Collectieve arbeidsovereenkomstDovnload 336.05 Kb.
Pagina1/10
Datum25.07.2016
Grootte336.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

voor werknemers in dienst vanKatwijk Chemie B.V. te Katwijk (ZH)

1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012Copyright
© 2011~2012 CAO-partijen en WERKGEVERSVERENIGING AWVN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoekmo­gelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen bij deze CAO alsmede van werkgeversvereniging AWVN te Den Haag.


Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities 5

Artikel 2 Deeltijd 6

Artikel 3 Algemene verplichtingen van de werkgever 6

Artikel 4 Algemene verplichtingen van de vakvereniging 9

Artikel 5 Algemene verplichtingen van de werknemer 9

Artikel 6 Indienstneming en ontslag 10

Artikel 7A Dienstrooster en arbeidsduur 11

Artikel 7B Arbeidsduurverkorting 11

Artikel 8 Functiegroepen en salarisschalen/toepassing van de salarisschalen 12

Artikel 9 Bijzondere beloningen/verzuimuren 14

Artikel 10 Zon- en feestdagen 16

Artikel 11 Geoorloofd verzuim 16

Artikel 12 Vakantiedagen 18

Artikel 13 Vakantietoeslag 21

Artikel 14 Arbeidsongeschiktheid 21

Artikel 15 Uitkering bij overlijden 23

Artikel 16 Vrije uren voor oudere werknemers 24

Artikel 17 Pensioenregeling/regeling vrijwillig vervroegd uittreden 25

Artikel 18 Gratificatie 25

Artikel 19 Kinderopvang 25

Artikel 20 Spaarloonregeling 25

Artikel 21 Tussentijdse wijzigingen 26

Artikel 22 Duur der collectieve arbeidsovereenkomst 26

BIJLAGE I Functiegroepen en Salarisschalen 27

BIJLAGE II Regeling partieel leerplichtigen 29

BIJLAGE III Regeling vrijwillig vervroegd uittreden 30

BIJLAGE IV Reglement functiewaardering 32

BIJLAGE V Protocolafspraken 35
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Tussen de ondergetekenden

Katwijk Chemie B.V. te Katwijk ZH,
als partij ter ene zijde

en

CNV Vakmensen te Utrecht


als partij ter andere zijde

verklaren hierbij met elkaar het navolgende voor werknemers in dienst van Katwijk Chemie B.V. te zijn overeengekomenArtikel 1 Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:


a. de werkgever : de partij ter ene zijde;
b. vakvereniging : partij ter andere zijde;
c. werknemer : de werknemer (m/v) in dienst van de werkgever, waarvan de functie is opgenomen of gezien de aard van de werk-zaam­heden behoort te worden opgenomen in bijlage I van deze collectieve arbeids­overeen­komst; als werk-nemer in de zin van deze overeenkomst wordt niet beschouwd hij die als vakantiewerkne­mer of stagiaire in dienst is van de werkgever en de werknemer die op grond van zijn arbeidsover­eenkomst slechts incidenteel arbeid verricht. Hieronder wordt verstaan dat de werk-nemer gemiddeld niet meer dan 13 uur per week werkt;
d. maand : een kalendermaand;
e. periode : een betalingsperiode van 4 weken;
f. week : een periode van 7 etmalen, waarvan het eerste etmaal aanvangt bij het begin van de eerste dienst op maan­dagochtend;
g. dienstrooster : een arbeidsregeling die aangeeft op welke tijdstippen de werknemers normaliter hun werkzaamheden aan­vangen, deze beëindigen en eventueel onderbreken;
h. normale arbeidsduur : het gemiddeld aantal uren per week gedurende welke de werknemers normaliter volgens dienst­rooster hun werkzaamheden verrich­ten;
i. schaalsalaris : het salaris als geregeld in bijlage I per periode;
j. periode salaris : het schaalsalaris, vermeerderd met eventuele bijzondere beloningen als bedoeld in artikel 9 lid 2 onder a, en met een eventuele persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 8 lid 6 onder b.2. per periode;
k. functievolwassen leeftijd : de leeftijd waarop in de betreffende functiegroep in ieder
geval het schaalsalaris bij 0 functieja­ren moet worden
gegeven;
l. uurloon : een uurloon bedraagt 0,625% van het schaalsalaris;
m. ondernemingsraad : de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden;
n. Burgerlijk Wetboek : boek 7 Titel 10;
o. echtgeno(o)t(e) : hieronder wordt tevens verstaan partner, geregistreerd overeenkomstig de Wet op de Partnerregistratie en samenwonenden in het bezit van een samenlevingscontract.


Artikel 2 Deeltijd

Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur minder bedraagt dan de arbeidsduur van een voltijdwerknemer, zijn de bepalingen van deze collectieve arbeidsover-eenkomst naar rato van de individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld.

Een verzoek tot werken in deeltijd dient ten minste 2 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk te worden ingediend bij de werkgever. Een dergelijk verzoek zal worden toegewezen tenzij de inhoud en de bezetting van de functie dat beletten. Afwijzing van een verzoek zal schriftelijk moeten worden gemotiveerd.


Artikel 3 Algemene verplichtingen van de werkgever

1. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen.


2. De werkgever verplicht zich generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen, welke ten doel heeft wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst geregelde arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan neergelegd in artikel 22.
3. De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op voorwaarden die in strijd zijn met het in deze overeenkomst bepaalde, dan wel bedrijfsarbeid te doen verrichten op voorwaarden welke per jaar en in totaliteit bezien een andere waarde hebben dan de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.
4. De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeids­overeenkomst aangaan, waarin verwezen wordt naar deze collectieve arbeids­overeenkomst.
5. Met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit respectievelijk de SER fusiegedrags-regels, de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet melding collectief ontslag dient de werkgever die overweegt:

  een fusie aan te gaan;

  een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten; en/of

  de personeelsbezetting ingrijpend te herzien,


hierbij de sociale gevolgen te betrekken.

De werkgever zal de vakvereniging, de ondernemingsraad en de betrokken werknemers inlichten omtrent de overwogen maatregelen en voorts met de ondernemingsraad en de vakvereniging overleg plegen over de eventueel daar­uit voor de betrokken werknemers voortvloeiende sociale gevolgen.


6. Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden zal de werkgever alvorens een definitieve opdracht te verlenen aan een extern or­ganisatiebureau om een onderzoek in te stellen betreffende de organisa­tie van de onderneming, indien daaraan voor de betrokken werknemers sociale gevolgen zijn verbonden de vakvereniging inlichten, één en ander tenzij zwaarwichtige bedrijfs­belangen zich daartegen verzetten.
7. Veiligheid

De werkgever erkent het recht van de werknemer op een veilige arbeidsplaats. Hij treft de nodige maatregelen teneinde deze veilige arbeidsplaats te verwezenlijken.

De werkgever is verplicht de werknemers op de hoogte te stellen van de te onderkennen specifieke gevaren, welke in hun arbeidssituatie kunnen optreden en van de veiligheidsvoor-schriften, welke terzake worden getroffen. Hij ziet toe op de naleving van de veiligheidsvoor-schriften.De werkgever zal de bewustwording en het gedrag van werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voortdurend en intensief bevorderen.

De werknemers zullen handelen overeenkomstig het veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid en de specifieke voorschriften terzake.


8. Milieu

De werkgever zal milieuhygiënische aspecten, verbonden aan het productie­proces, aan de orde stellen in de ondernemingsraad en de maatregelen, die dienaangaande genomen dienen te worden, zullen zo mogelijk in overleg met de ondernemingsraad worden uitgevoerd.


9. Sociaal Beleid

1. Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden zal de werkgever de OR periodiek inlichten en raadplegen omtrent de gehele gang van zaken in de onderneming in het algemeen, en meer in het bijzon­der omtrent het gevoerde personeelsbeleid.


Bij de gegevens kunnen onder andere mede worden betrokken:

  de personeelsbezetting en de mutaties daarin;

  programma's met betrekking tot opleiding, werkoverleg en promotie;

  aanstelling, ontslag en de mate van verzuim;

  beoordelingssystemen en overwerk.
2. Indien een sociaal jaarverslag wordt opgesteld, wordt dit ten minste 14 dagen voor de bespreking in de ondernemingsraad ter visie van het personeel gelegd dan wel op aanvraag van een personeelslid ter beschik­king gesteld.


  1. De werkgever zal bij de aanstelling en tewerkstelling zoveel als mogelijk is gelijke kansen bieden aan arbeidsgehandicapten en niet arbeidsgehan­dicapten. De werkgever zal de dienstbetrekking met een arbeidsgehandicapte werknemer niet vanwege die handicap beëindigen.

10. Bedrijvenwerk  1. Om contacten mogelijk te maken tussen de vakvereniging en zijn leden en tussen deze leden

onderling, alsmede om de vakvereniging in staat te stellen gekozen leden van de onderne-mingsraad in hun werk te ondersteunen, zal de werkgever aan de vakvereniging waar mogelijk faciliteiten verlenen.
2. Deze faciliteiten, die de normale voortgang in het bedrijf niet mogen schaden, zullen bestaan uit:
a. het toestaan van aankondigingen op publicatieborden voor bijeenkom­sten van de

bedrijfsledengroep van de vakvereniging;
  1. het vrijaf geven aan bestuursleden van een bedrijfsledengroep, werkzaam in ploegen-

dienst, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, voor het bijwonen van voor hen bestemde bijeenkomsten van de vakvere­niging over bedrijfsaangelegenheden;
c. beschikbaarstelling   als regel buiten de werktijd   van bedrijfs­ruimte voor vergaderingen

van de vakvereniging over bedrijfsaange­legenheden;


d. beschikbaarstelling   alleen in dringende gevallen   van bedrijfs­ruimte binnen de werktijd

voor kontakten inzake bedrijfs­aangelegen­heden van bestuursleden van een bedrijfsleden-

groep met bezoldigde functionarissen van de vakvereniging.

In de hiervoor vermelde gevallen zal steeds vooraf overleg plaats­vinden met de werkgever.
  1. Ten behoeve van het vakbondswerk binnen de onderneming stelt de werkgever aan het bestuur van de bedrijfsledengroep een redelijk aantal uren ter beschikking, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met het aantal georganiseerde werknemers. Over het aantal uren dient tussen het bestuur van de bedrijfsleden­groep en werkgever overleg plaats te vinden.

4. De werkgever zal er nauwgezet op toezien dat de werknemers die een func­tie in de vakvereniging vervullen, niet op grond daarvan in hun positie worden benadeeld en dat ook inzake ontslag ten aanzien van hen dezelfde maatstaven worden aangelegd als die, welke gelden voor werknemers, die niet met een dergelijke vakbondsfunctie zijn belast.


11. Uitzendkrachten

Uitzendkrachten die langer dan een jaar in dezelfde functie werkzaam zijn, zullen vanaf dat moment het CAO-schaalsalaris van de betreffende functiegroep ontvangen.


12. Werkgelegenheid

1. De werkgever zal de vakvereniging ten minste 1x per jaar informeren over de algemene gang van zaken in de onderneming alsmede over investe­ringsplannen die tot een aanmerkelijke verandering in de bedrijfssituatie, voor zover hieraan sociale gevolgen en/of gevolgen voor de werkgelegen­heid verbonden zijn, aanleiding kunnen geven. Hierbij zal door werkgever en vakvereniging rekening worden gehouden met de positie en taak van de ondernemingsraad.


2. De werkgever zal gedurende de looptijd van deze collectieve arbeids­over­eenkomst niet overgaan tot gedwongen collectieve ontslagen, tenzij bij­zondere omstandigheden ingrijpen onvermijdelijk maken.
3. In geval naar de mening van de werkgever sprake is van bijzondere omstan­digheden, zal hij tijdig in overleg treden met de vakvereniging en de ondernemingsraad.
4. In geval partijen niet tot overeenstemming komen, behoudt de werkgever zich het recht voor die beslissingen te nemen, die hij in het belang van de werkgelegenheid van het bedrijf zelf noodzakelijk acht.
5. Rekening houdend met de taak en de positie van de ondernemingsraad, als­mede rekening houdend met de uitgangspunten van een normale bedrijfsvoe­ring zal:

  1. de werkgever bij het ontstaan van vacatures binnen de onderneming, de werknemers in de onderneming eerst in de gelegenheid stellen hiernaar te solliciteren, alvorens wordt overgegaan tot een wervingsprocedure buiten de onderneming.

Indien een interne sollicitatie leidt tot functiewijziging en daarvoor het volgen van een gerichte opleiding noodzakelijk wordt, zal hieraan door de werkgever zijn medewerking worden verleend, voor zover dit niet leidt tot een wezenlijke vertraging in de procedure;

  1. de werkgever aan de werknemer, die om gezinsredenen het dienstverband heeft

beëindigd en die gedurende de eerstvolgende twee jaren na die beëindiging solliciteert naar een passende vacature bij de werkgever, voorrang verlenen bij de vervulling van die vacature;

c. de werkgever als onderdeel van het totale sociale beleid in de onder­neming speciale aandacht schenken aan de tewerkstelling van werknemers uit de zogenaamde zwakke groeperingen op de arbeidsmarkt (oudere, jongere en gehandicapte werknemers);

d. de werkgever het verrichten van overwerk zoveel als mogelijk is beperken.
13. Scholing

De werkgever staat positief ten opzichte van kansen tot perspectiefverbetering van de werknemer door middel van studie en scholing. In het bedrijf van de werkgever bestaat een studiekosten-regeling die bijdraagt in de kosten van studie in verband met de functie.

De behoefte aan opleidingen zal worden geïnventariseerd.
14. Bestrijding arbeidsongeschiktheid

1. Werkgever zal een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer niet ontslaan, tenzij in goed overleg met de CWI is gebleken dat herplaatsingmogelijkheden binnen de onderneming niet aanwezig zijn.
  1. Werkgever zal zich inspannen om, binnen het kader van de noodzakelijke arbeid binnen de onderneming, tot een zodanige herschikking of aanpassing van functies te komen, dat de herplaatsingkans voor een werknemer die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of dreigt te worden, wordt geoptimaliseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het werkplekonderzoek van de Arbo-dienst en van de wettelijke of andere subsidiemogelijkheden. Werknemer dient aan deze inspanningen zijn volledige medewerking te geven.

15. Vakbondsoverleg

Tijdens het periodieke overleg met de vakorganisatie zal de werkgever de vakorganisatie informeren over de algemene gang van zaken bij de onderneming en in het bijzonder over aangelegenheden betreffende scholing en betreffende ziekteverzuimbestrijding.
16. Regeling werkgeversbijdrage

De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage over­eenkomstig de tussen de AWVN en FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie gesloten overeen­komst met betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakverenigingen.


Het aantal werknemers zal overeenkomstig de bovengenoemde overeenkomst worden vastgesteld.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina