Collectieve arbeidsovereenkomstDovnload 440.83 Kb.
Pagina1/12
Datum25.07.2016
Grootte440.83 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
#464557
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST


VOOR


AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL

AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE

LOOPTIJD 1 MEI 2010 TOT EN MET 30 APRIL 2012

Copyright


© 2010

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen bij deze CAO alsmede van AWVN.


Inhoudsopgave p.m. !
Artikel

Omschrijving PaginaArtikel 1 6

Definities 6

Artikel 2 6

Verplichtingen van de werkgever 6

Artikel 3 9

Verplichtingen van de vakverenigingen 9

Artikel 4 9

Verplichtingen van de werknemer 9

Artikel 5 10

Aanneming en ontslag 10

Artikel 6 11

Dienstrooster en arbeidsduur 11

Artikel 7 12

Functiegroepen en salarisgroepen 12

Artikel 8 14

Toepassing van de salarisschalen 14

Artikel 9 15

Ploegentoeslag 15

Artikel 10 17

Verschoven uren 17

Artikel 11 17

Overwerk 17

Artikel 12 19

Consignatie 19

Artikel 13 19

Feestdagen 19

Artikel 14 20

Verzuim met behoud van inkomen 20

Artikel 15 22

Vakantie 22

Artikel 15 A 25

Cao à la carte 25

Artikel 16 26

Extra uitkeringen 26

Artikel 17 26

Warmtetoeslag 26

Artikel 18 27

Arbeidsongeschiktheid 27

Artikel 18 A 27

Afspraken m.b.t. wet verbetering poortwachter 27

Artikel 19 28

Zorgverzekering / Van Haerenfonds 28

Artikel 20 28

Pensioenen 28

Artikel 21 29

Herzieningen 29

Artikel 22 29

Inwerkingtreding en duur der collectieve arbeidsovereenkomst 29

BIJLAGE I 30

Functielijst per afdeling, december 2009 30

BIJLAGE II 34

Salarisschalen 34

BIJLAGE III 38

Afspraken inzake Pensioenregelingen vanaf 1.1.2006 38

BIJLAGE IV 41

Invulling adv / 37 uur per week per 1/1/1986 41

BIJLAGE V 42

Werkgelegenheid / opleiding en scholing 42

BIJLAGE VI 43

Uitgangspunten van het beleid ter zake van arbeidsongeschikte werknemers 43

BIJLAGE VII 44

Aanvullende afspraken 44

BIJLAGE VIII 46

Vakbondsfaciliteiten 46


COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST


Tussen:
AGC Flat Glass Nederland B.V. te Tiel

AGC Oosterwolde B.V. te Oosterwolde


elk als partij enerzijds,
en

FNV Bondgenoten te Utrecht,

CNV Vakmensen te Utrecht,

De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening te Culemborg,


elk als partij anderzijds,
is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan.

Artikel 1
Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a. de werkgever: elk der partijen enerzijds;

b. de vakvereniging: elk der partijen anderzijds;

c. de werknemer: de mannelijke of vrouwelijke werknemer in dienst van de werkgever waarvan de functie is of behoort te zijn opgenomen in Bijlage I van deze overeenkomst;

d. maand: een volle kalendermaand;

e. week: een tijdvak van 7 dagen, dat begint op het aanvangstijdstip van de dienst waarin maandag 00.00 uur valt;

f. dienstrooster: een arbeidstijdregeling welke aangeeft op welke tijdstippen de werknemers normaliter hun arbeid aanvangen, deze beëindigen en eventueel onderbreken;

g. normale arbeidsduur: het aantal uren dat de werknemers normaliter volgens dienstrooster hun werkzaamheden verrichten;

h. schaalsalaris: het salaris als bedoeld in artikel 8, lid 1;

i. maandinkomen: het schaalsalaris, vermeerderd met eventuele bijzondere beloningen als bedoeld in artikel 8, lid 3 en artikel 9, lid 1 a.;

j. ondernemingsraad: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden;

k. jaarsalaris: 12 x schaalsalaris vermeerderd met eventuele vaste toeslagen, ploegentoeslag, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering;

l. ploegvrije dag: verplaatste weekeinddag in het ploegenrooster.Artikel 2
Verplichtingen van de werkgever

1. De werkgever verbindt zich alle uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende verplichtingen te goeder trouw te zullen nakomen.


2. De werkgever verbindt zich tijdens de duur van deze overeenkomst generlei actie te zullen voeren of steunen, die ten doel heeft wijziging te brengen in deze overeenkomst op een andere wijze dan bepaald in artikel 22 en alle door derden gevoerde acties van deze aard met alle hem ten dienste staande middelen te zullen tegengaan.
3. De werkgever staat er tegenover elk der vakverenigingen voor in, dat hij geen werk-nemers in dienst zal hebben onder voorwaarden welke strijdig zijn met de bepalingen van deze overeenkomst en/of haar bijlagen.
4. De werkgever verbindt zich tijdens de duur van deze overeenkomst geen uitsluiting tegen werknemers die lid zijn van één van de vakverenigingen te zullen toepassen, met het doel wijziging in deze overeenkomst aan te brengen.
5. a. Indien de werkgever overweegt

- een bedrijfsonderdeel te sluiten en/of de personeelsbezetting ingrijpend te reorganiseren, zal hij bij het nemen van zijn beslissing de sociale consequenties betrekken.

b. In verband daarmee zal de werkgever zo spoedig als noodzakelijke geheimhouding dit mogelijk maakt, de vakverenigingen en de ondernemingsraad inlichten over de overwogen maatregelen.

c. Aansluitend hierop zal de werkgever de overwogen maatregelen en de daaruit eventueel voor de werknemers of een aantal werknemers voortvloeiende gevolgen bespreken met de vakverenigingen alsmede met de ondernemingsraad.

d. Indien de hierboven genoemde gevolgen voor de werknemers of een aantal werknemers zijn te verwachten, zal de werkgever in overleg met de vakverenigingen een sociaal plan opstellen, waarin wordt aangegeven met welke belangen van de werknemers in het bijzonder rekening dient te worden gehouden en welke voorzieningen in verband daarmee kunnen worden getroffen.
6. De werkgever zal, alvorens een definitieve opdracht te verlenen aan een organisatie-bureau om een onderzoek in te stellen met betrekking tot de organisatie van de onderneming, indien daaraan voor de werknemers consequenties zijn verbonden, de ondernemingsraad en de vakorganisaties inlichten.

De wijze van uitvoering van het onderzoek en de wijze van informatie aan het personeel, vormen een punt van overleg met de ondernemingsraad.


7. De werkgever verleent faciliteiten voor het vakbondswerk, in het kader van de met de vakverenigingen overeengekomen uitgangspunten en uitvoeringsbepalingen, neergelegd in een aparte overeenkomst (Bijlage VIII).
Werkgelegenheid
8. Partijen bij de CAO verbinden zich ten minste 2 maal per jaar bijeen te komen ter bespreking van het werkgelegenheidsbeleid.

In dit beraad zullen aan de orde worden gesteld alle ontwikkelingen op kortere en langere termijn en alle van werknemers- en werkgeverszijde naar voren gebrachte zaken waaronder investeringen, die invloed kunnen uitoefenen op de werkgelegenheid in de onderneming, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.

De werkgever is bereid in dit beraad met de vakorganisaties te overleggen over het opleidings- en scholingsbeleid.

Ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling is de werkgever bereid per kwartaal schriftelijke gegevens te verstrekken. Zie voor werkgelegenheid/opleiding en scholing ook Bijlage V.


9. De werkgever zal de OR - in het kader van de bespreking van de algemene gang van zaken in de onderneming - een duidelijk inzicht verschaffen in de toekomstver-wachtingen op kortere en langere termijn ten aanzien van de werkgelegenheid, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.
10. Indien de werknemersorganisaties het noodzakelijk achten, hebben zij het recht aan de onderneming het verzoek te richten tot een gesprek over de werkgelegenheid.
11. De onderneming zal tijdens de looptijd van de collectieve arbeidsovereenkomst niet overgaan tot gedwongen ontslag - anders dan om dringende redenen (artikel 7: 678 BW) of redenen die de individuele situatie van de werknemer betreffen- van werknemers die op het moment van afsluiting ervan in dienst zijn en resp. tijdens de looptijd ervan in dienst worden genomen, tenzij omstandigheden dit noodzakelijk maken.

In het laatste geval zal zij hiertoe niet besluiten dan na diepgaand en indringend overleg met de werknemersorganisaties en de OR.


12. De onderneming zal bij vermindering of vervallen van werkzaamheden zoveel mogelijk trachten vervangende werkgelegenheid aan te bieden.

Indien hierbij plaatsing in een andere functie, overplaatsing naar een andere afdeling noodzakelijk is, zal de werknemer hieraan redelijkerwijze zijn medewerking verlenen.


13. De werkgever zal in principe het natuurlijk verloop zoveel mogelijk aanvullen.
14. De werkgever zal in alle vacatures bij voorkeur voorzien uit reeds in dienst zijnde werknemers. De vrijkomende arbeidsplaatsen ten gevolge van de regeling vervroegde uittreding zullen worden opgevuld door extern aan te trekken personeel.
15. De werkgever zal de werknemers zoveel mogelijk in staat stellen een passende functie binnen de onderneming te blijven vervullen en in aanmerking te komen voor plaatsing in vacatures.

De werkgever zal de werknemers in verband hiermede medewerking verlenen tot deelname aan interne en externe opleidings- en vormingsactiviteiten, die naar de aard van de activiteiten na of onder werktijd plaats hebben.


16. De werkgever zal van alle extern te vervullen vacatures melding maken aan het UWVWerkbedrijf.

Hierbij zal tevens worden aangegeven in hoeverre deze vacatures kunnen worden vervuld door jeugdige, vrouwelijke en minder valide werknemers en in hoeverre deeltijdarbeid mogelijk is.

Indien in vacatures is voorzien, zal afmelding geschieden aan het UWVWerkbedrijf.
17. De werkgever zal slechts gebruikmaken van particuliere uitzendbureaus indien de normale vervulling van vacatures niet of niet binnen de gewenste termijn kan worden gerealiseerd of indien de te vervullen werkzaamheden van tijdelijke aard zijn.

Iedere uitzendkracht zal, indien het om de vervulling van een permanente vacature gaat, in de gelegenheid worden gesteld een dienstverband voor onbepaalde tijd met de onderneming aan te gaan conform de normale aannameprocedure.

De werkgever zal de ter zake geldende wettelijke voorschriften in acht nemen.

Wanneer gebruik moet worden gemaakt van een uitzendbureau, zal de werkgever hieromtrent mededeling doen aan de OR.


18. De werkgever zal de werknemers in het Sociaal Jaarverslag rapporteren over het gevoerde werkgelegenheidsbeleid.
19. De bijdrage aan het Fonds Industriële Bedrijven zal conform de overeenkomst tussen AWVN en vakbonden worden gecontinueerd.
Deeltijdarbeid
20. Een verzoek tot het werken in deeltijd kan door werkgever slechts worden afgewezen om redenen van bedrijfsorganisatorische aard. Afwijzing van een verzoek zal gemotiveerd en op schrift geschieden.
Voor deeltijdwerkers zijn de bepalingen van deze CAO naar rato van toepassing, tenzij in een artikel anders vermeld is.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina