie derselver, den voors. opponenten dach soude worden bescheijden in den voorscreven onsen Raede, welcke supplianten te rordonnantie vanden voors. onsen raede, den voorscreven geswoorene ende ingezetenen van Sint Oedenrode bij beslotene brieven gecommuniceert geweest zijnde, ten eynde zij op d’inhouden derselver binnen eender maendt naer de presentatie ende receptien van dyen by gescrifte soude antwoorden, zoe zy te raede souden bevinden, waere dyen achtervolgende by de voorscreven geswoorenen ende ingezeetenen van Sint Oedenrode gerescribeert geweest ende mits den reedenen ende middelen daerbij geallegeert ende meer andere by den voorscreven onsen Rade te suppleren ende te vuegen, gesustineert dat die voorscreven supplianten ende gevuechde in ’t versueck by den dispositien van henne voors. requeste gedaen, by den voorscreven onsen Rade soude vercleert wordden nyet ontfanckbaer, maeckende heijsch van costen, synde nyettemin sonder prejuditie van dyen te vreeden, dat den voorscreven supplianten ende gevuechde commissarissen souden verleendt worden ten fine bij hen versocht soe verre nochtans den voorschreven Raede de saecke daer toe bevonde gedisponeert, behoudelyck hen rescribenten henne feyten, ostensie ende thoon ter contrarien insgel: maeckende heysch van costen, in ende op al doffitie van den voorscreven onsen Raede, imploreerende, welcke rescriptie ende strucken daer mede geexhibeert, in den voorscreven onsen Rade gesien, waere op den negenste dach der maendt van octobri, in ’t voorscreven jaer negen en tachentich by vonnisse of appoincetemente interlocutoir van den selven onsen Rade geordineert, dat op de feijten bij de voors. partijen te weedersijden in de voorscreven requeste & rescriptie respective geposeert ende andere by intendit over te gevene informatie soude worden genomen ende tot dyen designatie of ostencie gedaen, van de plaetsen ende limiten in de voorscreven rescriptie ende requeste naerdere geruert, by commissarissen van den voorscreven onsen Rade daertoe te deputeren, om allen ’t zelve gesien op de versueken ende sustineeren van partyen geappoincteert of geordineert te worden, soo behooren soude, wecken vonnisse off appoinctemente interlocutoir naevolgende gedeputeert geweest, sijnde commissarissen buyten voors. onsen Rade, voer de welcke die voorscreven partyen compareerende waeren van wegen de voorscreven supplianten ende gevuechde op den sesthiensten juny anno duysendt vyff hondert tnegentich tot directie ende preparatie van der saecken gedient geweest, van intendit ende tot meerdere verseekerheyt der voorscreven supplianten ende voor soo veele in hen was, oppositie of proces te schouwen sonder prejuditie andersints van hunne voorderen rechte verleent, dat zy heure requeste ende provisie van reintegratie daer by versocht, nyet ende verstonden, met exclusie der voorscreeven rescribenten ende daernae te weetene den twintichsten juny van weegen der voorscreven rescribenten insgel: gedient weesende van henne scrifture van intendit ende naer vermogen van den appoinctemente den zeven en twintichsten aprilis vanden jaere vyffthien hondert een en tneegentig, gestelt op requeste van Geraert Claessen borgemeester van Sint Oedenrode, by den selven gedient wesende van ampliatie van intendit, ende den procureur vande voors. supplianten ende den gevuechde daer van copye geaccordeert zynde waere op den negenthiensten augusti in ’t voors. jaer vyftien hondert een en tneegentich by den voors. Geraert Claessen borgemeester van Sint Oedenrode, geassisteert met Raeymaeckers als procureur vanden voors. schepenen gezwoorene ende gemeyne ingezeetenen der vryheyt Sint Oedenrode, rescribenten in handen van de voorscreven commissarissen overgebracht, den thoon valetudenarie vuyt crachte van opene brieven van commissarissen vanden voorscreven onsen Rade…………….
inventarisnummer 194

Nagenoeg identiek document over de heide of vroente van Schijndel.


inventarisnummer 204

Arnoldus van Bree te Schijndel
inventarisnummer 381

Familie Boecop onder Schijndel-Sint Michielsgestel 1589 – in de zelfbediening volgens de opgave, maar de akte staat niet bij de microfiches!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina